Hlavní navigace

Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

účinnost od 29. 1. 2019

Část třináctá
Společná ustanovení

Hlava II: Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti

§ 301

Zaměstnanci jsou povinni

 • a) pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených, vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci,
 • b) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly,
 • c) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni,
 • d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.
§ 301a Jiné povinnosti zaměstnanců

Zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění107).

§ 302

Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni

 • a) řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky,
 • b) co nejlépe organizovat práci,
 • c) vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 • d) zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona,
 • e) vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců,
 • f) zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů,
 • g) zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.
§ 303

(1) Zaměstnanci

 • a) ve správních úřadech,
 • b) zaměstnanci v
  • 1. Policii České republiky,
  • 2. ozbrojených silách České republiky83),
  • 3. Generální inspekci bezpečnostních sborů,
  • 4. Bezpečnostní informační službě,
  • 5. Úřadu pro zahraniční styky a informace,
  • 6. Vězeňské službě České republiky,
  • 7. Probační a mediační službě,
  • 8. Kanceláři prezidenta republiky,
  • 9. Kanceláři Poslanecké sněmovny,
  • 10. Kanceláři Senátu,
  • 11. Kanceláři Veřejného ochránce práv,
  • 12. Kanceláři finančního arbitra,
  • 13. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
  • 14. České správě sociálního zabezpečení a v okresních správách sociálního zabezpečení,
  • 15. Nejvyšším kontrolním úřadu,
  • 16. Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • 17. Ústavu pro studium totalitních režimů,
  • 18. chráněných krajinných oblastech a národních parcích,
  • 19. Správě úložišť radioaktivních odpadů,
 • c) zaměstnanci u soudů a státních zastupitelství,
 • d) zaměstnanci
  • 1. Policii České republiky,
  • 2. ozbrojených silách České republiky83),
  • 3. Generální inspekci bezpečnostních sborů,
  • 4. Bezpečnostní informační službě,
  • 5. Úřadu pro zahraniční styky a informace,
  • 6. Vězeňské službě České republiky,
  • 7. Probační a mediační službě,
  • 8. Kanceláři prezidenta republiky,
  • 9. Kanceláři Poslanecké sněmovny,
  • 10. Kanceláři Senátu,
  • 11. Kanceláři Veřejného ochránce práv,
  • 12. Kanceláři finančního arbitra,
  • 13. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
  • 14. České správě sociálního zabezpečení a v okresních správách sociálního zabezpečení,
  • 15. Nejvyšším kontrolním úřadu,
  • 16. Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • 17. Ústavu pro studium totalitních režimů,
  • 18. chráněných krajinných oblastech a národních parcích,
  • 19. Správě úložišť radioaktivních odpadů,
 • e) zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení
  • 1. Policii České republiky,
  • 2. ozbrojených silách České republiky83),
  • 3. Generální inspekci bezpečnostních sborů,
  • 4. Bezpečnostní informační službě,
  • 5. Úřadu pro zahraniční styky a informace,
  • 6. Vězeňské službě České republiky,
  • 7. Probační a mediační službě,
  • 8. Kanceláři prezidenta republiky,
  • 9. Kanceláři Poslanecké sněmovny,
  • 10. Kanceláři Senátu,
  • 11. Kanceláři Veřejného ochránce práv,
  • 12. Kanceláři finančního arbitra,
  • 13. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
  • 14. České správě sociálního zabezpečení a v okresních správách sociálního zabezpečení,
  • 15. Nejvyšším kontrolním úřadu,
  • 16. Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • 17. Ústavu pro studium totalitních režimů,
  • 18. chráněných krajinných oblastech a národních parcích,
  • 19. Správě úložišť radioaktivních odpadů,
 • f) zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení v obecní policii,
 • g) zaměstnanci škol zřizovaných Ministerstvem vnitra85) a zaměstnanci Policejní akademie České republiky86),

mají zvýšené povinnosti uvedené v odstavci 2.
(2) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 jsou dále povinni

 • a) jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,
 • b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni statutárním orgánem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
 • c) v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni, nebo na základě právních předpisů,
 • d) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

(3) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud do takového orgánu byli vysláni zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni, a v souvislosti s tímto členstvím nepobírají odměnu od příslušné právnické osoby provozující podnikatelskou činnost.
(4) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 mohou podnikat87) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni.
(5) Omezení stanovené v odstavci 4 se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou a na správu vlastního majetku.
(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak88).

§ 304

(1) Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
(2) Jestliže zaměstnavatel souhlas podle odstavce 1 odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů.
(3) Omezení stanovené v odstavci 1 se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak88).