Hlavní navigace

Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

účinnost od 29. 1. 2019

Část čtvrtá
Pracovní doba a doba odpočinku

Hlava IX: Zmocňovací ustanovení

§ 100

(1) Vláda stanoví nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, jimiž jsou

  • a) členové osádky nákladního automobilu nebo autobusu24),
  • b) zaměstnanci údržby pozemních komunikací25),
  • c) zaměstnanci drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce26),
  • d) zaměstnanci městské hromadné dopravy27),
  • e) členové posádky letadla a zaměstnanci zajišťující provozování letiště28),

přitom blíže vymezí okruh zaměstnanců uvedených v písmenu a) až e) a upraví postup a další povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců při úpravě pracovní doby a doby odpočinku.
(2) Vláda může stanovit nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku31), který je složen ze zaměstnanců zaměstnavatele, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, jejichž pracovní povinnosti zahrnují přímé plnění úkolů této jednotky; to však neplatí, pokud jde o délku stanovené týdenní pracovní doby. Délka směny v případě odchylek podle věty první při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí přesáhnout 16 hodin.