Obsah předpisu Tisk stránky

Zákoník práce

 

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce

Poznámky pod čarou

§ 15a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí.
Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v České a Slovenské Federativní Republice.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
§ 66 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.
§ 4 odst. 1 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb.
Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti.
§ 11 zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 odst. 1 vyhlášky č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.
§ 9 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku.
Vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a Ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 210/1989 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.
Zákon č. 73/1990 Sb., o civilní službě.
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
§ 3 odst. 2 a 7 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
§ 57 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
§ 2 vyhlášky č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení.
(Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
§ 16 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
§ 61 vyhlášky č. 149/1988 Sb., ve znění vyhlášek č. 123/1990 Sb. a č. 260/1990 Sb.
Např. § 54 zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.
Zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb.
Například zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.
Například obchodní zákoník, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 15 odst. 1 věta první zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb.
(Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
§ 115 občanského zákoníku. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
Zákon č. 187/2006 Sb.
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
(Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
§ 26 zákona č. 187/2006 Sb. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
§ 48 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
§ 33 zákona č. 187/2006 Sb. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
§ 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
§ 21 a 22 zákona č. 187/2006 Sb. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
§ 31 zákona č. 187/2006 Sb. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
§ 56 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
§ 83 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
Například vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
Například vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
Například zákon č. 37/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
Směrnice o poskytování ochranných nápojů při práci v horkých provozech č. j. HE-340. 2-6. 12. 63, registrované v částce 29/1964 Sb. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
Například vyhláška č. 42/1985 Sb., o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými pilami, vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
Zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších předpisů. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
Vyhláška č. 213/1991 Sb. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
Vyhláška č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění vyhlášky č. 185/1998 Sb.Směrnice o hygienických požadavcích na stacionární stroje a technická zařízení č. j. HEM-341-20. 7. 76, registrovaná v částce 20/1976 Sb. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
Například zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2007.)
Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 občanského zákoníku.
Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
Například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 17 obchodního zákoníku.
Například § 37 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 21 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.
Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.
Např. zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
§ 7 odst. 12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

spacer spacer spacer
Obsah předpisu Skrýt zrušené nebo nahrazené pùvodní znìní pøedpisu (nyní pøeškrtnuto). Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 5654 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 19 %
 
Informace o účetnictví 13 %
 
Právní problematiku 10 %
 
Vzory šablon/smluv 13 %
 
Diskuzní fórum 13 %
 
Glosář pojmů 10 %
 
Informace o daních 10 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 11 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí