Hlavní navigace

Depozitář investičního fondu

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

depozitářem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu je právnická osoba, která je na základě depozitářské smlouvy oprávněna:
a) mít v opatrování majetek investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, umožňuje-li to jeho povaha
b) zřídit a vést peněžní účty a evidovat pohyb veškerých peněžních prostředků náležících do majetku investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
c) evidovat, umožňuje-li to jeho povaha, nebo kontrolovat stav jiného majetku investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu než majetku uvedeného v písmenech a) a b).

depozitář vykonává svou činnost na základě smlouvy o výkonu činnosti depozitáře, kterou uzavírá s investiční společností nebo investičním fondem ("depozitářská smlouva").
depozitářem standardního fondu může být pouze banka se sídlem v České republice nebo zahraniční banka, která má pobočku umístěnou v České republice.

Pramen: § 60 zákona č. 240/2013 Sb.