Hlavní navigace

Dozorčí rada

u obchodních společností dle zákona o obchodních korporací

Dozorčí rada je samostatně definována u společností s ručením omezeným a akciových společností.
U společností s ručením omezeným:
a) dohlíží na činnost jednatelů
b) nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje tam obsažené údaje
c) podává žalobu podle § 187
d) podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě
e) Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo jiná osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost
f) Společnost zřídí dozorčí radu, určí-li tak společenská smlouva nebo jiný právní předpis
U akciových společností:
a) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami
b) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě
c) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva
d) Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada 3 členy

Pramen: § 201 a 446 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích