Hlavní navigace

Živnostenský zákon

Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon

účinnost od 30. 1. 2019

Část druhá
Druhy živností

Hlava I: Živnosti ohlašovací

§ 19

Ohlašovacími živnostmi jsou

 • a) živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22,
 • b) živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu, není-li dále stanoveno jinak,
 • c) živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena.
Díl 1: Živnosti řemeslné
§ 20

Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Odborná způsobilost
§ 21

(1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o

 • a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příslušném oboru vzdělání,
 • b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
 • c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31) v příslušném oboru vzdělání,
 • d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a) v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 • e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace25c), nebo
 • f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací23q).

(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též

 • a) u živností uvedených v části A § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),
 • b) u živností uvedených v části B § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo
 • c) u živností uvedených v části C § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).
§ 22

Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o

 • a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a) v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 • e) řádném ukončení rekvalifikace30a) pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
 • f) vykonání šestileté praxe v oboru.
Díl 2: Živnosti vázané
§ 23

Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

§ 24 Odborná způsobilost

(1) Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.
(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Díl 3: Živnost volná
§ 25

(1) Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).
(2) Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

Hlava II: Živnosti koncesované

§ 26

Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

§ 27 Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti

(1) Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.
(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.
(3) Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů.