Hlavní navigace

Podílový fond

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

podílový fond je tvořen jměním. vlastnické právo k majetku v podílovém fondu náleží společně všem podílníkům, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných podílových listů. žádný z podílníků však nemůže žádat o oddělení majetku v podílovém fondu, rozdělení podílového fondu nebo zrušení podílového fondu. Ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví se pro podílový fond nepoužijí.

podílový fond nemá právní osobnost.

Pramen: § 102 zákona č. 240/2013 Sb.