Hlavní navigace

Depozitářská smlouva

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

depozitářskou smlouvou se depozitář investičního fondu zavazuje v rozsahu povinností plynoucích mu z tohoto zákona vykonávat činnost depozitáře tohoto fondu a obhospodařovatel tohoto fondu se zavazuje plnit povinnosti plynoucí mu v souvislosti s výkonem činnosti depozitáře z tohoto zákona a platit depozitáři tohoto fondu za jeho činnost úplatu.

depozitářská smlouva vyžaduje písemnou formu.

Pramen: § 67 zákona č. 240/2013 Sb.