Hlavní navigace

Slovníček pojmů "U"

Ublížení na zdraví

trestní zákoník

rozumí se takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření.

Pramen: § 122 zákona č. 40/2009 Sb.

Ubytovatel
ten, kdo poskytuje objednateli přechodné ubytování dle smlouvy o ubytování
Udávání padělaných a pozměněných peněz

trestní zákoník

trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo padělané nebo pozměněné peníze, jimiž mu bylo placeno jako pravými, udá jako pravé, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Pramen: § 235 zákona č. 40/2009 Sb.

Uhrazovací povinnost

zákon o obchodních korporacích

členská schůze družstva může uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva.

uhrazovací povinnost se ve stanovách pro jednotlivé členy určí ve stejné výši a nesmí být vyšší, než kolik představuje trojnásobek základního členského vkladu. pro všechny členy představenstva a kontrolní komise nebo pro některé z nich může být uhrazovací povinnost určena až do výše desetinásobku základního členského vkladu, pokud byla tato možnost upravena ve stanovách ke dni vzniku jejich členství v představenstvu nebo v kontrolní komisi.

Pramen: § 587 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Uchazeč o zaměstnání

zákon o zaměstnanosti

fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání

Pramen: § 24 zákona č. 435/2004 Sb.

Uchovávání osobních údajů

zákon o ochraně osobních údajů

udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat

ze skutečnosti, že údaj je uchován, popřípadě pokud se nalézá v takové podobě, že může být dále zpracován, nutně plyne, že musí být zachycen na nějakém nosiči. Podstatné je, že musí být pro správce trvale dosažitelný za účelem zpracování. Pokud by se naopak stal dočasně či trvale nedosažitelný, měl by povahu údaje blokovaného nebo likvidovaného.

Pramen: § 4 zákona č. 101/2000 Sb.

Umělecký výkon

autorský zákon

Umělecký výkon je výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory včetně výtvorů tradiční lidové kultury. Za umělecký výkon se považuje též výkon artisty, aniž jím provádí umělecké dílo.

Pramen: § 67 zákona č. 121/2000 Sb.

Umořovatel
koeficient
i * (1+i)n
(1+i)n-1
kde
i je úroková míra za období (rok),
n je počet období (let)

Vynásobíme-li umořovatelem částku poskytnutého úvěru, dostaneme požadovanou splátku úvěru za jedno období (rok).
Umořovatel je obrácenou hodnotou zásobitele.

Univerzální služba

zákon o elektronických komunikacích

soubor služeb stanovený v § 38 zákona o elektronických komunikacích, které jsou dostupné ve stanovené kvalitě všem koncovým uživatelům na celém území státu za dostupnou cenu; dostupnou cenou se rozumí cena zohledňující úroveň spotřebitelských cen a příjmy obyvatel
Useň

zákon o ochraně spotřebitele

vyčiněná kůže, jejíž vláknitá struktura zůstala zachována a u níž tloušťka konečné povrchové úpravy je menší než 0,15 mm včetně

Pramen: § 2 odst. 1) zákona č. 634/1992 Sb.

Usmrcení z nedbalosti

trestní zákoník

kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

Pramen: § 143 zákona č. 40/2009 Sb.

Ustavující schůze

zákon o obchodních korporací

ustavující schůze družstva vedle přijetí stanov zvolí členy orgánů družstva a schválí způsob splnění základního členského vkladu, popřípadě i vstupního vkladu.

Pramen: § 555 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Ušlý zisk
to, oč by se majetek poškozeného zvětšil, kdyby nedošlo k porušení povinnosti
Utajení osvojení
lze pouze se soudním rozhodnutím o utajení osvojení před rodinou původu dítěte, totéž platí i pro pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení. Po dosažení svéprávnosti osvojence, vznikne právo nahlédnout do spisu a seznámit se sním

Pramen: §837 zákona č. 89/201 Sb. občanského zákona

Utajovaná informace

zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací
Utopené náklady
náklady, které nejsou zvažovaným rozhodnutím ovlivněny, nezmění se, nelze je získat zpět

angl. Sunk Costs. Protiklad přírůstkových nákladů.

Synonyma: zapuštěné náklady

Uvedení obalu do oběhu

zákon o obalech

úplatné nebo bezúplatné předání obalu bez ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, jiné osobě za účelem distribuce nebo použití, s výjimkou uvedení obalu na trh
Uvedení obalu na trh

zákon o obalech

okamžik, kdy je obal, bez ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, v České republice poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva; za uvedení obalu na trh se považuje též dovoz obalu nebo baleného výrobku
Uvedení výrobku do provozu

zákon o technických požadavcích na výrobky

okamžik, kdy je výrobek poprvé použit uživatelem v členských státech Evropské unie k účelu, ke kterému byl zhotoven; pokud tak stanoví nařízení vlády, je výrobek uveden do provozu v okamžiku, kdy je k tomuto použití připraven nebo poskytnut. Pokud je výrobek uveden do provozu na pracovišti, uživatelem se rozumí zaměstnavatel

Pramen: § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Uvedení výrobku na trh

zákon o technických požadavcích na výrobky

první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání nebo nabídnutí k předání výrobku nebo převod vlastnického práva k výrobku za účelem distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Za uvedené na trh se považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců a výrobky poskytnuté k opakovanému použití, je-li u nich před opakovaným použitím posuzována shoda s právními předpisy, pokud to stanoví nařízení vlády. Je-li to nezbytné, vláda nařízením blíže vymezí pojem uvedení na trh pro výrobky, na které se tento technický předpis vztahuje

Pramen: § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Uvolněný odkaz

odkaz, dědictví

Nemůže-li odkazovník přijmout odkaz nebo odmítne-li jej, připadne odkaz náhradníkovi. Není-li náhradník a je-li celým odkazem pamatováno na několik osob buď bez určení podílů, anebo všeobecným výrazem znamenajícím rovné podělení, přibude uvolněný podíl poměrně ostatním podílníkům.

Pramen: § 1628 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Uvolněný podíl
Podíl dědice, který nedědí a nemá náhradníka, se uvolní a přiroste poměrně k podílům ostatních povolaných dědiců jen tehdy, jsou-li všichni dědicové povoláni k dědictví buď rovným dílem, nebo všeobecným výrazem znamenajícím rovné podělení.

Pramen: § 1504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Uzavřený podílový fond
podílový fond, u nějž investiční společnost z majetku podílového fondu neodkupuje zpět podílové listy od podílníků

Pramen: § 13 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

Uznání dluhu

dle občanského zákoníku

Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.

Pramen: § 2053 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Uznatelný výdaj

zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

uznatelným výdajem je odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu, je-li tento posudek vyžadovanou přílohou daňového přiznání, pokud tento výdaj uplatní poplatník v daňovém přiznání nebo v dodatečném daňovém přiznání.

Pramen: § 24 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!