Hlavní navigace

Dozor

zákon o technických požadavcích na výrobky

dozor nad tím, zda stanovené výrobky jsou uváděny a dodávány na trh nebo do provozu v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem, zda jsou stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh v souladu s přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, zda hospodářské subjekty plní své povinnosti stanovené tímto zákonem a přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, a zda výrobky nejsou neoprávněně opatřovány označením CE podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a), nebo jiným stanoveným označením podle tohoto zákona, provádí Česká obchodní inspekce), nebo v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy:
a) Český báňský úřad
b) Drážní úřad
c) popřípadě další úřad, pokud tak zvláštní zákon stanoví

Pramen: § 18 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky