Hlavní navigace

Živnostenský zákon

Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon

účinnost od 30. 1. 2019

Část pátá
Živnostenská kontrola a přestupky

Hlava I: Živnostenská kontrola

§ 60a

(1) Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese.
(2) Živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti, a dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně.

§ 60b

Vydává-li obec nebo kraj průkaz osoby vykonávající kontrolu, prokazují se zaměstnanci živnostenského úřadu při kontrole tímto průkazem. Nevydává-li obec nebo kraj průkaz podle věty první, prokazují se zaměstnanci živnostenského úřadu vykonávající kontrolu písemným pověřením k jednotlivé kontrole. Poskytnutí informací o výsledku kontroly u podnikatele nebo o výsledku správního řízení vedeného s podnikatelem jinému správnímu orgánu na základě jeho žádosti a pro účely kontroly nebo správního řízení není porušením mlčenlivosti zaměstnance podle zvláštního právního předpisu39).

§ 60c

Podnikatel je oprávněn přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu. Nepřítomnost třetí osoby není důvodem k přerušení kontroly.

§ 60d

(1) Živnostenský úřad může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti.
(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.

§ 60e

Zrušen.

Hlava II: Přestupky

§ 61 Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • a) jako správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) v rozporu s § 13 odst. 2 neustanoví odpovědného zástupce, nebo
 • b) jako správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, likvidační nebo insolvenční správce v rozporu s § 13 odst. 4 neoznámí, že hodlá pokračovat v provozování živnosti, nebo neustanoví odpovědného zástupce.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že předloží nepravdivé čestné prohlášení o bezúhonnosti podle

 • a) § 46 odst. 1 písm. a), je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, nebo
 • b) § 46 odst. 1 písm. b), je-li občanem jiného státu než členského státu Evropské unie.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je

 • a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,
 • b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, nebo
 • c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu

 • a) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
 • b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
 • c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),
 • d) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b),
 • e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c).

(5) Přestupky podle odstavců 2 a 3 nelze projednat příkazem na místě.

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 62

(1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • a) v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti nebo nevede a neuchovává po zákonem stanovenou dobu o těchto osobách evidenci a nebo neuchovává po zákonem stanovenou dobu kopie dokladů o jejich odborné způsobilosti,
 • b) neoznámí živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo ukončení výkonu jeho funkce podle § 11 odst. 5,
 • c) v rozporu s § 11 odst. 7 nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo neoznámí živnostenskému úřadu ukončení výkonu jeho funkce,
 • d) neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8,
 • e) v rozporu s § 17 odst. 3
  • 1. neprokáže na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání provozovny, nebo oprávněnost umístění mobilní provozovny, nebo
  • 2. neoznámí předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,
 • f) v rozporu s § 17 odst. 4 neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny,
 • g) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9,
 • h) v rozporu s § 17 odst. 10 umožní prodejem zboží nebo poskytováním služeb pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy,
 • i) poruší některou z podmínek stanovených nebo změněných živnostenským úřadem pro provozování koncesované živnosti podle § 27 odst. 3,
 • j) v rozporu s § 31 odst. 2 neoznačí sídlo nebo odštěpný závod ,
 • k) neprokáže kontrolnímu orgánu způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu podle § 31 odst. 3,
 • l) v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu nebo předmět smluvního vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního vztahu, nebo nemá tuto evidenci přístupnou v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází,
 • m) neeviduje nebo neuchovává identifikační údaje podle § 31 odst. 6,
 • n) v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho nákup,
 • o) nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka podle § 31 odst. 8,
 • p) nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti podle § 31 odst. 9,
 • q) neoznámí živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst. 12,
 • r) nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, nebo na dokladu neuvede zákonem stanovené údaje podle § 31 odst. 14,
 • s) v rozporu s § 31 odst. 15 nesdělí na žádost živnostenského úřadu, zda provozuje živnost, nebo nedoloží doklady prokazující provozování živnosti,
 • t) v rozporu s § 31 odst. 16 neoznámí při ukončení činnosti v provozovně živnostenskému úřadu adresu místa, kde lze vypořádat případné závazky,
 • u) v rozporu s § 31 odst. 17 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy nebo znalost bezpečnostních předpisů anebo předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví,
 • v) v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nebo nepředloží doklady o nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti volné, nebo
 • w) v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, nebo nepředloží doklady o nich.

(2) Podnikající fyzická osoba uvedená v § 69a odst. 1 se při dočasném poskytování služeb dopustí přestupku tím, že

 • a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb,
 • b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, nebo
 • c) v rozporu s § 69a odst. 5 uznávacímu orgánu neoznámí poskytování služeb v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7.

(3) Právnická osoba uvedená v § 69a odst. 2 se při dočasném poskytování služeb dopustí přestupku tím, že

 • a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb,
 • b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, nebo
 • c) v rozporu s § 69a odst. 5 neoznámí uznávacímu orgánu poskytování služeb v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu

 • a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), k), l), m), n), r), t), u),
 • b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), i), j), o), p), s), nebo podle odstavce 2 nebo podle odstavce 3,
 • c) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
 • d) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. v), w),
 • e) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. q).
§ 63

(1) Právnická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je

 • a) živností volnou,
 • b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, nebo
 • c) předmětem živnosti koncesované,

aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu

 • a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
 • b) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
 • c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).

(3) Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.

§ 64

(1) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají obecní živnostenské úřady.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

§ 65 – 66

Zrušeny.