Hlavní navigace

Názor k dotazu Pořízení vozu z JČS od Jana N. - Re: Pořízení vozu z JČS I po novele zákona...

  • 9. 1. 2019 8:37

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Pořízení vozu z JČS
    I po novele zákona o dani z přidané hodnoty zůstává zachováno obecné pravidlo, které stanoví, že plátce, který použije přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických činností, tak pro účely s nimi nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro své ekonomické činnosti. Postup (plný nárok na odpočet s následným dodaněním soukromého užití) však již nelze použít u dlouhodobého majetku. Za dlouhodobý majetek se dle § 4 odst. 3 písm. c) ZDPH považuje mimo jiné i hmotný majetek podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Za dlouhodobý majetek se tedy téměř vždy považuje pořízený osobní automobil pro provoz podniku.

    Výše poměrného odpočtu daně se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, a poměrného koeficientu (podíl užití přijatého zdanitelného plnění pro ekonomickou činnost plátce). Poměrný koeficient se stanoví jako procentní podíl zaokrouhlený na celé procento nahoru.