Hlavní navigace

Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Zákon 48/1997 Sb, zákon o veřejném zdravotním pojištění

Celé znění

Zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Ve znění:

 • zákona č. 242/1997 Sb.,
 • zákona č. 2/1998 Sb.,
 • zákona č. 127/1998 Sb.,
 • zákona č. 225/1999 Sb.,
 • zákona č. 363/1999 Sb.,
 • zákona č. 18/2000 Sb.,
 • zákona č. 132/2000 Sb.,
 • zákona č. 155/2000 Sb.,
 • nálezu Ústavního soudu č. 167/2000 Sb.,
 • zákona č. 220/2000 Sb.,
 • zákona č. 258/2000 Sb.,
 • zákona č. 459/2000 Sb.,
 • zákona č. 176/2002 Sb.,
 • zákona č. 198/2002 Sb.,
 • zákona č. 285/2002 Sb.,
 • zákona č. 309/2002 Sb.,
 • zákona č. 320/2002 Sb.,
 • zákona č. 222/2003 Sb.,
 • zákona č. 274/2003 Sb.,
 • zákona č. 362/2003 Sb. (účinnost od 1. ledna 2006),
 • zákona č. 424/2003 Sb.,
 • zákona č. 425/2003 Sb.,
 • zákona č. 455/2003 Sb.,
 • zákona č. 85/2004 Sb.,
 • zákona č. 359/2004 Sb.,
 • zákona č. 422/2004 Sb.,
 • zákona č. 436/2004 Sb.,
 • zákona č. 438/2004 Sb.,
 • zákona č. 123/2005 Sb.,
 • zákona č. 168/2005 Sb.
 • zákona č. 253/2005 Sb. (účinnost od 1. července 2005),
 • zákona č. 350/2005 Sb. (účinnost od 13. října 2005),
 • zákona č. 361/2005 Sb. (účinnost od 1. října 2005),
 • zákona č. 47/2006 Sb. (účinnost od 27. února 2006),
 • zákona č. 109/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007),
 • zákona č. 112/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007),
 • zákona č. 117/2006 Sb. (účinnost od 1. dubna 2006),
 • zákona č. 165/2006 Sb. (účinnost od 1. září 2006),
 • zákona č. 189/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007),
 • zákona č. 214/2006 Sb. (účinnost od 1. srpna 2006),
 • zákona č. 245/2006 Sb. (účinnost od 31. května 2006),
 • zákona č. 264/2006 Sb. (účinnost od 1. července 2006),
 • zákona č. 340/2006 Sb. (účinnost od 3. července 2006),
 • nálezu Ústavního soudu č. 57/2007 Sb. (účinnost od 31. prosince 2007),
 • zákona č. 181/2007 Sb. (účinnost od 1. července 2007),
 • zákona č. 261/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 296/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 129/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009),
 • zákona č. 137/2008 Sb. (účinnost od 1. června 2008),
 • zákona č. 270/2008 Sb. (účinnost od 1. srpna 2008),
 • zákona č. 274/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009),
 • zákona č. 306/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2010),
 • zákona č. 59/2009 Sb. (účinnost od 1. dubna 2009),
 • zákona č. 227/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2011),
 • zákona č. 281/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2011),
 • zákona č. 362/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2010),
 • zákona č. 298/2011 Sb. (účinnost od 1. prosince 2011; části od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 365/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 369/2011 Sb. (účinnost od 1. dubna 2012),
 • zákona č. 458/2011 Sb. (; části od 1. dubna 2012),
 • zákona č. 1/2012 Sb. (účinnost od 5. ledna 2012),
 • zákona č. 275/2012 Sb. (účinnost od 1. října 2012),
 • zákona č. 401/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 403/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 44/2013 Sb. (účinnost od 1. dubna 2013).Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první
Základní ustanovení

§ 1

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

 • a) veřejné zdravotní pojištění (dále jen „zdravotní pojištění“),
 • b) rozsah a podmínky, za nichž jsou na základě tohoto zákona ze zdravotního pojištění hrazeny zdravotní služby (dále jen „hrazené služby“),
 • c) způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění.

(2) Tento zákon se použije, nestanoví-li přímo použitelné předpisy Evropské unie v oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení jinak49).

§ 1a

(1) Pojištěncem se rozumí fyzická osoba, která je účastna na zdravotním pojištění.
(2) Příslušnou zdravotní pojišťovnou se rozumí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěnec pojištěn.
(3) Jiným členským státem Evropské unie se rozumí také státy Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko.
(4) Zaměstnáním se rozumí činnost zaměstnance, ze které mu plynou, nebo by měly plynout od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky zdaňované podle zákona upravujícího daně z příjmů.
(5) Zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační složka státu. Postavení zaměstnavatele má i služební úřad, v němž je státní zaměstnanec podle služebního zákona zařazen k výkonu státní služby. Zaměstnavatelem podle věty první je i osoba, u které zaměstnanci vykonávají na území České republiky práci podle jejích příkazů, i když příjmy za tuto práci jsou na základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím osoby se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, je-li tato osoba považována za zaměstnavatele podle zákona upravujícího daně z příjmů.
(6) Sídlem zaměstnavatele se rozumí u právnické osoby její sídlo, jakož i sídlo její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku, nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České republice, a u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu, popřípadě, jde-li o zahraniční fyzickou osobu, místo jejího podnikání.

Část druhá
Pojištěnci

Účast na zdravotním pojištění
§ 2

(1) Pojištěncem je fyzická osoba, která na území České republiky

 • a) má trvalý pobyt podle zákona upravujícího evidenci obyvatel, pokud
  • 1. se na ni nevztahuje mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie regulující oblast sociálního zabezpečení a upravující příslušnost států ke zdravotnímu pojištění50) (dále jen „mezinárodní smlouva nebo předpis Evropské unie“), nebo
  • 2. se na základě mezinárodní smlouvy nebo předpisu Evropské unie příslušná k jejímu zdravotnímu pojištění Česká republika,
 • b) nemá trvalý pobyt, jde-li o
  • 1. se na ni nevztahuje mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie regulující oblast sociálního zabezpečení a upravující příslušnost států ke zdravotnímu pojištění50) (dále jen „mezinárodní smlouva nebo předpis Evropské unie“), nebo
  • 2. se na základě mezinárodní smlouvy nebo předpisu Evropské unie příslušná k jejímu zdravotnímu pojištění Česká republika,

(2) Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které na území České republiky vykonávají nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti, a dále osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky a jsou činné v České republice pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatických výhod a imunit, nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky. Ze zdravotního pojištění jsou též vyňaty osoby, které přerušily účast na zdravotním pojištění podle tohoto zákona. Ze zdravotního pojištění nemohou být vyňaty osoby, které jsou činné v České republice pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky, pokud je k jejich zdravotnímu pojištění příslušná Česká republika na základě mezinárodní smlouvy nebo předpisu Evropské unie.

§ 3

Účast na zdravotním pojištění vzniká

 • a) osobě uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) bodě 1 dnem jejího narození a zaniká dnem jejího úmrtí, dnem prohlášení za mrtvého, nebo dnem ukončení trvalého pobytu,
 • b) osobě uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) bodě 2 a v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 1 dnem, kdy k jejímu zdravotnímu pojištění začala být příslušná Česká republika, a zaniká dnem jejího úmrtí, dnem prohlášení za mrtvého nebo dnem, kdy k jejímu zdravotnímu pojištění přestala být příslušná Česká republika,
 • c) osobě uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 2 dnem jejího nástupu do zaměstnání a zaniká dnem jejího úmrtí, dnem prohlášení za mrtvého, dnem skončení zaměstnání nebo dnem skončení platnosti povolení k pobytu na území České republiky, pokud platnost tohoto povolení skončila dříve, než skončilo zaměstnání.
Plátci pojistného zdravotního pojištění
§ 4 Přerušení účasti na zdravotním pojištění

(1) Účast na zdravotním pojištění se přerušuje pojištěnci uvedenému v § 2 odst. 1 písm. a) bodě 1, který se v souladu s tímto zákonem odhlásil ze zdravotního pojištění.
(2) Pojištěnec se může odhlásit z účasti na zdravotním pojištění při dlouhodobém pobytu v zahraničí, pokud je po tuto dobu v cizině zdravotně pojištěn, a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Dlouhodobým pobytem v zahraničí se rozumí nepřetržitý pobyt delší 6 měsíců; lhůta 6 měsíců se nevztahuje na pobyt v jiném členském státě Evropské unie, který se stal příslušným ke zdravotnímu pojištění takové osoby na základě mezinárodní smlouvy nebo předpisu Evropské unie.
(3) Účast na zdravotním pojištění se přerušuje ke dni, který pojištěnec v prohlášení podle odstavce 2 uvedl, ne však dříve, než ke dni následujícímu po dni, kdy toto prohlášení bylo doručeno příslušné zdravotní pojišťovně. Přerušení účasti na zdravotním pojištění zaniká dnem, kdy pojištěnec písemně oznámil ukončení přerušení účasti na zdravotním pojištění.
(4) Po dobu přerušení účasti na zdravotním pojištění nemá pojištěnec nárok na poskytování hrazených služeb.
(5) Současně s oznámením ukončení přerušení účasti na zdravotním pojištění je pojištěnec povinen příslušné zdravotní pojišťovně předložit doklad o zdravotním pojištění pro pobyt v zahraničí a délce trvání tohoto pojištění.
(6) Přerušit účast na zdravotním pojištění lze nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne skončení předchozího přerušení účasti na zdravotním pojištění.

§ 4a Posuzování vzniku, zániku a trvání účasti na zdravotním pojištění

(1) O vzniku, trvání a zániku účasti na zdravotním pojištění osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) bodě 2 a v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 1 ve sporných případech rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení.
(2) Pro účely rozhodování ve věcech podle odstavce 1 je Česká správa sociálního zabezpečení oprávněna vyžadovat součinnost od státních orgánů a dalších osob. Státní orgány a další osoby jsou povinny takovým vyžádáním vyhovět a požadované informace České správě sociálního zabezpečení bezplatně poskytnout.

Kategorie pojištěnců
§ 5

Pro účely zdravotního pojištění se

 • a) za zaměstnance považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona upravujícího daně z příjmů , s výjimkou
  • 1. osoby, která má pouze příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky , které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny,
  • 2. žáka nebo studenta, který má pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků za práci z praktického výcviku,
  • 3. osoby činné na základě dohody o provedení práce, která v kalendářním měsíci nedosáhla příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (dále jen „stanovený příjem“),
  • 4. člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl stanoveného příjmu,
  • 5. osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, která v kalendářním měsíci nedosáhla stanoveného příjmu,
  • 6. dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl stanoveného příjmu,
  • 7. člena okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky,
 • b) za osobu samostatně výdělečně činnou považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy z podnikání a ze samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, s výjimkou osob s příjmy z autorské činnosti, které jsou podle zákona upravujícího daně z příjmů samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně,
 • c) za osobu bez započitatelných příjmů považuje osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt nebo v případě osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 1 bydliště ve smyslu mezinárodní smlouvy nebo předpisu Evropské unie, avšak není uvedena v písmenech a) a b) a není státním pojištěncem podle § 7, pokud uvedené skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc.
§ 6

Zrušen.

§ 7

(1) Státními pojištěnci jsou

 • a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře;7)
 • b) poživatelé důchodu z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem 1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona považuje osoba podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží;
 • c) příjemci rodičovského příspěvku;7)
 • d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění8)
 • e) uchazeči o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9)
 • f) osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované10), a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě,
 • g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)11), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),
 • h) osoby konající službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z povolání, a osoby povolané k vojenskému cvičení,
 • i) osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody;
 • j) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění;14)
 • k) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy;15); za takovou osobu se nepovažuje osoba, která žádost o přiznání důchodu nepodala
 • l) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti;
 • m) mladiství umístění ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy.
 • n) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného podle § 5 nebo za něj není plátcem pojistného stát podle předchozích písmen a) až m).
 • o) cizinci, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu,16a) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
 • p) žadatelé o udělení mezinárodní ochrany a jejich děti narozené na území, cizinci, jimž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, a jeho dítě narozené na území16b), pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
 • q) příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; při stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného data narození.

(2) Státními pojištěnci jsou osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až i) a q) i tehdy, pokud mají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Část čtvrtá
Práva a povinnosti pojištěnce

§ 11

(1) Pojištěnec má právo

 • a) na výběr zdravotní pojišťovny, nestanoví-li tento zákon jinak. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku; přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu kalendářního roku lze podat pouze jednu; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě. Ode dne vstupu zdravotní pojišťovny do likvidace nebo ode dne zavedení nucené správy nad zdravotní pojišťovnou nebo ode dne, který Ministerstvo zdravotnictví na základě zjištění nerovnováhy v hospodaření zdravotní pojišťovny19) vyhlásí ve sdělovacích prostředcích, jsou pojištěnci takové zdravotní pojišťovny oprávněni změnit zdravotní pojišťovnu i ve lhůtě kratší, a to vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce, nejdříve však k 1. dni následujícího kalendářního měsíce. Změnu zdravotní pojišťovny provádí za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům jejich zákonný zástupce. Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to ke dni stanovenému v tomto ustanovení. Žádá-li pojištěnec nebo zákonný zástupce pojištěnce zdravotní pojišťovnu v souladu s tímto ustanovením, je zdravotní pojišťovna povinna jeho žádosti vyhovět bez průtahů. Zdravotní pojišťovna není oprávněna stanovit pojištěnci dobu, po kterou u ní bude pojištěn, nebo vztah pojištěnce ke zdravotní pojišťovně sama ukončit. Zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných lhůtách, než je uvedeno v tomto ustanovení,
 • b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce,
 • c) na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné zdravotní pojišťovny,
 • d) na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu,

(2) Má-li pojištěnec za to, že mu nejsou poskytovány hrazené služby v souladu s tímto zákonem, může podat stížnost podle zákona o zdravotních službách.
(3) Vojáci v činné službě s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení a žáci vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, jsou pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny. Vojáci a žáci vojenských škol jsou pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny do posledního dne kalendářního měsíce, v němž ukončili studium na vojenské škole. Od prvního dne následujícího kalendářního měsíce jsou pojištěni u zdravotní pojišťovny, jejímiž pojištěnci byli před přechodem do Vojenské zdravotní pojišťovny. K tomu účelu je Vojenská zdravotní pojišťovna povinna sdělovat jedenkrát měsíčně Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny18) jména, příjmení, trvalé pobyty a rodná čísla pojištěnců, kteří zahájili nebo ukončili studium na vojenské škole. Pro změnu zdravotní pojišťovny pojištěncem podle předchozího odstavce se do lhůty 12 měsíců nezapočítává doba pojištění u Vojenské zdravotní pojišťovny. Za vojáky v činné službě,22a) s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení, a za žáky vojenských škol,22b) kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, uhradí Ministerstvo obrany prostřednictvím Vojenské zdravotní pojišťovny

 • a) rozdíl mezi výší úhrady hrazených služeb poskytnutých poskytovatelem stanoveným zvláštním právním předpisem upravujícím služební poměr vojáků z povolání, které jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění podle tohoto zákona, a výší úhrady poskytnuté Vojenskou zdravotní pojišťovnou; to neplatí pro úhradu stomatologických výrobků,
 • b) preventivní péči poskytnutou nad rámec hrazených služeb podle § 29 v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva obrany.

(4) V případě fúze sloučením Vojenské zdravotní pojišťovny s jinou zdravotní pojišťovnou podle zvláštního právního předpisu28), při které Vojenská zdravotní pojišťovna zaniká, přecházejí práva a povinnosti stanovené tímto zákonem Vojenské zdravotní pojišťovně, jakož i povinnosti stanovené Ministerstvu obrany a dalším osobám k Vojenské zdravotní pojišťovně, na nástupnickou zdravotní pojišťovnu. Informaci o fúzi sloučením Vojenské zdravotní pojišťovny s jinou zdravotní pojišťovnou, při které Vojenská zdravotní pojišťovna zanikla, zveřejní Ministerstvo zdravotnictví způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) U osob, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti22c) a dále u osob, u nichž má být provedeno vyšetření lékařem ke zjištění, zda je lze umístit do policejní cely nebo je nutno je z ní propustit, a osob ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody je výběr poskytovatele, zdravotnického zařízení a zdravotnické dopravní služby omezen podle zvláštních předpisů.

§ 12

(1) Pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce je povinen

 • a) dostavit se do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla účast na zdravotním pojištění, na příslušnou zdravotní pojišťovnu k převzetí průkazu pojištěnce v případě, že tento průkaz dosud neobdržel,
 • b) sdělit písemně svému zaměstnavateli
  • 1. v den nástupu do zaměstnání, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn; stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání; tuto povinnost splní do 8 dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny,
  • 2. do 8 dnů ode dne vzniku oznamované skutečnosti, že se stal nebo přestal být státním pojištěncem,
  • 3. skutečnosti týkající se změny státu, který se stal příslušným k jeho zdravotnímu pojištění na základě mezinárodní smlouvy nebo předpisu Evropské unie,
 • c) sdělit skutečnosti uvedené v písmeni b) správci pojistného podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, pokud je svému zaměstnavateli nesdělil.
 • d) poskytnout součinnost při poskytování zdravotních služeb a kontrole průběhu individuálního léčebného postupu a dodržovat poskytovatelem stanovený léčebný režim,
 • e) podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví tento zákon nebo obecně závazné právní předpisy,
 • f) dodržovat opatření směřující k odvrácení nemocí,
 • g) vyvarovat se jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví,
 • h) prokazovat se při poskytování zdravotních služeb, s výjimkou poskytování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků, platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou,
 • i) oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce,
 • j) vrátit do 8 dnů příslušné zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce při
  • 1. v den nástupu do zaměstnání, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn; stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání; tuto povinnost splní do 8 dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny,
  • 2. do 8 dnů ode dne vzniku oznamované skutečnosti, že se stal nebo přestal být státním pojištěncem,
  • 3. skutečnosti týkající se změny státu, který se stal příslušným k jeho zdravotnímu pojištění na základě mezinárodní smlouvy nebo předpisu Evropské unie,
 • k) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo; pokud se pojištěnec v místě trvalého pobytu nezdržuje, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje (dále jen „bydliště“),
 • l) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně všechny změny, které mají vliv na účast na zdravotním pojištění, a to zejména
  • 1. v den nástupu do zaměstnání, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn; stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání; tuto povinnost splní do 8 dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny,
  • 2. do 8 dnů ode dne vzniku oznamované skutečnosti, že se stal nebo přestal být státním pojištěncem,
  • 3. skutečnosti týkající se změny státu, který se stal příslušným k jeho zdravotnímu pojištění na základě mezinárodní smlouvy nebo předpisu Evropské unie,
 • m) hradit poskytovateli regulační poplatky podle § 16a,
 • n) uhradit poskytovateli, popřípadě jinému subjektu, který pojištěnci poskytl zdravotní služby, rozdíl mezi cenou poskytnutých zdravotních služeb a výší úhrady ze zdravotního pojištění podle § 13.

(2) Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci písemně potvrdit přijetí sdělení uvedených v odstavci 1 písm. b).
(3) Zákonný zástupce je povinen do 8 dnů ode dne narození pojištěnce oznámit narození pojištěnce zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození.

Část pátá
Podmínky poskytování hrazených služeb

Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění
§ 13 Hrazené služby

(1) Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud

 • a) odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné,
 • b) jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy,
 • c) existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování.

(2) Hrazenými službami jsou v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem

 • a) zdravotní péče preventivní, dispenzární, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, lázeňská léčebně rehabilitační, posudková, ošetřovatelská, paliativní a zdravotní péče o dárce krve, tkání a buněk nebo orgánů související s jejich odběrem, a to ve všech formách jejího poskytování podle zákona o zdravotních službách,
 • b) poskytování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků,
 • c) přeprava pojištěnců a náhrada cestovních nákladů,
 • d) odběr krve a odběr tkání, buněk a orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi (uchovávání, skladování, zpracování a vyšetření),
 • e) přeprava žijícího dárce do místa odběru a z tohoto místa do místa poskytnutí zdravotní péče související s odběrem a z tohoto místa a náhradu cestovních nákladů,
 • f) přeprava zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa,
 • g) přeprava odebraných tkání, buněk a orgánů,
 • h) prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva včetně přepravy,
 • i) pobyt průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče,
 • j) zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem; tuto péči hradí zdravotní pojišťovna, kterou na základě identifikačních údajů pojištěnce o úhradu požádá příslušný poskytovatel.

(3) Pokud lze zdravotní služby uvedené v odstavci 1 poskytnout více než jedním způsobem, přičemž všechny tyto způsoby splňují podmínky stanovené v odstavci 1 a mají stejný terapeutický účinek, hradí se takový způsob zdravotních služeb, který je v souladu s účelným a hospodárným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění (dále jen „základní varianta“). Ostatní způsoby zdravotních služeb podle věty první, které nesplňují podmínku účelného a hospodárného vynakládání zdrojů veřejného zdravotního pojištění (dále jen „ekonomicky náročnější varianta“), se ze zdravotního pojištění hradí ve výši stanovené pro úhradu takových zdravotních služeb v základní variantě.
(4) Za ekonomicky náročnější variantu zdravotních služeb lze považovat pouze zdravotní služby, které jsou takto označeny v prováděcích právních předpisech vydaných podle § 17. Za ekonomicky náročnější variantu nelze označit zdravotní služby, které lze poskytnout pouze jedním způsobem.
(5) Před poskytnutím zdravotních služeb, které lze poskytnout jak v základní variantě, tak i v ekonomicky náročnější variantě, je poskytovatel povinen pojištěnci nabídnout poskytnutí zdravotních služeb v základní variantě a informovat ho též o ekonomicky náročnější variantě, včetně rozdílu mezi cenou ekonomicky náročnější varianty stanovenou v souladu s cenovým předpisem a uvedenou v ceníku poskytovatele, a výší úhrady zdravotních služeb v základní variantě stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 17 a cenovým předpisem49). Postup podle věty první se nepoužije, není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony nutné k záchraně života či zdraví. Ceník ekonomicky náročnějších variant zdravotních služeb musí být poskytovatelem zveřejněn v prostorách zdravotnického zařízení na veřejnosti přístupném místě a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Poskytovatel je v případech uvedených v odstavci 5 povinen do zdravotnické dokumentace pojištěnce zaznamenat, že mu bylo nabídnuto poskytnutí zdravotních služeb v základní variantě a že byl informován o možnostech poskytnutí zdravotních služeb i v ekonomicky náročnější variantě. Součástí záznamu ve zdravotnické dokumentaci je vyslovení souhlasu pojištěnce s poskytnutím zdravotních služeb v základní variantě, nebo s poskytnutím zdravotních služeb v ekonomicky náročnější variantě, pokud se pojištěnec pro takovou variantu rozhodl; v takovém případě je součástí záznamu ve zdravotnické dokumentaci též vyslovení souhlasu pojištěnce se zaplacením částky ve výši rozdílu mezi cenou ekonomicky náročnější varianty a výší úhrady zdravotních služeb v základní variantě. Takto vyslovený souhlas podepíše pojištěnec a ošetřující lékař; pokud pojištěnec s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže záznam podepsat, stvrdí jeho nepochybný projev vůle svým podpisem ošetřující lékař a další svědek. V záznamu se uvede způsob, jakým pojištěnec svou vůli projevil, a zdravotní důvody bránící podpisu pojištěnce.
(7) Poskytovatel nesmí při poskytování zdravotních služeb upřednostňovat pojištěnce, který si zvolí ekonomicky náročnější variantu.
(8) Za opakované porušení povinnosti podle odstavců 6 až 7 příslušná zdravotní pojišťovna uloží poskytovateli pokutu do 1 000 000 Kč. Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti porušení povinnosti, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno. Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy příslušná zdravotní pojišťovna zjistila porušení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila. Opakované udělení pokuty je důvodem pro ukončení smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb bez uplatnění výpovědní lhůty podle § 17 odst. 2. Poskytovatel za porušení povinnosti neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránil.

§ 14

Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté na území České republiky. Ze zdravotního pojištění se pojištěncům uhradí též částka, kterou vynaložili na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba nastala během jejich pobytu v cizině, a to do výše stanovené pro úhradu takové péče na území České republiky.

§ 15

(1) Ze zdravotního pojištění se nehradí, nebo se hradí jen za určitých podmínek, zdravotní výkony uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona.
(2) Ze zdravotního pojištění se dále nehradí výkony akupunktury.
(3) Hrazené služby zahrnují zdravotní péči poskytnutou na základě doporučení registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti s umělým oplodněním, a to nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy pouze 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život

 • a) ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 do 39 let,
 • b) ostatním ženám ve věku od 22 do 39 let.

(4) Ze zdravotního pojištění se vždy plně hradí v provedení nejméně ekonomicky náročném léčivé přípravky obsahující tyto léčivé látky:

 • a) sérum proti stafylokokovým infekcím,
 • b) sérum proti záškrtu,
 • c) sérum proti hadímu jedu,
 • d) sérum proti botulismu,
 • e) sérum proti plynaté sněti,
 • f) sérum proti vzteklině,
 • g) imunoglobulin proti tetanu,
 • h) imunoglobulin proti hepatitidě B,
 • i) tetanový toxoid,
 • j) vakcína proti stafylokokovým infekcím,
 • k) vakcína proti vzteklině,
 • l) antidota (užívaná při léčbě otrav organofosfáty, těžkými kovy a kyanidy).

(5) Ze zdravotního pojištění se hradí při poskytování ambulantní zdravotní péče léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, pokud pro ně Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) rozhodl o výši úhrady (§ 39h). V každé skupině léčivých látek uvedených v příloze č. 2 se ze zdravotního pojištění vždy plně hradí nejméně jeden léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely. Dále se ze zdravotního pojištění hradí individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka, transfúzní přípravky, léčivé přípravky pro moderní terapii a tkáně a buňky ve výši stanovené Ústavem opatřením obecné povahy. Ze zdravotního pojištění se při poskytování lůžkové péče plně hradí léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka, transfúzní přípravky, zdravotnické prostředky, léčivé přípravky pro moderní terapii a tkáně a buňky, v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti onemocnění, a pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí.
(6) Ze zdravotního pojištění se nehradí léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely uvedené v odstavci 5 větě první, pokud Ústav rozhodnutím úhradu nepřiznal. Ústav nepřizná úhradu, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely

 • a) podpůrné a doplňkové,
 • b) jejichž používání je z odborného hlediska nevhodné,
 • c) nemají dostatečné důkazy o terapeutické účinnosti,
 • d) nesplňují podmínky účelné terapeutické intervence nebo
 • e) které jsou prvním podobným přípravkem podle § 39b odst. 4 v referenční skupině, který byl podle zákona o léčivech registrován jako biologický léčivý přípravek nebo generikum, a držitel registrace se písemně spolu s žádostí o stanovení výše a podmínek úhrady nezavázal dodávat léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely na český trh po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti stanovené výše a podmínek úhrady,
 • f) které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu s výjimkou potravin pro zvláštní lékařské účely a takových léčivých přípravků, u kterých v průběhu řízení o stanovení výše a podmínek úhrady s přiznáním úhrady vyjádří na základě veřejného zájmu podle § 17 odst. 2 souhlas všechny zdravotní pojišťovny.

(7) Terapeutickou účinností se rozumí schopnost vyvolávat žádoucí účinek s použitím léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely i v podmínkách běžné klinické praxe. Účelnou terapeutickou intervencí se rozumí zdravotní služby poskytované k prevenci nebo léčbě onemocnění za účelem dosažení co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby při zachování nákladové efektivity.
(8) Nákladovou efektivitou se rozumí určení poměru mezi náklady a přínosy spojenými s použitím léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ve srovnání s použitím jiného léčivého přípravku, potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo léčebného postupu; nákladová efektivita je hodnocena ve srovnání s takovým terapeutickým postupem hrazeným z prostředků zdravotního pojištění, který je obecně přijímán jako obvyklý. Nákladově efektivní jsou takové léčebné postupy, které při srovnatelných nákladech přinášejí stejný nebo vyšší terapeutický účinek spočívající v prodloužení života, zlepšení kvality života nebo zlepšení podstatného a měřitelného kritéria příslušného onemocnění, nebo které při alespoň srovnatelném terapeutickém účinku znamenají nižší celkové náklady pro systém zdravotního pojištění, nebo při vyšších nákladech a vyšším terapeutickém účinku je tento poměr srovnatelný s jinými terapeutickými postupy hrazenými z prostředků zdravotního pojištění. Hodnocení nákladové efektivity se vyžaduje u léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, které nejsou zařazeny do referenční skupiny podle § 39c odst. 1, nebo u kterých je navrhováno preskripční nebo indikační omezení odlišně od v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, anebo u kterých je požadováno stanovení další zvýšené úhrady podle § 39b odst. 11, popřípadě u kterých je požadováno zvýšení úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely oproti základní úhradě.
(9) Ústav rozhoduje o

 • a) stanovení, změně a zrušení výše úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely,
 • b) podmínění úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely uvedených v písmenu a) způsobem vyúčtování, preskripčními a indikačními omezeními nebo používáním při poskytování zdravotní péče na specializovaných pracovištích (dále jen „podmínky úhrady“),
 • c) nepřiznání úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely,
 • d) stanovení, změně a zrušení maximálních cen podle právních předpisů o regulaci cen vyhlášených ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (dále jen „cenový předpis“)23c),
 • e) o zařazení léčivého přípravku do referenční skupiny,
 • f) základní úhradě referenční skupiny.

(10) Léčivý přípravek, jehož úhrada ze zdravotního pojištění je rozhodnutím Ústavu podmíněna používáním na specializovaném pracovišti, zdravotní pojišťovna hradí pouze poskytovateli, se kterým za účelem hospodárného užití takových léčivých přípravků uzavřela zvláštní smlouvu. Součástí takové smlouvy musí být uvedení léčivého přípravku a pracoviště zdravotnického zařízení poskytovatele.
(11) Zdravotnické prostředky uvedené v oddílu B přílohy č. 3 tohoto zákona se ze zdravotního pojištění nehradí. Zdravotnické prostředky uvedené v oddílu C přílohy č. 3 tohoto zákona se ze zdravotního pojištění hradí ve výši a za podmínek stanovených v této příloze.
(12) Zdravotnické prostředky neuvedené v odstavci 11 se ze zdravotního pojištění hradí ve výši 75 % ceny zdravotnického prostředku v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení; cenu nejméně ekonomicky náročného provedení zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu. Ze zdravotního pojištění podle tohoto odstavce se hradí zdravotnické prostředky předepsané za účelem

 • a) pokračovat v léčebném procesu,
 • b) podpořit stabilizaci zdravotního stavu pojištěnce nebo jej výrazně zlepšit anebo vyloučit jeho zhoršení, nebo
 • c) kompenzovat nebo zmírnit následky zdravotní vady včetně náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu.

(13) Ze zdravotního pojištění se hradí stomatologické výrobky v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 4 tohoto zákona.
(14) Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Hrazené služby dále nezahrnují vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky. Úhradu zdravotních služeb podle předchozí věty poskytne zdravotnickému zařízení orgán, pro který se zdravotní výkony provádějí, ve výši stanovené seznamem zdravotních služeb s bodovými hodnotami25) v souladu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví; jde-li o úhradu na dožádání orgánů Policie České republiky, zašle poskytovatel vyúčtování Ministerstvu vnitra, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly zdravotní služby poskytnuty
(15) Zdravotní služby poskytované v dětských domovech pro děti do 3 let věku zdravotnickými pracovníky, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb v tomto zdravotnickém zařízení, se hradí z rozpočtu zřizovatele. Z rozpočtu zřizovatele se hradí též zdravotnická záchranná služba, s výjimkou zdravotních výkonů podle § 28.

§ 16

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.
(2) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotních služeb podle předchozího odstavce vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře.

§ 16a Regulační poplatky

(1) Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen v souvislosti s poskytováním hrazených služeb hradit poskytovateli, který hrazené služby poskytl, regulační poplatek ve výši

 • a) 30 Kč za
  • 1. návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření27a) (dále jen „návštěva“) u lékaře poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u lékaře poskytovatele v oboru zubní lékařství,
  • 2. návštěvu u lékaře poskytovatele specializované ambulantní péče,
  • 3. návštěvní službu poskytnutou lékařem poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost,
 • b) 30 Kč za návštěvu u klinického psychologa,
 • c) 30 Kč za návštěvu u klinického logopeda,
 • d) 30 Kč za recept, na jehož základě došlo k výdeji prvního z balení předepsaných hrazených léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, bez ohledu na počet hrazených léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely a počet předepsaných balení,
 • e) 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství (dále jen „pohotovostní služba“) v pracovní dny v době od 17 do 7 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek, není-li tato doba pravidelnou ordinační dobou poskytovatele zajišťujícího pohotovostní službu; regulační poplatek za využití pohotovostní služby se neplatí, pokud dojde k následnému přijetí pojištěnce do lůžkové péče,
  • 1. návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření27a) (dále jen „návštěva“) u lékaře poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u lékaře poskytovatele v oboru zubní lékařství,
  • 2. návštěvu u lékaře poskytovatele specializované ambulantní péče,
  • 3. návštěvní službu poskytnutou lékařem poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost,
 • f) 100 Kč za každý den, ve kterém je poskytována lůžková péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče, přičemž se den, ve kterém byl pojištěnec přijat k poskytování takové péče, a den, ve kterém bylo poskytování takové péče ukončeno, počítá jako jeden den; to platí i pro pobyt průvodce dítěte, je-li podle § 25 hrazen ze zdravotního pojištění.

Povinnosti vyplývající z jiných zákonů tím nejsou dotčeny.
(2) Regulační poplatek podle odstavce 1 písm. a) až f) se neplatí

 • a) jde-li o pojištěnce umístěné v dětských domovech27d), ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy27e) nebo umístěné k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením27h) nebo jde-li o pojištěnce umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc27i) nebo pojištěnce svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče podle zákona o rodině,
 • b) při ochranném léčení nařízeném soudem nebo při výkonu zabezpečovací detence nebo při umístění pojištěnce z důvodů stanovených zvláštním zákonem27j) bez jeho souhlasu do lůžkové péče, vysloví-li s přípustností převzetí a dalšího držení pojištěnce v lůžkové péči souhlas soud27k),
 • c) při léčení infekčního onemocnění, kterému je pojištěnec povinen se podrobit, při nařízené izolaci ve zdravotnickém zařízení nebo při nařízených karanténních opatřeních k zajištění ochrany veřejného zdraví podle zvláštního právního předpisu27f),
 • d) jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle zvláštního právního předpisu27g), ne starším 30 dnů,
 • e) při posuzování zdravotní způsobilosti pojištěnce k odběru tkání a orgánů, při odběru tkání a orgánů a při dispenzární péči o pojištěnce po odběru tkání a orgánů podle transplantačního zákona27l),
 • f) jde-li o pojištěnce, kterému jsou podle jiného právního předpisu27m) poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u tohoto pojištěnce po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu27n) méně než 800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem; tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb.

(3) Regulační poplatek podle odstavce 1 písm. a) se neplatí, jde-li o

 • a) preventivní prohlídku (§ 29, 30 a 35),
 • b) dispenzární péči poskytovanou osobám uvedeným v § 31 odst. 1 písm. b) a d),
 • c) hemodialýzu,
 • d) laboratorní nebo diagnostické vyšetření vyžádané ošetřujícím lékařem, pokud není zároveň provedeno klinické vyšetření27a),
 • e) vyšetření lékařem poskytovatele transfúzní služby při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně,
 • f) děti do dovršení 18 let věku včetně tohoto dne.

(4) Regulační poplatek podle odstavce 1 písm. f) se neplatí při lůžkové péči o narozené dítě, a to ode dne porodu do dne propuštění ze zdravotnického zařízení lůžkové péče, ve kterém k porodu došlo, nebo do dne propuštění z jiného zdravotnického zařízení lůžkové péče, do kterého bylo dítě ze zdravotních důvodů bezprostředně po porodu převezeno.
(5) Regulační poplatek je příjmem poskytovatele, který regulační poplatek vybral. Poskytovatel je povinen použít vybrané regulační poplatky na úhradu nákladů spojených s provozem zdravotnického zařízení a jeho modernizací.
(6) Regulační poplatek podle odstavce 1 písm. a) až e) se platí poskytovateli v souvislosti s poskytováním hrazených služeb. Regulační poplatek podle odstavce 1 písm. f) se platí poskytovateli nejdéle do 8 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace, s výjimkou případů, kdy je pojištěnec hospitalizován po dobu delší než 30 dní; v takovém případě se regulační poplatek hradí vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Poskytovatel je povinen vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci na jeho žádost doklad o zaplacení regulačního poplatku, s uvedením čísla pojištěnce, výše regulačního poplatku, otiskem razítka poskytovatele a podpisem osoby, která regulační poplatek přijala, a jde-li o poskytovatele lékárenské péče, též s uvedením názvu léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely a výše doplatku, který se započítává do limitu podle § 16b odst. 1., výše regulačního poplatku, dne jeho zaplacení, otiskem razítka zdravotnického zařízení a podpisem osoby, která regulační poplatek přijala, a jde-li o zařízení lékárenské péče, též s uvedením názvu léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely a výše doplatku, který se započítává do limitu podle § 16b odst. 1.
(7) Poskytovatel je povinen sdělovat zdravotním pojišťovnám v rámci vyúčtování poskytnutých hrazených služeb za příslušný kalendářní měsíc, nebo za příslušné kalendářní čtvrtletí, informace o regulačních poplatcích vybraných podle odstavce 1, s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se regulační poplatek váže, výše zaplaceného regulačního poplatku a dne, ke kterému se regulační poplatek váže.
(8) Poskytovatel lékárenské péče je povine sdělovat zdravotním pojišťovnám současně s vyúčtováním za příslušné období informace o regulačních poplatcích vybraných podle odstavce 1 písm. d), s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se regulační poplatek popřípadě doplatek váže, výše zaplaceného regulačního poplatku, dne vydání plně nebo částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely a výše doplatku, který se započítává do imitu podle § 16b odst. 1.
(9) Poskytovatel je povinen regulační poplatek uvedený v odstavci 1 od pojištěnce nebo jeho zákonného zástupce vybrat, pokud nejde o výjimku z placení regulačního poplatku podle odstavce 2 až 4. Při zjištění opakovaného a soustavného porušování této povinnosti je zdravotní pojišťovna oprávněna tomuto poskytovateli uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Pokutu je možno uložit i opakovaně. Při ukládání pokuty zdravotní pojišťovna přihlíží k závažnosti porušení, k míře zavinění a k okolnostem, za nichž k porušení povinnosti došlo. Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo. Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila.
(10) Poskytovatel nesmí vybírat regulační poplatky v souvislosti s poskytováním hrazených služeb, které podle tohoto zákona regulačním poplatkům nepodléhají. Při zjištění opakovaného porušování této povinnosti je zdravotní pojišťovna oprávněna tomuto poskytovateli uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
(11) Opakované udělení pokuty poskytovateli podle odstavců 9 a 10 je důvodem pro ukončení smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb bez výpovědní lhůty podle § 17 odst. 2.

§ 16b Limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely

(1) Pokud celková částka uhrazená pojištěncem nebo za něj jeho zákonným zástupcem za regulační poplatky podle § 16a odst. 1 písm. a) až d) a za doplatky za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území České republiky, překročí v kalendářním roce limit ve výši 5 000 Kč, u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku, ve výši 2 500 Kč, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou je tento limit překročen. Do limitu podle věty první se započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, jehož doplatek na množstevní jednotku této léčivé látky je nejnižší a u kterého nebylo zjištěno přerušení nebo ukončení dodávání. To neplatí, pokud předepisující lékař na receptu vyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit (§ 32 odst. 2); v takovém případě se do limitu započítává doplatek v plné výši. Do limitu se nezapočítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě; to neplatí, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsané na recept pojištěncům starším 65 let, včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku. Seznam léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.
(2) Zdravotní pojišťovna je povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou překračuje součet regulačních poplatků a doplatků započitatelných do limitu, oznámených poskytovateli zdravotní pojišťovně podle § 16a odst. 7 a 8, limit podle odstavce 1, a to do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. V kalendářních čtvrtletích následujících po kalendářním čtvrtletí, ve kterém byl limit podle odstavce 1 již překročen, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku ve výši součtu regulačních poplatků a doplatků započitatelných do limitu za příslušné kalendářní čtvrtletí, oznámených poskytovateli zdravotní pojišťovně podle § 16a odst. 6 a 7, a to do 60 kalendářních dnů po uplynutí každého takového kalendářního čtvrtletí. Částku podle věty první nebo druhé, která v kalendářním čtvrtletí nepřesáhla 50 Kč, uhradí zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního kalendářního čtvrtletí v kalendářním roce.
(3) Při změně zdravotní pojišťovny v průběhu kalendářního roku je zdravotní pojišťovna, u které byl pojištěnec pojištěn, povinna oznámit nové zdravotní pojišťovně pojištěnce skutečnosti rozhodné pro výpočet částky podle odstavce 2. Částku podle odstavce 2 uhradí pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci zdravotní pojišťovna, u které je pojištěnec pojištěn k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém byl limit překročen. Zdravotní pojišťovna uvedená ve větě druhé oznámí zdravotním pojišťovnám, u kterých byl pojištěnec v kalendářním roce pojištěn, celkovou částku, o kterou byl limit tohoto pojištěnce překročen, jakož i poměrnou částku vypočtenou podle doby pojištění připadající na pojišťovnu, které je částka oznamována. Zdravotní pojišťovny jsou povinny částku na ně připadající uhradit zdravotní pojišťovně uvedené ve větě druhé do 30 dnů ode dne doručení oznámení o výši této částky.

§ 17


(1) Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování hrazených služeb pojištěncům uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a ostatní zdravotní pojišťovny, zřízené podle jiného právního předpisu28), smlouvy s poskytovateli o poskytování a úhradě hrazených služeb. Smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb lze uzavřít pouze pro zdravotní služby, které je poskytovatel oprávněn poskytovat. Smlouvy se nevyžadují při poskytování

 • a) neodkladné péče pojištěnci,
 • b) zdravotních služeb pojištěncům ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence poskytovatelem určeným Vězeňskou službou,
 • c) zdravotních služeb pojištěnci, který je ve výkonu ochranného léčení nařízeného soudem, jde-li o zdravotní služby poskytované v souvislosti s onemocněním, pro které je pojištěnec povinen se léčení podrobit.

(2) Smlouva podle odstavce 1 uzavřená mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem se řídí rámcovou smlouvou, která je výsledkem dohodovacího řízení mezi zástupci svazů zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných skupinových smluvních zdravotnických zařízení zastupovaných svými zájmovými sdruženími. Jednotlivé rámcové smlouvy jsou předkládány Ministerstvu zdravotnictví, které je posoudí z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen „veřejný zájem“), a poté je vydá jako vyhlášku. Pokud mezi účastníky dohodovacího řízení nedojde k dohodě o obsahu rámcové smlouvy do šesti měsíců, nebo pokud předložená rámcová smlouva odporuje právním předpisům nebo veřejnému zájmu, je oprávněno učinit rozhodnutí Ministerstvo zdravotnictví. Rámcová smlouva obsahuje vždy ustanovení, které se týká doby účinnosti, způsobu a důvodu ukončení smlouvy podle odstavce 1 s tím, že smlouvu je možno ukončit vždy k 1. lednu následujícího roku, přičemž výpovědní lhůta musí být nejméně šest měsíců. Tato výpovědní lhůta neplatí v případech, že v důsledku závažných okolností nelze rozumně očekávat další plnění smlouvy. Dále rámcová smlouva musí obsahovat způsob provádění úhrady poskytovaných hrazených služeb, práva a povinnosti účastníků smlouvy podle odstavce 1, pokud nejsou stanoveny zákonem, obecné podmínky kvality a účelnosti poskytování hrazených služeb, podmínky nezbytné pro plnění smlouvy podle odstavce 1, kontrolní mechanismus kvality poskytovaných hrazených služeb a správnosti účtovaných částek, jakož i povinnost vzájemného sdělování údajů nutných ke kontrole plnění smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, způsob a důvody ukončení smlouvy podle odstavce 1, ustanovení o rozhodčím řízení.
(3) Poskytovatelé a další subjekty poskytující hrazené služby jsou povinni ve vyúčtováních zdravotním pojišťovnám uvádět čísla pojištěnců, kterým hrazené služby poskytli.
(4) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s označením variant zdravotní péče podle § 13.
(5) Nestanoví-li tento zákon jinak, hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení se vždy na následující kalendářní rok dohodnou v dohodovacím řízení zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních poskytovatelů. Svolavatelem dohodovacího řízení je Ministerstvo zdravotnictví. Dojde-li k dohodě, posoudí její obsah Ministerstvo zdravotnictví z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem. Je-li dohoda v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, vydá ji Ministerstvo zdravotnictví jako vyhlášku. Nedojde-li v dohodovacím řízení k dohodě do 120 dnů před skončením příslušného kalendářního roku nebo shledá-li Ministerstvo zdravotnictví, že tato dohoda není v souladu s právními předpisy nebo veřejným zájmem, stanoví hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulační omezení na následující kalendářní rok Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Vyhláška podle věty čtvrté a páté se použije, pokud se poskytovatel a zdravotní pojišťovna za podmínky dodržení zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak.
(6) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí poskytovatelům, s výjimkou poskytovatelů lékárenské péče, léčivé přípravky paušální částkou, jejíž výše se sjedná ve smlouvě podle odstavce 1. Nad rámec sjednané paušální částky příslušná zdravotní pojišťovna uhradí, ve výši stanovené Ústavem, zdravotnickým zařízením poskytujícím ambulantní zdravotní péči, léčivé přípravky, u nichž rozhodne Ústav o takovém způsobu úhrady. Ve smlouvě může zdravotní pojišťovna sjednat jiný způsob úhrady léčivých přípravků při poskytování ústavní péče, u kterých sjednala výši a podmínky úhrady s držitelem rozhodnutí o registraci nebo s výrobcem.
(7) Příslušná zdravotní pojišťovna uhradí vždy na základě:

 • a) lékařského předpisu vystaveného smluvním poskytovatelem, lékařem poskytujícím neodkladnou péči pojištěnci, smluvním lékařem poskytujícím zdravotní péči v zařízení sociální péče a smluvním lékařem poskytujícím hrazené služby sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům, jestliže jeho odbornost zaručuje Česká lékařská komora nebo Česká stomatologická komora a jestliže k tomu takový lékař uzavře zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou
  • 1. poskytovatelům lékárenské péče léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, a to i tehdy, nemá-li s poskytovatelem lékárenské péče dosud uzavřenu smlouvu podle odstavce 1,
  • 2. poskytovatelům lékárenské péče a jiným smluvním subjektům brýle a pomůcky oční optiky, vlasové náhrady, ortopedicko protetické pomůcky sériově a individuálně vyráběné, pomůcky pro zdravotně postižené včetně vozíků a zvedáků pro imobilní osoby a dále pomůcky pro sluchově postižené, nevidomé a slabozraké,
  • 3. poskytovatelům lékárenské péče a jiným subjektům přístroje používané k terapii,
 • b) předloženého účtu smluvním poskytovatelům
  • 1. poskytovatelům lékárenské péče léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, a to i tehdy, nemá-li s poskytovatelem lékárenské péče dosud uzavřenu smlouvu podle odstavce 1,
  • 2. poskytovatelům lékárenské péče a jiným smluvním subjektům brýle a pomůcky oční optiky, vlasové náhrady, ortopedicko protetické pomůcky sériově a individuálně vyráběné, pomůcky pro zdravotně postižené včetně vozíků a zvedáků pro imobilní osoby a dále pomůcky pro sluchově postižené, nevidomé a slabozraké,
  • 3. poskytovatelům lékárenské péče a jiným subjektům přístroje používané k terapii,
 • c) předloženého účtu smluvním poskytovatelům nebo jiným smluvním subjektům servisní zásahy na poskytnuté zdravotnické prostředky,
 • d) smlouvy osobám, které mají oprávnění k distribuci léčivých přípravků podle zákona o léčivech, léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
 • e) předloženého účtu v souladu s prováděcím právním předpisem a cenovým předpisem osobám oprávněným přepravovat lidské pozůstatky podle zákona o pohřebnictví, přepravu těla zemřelého pojištěnce k pitvě a z pitvy.

(8) Fyzická nebo právnická osoba, které bylo podle zákona o zdravotních službách vydáno osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb na základě oprávnění zemřelého poskytovatele, má po dobu 90 dnů ode dne vydání tohoto osvědčení právo na úhradu poskytnutých zdravotních služeb v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi zemřelým poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.

§ 17a

Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování ošetřovatelské péče pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České repupbliky a ostatní zdravotní pojišťovny zřízené podle zvláštního zákona28) zvláštní smlouvy s poskytovateli sociálních služeb. Příslušná zdravotní pojišťovna zvláštní smlouvu uzavře, pokud o to poskytovatel sociálních služeb požádá a současně prokáže, že ošetřovatelská péče bude poskytována zdravotnickými pracovníky poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů28a).

§ 18 Podmínky poskytování hrazených služeb

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené služby jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři, s výjimkou klinických psychologů, pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce (dále jen „ošetřující lékař“).
(2) Ošetřujícím lékařem se pro účely zdravotního pojištění rozumí

 • a) lékař registrujícího poskytovatele,
 • b) lékař poskytovatele specializované ambulantní péče,
 • c) lékař poskytovatele jednodenní péče, nebo
 • d) lékař se specializovanou způsobilostí poskytovatele lůžkové péče.
§ 19 – 21

Zrušeny.

§ 22 Zvláštní ambulantní péče

Hrazenými službami je i zvláštní ambulantní péče poskytovaná pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně, smyslově nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci a paliativní péče, poskytovaná pojištěncům v terminálním stavu, v jejich vlastním sociálním prostředí; tato péče se poskytuje jako

 • a) domácí zdravotní péče, pokud je poskytována na základě doporučení registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, nebo na základě doporučení ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o pojištěnce v terminálním stavu,
 • b) zdravotní péče ve stacionářích, pokud je poskytována na základě doporučení ošetřujícího lékaře,
 • c) zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče osobám, které jsou v nich umístěny z jiných než zdravotních důvodů,30)
 • d) zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb,
 • e) ošetřovatelská péče poskytovaná na základě ordinace ošetřujícího lékaře pojištěncům umístěným v zařízeních pobytových sociálních služeb odborně způsobilými zaměstnanci těchto zařízení, pokud k tomu poskytovatelé pobytových sociálních služeb uzavřou zvláštní smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou podle § 17a.
§ 22a Zvláštní lůžková péče

Hrazenými službami je i léčba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.

Ústavní péče
§ 23 – 24

Zrušeny.

§ 25 Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči

(1) Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem

 • a) ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo
 • b) k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce,

je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého roku věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou; pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře.
(2) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn doprovázený pojištěnec.

§ 26 Vybavení pojištěnce po ukončení hospitalizace

(1) Hrazenými službami je i vybavení pojištěnce léčivými přípravky, potravinami pro zvláštní lékařské účely a zdravotnickými prostředky po ukončení hospitalizace na 3 dny nebo v odůvodněných případech i na další, nezbytně nutnou dobu.
(2) Pokud je pojištěnec propuštěn do domácího ošetření na propustku, není poskytovatel po dobu trvání propustky oprávněn účtovat zdravotní pojišťovně náklady za lůžkovou péči, s výjimkou léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, kterými pojištěnce na dobu trvání propustky vybaví.

§ 27

Zrušen.

§ 28 Zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služby

(1) Hrazené služby zahrnují zdravotní výkony provedené v rámci zdravotnické záchranné služby.
(2) Hrazené služby zahrnují zdravotní výkony provedené v rámci pohotovostních služeb, a to i tehdy, pokud byly neodkladné zdravotní výkony provedeny lékařem mimo jeho odbornost.

Preventivní péče
§ 29

(1) Hrazenými službami jsou také preventivní prohlídky, které se provádějí

 • a) v prvém roce života devětkrát do roka, z toho minimálně šestkrát v prvém půlroce života a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících života, pokud jim není poskytována dispenzární péče,
 • b) v 18 měsících věku,
 • c) ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky, nejdříve však 18 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky.

(2) V oboru zubní lékařství se provádí preventivní prohlídka:

 • a) u dětí a dorostu ve věku do 18 let dvakrát ročně,
 • b) u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství,
 • c) u dospělých jedenkrát ročně.

(3) V oboru gynekologie a porodnictví se provádí preventivní prohlídka při ukončení povinné školní docházky a dále počínaje patnáctým rokem věku jedenkrát ročně.

§ 30

(1) Hrazenými službami jsou vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním.34) Prohlídky pojištěnců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné prováděné v souvislosti s vydáváním zdravotního průkazu se do hrazených služeb nezahrnují.
(2) Hrazenými službami dále jsou

 • a) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
 • b) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky v provedení nejméně ekonomicky náročném
  • 1. proti vzteklině,
  • 2. proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách,
  • 3. proti tuberkulóze u pojištěnců, kteří splňují indikace k očkování stanovené právním předpisem upravujícím očkování proti infekčním nemocem, včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní,
  • 4. proti chřipce u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
  • 5. proti pneumokokovým infekcím, pokud 3 dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce,
  • 6. proti lidskému papilomaviru třemi dávkami očkovací látky, a to pro dívky, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku.
 • c) odběry materiálů prováděné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele léčebné péče na mikrobiologické, imunologické a parazitologické vyšetření pro klinické účely a v souvislosti s výskytem nákaz,
 • d) vyšetření materiálů uvedených pod písmenem c) laboratořemi smluvních poskytovatelů,
 • e) diagnostika HIV, anti HCV a HBsAG u dárců krve, tkání, orgánů a gamet a diagnostiku HIV prováděnou ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů preventivní péče v případech léčebně preventivních postupů a v případech, kdy si to vyšetřovaný pojištěnec vyžádal, s výjimkou:
  • 1. proti vzteklině,
  • 2. proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách,
  • 3. proti tuberkulóze u pojištěnců, kteří splňují indikace k očkování stanovené právním předpisem upravujícím očkování proti infekčním nemocem, včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní,
  • 4. proti chřipce u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
  • 5. proti pneumokokovým infekcím, pokud 3 dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce,
  • 6. proti lidskému papilomaviru třemi dávkami očkovací látky, a to pro dívky, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku.

(3) Hrazenými službami nejsou

 • a) poskytnutí očkovacích látek s výjimkou uvedenou v odstavci 2 písm. b),
 • b) odběry materiálů a jejich vyšetření prováděné pro účely státního zdravotního dozoru Státním zdravotním ústavem a zdravotními ústavy,
 • c) diagnostika HIV včetně vyšetření prováděných ve Státním zdravotním ústavu a zdravotních ústavech na žádost pojištěnce včetně anonymních vyšetření.
§ 31 Dispenzární péče

(1) V rámci hrazených služeb se dispenzární péče poskytuje pojištěncům zdravým, ohroženým a nemocným v těchto skupinách:

 • a) dětem do jednoho roku,
 • b) vybraným dětem od jednoho roku věku chronicky nemocným a ohroženým poruchami zdravotního stavu, a to v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí,
 • c) vybraným mladistvým,
 • d) těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství,
 • e) ženám, které používají hormonální a nitroděložní antikoncepci,
 • f) pojištěncům ohroženým nebo trpícím závažnými onemocněními.

(2) Pojištěnce do dispenzární péče zařazuje podle odborných kritérií lékař registrujícího poskytovatele, který odpovídá za účelnost a koordinaci dispenzární péče. Pojištěnec může být dispenzarizován pro jednu diagnózu pouze u jednoho ošetřujícího lékaře.

§ 32 Poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

(1) Výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků upravují zvláštní předpisy.36)
(2) Požádá-li pojištěnec o vydání jiného léčivého přípravku se stejnou léčivou látkou, se stejnou cestou podání a se stejnou lékovou formou, nahradí jej lékárna v souladu se zvláštním právním předpisem37) jiným léčivým přípravkem s nižším doplatkem, pokud předepisující lékař na receptu nevyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit.
(3) Příslušná zdravotní pojišťovna může půjčovat některé zdravotnické prostředky; o zapůjčení zdravotnických prostředků vede evidenci. Vydání zdravotnických prostředků nebo jejich zapůjčení zaznamená předepisující lékař do zdravotnické dokumentace nemocného.
(4) Poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky nesmí v souvislosti s výdejem léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, poskytnout, nabídnout nebo slíbit peněžní či nepeněžní plnění, výhody nebo dary majetkové či nemajetkové povahy, a to ani prostřednictvím třetích osob.
(5) Při zjištění opakovaného porušení povinnosti podle odstavce 4 je zdravotní pojišťovna oprávněna tomuto poskytovatel uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Pokutu je možno uložit i opakovaně. Při ukládání pokuty zdravotní pojišťovna přihlíží k závažnosti porušení, k míře zavinění a k okolnostem, za nichž k porušení povinnosti došlo. Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo. Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila.
(6) Za porušení povinností podle odstavce 4 se nepovažuje poskytnutí, nabídnutí nebo slíbení peněžního či nepeněžního plnění, výhody nebo daru majetkové či nemajetkové povahy, které poskytne poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky současně se snížením nároku ze zdravotního pojištění poskytovatele oprávněného vydávat léčivé přípravky, které vyplývá z platné úhrady léčivého přípravku příslušné zdravotní pojišťovně. Uvedené se však nevztahuje na případy, kdy ke snížení ceny léčivého přípravku dojde tím, že poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky neuplatní plnou výši regulované ceny a obchodních výkonů, tedy v případě snížení prodejní ceny léčivého přípravku.

§ 33 Léčebně rehabilitační péče

(1) Hrazenou službou je dále léčebně rehabilitační péče, poskytovaná jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař. Návrh na léčebně rehabilitační péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny lékař registrujícího poskytovatele nebo ošetřující lékař při hospitalizaci; jde-li o poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, návrh obsahuje též určení stupně naléhavosti.
(2) Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče podle odstavců 4 a 5 u jednotlivých nemocí, délku léčebného pobytu a indikační zaměření lázeňských míst (indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči) stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.
(3) Lázeňská léčebně rehabilitační péče se poskytuje a hradí jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče nebo příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče.
(4) Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolá k lázeňské léčebně rehabilitační péči zařízení lázeňské péče. Pojištěnec v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči předvolán nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, případně po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře je přeložen do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče přímo ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců ode dne vystavení návrhu. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.
(5) Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci 4. Hrazenými službami jsou pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.
(6) Dětem a dorostu do 18 let se lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytuje podle odstavce 4, pokud není na žádost rodičů poskytována podle odstavce 5. Přeložení pojištěnce mladšího 18 let ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče revizní lékař neposuzuje.
(7) U nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví z práce se lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytuje podle odstavce 4, jestliže ji doporučil nebo indikaci potvrdil příslušný odborník pro nemoci z povolání.

§ 34 Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách

(1) Zdravotní péči poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu na doporučení ošetřujícího lékaře dětem a mladistvým do 18 let v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách hradí zdravotní pojišťovna. Návrh na zdravotní péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách podává na formuláři zdravotní pojišťovny registrující praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Návrh potvrzuje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny; revizní lékař neposuzuje přeložení pojištěnce z hospitalizace do odborné dětské léčebny.
(2) Nemoci, u nichž se dětem a mladistvým do 18 let poskytuje zdravotní péče v odborných dětských léčebnách, a indikační zaměření těchto léčeben (indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách) stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. V případech, kdy se indikace k léčbě v dětských odborných léčebnách překrývají s indikacemi k léčbě ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, rozhoduje o vhodnosti léčby ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče či dětské odborné léčebně ošetřující lékař, který péči doporučil. Délka léčebného pobytu v odborných dětských léčebnách se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař léčebny.
(3) Dětem od tří do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu ve zdravotnickém zařízení lázeňské léčebně rehabilitační péče nebo v dětské odborné léčebně, se poskytuje na návrh ošetřujícího lékaře potvrzený revizním lékařem zdravotní pojišťovny péče v ozdravovně. Délka pobytu v ozdravovně zpravidla nepřesahuje 21 dnů; delší pobyt je možný pouze se souhlasem revizního lékaře.

§ 35

Zrušen.

§ 35a Transplantace tkání a orgánů

Odběr tkání, buněk a orgánů od žijícího nebo zemřelého dárce, vyšetření potenciálních dárců nezbytná pro posouzení vhodnosti pro konkrétního příjemce, nezbytné nakládání s odebranými tkáněmi, buňkami a orgány a dopravu žijícího dárce nebo náhradu jeho cestovních nákladů a dopravu zemřelého dárce hradí zdravotní pojišťovna příjemce.

§ 36 Přeprava a náhrada cestovních nákladů

(1) Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce.
(2) Přepravu podle odstavce 1 hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou zdravotnickou dopravní službu poskytnout.
(3) V mimořádných případech nebo v případech, kdy

 • a) je to ekonomicky výhodnější, hradí zdravotní pojišťovna na základě indikace ošetřujícím lékařem a schválení revizního lékaře i nezbytnou leteckou dopravu,
 • b) hrozí nebezpečí z prodlení, hradí zdravotní pojišťovna náklady i jinému poskytovateli zdravotních služeb; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař,
 • c) jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována přeprava ze zdravotních důvodů dopravní zdravotní službou, hradí zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud tuto přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař.

(4) Vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně ohrožen jeho život, hradí zdravotní pojišťovna na území České republiky přepravu transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jakož i přepravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

§ 37

(1) Ze zdravotního pojištění se hradí indikovaná přeprava lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků za pojištěncem.
(2) Pokud se pojištěnec, který má nárok na přepravu podle § 36, rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout.

§ 38 Posudková činnost

Hrazenou službou je i posuzování dočasné pracovní neschopnosti a dočasné neschopnosti ke studiu ošetřujícím lékařem a posuzování skutečností, které jsou podle § 191 zákoníku práce důležitými osobními překážkami v práci, a obdobné výkony u žáků a studentů.

§ 39 Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva

Hrazenou službou je i prohlídka zemřelého pojištěnce, pitva, přeprava k pitvě a přeprava z pitvy do místa, kde k úmrtí došlo, popřípadě do místa pohřbu, je-li toto místo stejně vzdálené nebo bližší než místo, kde osoba zemřela. Hrazenou službou není anatomická pitva a soudní pitva a přeprava k takovýmto pitvám a z nich.

Část šestá
Regulace cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

§ 39a Stanovení maximálních cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

(1) O maximálních cenách hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, o nichž je podle cenového předpisu23c) stanoven tento způsob regulace cen, rozhoduje Ústav.
(2) Ústav stanoví maximální cenu výrobce, s výjimkou postupů podle odstavců 4 až 6, ve výši

 • a) průměru cen výrobce posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze 3 členských států Evropské unie, s výjimkou České republiky, Estonska, Kypru, Lucemburska, Malty a Německa (dále jen „země referenčního koše“), které mají nejnižší cenu posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely na trhu nejméně ve 3 zemích referenčního koše,
 • b) průměru cen výrobce posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze 3 členských států Evropské unie, s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, Německa, Rakouska, Rumunska, Kypru a Malty (dále jen „země referenčního koše“), které mají nejnižší cenu posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely na trhu nejméně ve 3 zemích referenčního koše,
 • c) ceny výrobce nejbližšího terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zjištěné v zemích referenčního koše nebo v České republice, nelze-li postupovat podle písmen a) a b). Je-li nejbližší terapeuticky porovnatelný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely dostupná v České republice, pak se použije její nejnižší cena výrobce zjištěná v České republice; pokud u takového terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely je držitel rozhodnutí o registraci totožný jako u posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, použije se tato cena, jestliže byla stanovena podle písmene a). Nelze-li postupovat tímto způsobem, použije se nejnižší cena výrobce zjištěná v zemích referenčního koše. Při výběru nejbližšího terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely se příslušná kritéria zohledňují v následujícím pořadí: léčivá látka, léková forma, síla léčivého přípravku, velikost balení.

(3) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem

 • a) pravidla pro výběr rozhodného období pro přepočet zahraničních cen z cizí měny,
 • b) rozhodné období a pravidla pro zjištění ceny výrobce a pro posuzování dostupnosti léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely,
 • c) způsob přepočtu výše maximální ceny podobného přípravku podle odstavců 4 až 6,
 • d) pravidla pro vyloučení zahraniční ceny výrobce zjištěné podle odstavce 2 z použití pro stanovení maximální ceny,
 • e) přípustnou odchylku ve velikosti balení při hledání zahraniční ceny výrobce podle odstavce 2,
 • f) pravidla pro zvýšení maximální ceny ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2,
 • g) způsob stanovení maximální ceny u vysoce inovativních léčivých přípravků, u kterých je podána žádost o stanovení maximální ceny ve stejné výši pro všechny síly léčivého přípravku bez ohledu na obsah léčivé látky,
 • h) pravidla pro oznamování nejvyšší ceny, za kterou hodlá držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo neregistrovaného léčivého přípravku používaného v rámci specifického léčebného programu uvádět léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely na trh u léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, které nepodléhají regulaci ceny výrobce stanovením maximální ceny.

(4) Ústav stanoví maximální cenu podobného přípravku podle maximální ceny léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný, v případě, že

 • a) není požadováno stanovení maximální ceny nad rámec maximální ceny léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný v souladu se žádostí podle § 39f odst. 8,
 • b) žadatel v žádosti o stanovení maximální ceny podobného přípravku požádá o stanovení maximální ceny v řízení podle § 39g odst. 9, a
 • c) stanovení úhrady nebrání podmínky podle § 15 odst. 6 písm. e) nebo § 39g odst. 10.

(5) Ústav vypočte maximální cenu prvního podobného přípravku v referenční skupině podle odstavce 4 a dále tuto cenu sníží o

 • a) 15 % v případě, že jde o přípravek, který byl podle zákona o léčivech registrován jako biologický léčivý přípravek, v situaci, kdy je v systému úhrad ze zdravotního pojištění (dále jen „systém úhrad“) pouze 1 podobný přípravek, který byl registrován jako biologický léčivý přípravek,
 • b) 32 % v případě, že jde o přípravek, který byl podle zákona o léčivech registrován jako generikum v situaci, kdy je v systému úhrad pouze 1 podobný přípravek, který nebyl registrován jako generikum,
 • c) 15 % v případě, že jde o přípravek, který nebyl podle zákona o léčivech registrován jako generikum, v situaci, kdy je v systému úhrad pouze 1 podobný přípravek, který nebyl registrován jako generikum.

(6) Ústav vypočte maximální cenu prvního podobného přípravku v referenční skupině, u kterého nejsou splněny podmínky podle odstavce 4, postupem podle odstavců 2 a 5 a maximální cenu stanoví ve výši, která je podle tohoto výpočtu nejnižší.
(7) Maximální cenu léčivého přípravku stanovenou podle odstavců 5 a 6 nelze zvýšit do provedení první následující hloubkové revize podle § 39l.
(8) Maximální cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahujícího léčivou látku, kterou lze využít k léčbě onemocnění, která dosud nebyla ovlivnitelná jiným léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely nebo představuje zásadní zlepšení léčby (dále jen „vysoce inovativní přípravek“), u něhož není znám dostatek údajů o nákladové efektivitě nebo výsledcích léčby při použití v klinické praxi a který podléhá cenové regulaci maximální cenou podle cenového předpisu23c), se stanoví podle odstavce 2 písm. a). Pokud nelze stanovit maximální cenu podle odstavce 2 písm. a), stanoví se maximální cena ve výši průměru cen výrobce zjištěných ve 2 zemích referenčního koše; v případech, kdy nelze použít tento postup, postupuje se podle odstavce 2 písm. b) nebo c).

Zásady stanovení nebo změn výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
§ 39b

(1) O výši a podmínkách úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely rozhoduje Ústav. Takové rozhodnutí Ústav může vydat v případě, že léčivý přípravek byl registrován, nebo bylo schváleno použití neregistrovaného léčivého přípravku v rámci specifického léčebného programu podle zvláštního právního předpisu42b). Jde-li o léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely podléhající cenové regulaci maximální cenou23c), Ústav vydá rozhodnutí, pokud tato cena již byla stanovena nebo řízení o stanovení maximální ceny probíhá současně s řízením o stanovení výše a podmínek úhrady.
(2) Při stanovení výše a podmínek úhrady se u léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely posuzují

 • a) jeho terapeutická účinnost a bezpečnost,
 • b) závažnost onemocnění, k jejímuž léčení je určen,
 • c) účastníkem řízení předložené hodnocení nákladové efektivity a dopadu na finanční prostředky zdravotního pojištění způsobeného užíváním léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, s vyjádřením nákladů na 1 pacienta a odhadovaný počet pacientů léčených za rok, a to v případech stanovení nebo změny výše a podmínek úhrady nebo hloubkové nebo zkrácené revize u léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých je požadováno rozšíření podmínek úhrady vedoucí ke zvýšení počtu léčených pacientů, zvýšení úhrady oproti základní úhradě nebo 1 další zvýšená úhrada oproti stávajícímu stavu nebo oproti ostatním léčivým přípravkům nebo potravinám pro zvláštní lékařské účely v referenční skupině,
 • d) veřejný zájem (§ 17 odst. 2),
 • e) vhodnost cesty podání, lékové formy, síly a velikost balení,
 • f) obvyklé dávkování,
 • g) nezbytná délka léčby,
 • h) míra součinnosti osoby, které je podáván,
 • i) jeho nahraditelnost jiným léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely, hrazenou ze zdravotního pojištění a porovnání jejich cen a stanovených úhrad s cenou posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely,
 • j) předpokládaný dopad úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění,
 • k) doporučené postupy odborných institucí a odborníků, a to vždy z hlediska nákladové efektivity a s ohledem na dopad na finanční prostředky zdravotního pojištění.

(3) Ústav může stanovit úhradu u neregistrovaného léčivého přípravku, jestliže je jeho použití dostatečně odůvodněné současným vědeckým poznáním a je jedinou možností léčby, nebo je-li jeho použití nákladově efektivní ve srovnání s dostupnou léčbou, a to na dobu schváleného specifického léčebného programu42b). Ústav může stanovit úhradu u registrovaného léčivého přípravku i pro indikace v souhrnu údajů o přípravku neuvedené, jestliže je použití léčivého přípravku dostatečně odůvodněno současným vědeckým poznáním a je-li použití léčivého přípravku jedinou možností léčby, nebo je-li nákladově efektivní ve srovnání se stávající léčbou.
(4) Podobným přípravkem se pro účely tohoto zákona rozumí léčivý přípravek, který má shodnou léčivou látku nebo léčivé látky a shodnou nebo obdobnou lékovou formu s hrazeným léčivým přípravkem, se kterým je v zásadě terapeuticky zaměnitelný. Dále se podobným přípravkem rozumí biologický léčivý přípravek, který má podobnou biologickou látku nebo biologické látky a shodnou nebo obdobnou lékovou formu s hrazeným léčivým přípravkem, se kterým je v zásadě terapeuticky zaměnitelný. Prvním podobným přípravkem se rozumí takový podobný přípravek, pro který je podána žádost o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady jako první v pořadí.
(5) Ústav stanoví výši úhrady posuzovaného podobného přípravku podle výše a podmínek úhrady léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný, v případě, že

 • a) není požadováno stanovení výše a podmínek úhrady nad rámec výše a podmínek úhrady léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný v souladu s § 39f odst. 8,
 • b) žadatel v žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady podobného přípravku požádá o stanovení výše a podmínek úhrady v řízení podle § 39g odst. 9,
 • c) stanovení úhrady nebrání podmínky podle § 15 odst. 6 písm. e) nebo § 39g odst. 10 a
 • d) je podána též žádost o stanovení maximální ceny podle § 39a odst. 4 nebo 5, pokud léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely podléhá cenové regulaci.

(6) Ústav vypočte výši úhrady prvního podobného přípravku v referenční skupině podle odstavce 5 a dále tuto úhradu sníží způsobem stanoveným v § 39a odst. 5.
(7) V případě, že první podobný přípravek v referenční skupině nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 5, vypočte Ústav výši úhrady podle § 39c odst. 8 a tuto úhradu dále sníží podle odstavce 6.
(8) Ústav po nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady podle odstavce 6 nebo 7 neprodleně zahájí řízení podle § 39c odst. 9.
(9) Změna rozhodnutí o registraci nebo převod registrace léčivého přípravku nemá vliv na stanovenou maximální cenu nebo výši a podmínky úhrady registrovaného léčivého přípravku, pokud se změnou registrace nebo převodem registrace nedošlo i ke změně, která může mít přímý vliv na maximální cenu nebo výši nebo podmínky úhrady.
(10) Léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely lze i bez návrhu stanovit podmínky úhrady

 • a) vyžadují-li to odborná hlediska nebo hlediska bezpečnosti spojená s léčbou tímto léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely,
 • b) jestliže z dosaženého poznání v rámci výzkumu nebo použití léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely v praxi vyplývá, že léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely má významnou terapeutickou hodnotu právě pro určité skupiny pacientů, určité indikace, nebo za určitých podmínek klinické praxe,
 • c) jestliže to je nezbytné k zajištění účelného a hospodárného používání léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely,
 • d) jde-li o vysoce nákladnou léčbu, jejíž náklady na rok představují alespoň jednu desetinu hrubého domácího produktu připadajícího na 1 osobu v České republice za uplynulý kalendářní rok,
 • e) v případech, kdy příslušné omezení existuje a je uplatňováno v zemích referenčního koše, popřípadě v dalších členských státech Evropské unie.

(11) Ústav stanoví léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely vedle výše a podmínek úhrady odpovídající základní úhradě referenční skupiny i jednu další úhradu zvýšenou tam, kde je tato zvýšená úhrada vhodná na základě hodnocení léčivé látky, léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo lékové formy pro vybranou indikaci nebo pro určitou skupinu pacientů. Pro stanovení zvýšené úhrady se použijí ustanovení pro stanovení úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely obdobně.
(12) Výše úhrady léčivých přípravků složených ze 2 a více léčivých látek, u kterých je více než 1 léčivá látka samostatně hrazena, se stanoví

 • a) součtem úhrad za obvyklou denní terapeutickou dávku příslušných samostatně hrazených léčivých látek stanovených podle § 39c odst. 7,
 • b) ve výši nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle § 39a odst. 2 písm. b), je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmene a),
 • c) ve výši úhrady obsažené v písemném ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d), je-li tato úhrada nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a) a b),
 • d) ve výši ceny výrobce zjištěné v kterékoli zemi Evropské unie pro každý jednotlivý léčivý přípravek se stejnou kombinací léčivých látek a jejich obsahu, je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a), b) a c)

(13) Výše úhrady léčivých přípravků složených ze 2 a více léčivých látek, u kterých je pouze 1 léčivá látka samostatně hrazena, se stanoví

 • a) ve výši ceny výrobce zjištěné v kterékoli zemi Evropské unie pro každý jednotlivý léčivý přípravek se stejnou kombinací léčivých látek a jejich obsahu,
 • b) ve výši nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle § 39a odst. 2 písm. b), je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmene a),
 • c) ve výši úhrady obsažené v písemném ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d), je-li tato úhrada nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a) a b).

(14) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem

 • a) pravidla a limity pro zvýšení nebo snížení úhrady podle odstavce 2 oproti stanovené základní úhradě s ohledem na vlastnosti posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ve srovnání s ostatními v zásadě terapeuticky zaměnitelnými léčivými přípravky nebo potravinami pro zvláštní lékařské účely,
 • b) způsob přepočtu výše úhrady podobného přípravku podle odstavců 5 až 7,
 • c) použití postupů podle § 39b až 39i pro stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady léčivých přípravků složených ze 2 a více léčivých látek,
 • d) postup při stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely v podobě tekutých nedělených lékových forem,
 • e) způsob stanovení úhrady léčivým přípravkům, u kterých je podána žádost o stanovení úhrady ve stejné výši pro všechny síly bez ohledu na obsah léčivé látky,
 • f) pravidla pro stanovování podmínek úhrady v podobě preskripčních a indikačních omezení a způsobů úhrady,
 • g) postup při stanovení úhrady léčivých přípravků včetně vysoce inovativních přípravků.
§ 39c

(1) Ústav zařazuje léčivý přípravek v rámci řízení podle § 39g do referenční skupiny, pokud se v průběhu řízení neprokáže, že do dané referenční skupiny nenáleží. Úhrada léčivého přípravku se stanoví na základě základní úhrady referenční skupiny, do které byl léčivý přípravek zařazen. Základní úhrada je úhrada pro obvyklou denní terapeutickou dávku léčivých látek obsažených v léčivých přípravcích a je shodná pro celou referenční skupinu. Referenčními skupinami jsou skupiny léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a obdobným klinickým využitím. Seznam referenčních skupin stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem.
(2) Základní úhrada se v referenčních skupinách stanoví ve výši

 • a) nejnižší ceny výrobce připadající na denní terapeutickou dávku léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenční skupiny, zjištěné v kterékoliv zemi Evropské unie pro léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely dostupné v České republice; léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely dostupnou na trhu v České republice se rozumí léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely, jejichž podíl na celkovém objemu prodeje v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, obsahujících tutéž léčivou látku, činil v rozhodném období nejméně 3 %, nejde-li o první až třetí podobný přípravek v léčivé látce v pořadí podle okamžiku podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, nebo léčivý přípravek, o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno písemné ujednání; takové léčivé přípravky se vždy považují za dostupné na trhu v České republice,
 • b) denních nákladů jiné terapie snížených o obchodní přirážky a uplatněné daně z přidané hodnoty, je-li srovnatelně účinná a nákladově efektivní ve srovnání s užitím léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle písmene a) a tyto skutečnosti jsou Ústavu při stanovení základní úhrady známy, přičemž se zohledňuje potřebná doba terapie léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely a potřebná doba srovnatelné léčby,
 • c) nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle § 39a odst. 2 písm. b), je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a) a b), pokud se držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely, dovozce nebo předkladatel specifického léčebného programu nedopustil v posledních 2 letech správního deliktu podle § 39q odst. 1 písm. b),
 • d) úhrady obsažené v písemném ujednání uzavřeném ve veřejném zájmu všemi zdravotními pojišťovnami s držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozcem nebo tuzemským výrobcem potraviny pro zvláštní lékařské účely, pokud se nedopustil v posledních 2 letech správního deliktu podle § 39q odst. 1 písm. c), je-li tato úhrada nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a), b) a c), je-li ujednání uzavřeno na dobu alespoň 1 roku s výpovědní lhůtou nejméně 3 měsíce pro všechny dodávky léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely na trh České republiky, a je-li jeho součástí závazek, že léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely bude po dobu platnosti tohoto ujednání dostupná na trhu České republiky a cena pro konečného spotřebitele takového léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely nepřekročí nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele.

(3) Základní úhrada v referenčních skupinách v zásadě zaměnitelných léčivých přípravků, jejichž terapeutická účinnost je nízká, nepoužívají se k příčinné léčbě onemocnění, nebo se používají k léčbě nezávažných onemocnění, činí nejvýše 60 % úhrady stanovené podle odstavce 2.
(4) Ustanovení o referenčních skupinách se na léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, který nelze zařadit do referenční skupiny, nebo skupinu léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely v zásadě terapeuticky zaměnitelných, které nelze zařadit do žádné referenční skupiny, použijí přiměřeně.
(5) V případě, že by při stanovení úhrady podle § 39b až 39e nebyl v některé ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona bez ohledu na terapeutickou zaměnitelnost alespoň 1 léčivý přípravek plně hrazen, Ústav upraví rozhodnutím úhrady tak, aby nejméně nákladný léčivý přípravek ze skupiny posuzovaných léčivých přípravků byl plně hrazen.
(6) Ministerstvo zdravotnictví může prováděcím právním předpisem určit referenční skupiny, ve kterých zdravotní pojišťovny mohou výši úhrady léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely zvýšit a podmínky úhrady upravit ve prospěch pacienta nad úroveň stanovenou Ústavem. Zdravotní pojišťovna je povinna přistupovat při odchylné úpravě výše a podmínek úhrady ke všem léčivým přípravkům nebo potravinám pro zvláštní lékařské účely zařazeným do referenční skupiny stejně.
(7) Základní úhrada referenční skupiny se stanoví v rámci hloubkové nebo zkrácené revize úhrad a je platná až do změny v následující revizi úhrad. Obdobně se postupuje při stanovení další zvýšené úhrady podle § 39b odst. 11.
(8) Nestanoví-li tento zákon jinak, v řízeních o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady se do změny základní úhrady provedené v následující revizi systému použije pro stanovení nebo změnu výše úhrady všech v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely výše základní úhrady referenční skupiny stanovená podle odstavce 7; to neplatí, pokud žadatelem uvedeným v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b) byla navržena výše a podmínky úhrady nákladově efektivnější.
(9) V případě, že byla v souladu s § 39b odst. 6 nebo 7 stanovena úhrada prvního podobného přípravku v referenční skupině, který

 • a) byl podle zákona o léčivech registrován jako generikum, snižuje se základní úhrada stanovená podle odstavce 7 o 32 %,
 • b) nebyl podle zákona o léčivech registrován jako generikum, snižuje se základní úhrada stanovená podle odstavce 7 o 15 %,
 • c) byl podle zákona o léčivech registrován jako biologický léčivý přípravek, snižuje se základní úhrada podle odstavce 7 o 15 %.

(10) Snížení základní úhrady podle odstavce 9 se provede postupem stanoveným v § 39p.
(11) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem

 • a) požadované vlastnosti léčivého přípravku pro postup podle odstavce 2 písm. a),
 • b) podrobnosti stanovení základní úhrady,
 • c) rozhodné období pro posouzení dostupnosti a zjištění ceny výrobce podle § 39b a 39c,
 • d) pravidla pro posuzování přítomnosti léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely na trhu,
 • e) pravidla pro zvýšení a snížení základní úhrady ve veřejném zájmu,
 • f) kritéria posuzování léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, jejichž terapeutická účinnost je nízká, nepoužívají se k příčinné léčbě onemocnění, nebo se používají k léčbě nezávažných onemocnění,
 • g) způsob stanovení obvyklé denní terapeutické dávky,
 • h) postup pro stanovení základní úhrady podle odstavce 5 včetně požadovaných vlastností nejméně nákladného léčivého přípravku.
§ 39d Zásady pro úhradu vysoce inovativních přípravků

(1) Je-li to ve veřejném zájmu (§ 17 odst. 2), Ústav rozhodne o výši a podmínkách dočasné úhrady vysoce inovativního přípravku, u něhož není znám dostatek údajů o nákladové efektivitě nebo výsledcích léčby při použití v klinické praxi, a to pouze tehdy, odůvodňují-li dostupné údaje dostatečně průkazně přínos vysoce inovativního přípravku pro léčbu a splňuje-li vysoce inovativní přípravek ostatní podmínky pro stanovení úhrady a je-li hrazen z veřejných prostředků alespoň ve 2 zemích referenčního koše. Při stanovení základní úhrady Ústav postupuje podle § 39c obdobně.
(2) Výše a podmínky dočasné úhrady se stanoví na dobu 24 měsíců a lze ji znovu stanovit, nejvýše však na dalších 12 měsíců. Pro takové druhé stanovení dočasné úhrady je nutné předložit výsledky hodnocení stanovených v odstavci 3, přičemž žádost je nutno podat nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla první dočasná úhrada stanovena. Druhá dočasná úhrada se stanoví podle § 39c odst. 2 až 5, ustanovení § 39c odst. 8 se nepoužije. Mezi podmínkami úhrady vysoce inovativního přípravku je vždy podání na specializovaném pracovišti.
(3) Na náležitosti žádosti o dočasnou úhradu se použije § 39f odst. 1, 5 až 11 přiměřeně. Žadatel je dále povinen prokázat, jakým způsobem zajistí

 • a) průběžné hodnocení terapie posuzovaným vysoce inovativním přípravkem,
 • b) limitaci dopadu dočasné úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění,
 • c) hodnocení nákladové efektivity,
 • d) hrazení nákladů na doléčení pacienta vysoce inovativním přípravkem po uplynutí doby, na kterou byla stanovena dočasná úhrada, až do převedení pacienta na jinou terapii.

(4) V řízení o stanovení dočasné úhrady a v řízení o stanovení výše a podmínek úhrady po uplynutí dočasné úhrady se § 39c odst. 8 nepoužije a Ústav stanoví úhradu podle § 39c odst. 2 až 5.
(5) V případě porušení závazku podle odstavce 3 Ústav nepřizná posuzovanému vysoce inovativnímu přípravku druhou dočasnou úhradu.
(6) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti závazku podle odstavce 3, podmínky, za kterých specializovaná pracoviště mohou podávat vysoce inovativní přípravek, a odborná kritéria a postupy pro posuzování, zda léčivý přípravek je vysoce inovativní s tím, že vysoce inovativní přípravek musí být vždy určen pro léčbu vysoce závažných onemocnění.
(7) Specializované pracoviště, které může podat vysoce inovativní přípravek na základě zvláštní smlouvy podle § 15 odst. 10, je povinno zajistit na žádost předání údajů souvisejících s hodnocením účinnosti a postavení vysoce inovativního přípravku v klinické praxi zdravotní pojišťovně a v anonymizované podobě držiteli rozhodnutí o registraci tohoto léčivého přípravku. Rozsah údajů předávaných zdravotní pojišťovně a držiteli rozhodnutí o registraci vysoce inovativního přípravku stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem.

§ 39e Úhradová soutěž

(1) Za účelem zajištění plně hrazených léčivých přípravků a úspor prostředků zdravotního pojištění může Ústav vypsat soutěž o nejnižší úhradu léčivého přípravku (dále jen „úhradová soutěž“), pokud o její vypsání požádá zdravotní pojišťovna. Úhradovou soutěž lze vypsat v rámci léčivé látky a lékové formy, ve které se vyskytují léčivé přípravky od nejméně 3 držitelů rozhodnutí o registraci. V úhradové soutěži účastníci nabízejí nejnižší úhradu připadající na obvyklou denní terapeutickou dávku a zavazují se uvádět na trh léčivé přípravky odpovídající požadavku úhradové soutěže tak, aby jejich cena pro konečného spotřebitele nepřekročila nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele.
(2) Úhradová soutěž se provádí formou elektronické aukce. Elektronickou aukcí se rozumí proces sloužící k vyhodnocení nabídek, v jehož rámci účastník používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových hodnot. Účastníkem cenové soutěže je držitel rozhodnutí o registraci, který splnil podmínky kvalifikace. Kvalifikací se rozumí ověření způsobilosti pro plnění závazku z úhradové soutěže.
(3) Žádost na vypsání úhradové soutěže musí vždy obsahovat

 • a) souhlasné vyjádření Ministerstva zdravotnictví s podáním žádosti na vypsání úhradové soutěže,
 • b) označení léčivé látky a lékové formy, v rámci které se o vypsání úhradové soutěže žádá.

(4) Žádost dále zpravidla obsahuje

 • a) požadovaný obsah léčivé látky v léčivých přípravcích, jejichž plná úhrada musí být úhradovou soutěží zajištěna, nebo požadované dávky, které mají být dosaženy jednotkou lékové formy těchto léčivých přípravků nebo jejich dělením či násobným užíváním (dále jen „požadovaný obsah“),
 • b) minimální počet obvyklých denních terapeutických dávek v balení léčivých přípravků, jejichž plná úhrada musí být úhradovou soutěží zajištěna.

(5) Ústav oznámí zahájení úhradové soutěže do 30 dnů ode dne podání žádosti ve svém Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení musí obsahovat

 • a) označení léčivé látky a lékové formy, v rámci které se úhradová soutěž vypisuje,
 • b) počet obvyklých denních terapeutických dávek této léčivé látky a lékové formy distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců předcházejících zahájení úhradové soutěže,
 • c) podmínky kvalifikace,
 • d) lhůtu, do kdy je možné se kvalifikovat k účasti na úhradové soutěži, která činí nejméně 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení ve Věstníku,
 • e) poučení o průběhu úhradové soutěže,
 • f) další požadavky vyplývající ze žádosti podle odstavce 4.

(6) Kvalifikovat se může pouze držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku dostupného podle § 39c odst. 2 písm. a) a obsahujícího léčivou látku v lékové formě uvedené v žádosti podle odstavce 3, který se za poslední 3 roky nedopustil správního deliktu podle § 39q odst. 1 písm. d). Podmínkou kvalifikace pro účast v úhradové soutěži je dále

 • a) specifikace léčivých přípravků požadovaného obsahu, které budou uváděny na český trh v případě výhry v úhradové soutěži s úhradou odpovídající rozhodnutí v úhradové soutěži a nejvýše za cenu pro konečného spotřebitele, nepřekračující nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele,
 • b) písemné prohlášení o závazku dodávat v případě výhry v úhradové soutěži na český trh léčivé přípravky podle písmene a) za cenu pro konečného spotřebitele, nepřekračující nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele, a to rovnoměrně po dobu 18 měsíců ode dne vykonatelnosti takového rozhodnutí a v rozsahu minimálně poloviny spotřeby obvyklých denních terapeutických dávek v dané léčivé látce a lékové formě, distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců předcházejících zahájení úhradové soutěže.

(7) Ústav usnesením rozhodne, že osoba, která ani po vyzvání k odstranění nedostatků podání nesplnila podmínky kvalifikace, není účastníkem. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání.
(8) Pokud se úhradové soutěže neúčastní alespoň 2 účastníci, Ústav úhradovou soutěž usnesením zastaví.
(9) Ústav účastníkům úhradové soutěže nejméně 7 dnů předem oznámí datum a přesný čas uskutečnění elektronické aukce. Oznámení podle tohoto odstavce se doručuje pouze veřejnou vyhláškou způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž se považuje za doručené desátým dnem po vyvěšení. Oznámení dále obsahuje

 • a) informace o počtu účastníků úhradové soutěže,
 • b) zahajovací aukční hodnotu, která odpovídá platné základní úhradě léčivé látky a lékové formy za obvyklou denní terapeutickou dávku,
 • c) poučení o průběhu elektronické aukce,
 • d) informace týkající se použitých elektronických prostředků a další technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci v rámci elektronické aukce,
 • e) stanovení minimálního rozdílu pro jednotlivé podání snižující aukční hodnotu, který odpovídá přibližně 1 % základní úhrady za obvyklou denní terapeutickou dávku předmětné léčivé látky a lékové formy.

(10) Elektronická aukce v rámci úhradové soutěže se koná dne a v čase stanoveném Ústavem a oznámeném účastníkům podle odstavce 9 a má pouze 1 kolo. Ústav do vydání rozhodnutí nesmí uveřejnit totožnost účastníků úhradové soutěže.
(11) Elektronická aukce trvá nejméně 30 minut. Každé podání, snižující aukční hodnotu po 29. minutě, prodlouží dobu trvání elektronické aukce o další minutu od tohoto podání. Po celou dobu elektronické aukce je Ústav povinen účastníkům sdělovat informaci o momentálně nejnižší aukční hodnotě.
(12) V případě, že nejnižší aukční hodnota dosažená v elektronické aukci není nejméně o 2 % nižší, než zahajovací aukční hodnota, Ústav úhradovou soutěž usnesením zastaví.
(13) Zastavení úhradové soutěže podle odstavců 8 a 12 Ústav oznámí účastníkům a učiní o tom sdělení ve svém Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Proti usnesení o zastavení úhradové soutěže se nelze odvolat.
(14) Pokud úhradová soutěž není zastavena, Ústav vydá do 7 dnů po ukončení elektronické aukce rozhodnutí v úhradové soutěži, kterým přijme nejnižší aukční hodnotu (dále jen „přijatá aukční hodnota“). Rozhodnutí se doručuje účastníkům úhradové soutěže a lze se proti němu odvolat. Ve výroku rozhodnutí Ústav uvede

 • a) seznam účastníků úhradové soutěže,
 • b) označení účastníka, který nabídl nejnižší aukční hodnotu (dále jen „výherce“),
 • c) přijatou aukční hodnotu,
 • d) označení léčivých přípravků požadovaného obsahu, které budou uváděny na český trh s úhradou odpovídající přijaté aukční hodnotě (dále jen „přijaté přípravky“),
 • e) stanovení povinnosti výherce dodávat léčivé přípravky požadovaného obsahu, pro které byla přijata aukční hodnota, na český trh za cenu pro konečného spotřebitele, nepřekračující nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele, a to rovnoměrně po dobu 18 měsíců ode dne vykonatelnosti rozhodnutí v objemu odpovídajícím minimálně polovině spotřeby obvyklých denních terapeutických dávek v dané léčivé látce a lékové formě distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců předcházejících zahájení úhradové soutěže (dále jen „závazek z úhradové soutěže“).

(15) V odůvodnění rozhodnutí Ústav dále uvede zejména

 • a) seznam osob, které nesplnily podmínky pro kvalifikaci v úhradové soutěži, s odůvodněním,
 • b) shrnutí průběhu úhradové soutěže.

(16) Po nabytí právní moci rozhodnutí v úhradové soutěži učiní Ústav o výsledku úhradové soutěže sdělení, které zveřejní do 5 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a ve svém Věstníku, a které obsahuje informace z odůvodnění rozhodnutí v úhradové soutěži.
(17) Po nabytí právní moci rozhodnutí v úhradové soutěži Ústav do 10 dnů zahájí řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků obsahujících stejnou léčivou látku a se stejnou lékovou formou jako přijaté přípravky. V tomto řízení Ústav změní výši úhrady přijatým přípravkům podle přijaté aukční hodnoty a ostatním léčivým přípravkům změní výši úhrady podle 75 % přijaté aukční hodnoty, a to na dobu platnosti závazku z úhradové soutěže, do porušení tohoto závazku, nebo do zproštění povinnosti plnit tento závazek. Podmínky úhrady se v tomto řízení nemění. Účastníky řízení jsou osoby uvedené v § 39f odst. 2. Prvním úkonem v tomto řízení je vydání rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Rozhodnutí je vykonatelné dnem vykonatelnosti rozhodnutí v cenové soutěži.
(18) Rozhodnutí v úhradové soutěži je vykonatelné prvního dne pátého kalendářního měsíce následujícího po nabytí jeho právní moci.
(19) Po dobu platnosti závazku z úhradové soutěže se léčivé přípravky, obsahující léčivou látku a lékovou formu, ve které bylo vydáno rozhodnutí v úhradové soutěži, hradí ve výši podle odstavce 17; vykonatelnost výše a podmínek úhrady stanovené těmto léčivým přípravkům v řízení podle § 39g se pozastavuje.
(20) Ustanovení odstavce 19 nebrání zahájení a vedení řízení a vydání rozhodnutí o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků, uvedených v tomto odstavci, jakož i provedení hloubkové nebo zkrácené revize referenční skupiny, do které jsou zařazeny, a to včetně těchto léčivých přípravků. Takové rozhodnutí je vykonatelné uplynutím doby platnosti závazku z úhradové soutěže, porušením tohoto závazku, zproštěním povinnosti plnit tento závazek, nebo podle odstavce 25.
(21) Ode dne vykonatelnosti rozhodnutí v úhradové soutěži je výherce povinen plnit závazek z úhradové soutěže. Ústav může výherce rozhodnutím zprostit povinnosti plnit závazek z úhradové soutěže, pokud výherce prokáže, že došlo k takové jím nezpůsobené a předem nepředvídatelné podstatné změně podmínek, za kterých nelze nadále spravedlivě požadovat, aby závazek z úhradové soutěže plnil. Takové rozhodnutí je vykonatelné prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabylo právní moci. Ke dni vykonatelnosti tohoto rozhodnutí se ustanovení odstavce 19 nepoužije a závazek z úhradové soutěže pozbývá platnosti.
(22) V případě, že dojde k porušení závazku z úhradové soutěže podle § 39q prvního dne následujícího kalendářního měsíce, se ustanovení odstavce 19 nepoužije a závazek z úhradové soutěže pozbývá platnosti.
(23) Další úhradovou soutěž lze v rámci téže léčivé látky a lékové formy zahájit nejdříve po uplynutí 10 měsíců ode dne vykonatelnosti předchozího rozhodnutí v úhradové soutěži. Zahajovací aukční hodnotou je přijatá aukční hodnota z předchozího rozhodnutí v úhradové soutěži.
(24) Pokud v další vypsané úhradové soutěži pro léčivé přípravky stejné léčivé látky a lékové formy není nejnižší aukční hodnota dosažená v elektronické aukci nejméně o 2 % nižší než zahajovací aukční hodnota, má dosavadní výherce možnost doručit Ústavu návrh na prodloužení stávající přijaté aukční hodnoty a jeho závazku z úhradové soutěže pro období dalších 18 měsíců. Návrh musí výherce doručit do 30 kalendářních dnů po zastavení úhradové soutěže, nebo nejméně 30 kalendářních dnů před uplynutím doby platnosti závazku z úhradové soutěže v případě, že další úhradová soutěž nebyla vypsána. Pro podání návrhu platí ustanovení odstavce 6 obdobně. V takovém případě Ústav jeho návrhu neprodleně vyhoví.
(25) V případě, že po dobu platnosti závazku z úhradové soutěže Ústav rozhodne v hloubkové nebo zkrácené revizi o změně výše a podmínek úhrady přijatých přípravků tak, že tato výše úhrady je nižší než výše úhrady stanovená podle odstavce 17, ustanovení odstavců 19 a 23 se nepoužije a závazek z úhradové soutěže pozbývá platnosti. Takové rozhodnutí je vykonatelné podle § 39h odst. 3.

§ 39f Žádost o stanovení maximální ceny a žádost o stanovení výše a podmínek úhrady

(1) Žádost o stanovení maximální ceny nebo žádost o stanovení výše a podmínek úhrady se podává jednotlivě pro každou lékovou formu léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.
(2) Žádost o stanovení výše a podmínek úhrady mohou podat

 • a) držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, je-li léčivý přípravek registrován42b), a dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely,
 • b) dovozce nebo tuzemský výrobce léčivého přípravku, je-li jím dovážený nebo vyráběný léčivý přípravek používán na území České republiky v rámci specifického léčebného programu nebo jiný předkladatel specifického léčebného programu42b),
 • c) zdravotní pojišťovna.

(3) Žádost o stanovení maximální ceny mohou podat osoby uvedené v odstavci 2 písm a) a b). Osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) mohou žádost podat pouze v případě, že léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely podléhá regulaci maximální cenou a jeho stanovená maximální cena je vyšší, než cena vypočtená podle § 39a odst. 2, nebo maximální cena nebyla stanovena.
(4) Ústav zahájí řízení o stanovení maximální ceny nebo o stanovení výše a podmínek úhrady i z moci úřední, je-li na stanovení maximální ceny nebo na stanovení výše a podmínek úhrady veřejný zájem.
(5) Žádost o stanovení výše úhrady musí obsahovat

 • a) název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresu sídla žadatele,
 • b) název léčivého přípravku, kód přidělený Ústavem, je-li léčivý přípravek registrován,
 • c) lékovou formu, velikost balení, způsob a cestu podání,
 • d) u neregistrovaných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely údaj o jeho složení, léčivé látce s uvedením mezinárodního nechráněného názvu doporučeného Světovou zdravotnickou organizací, pokud takový název existuje,
 • e) léčebné indikace, pro něž je navrhována úhrada,
 • f) kvantifikovatelné a hodnotitelné očekávané výsledky a důvody farmakoterapie, jichž má být dosaženo zařazením léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad ze zdravotního pojištění pro všechny indikace, pro něž je navrhována úhrada, stanovené na základě uvedených objektivních a ověřitelných kritérií,
 • g) dávkování, definovanou denní dávku doporučenou Světovou zdravotnickou organizací a obvyklou denní terapeutickou dávku pro léčebné indikace, pro něž je požadována úhrada, počet denních dávek v balení,
 • h) navrhovanou výši úhrady v korunách českých na jednu terapeutickou denní dávku, navrhované další podmínky úhrady,
 • i) navrhovanou maximální cenu léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely v korunách českých, podléhá-li léčivý přípravek cenové regulaci maximální cenou a tato cena nebyla dosud stanovena, kalkulaci ceny v případě, že cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely je usměrněna podle cenových předpisů, popřípadě navrhovanou tržní cenu, jestliže léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely není cenově regulován.

(6) K žádosti žadatel přiloží

 • a) výsledky dostupných klinických hodnocení s uvedením dávek, s nimiž byly studie prováděny, farmakoekonomických hodnocení, zejména analýzy nákladové efektivity a analýzy dopadu na finanční prostředky zdravotního pojištění (dále jen „analýza dopadu“),
 • b) rozdíly v souhrnech údajů o přípravku, je-li přípravek v členských státech Evropské unie registrován národními registracemi a jednotlivé souhrny se obsahově odlišují,
 • c) seznam států Evropské unie, ve kterých je příslušný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely přítomný, s uvedením příslušných obchodních názvů, výši ceny výrobce, výši a podmínky úhrady z veřejných prostředků a čestné prohlášení žadatele, že je léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely za uvedených podmínek v jednotlivých zemích obchodován,
 • d) základní údaje o nákladech stávajících možností léčby nebo farmakoterapie s odhadem dopadů posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely na prostředky zdravotního pojištění; odhadované spotřebě a odhadovaném počtu pacientů léčených posuzovaným léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely,
 • e) návrh na stanovení zvýšené úhrady podle § 39b odst. 11 s vymezením, pro které skupiny pacientů či indikací má být stanovena a její odůvodnění,
 • f) předběžná ujednání se zdravotními pojišťovnami, týkají-li se objemu dodávek, cen nebo úhrad projednávaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, uzavřená ve veřejném zájmu (§ 17 odst. 2) s držitelem registrace, je-li k takové dohodě výrobcem zmocněn, nebo s výrobcem nebo dovozcem léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely,
 • g) kopii rozhodnutí o specifickém léčebném programu42b), není-li léčivý přípravek registrován.

(7) Strukturu údajů a náležitosti dokumentace podle odstavců 5 a 6 stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem.
(8) Žadatel o stanovení výše a podmínek úhrady není povinen předložit podklady uvedené v odstavci 5 písm. f) a v odstavci 6 písm. a), b), d) a e), pokud posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely je podobným přípravkem k léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely, jemuž již byla v České republice stanovena úhrada, a je s ním v zásadě terapeuticky zaměnitelný, a žadatel nežádá zvýšení základní úhrady nebo úhradu v odlišných indikacích. Je-li navrhované použití léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely odlišné od použití v zásadě terapeuticky zaměnitelného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, na který žadatel odkazuje, nebo má být léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely používán s odlišnými cíli farmakoterapie, v odlišných dávkách nebo pro odlišné léčebné indikace, ustanovení věty první se nepoužije.
(9) Žádost o stanovení maximální ceny musí obsahovat údaje a přílohy podle odstavce 5 písm. a) až c) a i) a podle odstavce 6 písm. c) a f). Jestliže žadatel současně žádá o stanovení výše úhrady, nepředkládá samostatnou žádost o stanovení maximální ceny, pouze do žádosti o stanovení úhrady uvede, že žádá současně o stanovení maximální ceny.
(10) Žadatel uvedený v odstavci 2 písm. c) přikládá k žádosti pouze podklady uvedené v odstavci 6 písm. d) až f).
(11) Žadatel, který podal žádost o stanovení maximální ceny nebo o stanovení výše a podmínek úhrady, je oprávněn označit některé z informací obsažených v žádosti nebo v přílohách k žádosti za předmět obchodního tajemství42d). Za předmět obchodního tajemství podle tohoto zákona nelze označit

 • a) obchodní název léčivého přípravku a kód přidělený Ústavem, je-li léčivý přípravek registrován, nebo obchodní název potraviny pro zvláštní lékařské účely,
 • b) identifikaci žadatele,
 • c) kvantifikovatelné a hodnotitelné očekávané výsledky a důvody farmakoterapie, jichž má být dosaženo zařazením léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad ze zdravotního pojištění,
 • d) u neregistrovaných léčivých přípravků údaj o složení léčivého přípravku, léčivé látky s uvedením mezinárodního nechráněného názvu doporučeného Světovou zdravotnickou organizací, pokud takový název existuje,
 • e) dávkování, definovanou denní dávku doporučenou Světovou zdravotnickou organizací a obvyklou denní terapeutickou dávku pro léčebné indikace, pro něž je požadována úhrada, počet denních dávek v balení podle odstavce 5,
 • f) výsledky dostupných klinických hodnocení s uvedením dávek, s nimiž byly studie prováděny, farmakoekonomických hodnocení, zejména analýzy nákladové efektivity a analýzy dopadu podle odstavce 6,
 • g) obchodní názvy, cenu, výši a podmínky úhrady z veřejných prostředků, způsob úhrady nebo její omezení v zemích Evropské unie, kde je léčivý přípravek obchodován podle odstavce 6,
 • h) srovnání informací obsažených v souhrnech údajů o přípravku podle odstavce 6,
 • i) podstatné části ujednání o cenách léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely a dobách jejich platnosti obsažené v dohodách se zdravotními pojišťovnami podle odstavce 6,
 • j) základní údaje o nákladech stávajících možností léčby nebo farmakoterapie, s odhadem dopadů na prostředky zdravotního pojištění, odhadovanou spotřebu a odhadovaný počet pacientů léčených posuzovaným léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely.

(12) Za předmět obchodního tajemství lze u vysoce inovativních přípravků označit vybrané části smluvních ujednání uzavřených mezi osobami podle odstavce 2, které upravují limitaci dopadu úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění nebo které mohou mít vliv na nákladovou efektivitu, včetně údajů uvedených v odstavci 11 písm. c), f) a i).

§ 39g Řízení o stanovení maximální ceny a řízení o stanovení výše a podmínek úhrady

(1) Účastníkem řízení o stanovení maximální ceny a řízení o stanovení výše a podmínek úhrady jsou osoby, které podaly žádost, zdravotní pojišťovny, nejsou-li osobami, které podaly žádost, držitel registrace, jde-li o registrovaný léčivý přípravek, dovozce nebo tuzemský výrobce, jde-li o neregistrovaný léčivý přípravek používaný ve schváleném specifickém léčebném programu, nebo o potravinu pro zvláštní lékařské účely.
(2) Ústav rozhodne o maximální ceně a výši a podmínkách úhrady nejpozději do 75 dnů ode dne, kdy bylo řízení zahájeno; v případě společného řízení o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady činí tato lhůta 165 dnů.
(3) Ústav žádosti osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b) vyhoví, pokud je navrhovaná maximální cena nižší než maximální cena vypočtená podle § 39a odst. 2 až 6 nebo je navrhovaná výše úhrady nižší než výše úhrady vypočtená podle § 39c a upravená podle § 39b.
(4) Při rozhodování o výši a podmínkách úhrady Ústav léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely stanoví úhradu podle § 39c. Při stanovení výše a podmínek úhrady tohoto léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely úhradu zvýší nebo sníží na základě posouzení podmínek stanovených v § 39b odst. 2 způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
(5) Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 15 dní od zahájení řízení; tuto lhůtu Ústav může usnesením prodloužit. Účastníci řízení mají právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě 10 dní ode dne doručení sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí; tuto lhůtu Ústav může usnesením prodloužit.
(6) Dojde-li v průběhu řízení o stanovení maximální ceny nebo řízení o stanovení výše a podmínek úhrady ke změnám předložených údajů a dokumentace, je žadatel povinen tyto změny neprodleně oznámit Ústavu.
(7) V řízení o stanovení maximální ceny, v řízení o stanovení výše a podmínek úhrady, jakož i v řízení o změně nebo zrušení stanovené maximální ceny nebo stanovené výše a podmínek úhrady, se použijí ustanovení o řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu42e).
(8) Ústavem shromážděné cenové reference léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a údaje o jejich dostupnosti a přítomnosti se považují za správné, pokud účastníkem řízení není prokázán opak.
(9) Jsou-li splněny podmínky § 39b odst. 5 a 6 a § 39f odst. 8 a nepostupuje-li se podle odstavce 10, Ústav rozhodne ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení. Nevydá-li rozhodnutí ve lhůtě podle věty první, má se za to, že stanovil výši a podmínky úhrady v souladu s § 39b odst. 5 a 6 nebo maximální cenu v souladu s § 39a odst. 4 a 5. Rozhodnutí podle věty druhé je vykonatelné v souladu s § 39h odst. 3. V řízení podle věty první se ustanovení odstavců 2, 4 a 5 nepoužijí a účastníkům řízení je dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle odstavce 10.
(10) Ústav řízení podle odstavce 9 zastaví, zjistí-li do 10 dnů od jeho zahájení, že žádost o stanovení výše a podmínek úhrady nesplňuje náležitosti uvedené v § 39f odst. 8 a alespoň 1 z účastníků řízení s tím ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro vydání rozhodnutí vysloví souhlas. Dnem následujícím po právní moci usnesení podle věty první Ústav zahájí řízení o žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady s postupem podle odstavců 1 až 8.
(11) Ujednáním uzavřeném ve veřejném zájmu podle § 39c odst. 2 písm. c) nebo d) je možno sjednat odkladný účinek nejpozději do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se stanoví nebo mění základní úhrada.
(12) Odvolací orgán není vázán důvody odvolání v případě, že napadené rozhodnutí ruší z důvodu jeho nesouladu s právními předpisy. V takovém případě se odvolací orgán dalšími námitkami účastníků řízení nezabývá.

§ 39h Rozhodnutí o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady

(1) Ústav rozhodnutím stanoví maximální cenu nebo stanoví výši a podmínky úhrady, jsou-li splněny podmínky pro jejich stanovení podle tohoto zákona. Léčivý přípravek je hrazen ve výši určené součtem stanovené úhrady, maximální výše obchodních přirážek a daně z přidané hodnoty (dále jen „nejvyšší možná úhrada pro konečného spotřebitele“), maximálně však do výše skutečně uplatněné ceny pro konečného spotřebitele. Stanovená výše a podmínky úhrady se nepoužije, pokud zdravotní pojišťovna postupuje podle § 39c odst. 6.
(2) Není-li rozhodnutí vydáno ve lhůtách stanovených tímto zákonem, může osoba která podala žádost o stanovení maximální ceny, uvést léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely na trh za cenu, kterou navrhla v žádosti, a to do vykonatelnosti rozhodnutí o stanovení maximální ceny.
(3) Pokud rozhodnutí v hloubkové nebo zkrácené revizi, rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, rozhodnutí o opravném prostředku nebo rozhodnutí v přezkumném řízení nabylo právní moci do 15. dne kalendářního měsíce včetně, je vykonatelné vydáním nejbližšího následujícího seznamu podle § 39n odst. 1. Pokud nabylo právní moci po 15. dni kalendářního měsíce, je vykonatelné vydáním druhého nejbližšího seznamu podle § 39n odst. 1.
(4) Odvolání proti rozhodnutí v hloubkové nebo zkrácené revizi, rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, a rozklad proti rozhodnutí v přezkumném řízení nemá odkladný účinek. Je-li takové rozhodnutí napadeno odvoláním nebo rozkladem, je předběžně vykonatelné podle odstavce 3 obdobně.
(5) Účinky rozhodnutí, kterým se zrušuje rozhodnutí podle odstavce 4, nastávají podle odstavce 3 obdobně.

§ 39i Změny maximální ceny a rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady

(1) Ústav rozhodne o změně stanovené maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady na žádost osoby uvedené v

 • a) § 39f odst. 2 písm. a) až c), pokud jde o maximální cenu; osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. c) mohou podat žádost pouze v případě, že stanovená maximální cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely je vyšší, než cena vypočtená podle § 39a odst. 2,
 • b) § 39f odst. 2 písm. a) až c), pokud jde o stanovení výše a podmínek úhrady.

(2) Ústav neprodleně zahájí řízení z moci úřední o změně stanovené výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, která neodpovídá základní úhradě stanovené podle § 39c odst. 7, nebo má podmínky úhrady neodpovídající podmínkám úhrady stanoveným v hloubkové nebo zkrácené revizi. Věta první se nepoužije u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých je úhrada v souladu s § 39c odst. 8 věty druhé. Ústav zahájí řízení z moci úřední o změně maximální ceny, jestliže po vyhodnocení stanovených maximálních cen podle § 39l zjistí, že stanovená maximální cena je vyšší než maximální cena, kterou by Ústav stanovil podle § 39a, nebo vyjde-li najevo, že maximální cena podobného přípravku stanovená podle § 39a odst. 4 nebo 5 je vyšší než maximální cena, kterou by Ústav stanovil podle § 39a odst. 2.
(3) Ústav rozhodne o snížení, popřípadě o změně podmínek úhrady též, je-li toto snížení součástí opatření schválených vládou k zajištění finanční stability systému zdravotního pojištění42f). Úhradu léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely Ústav upraví v nezbytném rozsahu, postupně od referenčních skupin částečně hrazených, po referenční skupiny léčivých přípravků život zachraňujících.
(4) Ústav rozhodne na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b) o snížení maximální ceny postupem podle § 39g odst. 9.
(5) Při řízení o změně se postupuje podle § 39g odst. 1 až 8 a § 39h obdobně. Na náležitosti žádosti o změnu maximální ceny nebo změny výše a podmínek úhrady se použije § 39f odst. 1, 5 až 11 přiměřeně. Žadatel, který žádá o snížení úhrady nebo zpřísnění podmínek úhrady, může požádat Ústav o upuštění od předložení náležitostí uvedených v § 39f odst. 6. Ústav žádosti vyhoví, pokud nejsou tyto náležitosti nezbytné k posouzení zájmu na dostupnosti účinné a bezpečné zdravotní péče. Žadatel, který žádá o snížení maximální ceny, může požádat Ústav o upuštění od předložení náležitostí uvedených v § 39f odst. 6 písm. c).

§ 39j Zrušení a zánik maximální ceny a rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady

(1) Jestliže léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely nejsou dodávány na český trh déle než 12 měsíců, Ústav může rozhodnout o zrušení stanovené maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b), nebo z moci úřední, a pokud zrušení maximální ceny nebo výše nebo podmínek úhrady není v rozporu se zájmem na zabezpečení dostupnosti účinné a bezpečné zdravotní péče.
(2) Ústav může rozhodnout o zrušení výše a podmínek úhrady

 • a) na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b),
 • b) na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. c), pokud stanovená výše a podmínky úhrady nejsou v souladu s tímto zákonem a tohoto souladu nelze dosáhnout změnou maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo
 • c) z moci úřední, pokud není léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely vhodná k použití v klinické praxi, a držitel registrace registrovaného léčivého přípravku nebo dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely neprokáže opak.

(3) Ústav dále může rozhodnout o zrušení výše a podmínek úhrady z moci úřední, není-li to v rozporu s veřejným zájmem, pokud osoba, na jejíž žádost bylo vydáno rozhodnutí, se dopustí správního deliktu podle § 39q odst. 1, nezajistí plnění povinností podle § 39d odst. 3 nebo nesplní povinnost uvedenou v § 39m odst. 1 písm. a) nebo b) nebo v § 39m odst. 2. V rozhodnutí o zrušení úhrady může této osobě Ústav až na dobu 3 let zakázat podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, v souvislosti se kterým se tato osoba dopustila správního deliktu.
(4) Ústav rozhodne o zrušení stanovené maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady podle odstavce 1 až 3 nejpozději ve lhůtě 75 dnů ode dne, kdy bylo řízení zahájeno. Při řízení o zrušení stanovené maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady se postupuje podle § 39g odst. 1 až 8 a § 39h obdobně. Na náležitosti žádosti o zrušení maximální ceny nebo zrušení výše a podmínek úhrady se použije § 39f odst. 1 a § 39f odst. 5 písm. a) až c) a e) obdobně.
(5) Maximální ceny hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u nichž je podle cenového rozhodnutí vydaného podle cenového předpisu23c) rozhodnuto o zrušení regulace maximální cenou, zanikají dnem nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí. Maximální cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zaniká dnem vykonatelnosti rozhodnutí o zrušení výše a podmínek úhrady tohoto léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.
(6) Maximální ceny a výše a podmínky úhrady u registrovaných léčivých přípravků zanikají dnem, kdy byla zrušena nebo zanikla registrace léčivého přípravku nebo rozhodnutí o registraci léčivého přípravku pozbylo platnosti, pokud nebylo přitom rozhodnuto o postupném stažení léčivého přípravku z oběhu; bylo-li umožněno jeho postupné stažení z oběhu, výše a podmínky úhrady a maximální cena zanikají uplynutím doby stanovené k provedení tohoto stažení. U neregistrovaných léčivých přípravků maximální cena a výše a podmínky úhrady zanikají dnem, kdy byl ukončen specifický léčebný program; to neplatí, pokud byl s uskutečněním specifického léčebného programu pro totožný léčivý přípravek opětovně vydán souhlas v období 6 měsíců ode dne ukončení platnosti předchozího souhlasu.

§ 39k Mimořádné prodloužení lhůty

V případě mimořádně velkého počtu žádostí o zvýšení maximální ceny může Ústav lhůtu uvedenou v § 39g odst. 2 prodloužit usnesením o 60 dnů, a to pouze jednou. Žadateli a osobám uvedeným v § 39f odst. 2 písm. a) a b), nejsou-li žadatelem, oznamuje Ústav prodloužení lhůty před jejím uplynutím.

§ 39l Hloubková revize systému maximálních cen nebo úhrad

(1) Ústav pravidelně hodnotí nejméně jedenkrát za 3 roky, zda stanovené maximální ceny nepřekračují omezení stanovená tímto zákonem, výši základní úhrady, soulad výší úhrad všech v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely se základní úhradou, jednotnost a účelnost stanovených podmínek úhrady a soulad stanovené výše a podmínek úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely s tímto zákonem, a to zejména splnění očekávaných výsledků a důvodů farmakoterapie, účelnost stanovení referenčních skupin, výše základní úhrady, podmínek úhrady, hodnocení klinické a nákladové efektivity a porovnání s původními cíli farmakoterapie.
(2) Ústav pravidelně vyhodnocuje údaje získané z vlastní činnosti a od třetích osob a zjištěný stav maximálních cen nebo úhrad.
(3) Na základě poznatků získaných podle odstavců 1 a 2 Ústav zpracovává revizní zprávu včetně návrhu na úpravu referenčních skupin a postupuje podle odstavce 4 stanovením, změnou nebo zrušením maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.
(4) Hloubková revize systému maximálních cen nebo úhrad (dále jen „hloubková revize“) se provádí ve společném řízení pro celou referenční skupinu ve lhůtě stanovené podle § 39g odst. 2. Hloubkovou revizi lze samostatně zahájit a vést i o těch léčivých přípravcích nebo potravinách pro zvláštní lékařské účely, u kterých je vedeno řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo zkrácená revize.

§ 39m Poskytování informací

(1) Po nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady je osoba, na jejíž žádost bylo rozhodnutí vydáno (dále jen „držitel rozhodnutí“), povinna neprodleně

 • a) poskytovat Ústavu informace způsobilé ovlivnit podmínky pro stanovenou maximální cenu nebo výši a podmínky úhrady podle § 39b odst. 2 písm. a), c) a f) až i),
 • b) vyhovovat dožádáním Ústavu týkajícím se údajů uvedených v písmenu a),
 • c) informovat Ústav o změně údajů nezbytných pro zajištění součinnosti Ústavu s držitelem rozhodnutí (například telefon, fax, adresa elektronické pošty).

(2) Osoba, na jejíž žádost bylo vydáno rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, které nabylo právní moci před 31. lednem 2010, je povinna předložit Ústavu údaje v rozsahu stanoveném v § 39f odst. 5 a 6 do 31. ledna 2013 a poté každých 5 let. Osoba, na jejíž žádost bylo vydáno rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, které nabylo právní moci po 31. lednu 2010, je povinna předložit Ústavu údaje v rozsahu stanoveném v § 39f odst. 5 a 6 do 31. ledna 2018 a poté každých 5 let.
(3) Oznamovací povinnost podle odstavců 1 a 2 platí pro zdravotní pojišťovny obdobně.

§ 39n Zveřejňování informací

(1) Ústav vydává k prvnímu dni kalendářního měsíce seznam, který zveřejňuje na elektronické úřední desce. Seznam obsahuje

 • a) u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, u kterých Ústav rozhoduje o výši a podmínkách úhrady, jejich úplný výčet spolu s výší ohlášené ceny výrobce nebo stanovené maximální ceny s odůvodněním, jak byly maximální ceny stanoveny, s výší a podmínkami úhrady s odůvodněním, jak byly výše a podmínky úhrady stanoveny, s nejvyšší možnou úhradou pro konečného spotřebitele s odůvodněním, jak byla vypočtena, a s výší doplatku započitatelného do limitu podle § 16b odst. 1,
 • b) základní úhrady referenčních skupin s odůvodněním, jak byly základní úhrady stanoveny, spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenčních skupin,
 • c) maximální ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých Ústav rozhoduje pouze o maximální ceně spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a s odůvodněním, jak byly maximální ceny stanoveny.

(2) Ústav pravidelně zveřejňuje na elektronické úřední desce ke 20. dni kalendářního měsíce návrh seznamu podle odstavce 1. Do předposledního dne kalendářního měsíce se lze k návrhu seznamu vyjádřit. Ústav vyjádření vyhodnocuje a provádí opravy. O vyhodnocení návrhu na opravu seznamu Ústav toho, kdo návrh podal, neinformuje.
(3) V případě zjištění vady ve výši maximální ceny nebo nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele léčivého přípravku v seznamu podle odstavce 1 nebo v jeho aktualizaci Ústav vady neprodleně odstraní.
(4) Ústav jedenkrát za rok sděluje Komisi Evropské unie

 • a) seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, jejichž maximální cena byla stanovena ve sledovaném období, s uvedením její výše,
 • b) seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých byla maximální cena ve sledovaném období zvýšena, s uvedením její výše,
 • c) aktualizovaný seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění; seznam obsahuje jejich úplný výčet spolu s výší a podmínkami úhrady s odůvodněním, jak byla výše a podmínky úhrady stanoveny.

(5) Ústav umožní na žádost právnické osoby nebo fyzické osoby nahlížet do dokumentace, která byla předložena s žádostí o stanovení maximální ceny a stanovení výše a podmínek úhrady a která byla pořízena v průběhu řízení o stanovení maximální ceny nebo o stanovení výše a podmínek úhrady. Údaje označené při podání žádosti jako předmět obchodního tajemství Ústav neposkytne ani jinak nezveřejní.
(6) Jestliže žadatel dodatečně zveřejní některé informace, které označil podle § 39f odst. 11 za předmět obchodního tajemství, nelze tyto informace nadále za předmět obchodního tajemství považovat; o tom je povinen žadatel Ústav vyrozumět.
(7) Informace považované za předmět obchodního tajemství podle tohoto zákona může Ústav poskytnout na vyžádání pouze správním orgánům pro potřeby hodnocení cenové regulace, stanovení maximálních cen a výše a podmínek úhrady nebo v souvislosti s jejich správní, kontrolní nebo sankční činností, jakož i soudům a orgánům činným v trestním řízení. Na vyžádání poskytne tyto informace také Komisi Evropské unie.

§ 39o Doručování v řízeních podle části šesté

V řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady podle v hloubkové nebo zkrácené revizi, v řízení o opravném prostředku nebo v přezkumném řízení se veškeré písemnosti doručují pouze veřejnou vyhláškou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost se považuje za doručenou pátým dnem po vyvěšení.

§ 39p Zkrácená revize systému maximálních cen nebo úhrad

(1) Ústav provádí v řízení z moci úřední anebo na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. c) zkrácenou revizi systému maximálních cen nebo úhrad (dále jen „zkrácená revize“) v případě, že předpokládaná úspora prostředků zdravotního pojištění v referenční skupině je vyšší než 30 000 000 Kč ročně, nebo 5 000 000 Kč ročně v případě výše úhrady vysoce inovativního přípravku.
(2) Jestliže Ústav zjistí, že v některé ze skupin léčivých látek uvedených v § 39c odst. 5 byl nejméně nákladný léčivý přípravek náležející do této skupiny plně hrazen.
(3) Ústav neprodleně zahájí zkrácenou revizi na základě písemného ujednání podle § 39c odst. 2 písm. c) nebo d) v případě, že předpokládaná úspora prostředků zdravotního pojištění v referenční skupině je nejméně 20 000 000 Kč ročně.
(4) Ústav neprodleně zahájí zkrácenou revizi v případě, že došlo k

 • a) porušení písemného ujednání podle § 39c odst. 2 písm. c) v případě, že základní úhrada referenční skupiny byla stanovena ve výši takového písemného ujednání, nebo
 • b) porušení písemného ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d) v případě, že základní úhrada referenční skupiny byla stanovena podle takového písemného ujednání.

(5) Rozhodnutí v řízení podle odstavců 1 až 4 a § 39c odst. 9 Ústav vydá do 50 kalendářních dnů ode dne zahájení řízení. Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 10 kalendářních dnů ode dne zahájení řízení, přičemž tuto lhůtu může Ústav usnesením prodloužit. V řízení ve zkrácené revizi systému maximálních cen nebo úhrad se ustanovení § 39g odst. 5 nepoužije. Zkrácenou revizi podle odstavců 1 až 4 a podle § 39c odst. 9 je možné uskutečnit pouze u skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve které proběhla první revize systému úhrad; v opačném případě Ústav postupuje podle § 39l. Zkrácená revize podle § 39c odst. 9 se provádí přepočtem ze základní úhrady stanovené podle § 39c odst. 7 a podmínky úhrady zůstávají zachovány.
(6) Zkrácená revize se provádí ve společném řízení pro celou referenční skupinu. Zkrácenou revizi lze samostatně zahájit a vést i o těch léčivých přípravcích nebo potravinách pro zvláštní lékařské účely, u kterých je vedeno řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo hloubková revize.

§ 39q Správní delikty

(1) Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí správního deliktu, pokud poruší

 • a) závazek předložený podle § 15 odst. 6 písm. e),
 • b) písemné ujednání podle § 39c odst. 2 písm. c), na jehož základě byla stanovena základní úhrada referenční skupiny,
 • c) písemné ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d), na jehož základě byla stanovena základní úhrada referenční skupiny, nebo
 • d) závazek z úhradové soutěže podle § 39e.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta

 • a) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c),
 • b) do výše třetiny ročního obratu v rámci předmětné léčivé látky a lékové formy v České republice, nejvýše však do 100 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d).

(3) Právnická nebo fyzická podnikající osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.
(4) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán, a k tomu, zda jde o opakované porušení tohoto zákona.
(5) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(6) Správní delikty podle odstavce 1 projednává Ústav. Pokuty vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

Část sedmá

§ 40 Zdravotní pojišťovny

(1) Zdravotní pojištění provádějí tyto zdravotní pojišťovny:

 • a) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,43)
 • b) resortní, oborové, podnikové, popřípadě další pojišťovny.44)

(2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny uhradit poskytovatelům, popřípadě jiným subjektům uvedeným v § 17 odst. 7, kteří v souladu s tímto zákonem poskytli hrazené služby pojištěncům, tyto poskytnuté služby ve lhůtách sjednaných ve smlouvě podle § 17 odst. 1. Pokud není mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem smlouva sjednána, a jsou-li zdravotní pojišťovny podle tohoto zákona povinny poskytnuté zdravotní služby uhradit, uhradí je ve stejných lhůtách jako poskytovatelům, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu podle § 17 odst. 1.
(3) Zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit svým pojištěncům

 • a) místní dostupnost hrazených služeb. Místní dostupností se rozumí přiměřená vzdálenost místa poskytování hrazených služeb vzhledem k místu trvalého pobytu nebo k místu bydliště pojištěnce. Místní dostupnost se vyjadřuje dojezdovou dobou. Místní dostupnost zdravotnické záchranné služby stanoví zákon, upravující zdravotnickou záchrannou službu. Dojezdovou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba v celých minutách, která odpovídá efektivní dostupnosti místa dopravním prostředkem rychlostí, která je přiměřená typu pozemní komunikace a je v souladu se zákonem upravujícím provoz na pozemních komunikacích. Dojezdové doby stanoví vláda nařízením,
 • b) časovou dostupnost hrazených služeb. Časovou dostupností se rozumí zajištění poskytnutí neodkladných a akutních hrazených služeb ve lhůtě odpovídající jejich naléhavosti. Lhůty vyjadřující časovou dostupnost plánovaných hrazených služeb stanoví vláda nařízením.

(4) Zdravotní pojišťovny jsou povinny bezplatně vydat svým pojištěncům průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Průkaz nebo náhradní doklad nezletilého pojištěnce nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům vydá příslušná zdravotní pojišťovna zákonnému zástupci.
(5) Průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad může obsahovat vedle údajů identifikujících pojištěnce písemnou formou rovněž obdobné údaje v elektronické formě. Za vydání náhradního dokladu umožňujícího nést údaje v elektronické formě má zdravotní pojišťovna nárok na úhradu nákladů na jeho pořízení. Na průkazu pojištěnce nebo na náhradním dokladu mohou být uloženy i další údaje o pojištěnci, pokud tak stanoví zákon. Další údaje mohou být uloženy na průkazu pojištěnce nebo náhradním dokladu, pokud se na tom dohodne pojištěnec s příslušnou zdravotní pojišťovnou.
(6) Zdravotní pojišťovny vedou

 • a) seznam smluvních poskytovatelů; tento seznam, který neobsahuje údaje uvedené v písmenu b), je každá zdravotní pojišťovna povinna zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • b) přehled zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u jednotlivých smluvních poskytovatelů v členění lékař, zubní lékař a zdravotnický pracovník vykonávající nelékařské zdravotnické povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, kteří vykazují zdravotní pojišťovně provedené zdravotní výkony podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen „nositel výkonu“); za tímto účelem jsou poskytovatelé povinni sdělovat zdravotním pojišťovnám za uplynulé čtvrtletí, a to nejpozději do 30 dnů, seznam jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonu podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami; poskytovatel tuto povinnost splní i tehdy, pokud zdravotním pojišťovnám sdělí pouze ty změny, k nimž došlo od předchozího hlášení.

(7) Zdravotní pojišťovny dávají podnět živnostenskému úřadu ke zrušení živnostenského oprávnění podnikateli z důvodu neplnění závazků podnikatele platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

§ 40a Vedení evidence pojištěnců

(1) Registr všech pojištěnců zdravotního pojištění (dále jen „registr pojištěnců“) vede Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „správce registru pojištěnců“). Registr pojištěnců obsahuje tyto údaje o pojištěncích: rodné číslo, případně jiné číslo pojištěnce, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu jiného místa pobytu, pokud se pojištěnec v místě trvalého pobytu nezdržuje nebo trvalý pobyt není podmínkou účasti takové osoby na zdravotním pojištění, datum vzniku a zániku pojistného vztahu u příslušné zdravotní pojišťovny; datum přerušení účasti na zdravotním pojištění a ukončení přerušení účasti na zdravotním pojištění. Registr pojištěnců dále obsahuje údaje, které pro účely vedení registru pojištěnců poskytlo Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky podle § 40b. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky nebo zdravotní pojišťovna, se kterou se Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky sloučila, sděluje potřebné údaje k vedení registru pojištěnců o všech svých pojištěncích se zřetelem na způsob vedení registru pojištěnců a s ohledem na potřebu ochrany utajovaných informací.
(2) Na úhradě nákladů za vedení registru pojištěnců se podílejí další zdravotní pojišťovny podle počtu svých pojištěnců. Úhradu těchto nákladů je správce registru pojištěnců povinen vést odděleně od ostatních nákladů Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

§ 40b

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje správci registru pojištěnců pro účely vedení tohoto registru referenční údaje ze základního registru obyvatel,

 • a) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
 • b) údaje z agendového informačního systému cizinců,
 • c) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

 • a) příjmení,
 • b) jméno, popřípadě jména,
 • c) adresa místa pobytu,
 • d) datum narození,
 • e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
 • f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

 • a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,
 • b) rodné příjmení,
 • c) datum narození,
 • d) rodné číslo,
 • e) adresa místa trvalého pobytu,
 • f) státní občanství,
 • g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
 • h) rodné číslo matky; pokud nebylo rodné číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození matky,
 • i) datum úmrtí nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

 • a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna,
 • b) rodné příjmení,
 • c) datum narození,
 • d) rodné číslo,
 • e) státní občanství,
 • f) druh a adresa místa pobytu,
 • g) platnost povolení k pobytu,
 • h) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
 • i) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
 • j) jméno, popřípadě jména, příjmení matky nebo otce a jejich rodné číslo; nebylo-li rodné číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
 • k) datum úmrtí nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

 • a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
 • b) datum narození,
 • c) rodné číslo.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(8) Správce registru pojištěnců poskytuje Ministerstvu vnitra na jeho žádost podklady potřebné k ověřování pravdivosti a přesnosti údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel a registru rodných čísel v rozsahu údajů uvedených v odstavci 3; tyto podklady jsou poskytovány v listinné podobě nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti.

§ 41

Zrušen.

Kontrola
§ 42

(1) Zdravotní pojišťovny kontrolují využívání a poskytování hrazených služeb a jejich vyúčtování zdravotní pojišťovně, a to z hlediska objemu a kvality, včetně dodržování cen u poskytovatelů a pojištěnců.
(2) Kontrolní činnost provádějí prostřednictvím informačních dat v rozsahu stanoveném zákonem a činností revizních lékařů. Další kontrolní činnost provádějí odborní pracovníci ve zdravotnictví způsobilí k revizní činnosti (dále jen „odborní pracovníci“). Zdravotní pojišťovny dále provádějí kontrolní činnost prostřednictvím přístupu do Centrálního úložiště elektronických receptů podle zvláštního zákona44a).
(3) Revizní lékaři posuzují odůvodněnost léčebného procesu se zvláštním zřetelem na jeho průběh a předepisování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků a na posuzování potřeby lázeňské léčebně rehabilitační péče jako součásti léčebné péče. Revizní lékaři a další odborní pracovníci dále kontrolují, zda

 • a) poskytnuté hrazené služby odpovídají hrazeným službám vyúčtovaným zdravotní pojišťovně,
 • b) byly vyúčtovány pouze ty výkony, léčivé přípravky a, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky, které je zdravotní pojišťovna povinna uhradit,
 • c) rozsah a druh hrazených služeb odpovídá zdravotnímu stavu pojištěnce.

Pokud kontrola prokáže neoprávněnost nebo nesprávnost vyúčtování hrazených služeb, zdravotní pojišťovna takové služby neuhradí. Pokud kontrola prokáže, že pojištěnci byl předepsán léčivý přípravek v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí Ústavu o výši a podmínkách úhrady a zdravotní pojišťovna tento léčivý přípravek poskytovateli lékárenské péče uhradila, má příslušná zdravotní pojišťovna právo na úhradu zaplacené částky za takový léčivý přípravek poskytovatelem, kde byl léčivý přípravek předepsán.
(4) Ke splnění úkolů uvedených v předchozích odstavcích jsou revizní lékaři a odborní pracovníci oprávněni vstupovat do zdravotnických zařízení. Výkon činnosti revizního lékaře a odborných pracovníků nesmí narušit prováděný léčebný výkon. Poskytovatel poskytuje zdravotní pojišťovně nezbytnou součinnost při výkonu kontroly, zejména předkládá požadované doklady, sděluje údaje a poskytuje vysvětlení. Přístup ke zdravotnické dokumentaci se umožňuje pouze revizním lékařům nebo odborným pracovníkům; tito pracovníci mají přístup ke zdravotnické dokumentaci pouze v rozsahu odpovídajícím kontrole.
(5) Revizní lékaři vykonávají kontrolní činnost především v oboru, ve kterém získali specializaci.
(6) Revizní lékaři vykonávají kontrolní činnost v pracovněprávním vztahu ke zdravotní pojišťovně, který je sjednáván na základě výběrového řízení.
(7) Revizní lékaři nesmějí vykonávat kontrolní činnost ve zdravotnickém zařízení, jehož jsou zaměstnanci, vlastníky, spoluvlastníky, provozovateli, členy statutárního orgánu, nebo kde se zřetelem na jejich vztah ke kontrolovaným osobám nebo k předmětu kontroly jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti. Revizní lékaři jsou povinni bezprostředně po tom, co se dozví o skutečnostech nasvědčujících jejich podjatosti, oznámit to zdravotní pojišťovně, pro kterou vykonávají kontrolní činnost.

§ 42a Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Zaměstnanci zdravotní pojišťovny jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při plnění svých úkolů nebo v souvislosti s nimi dozvěděli.
(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení zaměstnání.
(3) Zaměstnanci zdravotní pojišťovny musí být poučeni o své povinnosti zachovávat mlčenlivost a o právních důsledcích porušení této povinnosti.
(4) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zaměstnanci zdravotní pojišťovny zproštěni pouze písemně s uvedením rozsahu a účelu tím, v jehož zájmu mají tuto povinnost. Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se považuje i využití vědomostí získaných při plnění svých úkolů nebo v souvislosti s nimi pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo osobám jiným anebo jednání, která by způsobila někomu újmu.
(5) Bez uvádění konkrétních údajů, zejména jmenných, může zaměstnanec zdravotní pojišťovny využívat zobecněné informace při vědecké, publikační a pedagogické činnosti.
(6) Zdravotní pojišťovna odpovídá za vytváření podmínek pro zachování mlčenlivosti. To platí i při využívání a umožnění přístupu k údajům evidovaným pomocí výpočetní techniky.

§ 42b Informační povinnost zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny jsou povinny na žádost bezplatně poskytnout

 • a) jiné zdravotní pojišťovně informace, pokud se týkají jejích pojištěnců a doby, kdy byli u ní pojištěni,
 • b) Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu financí a Českému statistickému úřadu zobecněné informace a souhrnné údaje, které získaly při své činnosti, bez uvedení jmenných údajů,
 • c) orgánům oprávněným podle zvláštního zákona ke kontrole zdravotních pojišťoven informace potřebné k provádění této kontroly,
 • d) Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá v souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona.
§ 43

(1) Zdravotní pojišťovny podléhají kontrole státních orgánů České republiky.
(2) Zdravotní pojišťovna vede osobní účet pojištěnce jako přehled výdajů na hrazené služby poskytnuté tomuto pojištěnci a zaplacených regulačních poplatků podle § 16a a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se započítávají do limitu podle § 16b odst. 1. Zdravotní pojišťovna sdělí pojištěnci do 31. května každého kalendářního roku částku, kterou vynaložila za poskytnuté zdravotní služby tomuto pojištěnci v předcházejícím kalendářním roce. Toto sdělení zašle pojištěnci na jeho adresu v listinné podobě nebo elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna písemně bezplatně a bez zbytečného odkladu poskytnout jedenkrát ročně formou výpisu z osobního účtu údaje o hrazených službách uhrazených za tohoto pojištěnce v období posledního kalendářního roku včetně zaplacených regulačních poplatků podle § 16a a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely za toto období, popřípadě tyto údaje za počet měsíců, po které byl pojištěnec v tomto období u této zdravotní pojišťovny pojištěn. Zdravotní pojišťovna je povinna na vyžádání pojištěnce zajistit dálkový přístup k jeho osobnímu účtu. Dá-li k tomu pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce písemný souhlas, může být tento osobní účet zpřístupněn i ošetřujícímu lékaři pojištěnce. tomuto pojištěnci a zaplacených regulačních poplatků podle § 16a a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se započítávají do limitu podle § 16b odst. 1. Na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna písemně bezplatně a bez zbytečného odkladu poskytnout jedenkrát ročně formou výpisu z osobního účtu údaje o hrazených službách uhrazených za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců včetně zaplacených regulačních poplatků podle § 16a a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely za toto období, popřípadě tyto údaje za počet měsíců, po které byl pojištěnec v průběhu posledních 12 měsíců u této zdravotní pojišťovny pojištěn. Zdravotní pojišťovna je povinna na vyžádání pojištěnce zajistit dálkový přístup k jeho osobnímu účtu. Dá-li k tomu pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce písemný souhlas, může být tento osobní účet zpřístupněn i ošetřujícímu lékaři pojištěnce.

Část osmá
Pokuty

§ 44

(1) Při opětovném nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce podle § 12 písm. e), nebo při porušení povinností podle § 12 písm. i) až l) , nebo byl-li pojištěnec předčasně propuštěn z lůžkové péče pro soustavné hrubé porušování vnitřního řádu poskytovatele lůžkové péče, může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 1 000 Kč . Zdravotní pojišťovna může dále uložit pokutu až do výše 5 000 Kč pojištěnci, který se při poskytování hrazených služeb prokázal jejím průkazem pojištěnce, přestože v té době jejím pojištěncem nebyl. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy příslušná zdravotní pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnost došlo.
(2) Za opakované porušení povinnosti stanovené pro poskytovatele v § 11 odst. 1 písm. d) uloží příslušná zdravotní pojišťovna poskytovateli pokutu až do výše 1 000 000 Kč; při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti porušení povinnosti, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno; pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy příslušná zdravotní pojišťovna zjistila porušení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo; opakované uložení pokuty je důvodem pro ukončení smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb bez uplatnění výpovědní lhůty podle § 17 odst. 2.
(3) Pokuta uložená podle odstavců 1 a 2 je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila.

§ 45

Zrušen.

§ 45a

(1) Zdravotní pojišťovně, která nepostupuje v souladu s § 17 odst. 1, 2, 5 až 7, § 46 odst. 1 a § 52 odst. 2, může Ministerstvo zdravotnictví uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč. Pokuta je příjmem státního rozpočtu. Zdravotní pojišťovna je povinna hradit pokutu z jejího provozního fondu.
(2) Zdravotní pojišťovna za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(3) Při určení výměry pokuty zdravotní pojišťovně se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(4) Odpovědnost zdravotní pojišťovny za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Ministerstvo zdravotnictví.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 45b

Zrušen.

Část devátá
Síť poskytovatelů zdravotních služeb

§ 46

(1) Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Tito poskytovatelé tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny (dále jen „síť“).
(2) Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se koná výběrové řízení. Výběrové řízení se nekoná

 • a) pro poskytovatele lékárenské péče,
 • b) je-li poskytovatelem hrazených služeb Vězeňská služba,
 • c) v případech rozšíření sítě již smluvního poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
 • d) při uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb , pokud se jedná o smluvní vztah se stejným subjektem a současně nedochází k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb.
 • e) jde-li o vysoce specializovanou péči zajišťovanou poskytovatelem, kterému byl na poskytování takové zdravotní péče udělen podle zákona o zdravotních službách statut centra vysoce specializované zdravotní péče.

(3) V případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb.
(4) Konání výběrového řízení může navrhnout zdravotní pojišťovna nebo uchazeč. Uchazečem se rozumí poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru, nebo fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče.

§ 47

(1) Výběrové řízení vyhlašuje způsobem v místě obvyklým krajský úřad, v hlavním městě Praze, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad“). Místní příslušnost krajského úřadu se řídí místem poskytování zdravotních služeb . Výběrové řízení na poskytování lůžkové a lázeňské léčebně rehabilitační péče vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví.
(2) Vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat:

 • a) rozsah hrazených služeb a území, pro které mají být poskytovány , a označení zdravotní pojišťovny, je-li zdravotní pojišťovna navrhovatelem výběrového řízení,
 • b) lhůtu, ve které lze podat nabídku; tato lhůta nesmí být kratší než 30 pracovních dnů,
 • c) místo pro podání přihlášky,
 • d) lhůtu, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení.
§ 48

(1) Vyhlašovatel zřizuje pro každé výběrové řízení komisi. Členy komise jsou:

 • a) zástupce krajského úřadu, jde-li o výběrové řízení vyhlašované krajským úřadem, nebo zástupce Ministerstva zdravotnictví, jde- li o výběrové řízení vyhlašované tímto ministerstvem,
 • b) zástupce příslušné profesní organizace,
 • c) zástupce příslušné zdravotní pojišťovny,
 • d) odborník pro druh zdravotní péče, která má být uchazečem poskytována.

(2) Členy komise nemohou být osoby, u nichž se zřetelem na jejich vztah k uchazeči jsou pochybnosti o jejich nepodjatosti, a osoby blízké k uvedeným osobám.
(3) Členství v komisi je nezastupitelné. Na členy komise se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výběrovým řízením. Poskytnutí informací o tom, které osoby se zúčastnily výběrového řízení členy komise se nepovažuje za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zvláštního zákona.

§ 49

(1) Činnost komise řídí její předseda, kterým je zástupce krajského úřadu, jde-li o výběrové řízení, jehož vyhlašovatelem je krajský úřad, nebo zástupce Ministerstva zdravotnictví, jde-li o výběrové řízení, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.
(2) Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů komise. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas zástupce příslušné zdravotní pojišťovny. O průběhu a výsledku výběrového řízení komise vyhotoví zápis, který podepíše předseda a všichni přítomní členové komise. Zápis musí obsahovat jména členů komise a stanovení pořadí přihlášek s uvedením počtu získaných hlasů.
(3) O jednání komise se pořizuje zápis. Předseda komise předá zápis vyhlašovateli neprodleně po skončení jednání komise. Tím činnost komise končí.
(4) Náklady spojené s vyhlášením výběrového řízení o činnosti komise hradí vyhlašovatel. Náklady spojené s účastí na výběrovém řízení hradí uchazeč.

§ 50

(1) Nabídky se doručují vyhlašovateli ve lhůtě stanovené podle § 47 odst. 2 písm. b). Uchazeč je povinen prokázat, že splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené ve výběrovém řízení schopen splnit, předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení .
(2) Vyhlašovatel pozve uchazeče na jednání výběrové komise (dále jen „komise“). Uchazeči, jehož přihláška má formální nedostatky, které uchazeč neodstraní ve lhůtě stanovené vyhlašovatelem, vrátí vyhlašovatel přihlášku s uvedením důvodů.

§ 51

(1) Při posuzování přihlášek členové komise přihlížejí zejména k dobré pověsti uchazeče, k praxi uchazeče v příslušném oboru, k disciplinárním opatřením uloženým podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na poskytování zdravotních služeb. Členové komise dále posuzují záměr uchazeče na zajišťování hrazených služeb v oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení, a jeho možnostem splnit předpoklady pro zajištění hrazených služeb ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.
(2) Po posouzení přihlášek stanoví komise pořadí uchazečů.

§ 52

(1) Vyhlašovatel je povinen zveřejnit výsledek výběrového řízení včetně počtu získaných hlasů podle § 49 odst. 2.
(2) Zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.

Část desátá
Ustanovení společná

§ 53 Rozhodování

(1) Na rozhodování zdravotních pojišťoven ve věcech týkajících se pokut se vztahují obecné předpisy o správním řízení.47) Ve správním řízení zahajovaném na návrh pojištěnce se rozhoduje též ve sporných případech o hrazení částek podle § 16b; k návrhu pojištěnec přiloží doklady o zaplacení regulačních poplatků, které se započítávají do limitu podle § 16b a doklady o zaplacení doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se započítávají do limitu podle § 16b, ze kterých vyplývá, že limit podle § 16b byl překročen. Zdravotní pojišťovny rozhodují platebními výměry s výjimkou rozhodování o vracení přeplatku na pojistném, snížení záloh na pojistné a hrazení částek podle § 16b.
(2) Vykonatelná rozhodnutí ve věci uložení pokuty jsou titulem pro soudní47a) nebo správní47) výkon rozhodnutí.
(3) Správní výkon rozhodnutí ve věcech uvedených v odstavci 1 provádí zdravotní pojišťovna, která platební výměr vydala v prvním stupni řízení.
(4) O odvolání proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny podle odstavce 1 rozhoduje rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny. Rozhodčí orgán se skládá z jednoho zástupce zdravotní pojišťovny, jednoho zástupce Ministerstva zdravotnictví, jednoho zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, jednoho zástupce Ministerstva financí, tří zástupců, které určí ze svých členů Správní rada zdravotní pojišťovny, a tří zástupců, které určí ze svých členů Dozorčí rada zdravotní pojišťovny. Rozhodčí orgán je schopen se usnášet, je-li přítomno více než dvě třetiny členů. K platnosti rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. K prvému jednání svolá členy rozhodčího orgánu ředitel zdravotní pojišťovny. Na tomto prvém jednání si členové rozhodčího orgánu zvolí ze svého středu předsedu, který nadále svolává a řídí jednání rozhodčího orgánu.
(5) Za výkon funkce může být členu rozhodčího orgánu poskytnuta odměna, o které rozhoduje Správní rada zdravotní pojišťovny.
(6) Rozhoduje-li rozhodčí orgán v prvém stupni, použijí se obdobně ustanovení správního řádu o rozkladu.
(7) Pravomocná rozhodnutí zdravotních pojišťoven podle odstavce 1 jsou přezkoumatelná soudem podle zvláštních předpisů.

§ 53a

(1) Rozhodčí orgán může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při uložení pokuty.
(2) O prominutí pokuty se rozhoduje na základě písemné žádosti pojištěnce nebo poskytovatele hrazených služeb (dále jen „žadatel“). Žádost může být podána do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta; jestliže se objevily nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, může být žádost podána do tří let od právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Na řízení o prominutí pokuty se nevztahuje správní řád47) Rozhodnutí o odstranění tvrdostí je rozhodnutím konečným.

§ 53b Doručování veřejnou vyhláškou

(1) Zdravotní pojišťovna použije v řízení podle § 53 odst. 1 doručení veřejnou vyhláškou v případě, kdy jí není znám pobyt nebo sídlo účastníka řízení, nebo v případě, že se účastník řízení nezdržuje na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně oznámil.
(2) Doručení veřejnou vyhláškou provede zdravotní pojišťovna tak, že vyvěsí ve svém sídle po dobu patnácti dnů způsobem v místě obvyklým oznámení o místě uložení písemnosti s jejím přesným označením; oznámení se rovněž vyvěsí v sídle místně příslušné organizační jednotky zdravotní pojišťovny, která písemnost doručuje. Poslední den lhůty podle věty první se považuje za den doručení.

§ 53c

Při plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona a zvláštního zákona17), jsou povinné subjekty oprávněny uvádět rodná čísla osob, případně jiné číslo pojištěnce.

§ 54

Zrušen.

§ 55 Náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů na hrazené služby, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci. Náhrada podle věty první je příjmem fondů zdravotní pojišťovny.
(2) Pro účely náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 jsou poskytovatelé povinni oznámit příslušné zdravotní pojišťovně úrazy a jiná poškození zdraví osob, kterým poskytli hrazené služby, pokud mají důvodné podezření, že úraz nebo jiné poškození zdraví byly způsobeny jednáním právnické nebo fyzické osoby. Oznamovací povinnost mají i orgány Policie České republiky, státní zastupitelství a soudy. Oznamovací povinnost podle tohoto odstavce se plní do 1 měsíce ode dne, kdy se ten, kdo skutečnost oznamuje, o ní dozvěděl.
(3) Pro účely náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 jsou orgány ochrany veřejného zdraví povinny poskytnout na vyžádání příslušné zdravotní pojišťovně zprávy o výsledcích epidemiologických a jiných šetření, která jsou tyto orgány povinny provádět podle zvláštních předpisů.
(4) Pro účely náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 jsou orgán inspekce práce a orgány státní báňské správy povinny poskytnout na vyžádání příslušné zdravotní pojišťovně výsledky vyšetřování příčin smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů a nemocí z povolání.
(5) Pro účely náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 se údaje podle předchozích odstavců poskytují bezplatně.

§ 55a Vztah k mezinárodním smlouvám

Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí, pokud mezinárodní smlouva, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, stanoví jinak.

§ 55b

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

Část jedenáctá
Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 56

(1) Za nezaopatřené děti podle § 7 odst. 1 písm. a) se považují do 31. prosince 1998 i studenti vysokých škol starší 26 let. Toto ustanovení se nevztahuje ode dne přerušení studia na studenty, kteří studium na vysoké škole přerušili.
(2) Za poživatele důchodů z důchodového pojištění podle § 7 odst. 1 písm. b) se považují též poživatelé důchodů přiznaných po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky nebo Slovenské republiky, pokud jim byl důchod vypočten s přihlédnutím k době zaměstnání před 1. lednem 1993 u zaměstnavatele se sídlem na území Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky.
(3) Kde se v jiných předpisech používá pojmu „všeobecné zdravotní pojištění“, rozumí se tím „veřejné zdravotní pojištění“.

§ 57

Zrušují se:

 • 1. zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 206/1996 Sb.,
 • 2. vyhláška Ministerstva financí č. 268/1993 Sb., kterou se stanoví způsob tvorby a použití fondů resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven,
 • 3. vyhláška Ministerstva financí č. 269/1993 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky tvorby a užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Část dvanáctá
Změna a doplnění souvisejících zákonů

§ 58 až § 60

Mění a doplňují další související zákony.

Část třináctá

§ 61 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997, s výjimkou § 15 odst. 10 věty první a § 59 bodu 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Příloha č. 1 k zákonu č. 48/1997 Sb.
Seznam zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek

Kategorie Vysvětlení
ODB odbornost
KAT kategorie zdravotního výkonu z hlediska úhrady ze zdravotního pojištění – symboly N, Z, W – viz dále
N výkon označený ve sloupci KAT symbolem „N“ – zdravotní výkon zásadně nehrazený ze zdravotního pojištění, výjimkou může být předchozí povolení revizním lékařem pro konkrétního pojištěnce, vzhledem k jeho závažnému zdravotnímu stavu (nebo k jeho zvláštní zdravotní potřebě)
W výkon označený ve sloupci KAT symbolem "W – zdravotní výkon plně hrazený ze zdravotního pojištění jen při splnění určitých podmínek nebo limitovaný maximální hrazenou frekvencí, není nutné schválení revizním lékařem
Z výkon označený ve sloupci KAT symbolem „Z“ – zdravotní výkon plně hrazený zdravotní pojišťovnou jen za určitých podmínek a po schválení revizním lékařem
dg- diagnóza
poř. č. pořadové číslo výkonu
ODB Název
001 Všeobecné praktické lékařství
002 Praktické lékařství pro děti a dorost
014 Stomatologie všeobecná – praktický zubní lékař – stomatolog
015 Ortodoncie
201 Rehabilitační a fyzikální medicína
401 Pracovní lékařství
404 Dermatovenerologie
504 Cévní chirurgie
601 Plastická chirurgie
603 Gynekologie a porodnictví
605 Orální a maxilofaciální chirurgie
606 Ortopedie
701 Otorinolaryngologie
705 Oftalmologie
706 Urologie
808 Soudní lékařství
809 Radiologie a zobrazovací metody
903 Klinická logopedie
911 Všeobecná sestra
999 Universální lékařské výkony – bez vazby na odbornost
Poř.č. ODB Název zdravotního výkonu KAT Podmínka úhrady
1. 001 Zdravotně výchovná činnost N  
2. 002 Zdravotně výchovná činnost N  
3. 014 Pečetění fisury – zub N  
4. 014 Koferdam – jedna čelist N  
5. 014 Trepanace alveolu N  
6. 014 Augmentace, řízená tkáňová regenerace a implantace v zubním lékařství N  
7. 014 Provizorní můstek zhotovený v ordinaci N  
8. 014 Oprava fixní náhrady v ordinaci N  
9. 015 Odborná ortodontická konzultace na žádost pacienta N  
10. 504 Rekonstrukce a. iliaca int. a další výkony pro vaskulární impotenci N  
11. 603 Rekanalizace vejcovodu po předchozí sterilizaci N  
12. 701 Nepřímá laryngoskopie s instilací léku do hrtanu N  
13. 706 Implantace penilních protéz N  
14. 706 Penis – kavernosometrie N  
15. 706 Kavernosografie N  
16. 903 Logopedické preventivní vyšetření – depistáž v terénu N  
17. 001 Setření na pracovišti prováděné závodním lékařem W Výkon bude hrazen, pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti
18. 014 Injekční anestézie W Výkon bude hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie
19. 014 Komplexní vyšetření lékařem poskytovatele v oboru zubní lékař W Výkon bude hrazen pouze při převzetí pojištěnce do péče při registraci pojištěnce Hrazeno dvakrát ročně
20. 014 Kontrola ústní hygieny – profylaktická W Výkon bude hrazen pouze při převzetí pojištěnce do péče při registraci pojištěnce Hrazeno dvakrát ročně
21. 014 Odstranění zubního kamene prořylaktické W Hrazeno jedenkrát ročně
22. 014 Lokální fluoridace s vysušením W Hrazeno při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče
23. 014 Výplň stálého zubu (bez ohledu na počet plošek, včetně rekonstrukce růžku) W Hrazeno pouze při použití nedózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně
24. 014 Fotokompozitní výplň stálého zubu (bez ohledu na počet plošek, včetně rekonstrukce růžku a dostavby plastické) W Hrazeno u dětí do dovršení 18 let v rozsahu špičáků včetně
25. 014 Endodontické ošetření W Hrazeno při použití registrovaného materiálu metodou centrálního čepu
26. 014 Přechodná dlaha bez preparace – na zub W Hrazeno při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice
27. 014 Přechodná dlaha s preparací – na zub W Hrazeno při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice
28. 201 Stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu na základě proběhlé rehabilitační konference W Hrazen jedenkrát během léčby
29. 401 Setření na pracovišti pojištěnce z hlediska rizika profesionálního poškození W Výkon bude hrazen jen v indikaci vyšetření pro hrozící, suspektní nebo nastalé profesionální postižení
30. 601 Modelace a přitažení odstálého boltce W Plná úhrada do 10 let věku dítěte, nad 10 let zdravotní pojišťovna nehradí
31. 701 Testy na agravaci a simulaci W V případě prokázané simulace nehrazen
32. 705 Aplikace kontaktní čočky W Výkon bude hrazen po operaci katarakty
33. 808 Konzultace nálezu soudním lékařem W Výkon bude hrazen, pokud je na žádost ošetřujícího lékaře nutný k vysvětlení nálezu u konkrétního případu
34. 911 Komplexní posouzení zdravotního stavu pojištěnce v jeho prostředí W Výkon bude hrazen jen na doporučení praktického lékaře při převzetí pojištěnce do lékařem indikované dočasné nebo dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácnosti
35. 911 Cílená kontrola pojištěnce v domácím prostředí W Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
36. 911 Ošetřovatelská intervence jednoduchá v domácím prostředí W Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
37. 911 Komplexní péče o ošetřovatelsky náročné nebo nepohyblivé pojištěnce v domácím prostředí W Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
38. 999 Psychoterapie podpůrná – prováděná lékařem nepsychiatrem W Výkon bude hrazen jen na jednoho pojištěnce jedenkrát ročně v jednom oboru po podrobném zápisu ve zdravotnické dokumentaci
39. 999 Rozhovor lékaře s rodinou W Výkon bude hrazen na jednoho pojištěnce ve věku do 15 let maximálně dvakrát ročně, u dospělého jedenkrát ročně po podrobném zápisu ve zdravotnické dokumentaci
40. 999 Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou W Hrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně ve zdravotnické dokumentaci a stvrzené podpisem eduko váného nebo jeho zákonného zástupce
41. 999 Konzilium lékařem poskytovatele specializované ambulantní péče W Výkon hrazen jen pokud je na žádost praktického lékaře
42. 404 Epilace á 30 minut Z Výkon bude hrazen pouze u dg. E00 – E07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 – E 14 (diabetes mellitus), E 20 – E 35 (diencefalo-hypofyzární poruchy)
43. 601 Korekce malé vrozené anomálie boltce a okolí (výrůstky před boltcem) Z  
44. 601 Xanthelasma Z  
45. 601 Operace ptózy obličeje – horní, dolní Z  
46. 601 Operace ptózy obličeje – celková (smas lifting) Z  
47. 601 Operace tvrdého a měkkého nosu pro funkční poruchu Z  
48. 601 Rinoplastika – měkký nos Z  
49. 601 Rinoplastika – sedlovitý nos (L-štěp, včetně odběru) Z  
50. 601 Rinofyma Z  
51. 601 Operace gigantomastie Z  
52. 601 Ablace prsu se zachováním dvorce Z  
53. 601 Rekonstrukce areomamilárního komplexu Z  
54. 601 Kapsulotomie pouzdra implantátu Z  
55. 601 Odstranění implantátu prsu s kapsulektomií Z  
56. 601 Implantace tkáňového expanderu Z  
57. 605 Zvětšení brady kostí, chrupavkou nebo protézou Z  
60. 605 Subperiostální implantát – jedna čelist Z  
61. 605 Korekce brady Z  
62. 606 Osteotomie proximálního femuru Z  
63. 606 Prodloužení, zkrácení dlouhé kosti Z  
64. 701 Septoplastika Z  
65. 705 Laserová iridotomie Z Výkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce třikrát, při dalším provedení jek úhradě třeba souhlasu revizního lékaře
66. 705 Dermatoplastika jednoho víčka nebo blepharochalasis – exize z jednoho víčka + odstranění tuku a záhybu Z  
67. 705 Laserová koagulace sítnice Z Výkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce pětkrát, při dalším provedení jek úhradě třeba souhlasu revizního lékaře
68. 705 Plastická operace kůže víčka otočným lalokem nebo posunem Z  
69. 706 Transuretrální termoterapie prostaty Z  
70. 706 Penis – intrakavernózní injekce vazoaktivních látek Z  
71. 706 Ligatura vas deferens – vazektomie Z  
72. 999 Vybavení pacienta pro péči mimo zdravotnické zařízení Z  

Příloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.
Seznam skupin léčivých látek

Číslo skupiny Název skupiny léčivých látek
1 protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy, perorální podání
2 prokinetika, perorální podání
3 antiemetika ze skupiny setronů
4 protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, perorální podání
5 protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, rektální aplikace
6 mikronizované multienzymové pankreatické přípravky
7 insuliny krátkodobě působící
8 insuliny střednědobě působící
9 insuliny dlouhodobě působící
10 perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů
11 perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey
12 vitamin D a jeho analoga, perorální podání
13 vitamin D a jeho analoga, parenterální podání
14 soli vápníku, perorální podání
15 soli draslíku, perorální podání
16 antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K
17 antithrombotika ze skupiny heparinu
18 antithrombotika působící prostřednictvím anti-Xa (nízkomolekulární hepariny a obdobná léčiva)
19 antiagregancia – kromě kyseliny acetylsalicylové
20 antifibrinolytika, perorální podání
21 antifibrinolytika, parenterální aplikace
22 hemostatika (vitamin K), perorální podání
23 koagulační faktor VIII
24 koagulační faktor IX
25 soli železa, perorální podání
26 soli železa v kombinaci s kyselinou listovou, perorální podání
27 soli železa, parenterální aplikace
28 erytropoetin a ostatní léčiva s obdobným mechanizmem účinku
29 substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)
30 substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)
31 úplná parenterální výživa (složky pro systémy all in one)
32 intravenozní roztoky fysiologického roztoku
33 intravenozní roztoky glukózy
34 roztoky k peritoneální dialýze
35 roztoky k hemodialýze
36 srdeční glykosidy, perorální podání
37 antiarytmika třída I a III, perorální podání
38 adrenalin
39 nitráty a molsidomin pro chronické perorální podání
40 nitráty pro akutní léčbu
41 antihypertenziva – antiadrenergní látky, perorální podání
42 léčiva pro plicní hypertenzi
43 diuretika s nižším diuretickým účinkem, perorální podání
44 diuretika s vysokým účinkem, perorální podání
45 diuretika s vysokým účinkem, parenterální aplikace
46 diuretika šetřící draslík, perorální podání
47 selektivní beta-blokátory, perorální podání
48 blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů působící déle než 24 hodin, perorální podání
49 blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící méně než 24 hodin
50 blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící déle než 24 hodin
51 ACE-inhibitory působící déle než 24 hodin
52 léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inibitorů
53 hypolipidemika ze skupiny statinů
54 hypolipidemika ze skupiny fibrátů
55 antimykotika k lokálnímu použití
56 antipsoriatika k lokálnímu použití
57 antibiotika k lokálnímu použití
58 kortikosteroidy používané k lokální terapii – slabé a středně silné 1. a 2. generace
59 kortikosteroidy používané k lokální terapii – slabé a středně silné 3. a 4. generace
60 kortikosteroidy používané k lokální terapii – silné a velmi silné 1. a 2. generace
61 kortikosteroidy používané k lokální terapii – silné a velmi silné 3. a 4. generace
62 léčivé látky proti akné k lokálnímu použití
63 gynekologická antimykotika, antibiotika a chemoterapeutika k lokálnímu použití
64 léčiva zvyšující tonus dělohy
65 léčiva snižující tonus dělohy
66 inhibitory prolaktinu
67 mužské pohlavní hormony
68 ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, perorální podání
69 ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, parenterální aplikace
70 ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů
71 gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace
72 ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů
73 močová spasmolytika
74 léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty
75 hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga
76 hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga
77 hormony hypotalamu a jejich analoga
78 kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání
79 kortikosteroidy pro celkové použití, parenterální aplikace
80 hormony štítné žlázy
81 tyreostatika
82 glukagon
83 homeostatika vápníku
84 tetracyklinová antibiotika, perorální podání
85 peniciliny se širokým spektrem a kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz, perorální podání
86 peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání
87 jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání
88 sulfonamidy a trimetoprim, perorální podání
89 makrolidová antibiotika, perorální podání
90 linkosamidová antibiotika, perorální podání
91 aminoglykosidová antibiotika
92 chinolonová chemoterapeutika, perorální podání
93 imidazolová a nitrořuranová chemoterapeutika, perorální podání
94 antimykotika pro systémové užití, perorální podání
95 antimykobakteriální látky
96 systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí a některých dalších virových infekcí, perorální podání
97 antiretrovirotika
98 imunoglobuliny, normální lidské
99 lidské imunoglobuliny proti tetanu
100 lidské imunoglobuliny proti hepatitidě
101 ostatní lidské specifické imunoglobuliny
102 cytostatika ze skupiny alkylačních látek, perorální podání
103 cytostatika ze skupiny alkylačních látek, parenterální aplikace
104 antimetabolity – analoga listové kyseliny, perorální podání
105 antimetabolity – analoga listové kyseliny, parenterální aplikace
106 antimetabolity – analoga purinů a pyrimidinů, perorální podání
107 antimetabolity – analoga purinů, parenterální aplikace
108 antimetabolity – analoga pyrimidinů, ostatní cesty aplikace
109 alkaloidy z rodu vinca a analoga
110 deriváty podofylotoxinu, perorální podání
111 deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace
112 taxany
113 antracykliny a jejich deriváty
114 cytotoxická antibiotika
115 platinová cytostatika
116 cytostatika – inhibitory tyrozinkinázy, perorální podání
117 cytostatika – monoklonální protilátky
118 hormonální léčiva s cytostatickým účinkem, parenterální podání
119 antagonisté hormonů – antiestrogeny, perorální podání
120 antagonisté hormonů – antiandrogeny, perorální podání
121 inhibitory aromatáz
122 interferony používané v onkologii
123 interferony a glatiramer acetát používané v neurologii
124 interferony používané v hepatologii
125 imunosupresivní léčiva – inhibitory m-TOR, perorální podání
126 imunosupresivní léčiva – inhibitory kalcineurinu, perorální podání
127 imunosupresivní léčiva, inhibitory TNF alfa
128 nesteroidní protizánětlivá léčiva, perorální podání
129 nesteroidní protizánětlivá léčiva, rektální podání
130 centrální svalová relaxancia, perorální podání
131 antiuratika, perorální podání
132 léčiva působící na mineralizaci kostí – bisfosfonáty, perorální podání
133 lokální anestetika ze skupiny amidů
134 analgetika – silné opioidy, perorální podání
135 analgetika – silné opioidy, transdermální aplikace
136 analgetika – morfin, parenterální podání
137 analgetika – slabé opioidy, perorální podání
138 analgetika – silné opioidy pro léčbu průlomové bolesti
139 analgetika – antipyretika, perorální podání
140 antimigrenika
141 antiepileptika ze skupiny barbiturátů
142 antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů
143 antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů
144 antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin
145 anticholinergní antiparkinsonika
146 dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů
147 antiparkinsonika ze skupiny agonistů dopaminu
148 antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT
149 antipsychotika – neuroleptika klasická, I. třídy, perorální podání
150 antipsychotika – neuroleptika klasická, II. třídy, perorální podání
151 antipsychotika s nízkým antipsychotickým potenciálem, perorální podání
152 Antipsychotika – antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů
153 Antipsychotika – multireceptoroví antagonisté
154 lithium
155 antipsychotika, neuroleptika parenterální aplikace – depotní přípravky
156 anxiolytika, perorální podání
157 anxiolytika, rektální podání
158 antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání
159 antidepresiva – selektivní inhibitory působící najeden transmiterový systém, perorální podání
160 antidepresiva – selektivní inhibitory působící na dva transmiterové systémy, perorální podání
161 centrální stimulancia – perorální podání
162 léčiva k terapii Alzheimerovy choroby (inhibitory cholinesterázy)
163 parasympatomimetika, perorální podání
164 léčiva používaná při léčbě závratí, perorální podání
165 antimalarika
166 anthelmintika
167 nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů
168 inhalační sympatomimetika
169 inhalační kortikosteroidy
170 inhalační anticholinergika
171 antileukotrieny, perorální podání
172 nesedativní antihistaminika
173 oftalmologika – antibiotika
174 oftalmologika – chemoterapeutika
175 oftalmologika – antivirotika
176 oftalmologika – kortikosteroidy
177 oftalmologika – nesteroidní protizánětlivá léčiva
178 antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a parasympatomimetik
179 antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů
180 antiglaukomatika ze skupiny prostaglandinů a prostanoidů
181 mydriatika a cykloplegika
182 oftalmologika – antialergika
183 terapeutické extrakty alergenů standardizované, neinjekční podání
184 terapeutické extrakty alergenů standardizované, injekční podání
185 základní antidota
186 antidota používaná při léčbě cytostatiky, perorální podání
187 antidota používaná při léčbě cytostatiky, parenterální podání
188 definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu
189 definované směsi aminokyselin bez vybraných aminokyselin (kromě fenylalaninu) pro další poruchy metabolismu
190 individuálně připravovaná rádiofarmaka pro diagnostiku
191 individuálně připravovaná rádio farmaka pro terapii
192 erytrocytární přípravky
193 trombocytární přípravky
194 přípravky z plazmy
195 leukocytární přípravky

Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.
Seznam zdravotnických prostředků

V seznamu zdravotnických prostředků nehrazených z prostředků zdravotního pojištění a v seznamu zdravotnických prostředků hrazených z prostředků zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb mají použité zkratky a symboly tento význam:
a) skupina
1 obvazový materiál, náplasti
2 pomůcky pro inkontinentní
3 pomůcky stomické
4 ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné
5 ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené
6 kompresní punčochy a návleky
7 vozíky invalidní včetně příslušenství
8 sluchadla včetně příslušenství
9 brýle a optické pomůcky
10 pomůcky respirační a inhalační
11 pomůcky pro diabetiky
12 kompenzační pomůcky pro tělesně postižené
13 dále nespecifikované pomůcky
14 kompenzační pomůcky pro zrakově postižené
15 kompenzační pomůcky pro sluchově postižené
16 obuv ortopedická
17 pomůcky pro laryngektomováné
b) zkratka
dB decibel
DPT dioptrie
K. T. kompresní třída
PVC polyvinylchlorid
SRT práh slovní srozumitelnosti
c) zkratky specializací a označení speciálních zaměření pracovišť
ALG alergologie a klinická imunologie
CHR chirurgie
DIA endokrinologie a diabetologie
DRV dermatovenerologie
FON foniatrie
GER geriatrie
INT vnitřní lékařství
J16 odborná pracoviště s činností angiologickou a lymfologickou
NEU neurologie, dětská neurologie
OHM onkologie a hematologie
OPH oftalmologie
ORP ortopedická protetika
ORT ortopedie
OTO otorinolaryngologie
PED dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
PRL všeobecné praktické lékařství
PSY psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie
REH rehabilitační a fyzikální medicína
53 lékař vlastnící osvědčení Společnosti ORL opravňující jej k předpisu a vydávání sluchadel hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění
54 odborná pracoviště oftalmologická pro výdej speciálních optických pomůcek
S5 zvláštní režim zdravotní pojišťovny, pro schválení revizním lékařem
TRA traumatologie
TRN pneumologie a ftizeologie
TVL tělovýchovné lékařství
URL urologie a nefrologie
Položka Skupina Název druhu (typu) zdravotnického prostředku Poznámka
1 1 náplasti s výjimkou hypoalergických náplastí
2 1 náplasti na kuří oka  
3 2 plena PVC  
4 2 podložky PVC  
5 4 návlek tenisový  
6 4 ortézy sportovní  
7 7 příslušenství ke kočárku – pracovní deska  
8 7 příslušenství ke kočárku – odkládací košík  
9 7 příslušenství ke kočárku – pláštěnka  
10 7 příslušenství k vozíku – pracovní deska  
11 7 příslušenství k vozíku – pláštěnka  
12 7 příslušenství k elektrickým vozíkům – ovládání pro doprovod  
13 11 proužky diagnostické na stanovení cholesterolu  
14 12 příslušenství k chodítkům, která jsou nad rámec jejich funkce  
15 13 kapátko oční  
16 13 tyčinka oční  
17 13 odsávačka mateřského mléka  
18 13 prst technický pryžový  
19 13 lůžko zdravotní  
20 13 nitroděložní tělísko  
21 13 polštář včetně povlaku  
22 16 neortopedické vložky do bot  
23   opravy zdravotnických prostředků kromě vozíků a kočárků a individuálně vyráběných ortopedicko protetických výrobků a oprav zvedáků a polohovacích postelí  
Položka Skupina Název druhu (typu) zdravotnického prostředku Omezení Limitace výše úhrady
1 1 prostředky pro klasické hojení ran max. rozměr 10 × 10 cm 100 %; max. 4 Kč za 1 ks; A
2 1 netkaná textilie max. rozměr 10 × 10 cm; max. 100 ks za měsíc; pouze pro stomiky 100 %; max. 50 Kč za 100 ks; A
3 1 prostředky pro vlhké hojení ran max. rozměr 12 × 12 cm; po předepsání CHR, DIA, DRV, GER, INT, JI6; předepsání možno delegovat na PRL; při léčbě delší než 3 měsíce po schválení revizním lékařem 100%; max. 160 Kč za 1 ks; A
4 1 náplasti hypoalergické do 18 let, pouze pro stomiky a diabetiky 100 %; max. 30 Kč za balení; A
5 1 obinadlo elastické max. rozměr 14 cm x 5 m 100 %; max. 50 Kč za 1 ks; A
6 1 obinadlo hydrofilní sterilní max. rozměr 12 cm x 5 m 100 %; max. 15 Kč za 1 ks; A
7 1 obinadlo pružné hadicové   100 %; max. 30 Kč za 1 ks; A
8 1 tampóny vinuté max. 1.000 ks za rok; po předepsání DIA 100 %; max. 70 Kč za 1.000 ks; A
9 1 vata buničitá max. 500 g 100 %; max. 50 Kč za 500 g; A
10 2 absorpční prostředky pro inkontinentní – vložky pro lehkou inkontinenci max. 150 ks za měsíc 100 %; max. 450 Kč za 150 ks; A
11 2 absorpční prostředky pro střední inkontinenci – vložné pleny max. 150 ks za měsíc 100 %; max. 900 Kč za 150 ks; A
12 2 absorpční prostředky pro těžkou inkontinenci – plenkové kalhotky max. 150 ks za měsíc 100%; max. 1.700 Kč za 150 ks; A
13 2 fixace absorpčních prostředků pro vložné pleny max. 24 ks za rok 100 %; max. 190 Kč za 24 ks; A
14 2 kondomy urinální max. 30 ks za měsíc 100 %; max. 700 Kč za 30 ks; A
15 2 sáčky sběrné urinální max. 10 ks za měsíc 100 %; max. 500 Kč za 10 ks; A
16 3 podložky kolostomické max. 10 ks za měsíc 100%; max. 3.000 Kč za 10ks; B
17 3 podložky ileostomické max. 15 ks za měsíc 100 %; max. 4.500 Kč za 15ks; B
18 3 podložky urostomické max. 15 ks za měsíc 100 %; max. 4.500 Kč za 15ks; B
19 3 krytky stomické max. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem 100%; max. 3.100 Kč za 30 ks; B
20 3 zátky stomické max. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem 100%; max. 3.100 Kč za 30 ks; A
21 3 systémy kolostomické dvoudílné uzavřené – sáčky max. 60 ks za měsíc 100 %; max. 4.000 Kč za 60 ks; B
22 3 systémy kolostomické jednodílné uzavřené – sáčky (včetně podložky) max. 60 ks za měsíc 100 %; max. 7.500 Kč za 60 ks; B
23 3 systémy ileostomické dvoudílné výpustné – sáčky max. 30 ks za měsíc 100 %; max. 9.000 Kč za 30 ks; B
24 3 systémy ileostomické jednodílné výpustné – sáčky (včetně podložky) max. 30 ks za měsíc 100 %; max. 8.500 Kč za 30 ks; B
25 3 systémy urostomické dvoudílné – sáčky max. 30 ks za měsíc 100 %; max. 5.500 Kč za 30 ks; B
26 3 systémy urostomické jednodílné – sáčky (včetně podložky) max. 30 ks za měsíc 100 %; max. 9.000 Kč za 30 ks; B
27 3 pásy a přídržné prostředky pro stomiky max. 2 ks za rok; po schválení revizním lékařem 100 %; max. 600 Kč za 2 ks; A
28 3 systémy stomické irigační – sety a příslušenství max. 2 sety včetně příslušenství za rok; po schválení revizním lékařem 100 %; max. 2.800 Kč za 2 sety; A
29 3 systémy stomické – na dočasnou kontinenci stomie max. 1 systém (10 ks podložek, 60 ks uzavřených sáčků a 15 ks zařízení na dočasnou kontinenci stomie) za měsíc; po schválení revizním lékařem 100 %; max. 13.000 Kč za 1 systém; A
30 3 podložky stomické – drenážní max. 10 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem 100%; max. 3.000 Kč za 10ks; B
31 3 systémy stomické – drenážní jednodílné – sáčky (včetně podložky) max. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem 100 %; max. 8.500 Kč za 30 ks; B
32 3 systémy stomické – drenážní dvoudílné – sáčky max. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem 100 %; max. 7.000 Kč za 30 ks; B
33 3 prostředky stomické – vyplňovaní a vyrovnávací   100 %; A
34 3 prostředky stomické – zahušťovací max. 30 ks za měsíc; pro ileostomiky 100 %; max. 360 Kč za 30 ks; A
35 3 prostředky stomické – čistící   100 %; max. 350 Kč za měsíc; A
36 3 odstraňovače stomické podložky   100 %; max. 300 Kč za měsíc; A
37 3 prostředky stomické – ochranné   100%; max. 1.000 Kč za měsíc; A
38 3 prostředky stomické – deodorační po schválení revizním lékařem 100 %; max. 350 Kč za měsíc; A
39 4 ortéza sériově vyráběná max. 1 ks za rok; po předepsání ORT,ORP REH, CHR, NEU, TRA, TVL 100 %; A
40 4 návlek pahýlový max. 8 ks za rok 100 %; A
41 4 suspenzor max. 2 ks za rok 100 %; max. 130 Kč za 2 ks; A
42 4 epitéza mamární max. 1 ks za 2 roky; po předepsání CHR, OHM, PRL 100%; max. 1.800 Kč za 1 ks; A
43 4 epitéza mamární samolepicí max. 1 ks za 2 roky; při lymfatickém otoku; po předepsání OHM, J16 100%; max. 3.000 Kč za 1 ks; A
44 4 epitéza mamární pooperační max. 1 ks v rámci 1 operace; po předepsání CHR, OHM 100 %; max. 500 Kč za 1 ks; A
45 4 kompresivní podprsenka max. 1 ks za rok; při lymfatickém otoku; po předepsání CHR, OHM 100%; max. 1.300 Kč za 1 ks; A
46 i ortéza individuálně zhotovená po předepsání ORP, ORT, REH, CHR, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; A
47 5 epitéza individuálně zhotovená max. 1 ks za 2 roky; po předepsání CHR, ORP, ORT a po schválení revizním lékařem 100 %; A
48 5 protézy horních a dolních končetin – základní provedení max. 1 ks za 2 roky; po předepsání ORP, REH, ORT 100 %; A
49 5 protézy modulární horních a dolních končetin, které jsou zhotoveny ze stavebnicových polotovarů a sestav, včetně tahových protéz horních končetin max. 1 ks za 2 roky; po předepsání ORP, REH, ORT a po schválení revizním lékařem 100 %; A
50 5 protézy myoelektrické, ztráta obou horních končetin, nebo jednostranná amputace s funkčním postižením druhé horní končetiny max. 1 ks za 5 let (v případě postižení obou končetin 1 pár za 5 let); po předepsání ORP, REH, ORT a po schválení revizním lékařem S5 100 %; A
51 6 kompresní elastické punčochy lýtkové II. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16 100 %; max. 820 Kč za 2 páry; A
52 6 kompresní elastické punčochy lýtkové III. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16 100 %; max. 900 Kč za 2 páry; A
53 6 kompresní elastické punčochy lýtkové IV. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16 100 %; max. 2.000 Kč za 2 páry; A
54 6 kompresní elastické punčochy polostehenní II. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16 100%; max. 1.050 Kč za 2 páry; A
55 6 kompresní elastické punčochy polostehenní III. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16 100%; max. 1.200 Kč za 2 páry; A
56 6 kompresní elastické punčochy polostehenní IV. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16 100 %; max. 2.600 Kč za 2 páry; A
57 6 kompresní elastické punčochy stehenní II. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16 100%; max. 1.200 Kč za 2 páry; A
58 6 kompresní elastické punčochy stehenní III. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16 100%; max. 1.200 Kč za 2 páry; A
59 6 kompresní elastické punčochy stehenní IV. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 100%; max. 3.000 Kč za 2 páry; A
60 6 kompresní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase II. K. T max. 2 ks za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16 100 %; max. 700 Kč za 2 ks; A
61 6 kompresní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase III. K. T max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16 100 %; max. 750 Kč za 2 ks; A
62 6 kompresní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase IV. K. T max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16 100 %; max. 800 Kč za 2 ks; A
63 6 kompresní elastické punčochové kalhoty dámské, pánské II. K. T. max. 2 ks za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem 100%; max. 1.900 Kč za 2 ks; A
64 6 kompresní elastické punčochové kalhoty dámské, pánské III. K. T. max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 2.000 Kč za 2 ks; A
65 6 kompresní elastické punčochové kalhoty dámské, pánské IV. K. T. max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 2.000 Kč za 2 ks; A
66 6 kompresní elastické punčochové kalhoty těhotenské II. K. T. max. 1 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 950 Kč za 1 ks; A
67 6 kompresní elastické punčochové kalhoty těhotenské III. a IV. K. T. max. 1 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem 100%; max. 1.300 Kč za 1 ks; A
68 6 pažní návlek komplet II. K. T. max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, JI6, OHM a po schválení revizním lékařem 100%; max. 1.000 Kč za 2 ks; A
69 6 pažní návlek komplet III. a IV. K. T. max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV,J16, OHM 100%; max. 1.000 Kč za 2 ks; A
70 6 kompresní elastické punčochy a návleky II., III. a IV. K. T. – individuálně zhotovené technologií kruhového pletení max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 4.000 Kč za 2 ks; A
71 6 kompresní elastické punčochy a návleky II., III. a IV. K. T. – individuálně zhotovené technologií plochého pletení max. 2 ks za rok; po předepsání J16 a po schválení revizním lékařem S5 100 %; max. 15.000 Kč za 2 ks; A
72 6 kotníkový díl a kolenní díl II. a III. K. T. max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, ORT, REH, PRL, DRV, J16 100 %; max. 260 Kč za 2 ks; A
73 6 pomůcka pro navlékání kompresivních elastických punčoch II., III. a IV. K. T. max. 1 ks za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16 100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
74 7 kočárek zdravotní max. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 21.000 Kč za 1 ks; A
75 7 kočárek zdravotní – příslušenství max. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 5.000 Kč za 1 ks; A
76 7 vozík mechanický – základní max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 9.000 Kč za 1 ks; A
77 7 vozík mechanický – odlehčený max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 19.000 Kč za 1 ks; A
78 7 vozík mechanický – aktivní max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 21.000 Kč za 1 ks; A
79 7 vozík mechanický – dětský max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 21.000 Kč za 1 ks; A
80 7 vozík mechanický – speciální s ohledem na míru a závažnost zdravotního postižení max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 55.000 Kč za 1 ks; A
81 7 vozík mechanický – příslušenství max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem 100 %; A
82 7 rukavice kožené pro vozíčkáře (k mechanickému vozíku) max. 2 páry za rok 100 %; max. 300 Kč za 2 páry; A
83 7 vozík s elektrickým pohonem – pro provoz obvykle v exteriéru max. 1 ks za 7 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem S5 100 %; max. 136.000 Kč za 1 ks; A
84 7 vozík s elektrickým pohonem – standardní pro lehký provoz obvykle v interiéru max. 1 ks za 7 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem S5 100 %; max. 115.000 Kč za 1 ks; A
85 7 vozík elektrický – příslušenství max. 1 ks za 7 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem 100 %; A
86 7 opravy vozíku mechanického, elektrického a zdravotního kočárku po schválení revizním lékařem 90%
87 8 sluchadlo pro vzdušné vedení – pro středně těžkou nedoslýchavost od 30 dB do 59 dB SRT max. 2 ks za 5 let; od 0 do 7 let; po předepsání FON 100 %; max. 10.600 Kč za 2 ks; A
88 8 sluchadlo pro vzdušné vedení – pro těžkou a velmi těžkou nedoslýchavost od 60 dB SRT výše, zbytky sluchu, hluchota max. 2 ks za 5 let; od 0 do 7 let; po předepsání FON 100 %; max. 11.600 Kč za 2 ks; A
89 8 sluchadlo na kostní vedení – ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronický výtok ze středouší, stavy po kofochirugických operacích, neřešitelná alergie na tvarovku, špatný efekt sluchadla na vzdušné vedení max. 2 ks za 5 let; od 0 do 7 let; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 22.000 Kč za 2 ks; A
90 8 sluchadlo pro vzdušné vedení – pro středně těžkou nedoslýchavost od 30 dB do 59 dB SRT max. 2 ks za 5 let; od 7 do 18 let; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 10.600 Kč za 2 ks; A
91 8 sluchadlo pro vzdušné vedení – pro těžkou a velmi těžkou nedoslýchavost od 60 dB SRT, zbytky sluchu, hluchota max. 2 ks za 5 let; od 7 do 18 let; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 5.800 Kč za 2 ks; A
92 8 sluchadlo na kostní vedení – ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronickém výtoku ze středouší, stavech po kofochirugických operacích, neřešitelných alergiích na tvarovku, špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení max. 2 ks za 5 let; od 7 do 18 let; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 6.800 Kč za 2 ks; A
93 8 sluchadlo pro vzdušné vedení – pro středně těžkou nedoslýchavost od 40 dB do 59 dB SRT max. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 2.700 Kč za 1 ks; A
94 8 sluchadlo pro vzdušné vedení – pro těžkou nedoslýchavost od 60 dB do 79 dB SRT max. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3 100%; max. 3.900 Kč za 1 ks; A
95 8 sluchadlo pro vzdušné vedení – pro velmi těžkou nedoslýchavost, ztráty od 80 dB SRT, zbytky sluchu, hluchota max. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3 100%; max. 5.100 Kč za 1 ks; A
96 8 sluchadlo na kostní vedení – ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronickém výtoku ze středouší, stavech po kofochirugických operacích, neřešitelných alergiích na tvarovku, špatném efektu sluchadla max. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3 a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 6.800 Kč za 1 ks; A
97 8 baterie ke sluchadlu max. 4 ks za 5 let; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 80 Kč za 4 ks; A
98 8 brýlový adaptér k závěsnému sluchadlu max. 1 ks za 5 let; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 90 Kč za 1 ks; A
99 8 ušní tvarovka – individuálně zhotovená max. 2 ks za 1 rok; do 18 let; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 700 Kč za 2 ks; A
100 8 ušní tvarovka – individuálně zhotovená max. 1 ks za 5 let; od 18 let; max. 2 ks za 5 let – pouze pro hluchoslepé; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 350 Kč za 1 ks; A
101 8 ušní tvarovka ochranná – individuálně zhotovená max. 1 ks za 2 roky; od 18 let; stavy s otevřeným středouším; po předepsání OTO a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 250 Kč za 1 ks; A
102 8 ušní tvarovka – sériově vyráběná max. 1 ks za 5 let; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 20 Kč za 1 ks; A
103 9 obruba brýlová max. 3 ks za rok – do 6 let; max. 1 ks za rok – od 6 do 15 let; dvoje brýle při refrakční vadě ±3 DPT do dálky; po předepsání OPH 100 %; max. 300 Kč za 1 ks
104 9 obruba brýlová max. 1 ks za 3 roky – od 15 let; dvoje brýle při refrakční vadě ±3 DPT do dálky; po předepsání OPH 100 %; max. 150 Kč za 1 ks
105 9 čočka brýlová sférická, torická max. 3× za rok – do 6 let; max. lx za rok – od 6 do 15 let; max. lx za 3 roky – bod 15 let; bez změny korekce; epileptikům, jednookým – vždy tvrzená úprava; po předepsání OPH 100 %; A
106 9 čočka brýlová lentikulární max. 3× za rok – do 6 let; max. lx za rok – od 6 do 15 let; max. lx za 3 roky – od 15 let; bez změny korekce; nad ±10 DPT; do 3 let u afakie; po předepsání OPH 100 %; A
107 9 čočka brýlová vysokoindexová max. 3× za rok – do 6 let; max. 1× za rok – od 6 do 15 let; max. 1× za 3 roky – od 15 let; bez změny korekce; myopie nad – 10 DPT; poruchy centrálního zorného pole; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem 100 %; A
108 9 čočka brýlová bifokální, franklinova, zatavovaná, vybrušovaná, silikát, plast max. 2× za rok – do 6 let; max. 1× za rok – od 6 do 18 let; bez změny korekce; strabismus; afakie; po předepsání OPH; od 18 letnehrazeno 100 %; A
109 9 čočka brýlová prismatická max. 3× za rok – do 6 let; max. lx za rok – od 6 do 15 let; max. lx za 3 roky – od 15 let; bez změny korekce; diplopie; strabismus; po předepsání OPH 100 %; A
110 9 prismatické folie – měkké, tvrdé max. 3× za rok – do 6 let; max. lx za rok – od 6 do 15 let; max. lx za 3 roky – od 15 let; bez změny korekce; diplopie; strabismus; po předepsání OPH 100 %; A
111 9 čočka brýlová plastová – sférická, torická max. 2× za rok – do 6 let; max. lx za rok – od 6 do 15 let; max. lx za 3 roky – od 15 let; bez změny korekce; od 15 let nad±10 DPT; do 15 let nad ±3 DPT; po předepsání OPH 100 %; A
112 9 absorpční vrstvy na brýlové čočky max. 3× za rok – do 6 let; max. lx za rok – od 6 do 15 let; max. lx za 3 roky – od 15 let; bez změny korekce; afakie, pseudoafakie, choroby a vady provázené světloplachostí; po předepsání OPH 100 %; A
113 9 čočka brýlová hyperokulární max. 2× za rok – do 18 let; max. lx za 3 roky – od 18 let; bez změny korekce; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem 100 %; A
114 9 čočka kontaktní měkká max. 2× za rok – do 15 let; max. lx za rok – od 15 let; bez změny korekce; refrakce; nad ±10 DPT; afakie alespoň u jednoho oka, astigmatismus irregularis, anisometropie 3 DPT a více; po předepsání OPH 100 %; A
115 9 čočka kontaktní tvrdá max. 2× za rok – do 15 let; max. lx za 2 roky – od 15 let; bez změny korekce; keratokonus, astigmatismus irregularis, do 15 let u afakie; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem 100 %; A
116 9 čočka kontaktní tvrdá – individuálně zhotovená max. 2× za rok – do 15 let; max. 1× za 2 roky – od 15 let; bez změny korekce; keratokonus, astigmatismus irregularis, do 15 let u afakie; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem 100 %; A
117 9 čočka kontaktní stenopeutická, barevná, terapeutická max. 2× za rok – do 15 let; max. lx za rok – od 15 let; bez změny korekce; pouze závažné choroby rohovky, duhovky nebo kombinace; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem 100 %; A
118 9 okluzor gelový, náplasťový, plastový po předepsání OPH 100 %; A
119 9 dalekohledový systém na dálku i na blízko, s příslušenstvím max. 1 ks za 7 let; po předepsání OPH S4 a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 8.000 Kč za 1 ks; A
120 9 lupa asferická zvětšující 4× a více max. 1 ks za 5 let; po předepsání OPH S4 a po schválení revizním lékařem 100%; max. 1.500 Kč za 1 ks; A
121 9 lupa sférická zvětšující do 4× max. 1 ks za 5 let; po předepsání OPH 100 %; max. 100 Kč za 1 ks; A
122 9 protéza oční skleněná max. 2 ks za rok; po předepsání OPH 100 %; max. 800 Kč za 1 ks; A
123 9 protéza oční akrylátová – individuálně zhotovená max. 2 ks za 3 roky; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A
124 10 aplikátory aerosolových přípravků po předepsání TRN, ALG, OTO, PED; od 18 let po schválení revizním lékařem 100 %; max. 500 Kč za 1 ks; A
125 10 inhalátor kompresorový max. 1 ks za 5 let; po předepsání TRN, ALG, OTO a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 4.500 Kč za 1 ks; A
126 10 inhalátor ultrazvukový max. 1 ks za 10 let; po předepsání TRN, ALG, OTO a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 4.500 Kč za 1 ks; A
127 10 koncentrátor kyslíku po předepsání TRN a po schválení revizním lékařem S5 100 %; A
128 10 prostředky pro aplikaci práškových inhalačních forem léčiv max. 1 ks za 2 roky; po předepsání dle preskripčního omezení léčiva 100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
129 10 přístroj CPAP po předepsání TRN, NEU a po schválení revizním lékařem S5 100 %; max. 40.000 Kč za 1 ks; A
130 10 přístroj BPAP po předepsání TRN, NEU a po schválení revizním lékařem S5 100 %; max. 60.000 Kč za 1 ks; A
131 10 spirometr osobní po předepsání TRN, ALG a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
132 10 nebulizátor k inhalátoru (nástavec) max. 1 ks za 2 roky; po předepsání TRN, ALG, OTO a po schválení revizním lékařem 100%; max. 600 Kč za 1 ks; A
133 11 aplikátor inzulínu – inzulínové pero max. 1 ks za 3 roky; max. 2 ks za 3 roky při souběžné aplikaci dvou druhů inzulínu; po předepsání DIA 100%; max. 1.500 Kč za 1 ks; A
134 11 aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkou max. 1 ks za 3 roky; po předepsání DIA 100%; max. 1.200 Kč za 1 ks; A
135 11 aplikátor odběru krve pomocí lancet max. 1 ks za 5 let; po předepsání DIA 100 %; max. 250 Kč za 1 ks; A
136 11 glukometr – pro diabetiky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně nebo inzulínová pumpa), pro labilní diabetiky se 2 dávkami inzulínu denně max. 1 ks za 10 let; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem 100%; max. 1.000 Kč za 1 ks; A
137 11 jehly k injekčním stříkačkám k aplikaci inzulínu po předepsání DIA 100 %; max. 120 Kč za 100 ks; A
138 11 jehly k inzulínovým perům max. 200 ks za rok; po předepsání DIA 100 %; max. 530 Kč za 200 ks; A
139 11 jehly k neinzulínovým perům max. 100 ks za rok; po předepsání DIA 100 %; max. 270 Kč za 100 ks; A
140 11 komplet k aplikaci (stříkačka s fixovanou jehlou) po předepsání DIA 100 %; max. 370 Kč za 100 ks; A
141 11 lancety pro odběr krve max. 100 ks za rok; po předepsání DIA 100 %; max. 300 Kč za 100 ks; A
142 11 proužky diagnostické na stanovení glukózy max. 400 ks za rok; po předepsání DIA 100%; max. 3.200 Kč za 400 ks; A
max. 1.000 ks za rok; pro pacienty léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem nebo inzulínovou pumpou; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 8.000 Kč za 1.000 ks; A
max. 1.800 ks za rok – do 18 let a pro těhotné diabetičky; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem, 100 %; max. 14.400 Kč za 1.800 ks; A
143 11 pumpa inzulínová max. 1 ks nebo sada 2 ks za 4 roky; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem S5 100 %; max. 100.000 Kč za 1 ks nebo 1 sadu; A
144 11 sety inřusní kovové k inzulínové pumpě po předepsání DIA 100 %; max. 160 Kč za 1 set; A
145 11 sety inřusní teflonové k inzulínové pumpě po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 300 Kč za 1 set; A
146 11 stříkačka injekční k aplikaci inzulínu po předepsání DIA 100 %; max. 230 Kč za 100 ks; A
147 12 berle podpažní max. 1 pár za 2 roky 100 %; max. 400 Kč za 1 pár; A
148 12 berle předloketní max. 1 pár nebo 1 ks za 2 roky 100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
149 12 chodítko max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, NEU, ORP a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 7.000 Kč za 1 ks; A
150 12 hůl max. 1 ks za 3 roky 100 %; max. 130 Kč za 1 ks; A
151 12 lůžko polohovací s možností elektrického nastavení max. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem S5 100 %; max. 30.000 Kč za 1 ks; A
152 12 křeslo klozetové max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER 100 %; max. 4.000 Kč za 1 ks; A
153 12 nástavec na WC max. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER 100%; max. 1.200 Kč za 1 ks; A
154 12 sedačka do vany a pod sprchu max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER 100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A
155 12 zařízení polohovací max. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 60.000 Kč za 1 ks; A
156 12 příslušenství k polohovacímu zařízení max. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 10.000 Kč za 1 ks; A
157 12 zvedák mechanický, elektrický, hydraulický max. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 30.000 Kč za 1 ks; A
158 12 lůžko polohovací s možností mechanického nastavení max. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 15.000 Kč za 1 ks; A
159 13 paruka max. 1 ks za rok; po předepsání OHM, DRV, INT 100%; max. 1.000 Kč za 1 ks
160 13 podložka antidekubitní max. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; A
161 13 přilba ochranná max. 1 ks za 2 roky; po předepsání REH, NEU, PSY a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 2.500 Kč za 1 ks; A
162 13 katetr pro intermitentní katetrizaci – potahovaný max. 150 ks za měsíc; po předepsání URL a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 7.500 Kč za 150 ks; A
163 13 katetr pro intermitentní katetrizaci – nepotahovaný max. 150 ks za měsíc; po předepsání URL a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 2.300 Kč za 150 ks
164 14 hůl bílá slepecká max. 3 ks za rok; po předepsání OPH, PRL 100 %; A
165 14 kompenzační pomůcky pro nevidomé max. 1 ks za 7 let; po předepsání OPH, PRL a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A
166 15 indukční set zesilovače max. 1 ks za 7 let; po předepsání FON, OTO S3 100%; max. 1.000 Kč za 1 ks; A
167 15 kompenzační pomůcky pro sluchově postižené max. 1 ks za 7 let; po předepsání FON, OTO S3 a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A
168 16 obuv ortopedická dětská – individuálně zhotovená max. 3 páry za rok; po předepsání REH, ORT,ORP a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 6.000 Kč za 3 páry
169 16 obuv ortopedická dětská – sériově vyráběná max. 3 páry za rok; po předepsání REH, ORT,ORP a po schválení revizním lékařem 100%; max. 3.000 Kč za 3 páry
170 16 obuv ortopedická – individuálně zhotovená – jednoduchá max. 1 pár za 2 roky; po předepsání REH, ORT, ORP 50%
171 16 obuv ortopedická – individuálně zhotovená – složitější a velmi složitá max. 1 pár za 2 roky; po předepsání REH, ORT, ORP 90%
172 16 obuv pro diabetiky max. 1 pár za 2 roky; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem 100%; max. 1.000 Kč za 1 pár
173 16 vložka ortopedická – individuálně zhotovená max. 1 pár za rok; po předepsání REH, ORT, ORP 100 %; max. 100 Kč za 1 pár
174 16 vložka ortopedická – individuálně zhotovená – dětská max. 2 páry za rok; po předepsání REH, ORT, ORP 100 %; max. 600 Kč za 2 páry
175 16 vložka ortopedická – speciální max. 2 páry za rok; po předepsání REH, ORT, ORP 80%
176 17 tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovu max. 3 ks za rok; do 18 let; po předepsání OTO, FON a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 10.500 Kč za 3 ks; A
177 17 tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovu max. 2 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání OTO, FON 100 %; max. 4.000 Kč za 2 ks; A
178 17 tracheostomická kanyla silikonová pediatrická max. 3 ks za rok; do 18 let; po předepsání OTO, FON a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 10.500 Kč za 3 ks; A
179 17 tracheostomická kanyla silikonová max. 2 ks za rok; od 18 let; po předepsání OTO, FON a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 4.000 Kč za 2 ks; A
180 17 odsávačka elektrická, mechanická max. 1 ks za 5 let; po předepsání OTO, TRN a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 4.000 Kč za 1 ks; A
181 17 příslušenství k odsávačce – cévky odsávací max. 150 ks za rok; po předepsání OTO, TRN a po schválení revizním lékařem 100%; max. 1.000 Kč za 150 ks; A
182 17 příslušenství ke kanyle tracheostomické max. 1 x za rok; po předepsání OTO, FON 100 %; max. 2.000 Kč za 1 balení kompletního příslušenství; A
183 17 příslušenství k hlasové protéze max. 1 x za rok; po předepsání OTO, FON a schválení revizním lékařem 100 %; max. 12.500 Kč za 1 balení kompletního příslušenství; A
184 17 elektrolaryng max. 1 ks za 10 let; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 15.500 Kč za 1 ks; A
185 17 akumulátor k elektrolaryngu max. 1 ks za 2 roky; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 700 Kč za 1 ks; A
Symboly úhradových limitů

A – Úhrada ve výši ceny pro konečného spotřebitele zdravotnického prostředku v provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení (dále jen „ekonomicky nejméně náročná varianta“); cenu ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu.

B – Úhrada ve výši ceny ekonomicky nejméně náročné varianty celého systému složeného ze zdravotnických prostředků skupiny č. 3 tohoto oddílu.

Příloha č. 4 k zákonu č. 48/1997 Sb.
Seznam stomatologických výrobků

Seznam použitých zkratek a vysvětlivek

Seznam stomatologických výrobků obsahuje individuálně zhotovované stomatologické protetické náhrady, ortodontické aparáty a rehabilitační a léčebné pomůcky. Úhrada zdravotní pojišťovnou je u stomatologických výrobků stanovena odchylně u osob:

 • a) do 18 let (kódové označení stomatologických výrobků začíná číslicí 7)
 • b) starších 18 let (kódové označení stomatologických výrobků začíná číslicí 8)
U jednotlivých stomatologických výrobků se uvádí jejich:
 • identifikační kód
 • název
 • dentální slitina, a to pomocí číselného symbolu slitiny určené pro zhotovení stomatologického výrobku v základním provedení
 • kategorie ortodontických výrobků, a to pomocí symbolů označujících příslušnou kategorii ortodontického výrobku a výši úhrady zdravotní pojišťovnou
 • preskribční omezení, jestliže ošetření a zhotovení stomatologického výrobku může provádět jen lékař specialista, označuje se symbolem P
 • úhrada zdravotní pojišťovnou
  • a) v plném rozsahu, označuje se symbolem I
  • b) ve výši částky uvedené v Kč

 • 1 chromniklová slitina pro keramické a pryskyřičné fasety 2 stříbrocínová, stříbroměděná náhradní slitina 3 chromkobaltová, chromkobaltmolybdenová slitina pro skelety

  U snímací protetiky je cena použité dentální slitiny obsažená v ceně stomatologického výrobku. U fixní protetiky se cena za použitou dentální slitinu připočítává k ceně stomatologického výrobku.

  Zdravotní pojišťovna hradí zhotovení lité výztuže k částečným snímatelným náhradám s jednoduchými retenčními prvky (výrobky s kódy 82001, 82002, 72001, 72002). Cena lité výztuže se připočítává k ceně stomatologického výrobku. Ve výrobku „oprava nebo úprava snímacího aparátu s otiskem“ (kód 86081 a 76081) není zahrnuta cena ortodontického šroubu. V případě použití šroubu se jeho cena připočítává k ceně stomatologického výrobku.

  Zdravotní pojišťovna hradí dentální slitiny drahých kovů použité v případech:
  • rekonstrukce klinické korunky zubů u dětí do 15 let,
  • rekonstrukce klinické korunky zubů u vrozených nebo dědičných poruch tvorby tvrdých zubních tkání,
  • zhotovení fixních náhrad za chybějící zuby u vrozených nebo dědičných poruch vývoje a erupce zubů,
  • zhotovení fixních náhrad při celkové rekonstrukci skusů u čelistních anomálií, u kterých již nelze dosáhnout zlepšení ortodontickou léčbou, ale kde protetickou úpravou chrupu lze dosáhnout zlepšení funkce žvýkacího ústrojí, a to ve výši minimálně 400 Kč za 1 gram zlata v ryzím kovu.
  • Životnost stomatologických výrobků

   Zdravotní pojišťovna hradí:

   • jednou za dva roky pryskyřičné korunky plášťové z plastu a kompozitního plastu,
   • jednou za pět let ostatní fixní protetické náhrady,
   • jednou za tři roky snímatelné částečné a celkové náhrady,

   pokud revizní lékař zdravotní pojišťovny nerozhodne jinak.

   Výjimkou jsou:

   • korunky plášťové z plastu (kódy 71111, 71112),
   • korunky plášťové z kompozitního plastu (kódy 71113, 71114),
   • korunky ochranné plášťové lité (kód 71103),
   • korunky ochranné plášťové ražené (kód 71104),
   • snímatelné částečné náhrady (kódy 72001 až 72152),
   • snímatelné celkové náhrady (kódy 72201 až 72214),

   které zdravotní pojišťovna hradí osobám do 18 let bez omezení.

   Zdravotní pojišťovna nehradí:

   • ztracené nebo nedbalým zacházením zničené stomatologicko-protetické náhrady, léčebné a rehabilitační pomůcky, ortodontické aparáty,
   • odstranění vad, na které se vztahuje zákonná záruka

   a) rozštěpy rtu, čelisti a patra, vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy, bez závislosti na věku plná úhrada b) 1. hypodoncie čtyř a více stálých zubů v jedné čelisti mimo zuby moudrosti
   2. obrácený skus řezáků i jednotlivých
   3. protruzní vady s incizálním schůdkem sedm a více milimetrů
   4. otevřený skus v rozsahu všech stálých řezáků dva a více milimetrů
   5. retence, palatinální poloha a agenze stálého špičáku. U dětí do 18 let nedostatek místa pro stálý špičák, pět milimetrů a více
   6. retence stálého horního řezáku
   7. hluboký skus s traumatizací gingivy
   8. zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti
   9. nonokluze nejméně dvou párů antagonistů, mimo zuby moudrosti, v jednom laterálním segmentu
   bez závislosti na věku s výjimkou uvedenou v bodě 5. 80 % kalkulované ceny standard. výrobku c) ostatní anomálie zubů a skusu u dětí do 18 let věku 50 % kalkulované ceny standard. výrobku d) ostatní anomálie zubů a skusu u osob starších 18 let nehradí

   Rozhodující pro zařazení pacienta do příslušné kategorie podle závažnosti anomálie je diagnóza v dokumentaci pacienta na počátku ortodontické léčby. Toto zařazení platí až do skončení léčby, včetně retenční fáze. Zlepšením anomálie v průběhu léčby se kategorizace nemění.

   Modelová a rentgenová dokumentace pacienta musí být uložena v příslušném zdravotnickém zařízení po dobu tří let od ukončení léčby.

   Doba životnosti ortodontických aparátů je dána léčebnou účelností těchto aparátů podle léčebných plánů.

   Ortodontické výrobky hradí zdravotní pojišťovna jen těm smluvním zdravotnickým zařízením, kde tyto výrobky vykazuje:

   • stomatolog s licencí pro obor ortodoncie,
   • stomatolog s licencí praktický zubní lékař a s osvědčením ČSK pro obor ortodoncie.
   Kód ZVL Název stomatologického výrobku Dentální slitina kat ome Úhrada pojišťovnou
   Samostatné výrobní fáze
   70001   Studijní model s otiskem       I
   70002   Analýza modelů v okludoru       I
   70004   Diagnostická přestavba       I
   70011   Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci       I
   70012   Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci       I
   70013   Anatomický otisk čelisti individuální lžíci       I
   70021   Registrace obličejovým obloukem       I
   70031   Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami       I
   70041   Registrace funkčních poloh mandibuly       I
   70051   Sponová modelace – pilířová konstrukce       I
   70061   Frézování – pilířová konstrukce nebo člen můstku       I
   Rekonstrukce korunky
   71041   Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá, litá 2     I
   71042   Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá 2     I
   71051   Inlay kořenová, dva kanálky, přímá, litá 2     I
   71052   Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá 2     I
   71061   Inlay kořenová, tři a více kanálků, přímá, litá 2     I
   71062   Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá 2     I
   71071   Estetická faseta z plastu       I
   Korunkové náhrady
   71101   Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 1     I
   71102   Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 1     I
   71103   Korunka ochranná plášťová litá       I
   71104   Korunka ochranná plášťová ražená       I
   71111   Korunka plášťová z plastu, preparace do ztracena       I
   71112   Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková       I
   71113   Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace do ztracena       693,–
   71114   Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace schůdková       745,–
   71121   Korunka fasetovaná – plast, preparace do ztracena 1     I
   71122   Korunka fasetovaná – plast, preparace schůdková 1     I
   71123   Korunka fasetovaná – kompozitní plast, preparace do ztracena       1014,–
   71124   Korunka fasetovaná – kompozitní plast, preparace schůdková       1066,–
   71131   Korunka skeletová, armovaná – plast       I
   71132   Korunka fasetovaná – metalokeramika       1014,–
   Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků
   71201   Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 1     I
   71202   Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 1     I
   71211   Korunka fasetovaná – plast, preparace do ztracena 1     I
   71212   Korunka fasetovaná – plast, preparace schůdková 1     I
   71221   Korunka fasetovaná – kompozitní plast, preparace do ztracena       942,–
   71222   Korunka fasetovaná – kompozitní plast, preparace schůdková       994,–
   71231   Korunka fasetovaná – metalokeramika       942,–
   71251   Kořenová čepička, jeden kanálek       597,–
   71252   Kořenová čepička, dva kanálky       662,–
   71253   Kořenová čepička, tři a více kanálků       753,–
   Spojení pilířových konstrukcí
   71301   Člen můstku celokovový 1     I
   71302   Člen můstku fasetovaný – plast 1     I
   71303   Člen můstku fasetovaný – kompositní plast       598,–
   71312   Člen můstku fasetovaný -metalokeramika       598,–
   71321   Opěrný třmen individuálně zhotovený       I
   71322   Opěrný třmen prefabrikovaný       I
   Adhesivní náhrady
   71501   Adhesivní můstek, jeden mezičlen – plast       I
   71502   Adhesivní můstek, další mezičlen – plast       I
   71531   Adhesivní litá dlaha – do 6 zubů       I
   71532   Adhesivní litá dlaha – 7 a více zubů       I
   Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad
   71601   Provizorní ochranná korunka z plastu       I
   71611   Provizorní ochranný můstek z plastu – do 6 zubů       I
   71612   Provizorní ochranný můstek z plastu – 7 a více zubů       I
   71621   Oprava fixní náhrady s otiskem – nová faseta       I
   71631   Oprava fixní náhrady s otiskem – spájení       I
   Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu
   72001   Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky – do 6 zubů       I
   72002   Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky – 7 a více zubů       I
   72011   Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky – do 6 zubů 3     2010,–
   72014   Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky – 7 a více zubů 3     2146,–
   72021   Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizačně-spojovací deskou – 7 a více zubů 3     2490,–
   72022   Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou deskou – 7 a více zubů 3     2502,–
   72041   Dětská snímací náhrada       I
   72104   Horní skeletová náhrada – 2 kotevní prvky 3     I
   72105   Horní skeletová náhrada – 3 a více kotevních prvků 3     I
   72106   Horní skeletová náhrada – nesponové kotevní prvky 3     I
   72114   Dolní skeletová náhrada – 2 kotevní prvky 3     I
   72115   Dolní skeletová náhrada – 3 a více kotevních prvků 3     I
   72116   Dolní skeletová náhrada – nesponové kotevní prvky 3     I
   72141   Litá dlaha snímací – do 6 zubů 3     I
   72142   Litá dlaha snímací – 7 a více zubů 3     I
   72151   Litá dlaha fixní – do 6 zubů 3     I
   72152   Litá dlaha fixní – 7 a více zubů 3     I
   Celkové snímatelné náhrady
   72201   Celková náhrada horní       I
   72203   Celková náhrada horní s litou patrovou deskou 3     3125,–
   72204   Celková náhrada horní hybridní       2707,–
   72211   Celková náhrada dolní       I
   72212   Celková náhrada dolní s litou baží 3     3177,–
   72213   Celková náhrada dolní hybridní       2759,–
   Opravy a úpravy snímacích náhrad, rebaze
   72301   Oprava – zubu vypadlého z náhrady       I
   72311   Oprava na modelu – prasklá, zlomená náhrada       I
   72320   Oprava nebo úprava retenčních prvků náhrady       I
   72331   Úprava – rozšíření baze náhrady – do 4 zubů       537,–
   72332   Úprava – rozšíření baze náhrady – 5 a více zubů       600,–
   72341   Oprava skeletové náhrady – spájení, bodování       I
   72351   Úprava – rebaze částečné snímatelné náhrady bez otisku       353,–
   72352   Úprava – rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem       940,–
   72353   Úprava – rebaze celkové náhrady bez otisku       405,–
   72354   Úprava – rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování       1122,–
   Rekonstrukční náhrady
   73001   Obturátor patra s částečnou pryskyřičnou náhradou       I
   73002   Obturátor patra s částečnou skeletovou náhradou 3     I
   73003   Obturátor patra s celkovou náhradou chrupu       I
   73011   Částečná poresekční náhrada horní čelisti       I
   73012   Částečná poresekční náhrada horní čelisti s komorou       I
   73021   Částečná poresekční náhrada dolní čelisti       I
   73032   Celková poresekční náhrada dolní čelisti       I
   Rehabilitační a léčebné pomůcky
   74001   Fixační pryskyřičná okluzní dlaha       I
   74011   Fixní pryskyřičná nákusná dlaha       I
   74012   Fixní skeletovaná nákusná dlaha 3     I
   74021   Snímací pryskyřičná nákusná dlaha       I
   74022   Snímací skeletovaná nákusná dlaha 3     I
   74031   Krycí pooperační deska, Kiliánova deska       I
   74032   Nosič transplantátu       I
   74033   Krycí deska pro novorozence s rozštěpem patra       I
   74034   Oklusní chirurgická dlaha – bimaxilární deska       I
   74035   Tomanova vzpěra       I
   74036   Vzpěra s destičkou k podepření spodiny očnice       I
   74041   Rozvolňovač ústního uzávěru       I
   74042   Pružinový rozvěrač       I
   Ortodontické výrobky
   76001   Ortodontické diagnostické a dokumentační modely     P I
   76010   Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor)   a P I
   76011   Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor)   b P 1289,–
   76012   Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor)   c P 806,–
   76013   Středně složitý funkční aparát (klammt, balters)   a P I
   76014   Středně složitý funkční aparát (klammt, balters)   b P 1170,–
   76015   Středně složitý funkční aparát (klammt, balters)   c P 1106,–
   76016   Složitý funkční snímací aparát (fránkel, bimler, lehnam, hansa-platte)   a P I
   75017   Složitý funkční snímací aparát (fránkel, bimler, lehnam, hansa-platte)   b P 2450,–
   75018   Složitý funkční snímací aparát (fránkel, bimler, lehnam, hansa-platte)   c P 1532,–
   76020   Positioner   a P I
   76021   Positioner   b P 3258,–
   76022   Positioner   c P 2036,–
   76030   Jednoduchý deskový snímací aparát – do 4 prvků (drát., 1 šroub)   a P I
   76031   Jednoduchý deskový snímací aparát – do 4 prvků (drát., 1 šroub)   b P 1043,–
   76032   Jednoduchý deskový snímací aparát – do 4 prvků (drát., 1 šroub)   c P 652,–
   76033   Složitý deskový snímací aparát   a P I
   76034   Složitý deskový snímací aparát   b P 1323,–
   76035   Složitý deskový snímací aparát   c P 827,–
   76036   Clony, skluzná stříška   a P I
   76037   Clony, skluzná stříška   b P 965,–
   76038   Clony, skluzná stříška   c P 603,–
   76040   Pevný aparát k rozšíření patrového švu   a P I
   76041   Pevný aparát k rozšíření patrového švu   b P 1933,–
   76042   Pevný aparát k rozšíření patrového švu   c P 1208,–
   76050   Laboratorně zhotovený nábradek   a P I
   76051   Laboratorně zhotovený nábradek   b P 709,–
   76052   Laboratorně zhotovený nábradek   c P 443,–
   76070   Laboratorně zhotovený intraorální oblouk   a P I
   76071   Laboratorně zhotovený intraorální oblouk   b P 542,–
   76072   Laboratorně zhotovený intraorální oblouk   c P 339,–
   76080   Oprava nebo úprava snímacího aparátu jednoduchá (lom, 1 drát. Prvek)       I
   76081   Oprava nebo úprava snímacího aparátu s otiskem     P I
   Samostatné výrobní fáze
   80001   Studijní model s otiskem       I
   80002   Analýza modelů v okludoru       132,–
   80004   Diagnostická přestavba       156,–
   80011   Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci       I
   80012   Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci       I
   80013   Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci       I
   80021   Registrace obličejovým obloukem       156,–
   80031   Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami       190,–
   80041   Registrace funkčních poloh mandibuly       300,–
   80051   Sponová modelace – pilířová konstrukce       84,–
   80061   Frézování – pilířová konstrukce nebo člen můstku       105,–
   Rekonstrukce korunky
   81041   Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá 2     2350,–
   Rekonstrukce korunky
   81042   Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá litá 2     596,–
   81051   Inlay kořenová, dva kanálky, přímá, litá 2     369,–
   81052   Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá 2     666,–
   81061   Inlay kořenová, tři a více kanálků, přímá, litá 2     429,–
   81062   Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá 2     770,–
   Korunkové náhrady
   81101   Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 1     I
   81102   Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 1     I
   81111   Korunka plášťová z plastu, preparace do ztracena       I
   81112   Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková       I
   81113   Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace do ztracena       693,–
   81114   Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace schůdková       745,–
   81115   Korunka plášťová keramická, preparace schůdková       745,–
   81121   Korunka fasetovaná – plast, preparace do ztracena 1     561,–
   81122   Korunka fasetovaná – plast, preparace schůdková 1     592,–
   81123   Korunka fasetovaná – kompozitní plast, preparace do ztracena       561,–
   81124   Korunka fasetovaná – kompozitní plast, preparace schůdková       592,–
   81132   Korunka fasetovaná – metalokeramika       561,–
   Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků
   81201   Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 1     815,–
   81202   Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 1     867,–
   81203   Korunka plášťová keramická, preparace schůdková       550,–
   81211   Korunka fasetovaná – plast, preparace do ztracena 1     519,–
   81212   Korunka fasetovaná – plast, preparace schůdková 1     550,–
   81221   Korunka fasetovaná – kompozitní plast, preparace do ztracena       519,–
   81222   Korunka fasetovaná – kompozitní plast, preparace schůdková       550,–
   81231   Korunka fasetovaná – metalokeramika       519,–
   81251   Kořenová čepička, jeden kanálek       597,–
   81252   Kořenová čepička, dva kanálky       662,–
   81253   Kořenová čepička, tři a více kanálků       753,–
   Spojení pilířových konstrukcí
   81301   Člen můstku celokovový 1     470,–
   Spojení pilířových konstrukcí
   81302   Člen můstku fasetovaný – plast 1     1321,–
   81303   Člen můstku fasetovaný – kompozitní plast       321,–
   81311   Člen můstku keramický       321,–
   81312   Člen můstku fasetovaný – metalokeramika       321,–
   Adhesivní náhrady
   81531   Adhesivní litá dlaha – do 6 zubů       1230,–
   81532   Adhesivní litá dlaha – 7 a více zubů       1716,–
   Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad
   81601   Provizorní ochranná korunka z plastu       282,–
   81611   Provizorní ochranný můstek z plastu – do 6 zubů       679,–
   81612   Provizorní ochranný můstek z plastu – 7 a více zubů       929,–
   81621   Oprava fixní náhrady s otiskem – nová faseta       208,–
   81631   Oprava fixní náhrady s otiskem – spájení       508,–
   Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu
   82001   Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky – do 6 zubů       I
   82002   Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky – 7 a více zubů       I
   82011   Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky – do 6 zubů 3     2010,–
   82014   Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky – 7 a více zubů 3     2146,–
   82021   Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizačně-spojovací deskou – 7 a více zubů 3     2490,–
   82022   Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou deskou – 7 a více zubů 3     2502,–
   82104   Horní skeletová náhrada – 2 kotevní prvky 3     1260,–
   82105   Horní skeletová náhrada – 3 a více kotevních prvků 3     1395,–
   82114   Dolní skeletová náhrada – 2 kotevní prvky 3     1246,–
   82115   Dolní skeletová náhrada – 3 a více kotevních prvků 3     1345,–
   82141   Litá dlaha snímací – do 6 zubů       1374,–
   82142   Litá dlaha snímací – 7 a více zubů       2008,–
   82151   Litá dlaha fixní – do 6 zubů       1712,–
   82152   Litá dlaha fixní – 7 a více zubů       2321,–
   Celkové snímatelné náhrady
   82201   Celková náhrada horní       I
   82203   Celková náhrada horní s litou patrovou deskou 3     1531,–
   82204   Celková náhrada horní hybridní       1326,–
   82211   Celková náhrada dolní       I
   82212   Celková náhrada dolní s litou bazí 3     1555,–
   82213   Celková náhrada dolní hybridní       1351,–
   Opravy snímacích náhrad, rebaze
   82301   Oprava – zubu vypadlého z náhrady       164,–
   82311   Oprava na modelu – prasklá, zlomená náhrada       225,–
   82320   Oprava nebo úprava retenčních prvků náhrady       363,–
   82331   Úprava – rozšíření baze náhrady – do 4 zubů       587,–
   82332   Úprava – rozšíření baze náhrady – 5 a více zubů       600,–
   82341   Oprava skeletové náhrady – spájení, bodování       876,–
   82351   Úprava – rebaze částečné snímatelné náhrady bez otisku       353,–
   82352   Úprava – rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem       940,–
   82353   Úprava – rebaze celkové náhrady bez otisku       405,–
   82354   Úprava – rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování       1122,–
   Rekonstrukční náhrady
   83001   Obturátor patra s částečnou pryskyřičnou náhradou       I
   83002   Obturátor patra s částečnou skeletovou náhradou 3     I
   83003   Obturátor patra s celkovou náhradou chrupu       I
   83011   Částečná poresekční náhrada horní čelisti       I
   83012   Částečná poresekční náhrada horní čelisti s komorou       I
   83021   Částečná poresekční náhrada dolní čelisti       I
   83031   Celková poresekční náhrada horní čelisti       I
   83032   Celková poresekční náhrada dolní čelisti       I
   Rehabilitační a léčebné pomůcky
   84001   Fixační pryskyřičná okluzní dlaha       I
   84011   Fixní pryskyřičná nákusná dlaha       I
   84012   Fixní skeletovaná nákusná dlaha 3     I
   84021   Snímací pryskyřičná nákusná dlaha       I
   84022   Snímací skeletovaná nákusná dlaha 3     I
   84031   Krycí pooperační deska, kiliánova deska       I
   84032   Nosič transplantátu       I
   84034   Oklusní chirurgická dlaha – bimaxilární deska       I
   84035   Tomanova vzpěra       I
   84036   Vzpěra s destičkou k podepření spodiny očnice       I
   84041   Rozvolňovač ústního uzávěru       I
   84042   Pružinový rozvěrač       I
   Ortodontické výrobky
   86001   Ortodontické diagnostické a dokumentační modely   a P I
   86010   Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor)   a P I
   86011   Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor)   b P 1289,–
   86013   Středně složitý funkční snímací aparát (klammt, balters)   a P I
   86014   Středně složitý funkční snímací aparát (klammt, balters)   b P 1770,–
   86016   Složitý funkční snímací aparát (frákner, bimler, lehman, hansa-platte)   a P I
   86017   Složitý funkční snímací aparát (fráknel, bimler, lehman, hansa-platte)   b P 2450,–
   86020   Positioner   a P I
   86021   Positioner   b P 3258,–
   86030   Jednoduchý deskový snímací aparát – do 4 prvků (drát., 1 šroub)   a P I
   86031   Jednoduchý deskový snímací aparát – do 4 prvků (drát., 1 šroub)   b P 1043,–
   86033   Složitý deskový snímací aparát   a P I
   86034   Složitý deskový snímací aparát   b P 1323,–
   86036   Clony, skluzná stříška   a P I
   86037   Clony, skluzná stříška   b P 965,–
   86040   Pevný aparát k rozšíření patrového švu   a P I
   86041   Pevný aparát k rozšíření patrového švu   b P 1933,–
   86050   Laboratorně zhotovený nábradek   a P I
   86051   Laboratorně zhotovený nábradek   b P 709,–
   86070   Laboratorně zhotovený intraorální oblouk   a P I
   86071   Laboratorně zhotovený intraorální oblouk   b P 542,–
   86080   Oprava nebo úprava snímacího aparátu jednoduchá (lom. 1 drát. Prvek)       I
   86081   Oprava nebo úprava snímacího aparátu s otiskem     P I

   Poznámky pod čarou

   • 1) Směrnice č. 89/105/EHS o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění.
   • 1a) § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
   • 1b) § 12a zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb.
   • 1c) § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
   • 1d) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
   • 1e) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
   • 1f) § 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
   • 1g) § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.
   • 2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
   • 3) Např. zákon ČNR č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky, zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
   • 4) Např. zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
   • 4a) § 7 odst. 8 a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
   • 5) § 76 a násl. a § 93 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
   • 6) § 7 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
   • 6a) § 566 až 575 obchodního zákoníku.
   • 7) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.
   • 8) § 32 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
   • 9) § 7 odst. 1 a § 17 odst. 7 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
   • 10) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
   • 11) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
   • 12) § 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb.
   • 12a) § 80 písm. b) a c) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 133/1997 Sb.
   • 14) § 4 zákona č. 187/2006 Sb.
   • 15) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě.
   • 16) § 31 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb.
   • 16a) Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.
   • 16b) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
   • 16c) § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
   • 17) Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
   • 17a) § 4 služebního zákona.
   • 17b) § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.
   • 18) § 27 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 15/1993 Sb.
   • 18a) § 45a odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 214/2006 Sb.
   • 19) § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb.
   • 20) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161).
    Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
   • 21) § 39 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
   • 22a) § 16 odst. 2 a 3 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).
   • 22b) § 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
   • 22c) § 21 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb.
   • 23a) Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).
   • 23b) Vyhláška č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití.
   • 23b) § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 422/2004 Sb.
   • 23c) § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
   • 23d) Směrnice Rady 89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u léčiv užívaných člověkem a jejich začlenění do rámce vnitrostátních systémů zdravotního pojištění.
   • 23e) § 15 vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.
   • 24) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.
   • 25) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
   • 27) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.
   • 27a) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
   • 27c) § 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
   • 27d) § 38 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
   • 27e) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   • 27f) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   • 27g) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
   • 27h) § 48 zákona č. 108/2006 Sb.
   • 27i) § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
   • 27j) § 24 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
   • 27k) § 191a až 191g zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
   • 27l) Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů.
   • 27m) § 48 až 50 a 52 zákona č. 108/2006 Sb.
   • 27n) § 71 odst. 4 a § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
   • 28) Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
   • 28a) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
   • 29) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
    Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.
   • 30) § 73b zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.
   • 31) Např. vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb.
   • 34) Hlava III díl 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
   • 36) Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami, ve znění vyhlášky č. 427/1992 Sb.
   • 37) § 8 odst. 7 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 61/1990 Sb., ve znění vyhlášky č. 427/1992 Sb.
   • 38) § 12, 13 a 14 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.
   • 39) § 11, 12, 13 a 14 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.
   • 40) § 12 odst. 8 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.
   • 42a) Vyhláška č. 288/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků, jejích změnách, prodloužení, klasifikaci léčivých přípravků pro výdej, převodu registrace, vydávání povolení pro souběžný dovoz, předkládání a navrhování specifických léčebných programů s využitím neregistrovaných humánních léčivých přípravků, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku, včetně náležitostí periodicky aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku (registrační vyhláška o léčivých přípravcích).
   • 42b) Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
   • 42c) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
   • 42d) § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
   • 42e) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
   • 42f) Například § 8 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
   • 43) Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
   • 44) Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
   • 44a) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
   • 46a) Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   • 47) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
   • 47a) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
   • 47b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
   • 48) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
   • 49) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.
   • 50) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a nařízení Komise (EU) č. 1244/2010.
    Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1244/2010.
    Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.
    Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 2864/72, nařízení Rady (EHS) č. 1390/81, nařízení Rady (EHS) č. 1247/92, nařízení Rady (EHS) č. 1248/92, nařízení Rady (EHS) č. 1945/93, nařízení Rady (ES) č. 3095/95, nařízení Rady (ES) č. 118/97, nařízení Rady (ES) č. 1290/97, nařízení Rady (ES) č. 1223/98, nařízení Rady (ES) č. 1606/98, nařízení Rady (ES) č. 307/1999, nařízení Rady (ES) č. 1399/1999, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001, nařízení Rady (ES) č. 859/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 629/2006, nařízení Rady (ES) č. 1791/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1992/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 592/2008.
    Nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 878/73, nařízení Rady (EHS) č. 1661/85, nařízení Rady (EHS) č. 1248/92, nařízení Rady (EHS) č. 1945/93, nařízení Rady (ES) č. 3095/95, nařízení Rady (ES) č. 1290/97, nařízení Rady (ES) č. 1223/98, nařízení Rady (ES) č. 1606/98, nařízení Rady (ES) č. 307/1999, nařízení Rady (ES) č. 1399/1999, nařízení Komise (ES) č. 89/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001, nařízení Komise (ES) č. 410/2002, nařízení Rady (ES) č. 859/2003, nařízení Komise (ES) č. 1851/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004, nařízení Komise (ES) č. 77/2005, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005, nařízení Komise (ES) č. 207/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 629/2006, nařízení Rady (ES) č. 1791/2006, nařízení Komise (ES) č. 311/2007, nařízení Komise (ES) č. 101/2008, nařízení Komise (ES) č. 120/2009.
    Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení, vyhlášená pod č. 82/2000 Sb. m. s.
    Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávie o sociálním zabezpečení, vyhlášená pod č. 130/2002 Sb. m. s.
    Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení, vyhlášená pod č. 2/2007 Sb. m. s.
    Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, vyhlášená pod č. 135/2004 Sb. m. s.
    Smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, vyhlášená pod č. 41/2009 Sb. m. s.
    Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení, vyhlášená pod č. 73/2002 Sb. m. s.
    Rozhodnutí Rady 2005/690/ES ze dne 18. července 2005 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé.
    Rozhodnutí Rady a Komise 2000/204/ES, ESOU ze dne 24. ledna 2000 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé.
    Rozhodnutí Rady a Komise 98/238/ES, ESOU ze dne 26. ledna 1998 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé.
   • 1a)
    § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
    1b)
    § 12a zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb.
    1c)
    § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
    1e)
    Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
    1f)
    § 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
    1g)
    § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.
    3)
    Např. zákon ČNR č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky, zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
    4)
    Např. zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
    4a)
    § 7 odst. 8 a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    7)
    Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.
    9)
    § 7 odst. 1 a § 17 odst. 7 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
    10)
    Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
    11)
    § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
    12)
    § 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb.
    15)
    § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě.
    16)
    § 31 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb.
    16a)
    Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.
    16b)
    Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
    16c)
    § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
    17b)
    § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.
    18)
    § 27 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 15/1993 Sb.
    18a)
    § 45a odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 214/2006 Sb.
    19)
    § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb.
    20)
    Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161).
    Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
    21)
    § 39 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
    22a)
    § 16 odst. 2 a 3 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).
    22b)
    § 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
    23a)
    Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).
    23b)
    Vyhláška č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití.
    23b)
    § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 422/2004 Sb.
    23c)
    § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
    23d)
    Směrnice Rady 89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u léčiv užívaných člověkem a jejich začlenění do rámce vnitrostátních systémů zdravotního pojištění.
    23e)
    § 15 vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.
    24)
    Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.
    25)
    Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
    27)
    Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.
    27a)
    Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
    27c)
    § 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
    27d)
    § 38 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
    27e)
    Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
    27f)
    Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
    27g)
    Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
    27h)
    § 48 zákona č. 108/2006 Sb.
    27i)
    § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
    27j)
    § 24 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    27k)
    27l)
    Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů.
    27m)
    § 48 až 50 a 52 zákona č. 108/2006 Sb.
    27n)
    § 71 odst. 4 a § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
    28)
    Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    28a)
    Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
    29)
    § 53 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
    Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.
    30)
    31)
    Např. vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb.
    34)
    Hlava III díl 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
    36)
    Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami, ve znění vyhlášky č. 427/1992 Sb.
    37)
    § 8 odst. 7 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 61/1990 Sb., ve znění vyhlášky č. 427/1992 Sb.
    38)
    § 12, 13 a 14 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.
    39)
    § 11, 12, 13 a 14 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.
    40)
    § 12 odst. 8 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.
    42a)
    Vyhláška č. 288/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků, jejích změnách, prodloužení, klasifikaci léčivých přípravků pro výdej, převodu registrace, vydávání povolení pro souběžný dovoz, předkládání a navrhování specifických léčebných programů s využitím neregistrovaných humánních léčivých přípravků, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku, včetně náležitostí periodicky aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku (registrační vyhláška o léčivých přípravcích).
    42b)
    Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    42c)
    Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
    42d)
    § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
    42e)
    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
    42f)
    Například § 8 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
    43)
    Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
    44)
    Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    44a)
    Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
    46a)
    Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
    47)
    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
    47a)
    Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
    49)
    Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.
    50)
    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a nařízení Komise (EU) č. 1244/2010.
    Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1244/2010.
    Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.
    Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 2864/72, nařízení Rady (EHS) č. 1390/81, nařízení Rady (EHS) č. 1247/92, nařízení Rady (EHS) č. 1248/92, nařízení Rady (EHS) č. 1945/93, nařízení Rady (ES) č. 3095/95, nařízení Rady (ES) č. 118/97, nařízení Rady (ES) č. 1290/97, nařízení Rady (ES) č. 1223/98, nařízení Rady (ES) č. 1606/98, nařízení Rady (ES) č. 307/1999, nařízení Rady (ES) č. 1399/1999, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001, nařízení Rady (ES) č. 859/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 629/2006, nařízení Rady (ES) č. 1791/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1992/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 592/2008.
    Nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 878/73, nařízení Rady (EHS) č. 1661/85, nařízení Rady (EHS) č. 1248/92, nařízení Rady (EHS) č. 1945/93, nařízení Rady (ES) č. 3095/95, nařízení Rady (ES) č. 1290/97, nařízení Rady (ES) č. 1223/98, nařízení Rady (ES) č. 1606/98, nařízení Rady (ES) č. 307/1999, nařízení Rady (ES) č. 1399/1999, nařízení Komise (ES) č. 89/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001, nařízení Komise (ES) č. 410/2002, nařízení Rady (ES) č. 859/2003, nařízení Komise (ES) č. 1851/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004, nařízení Komise (ES) č. 77/2005, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005, nařízení Komise (ES) č. 207/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 629/2006, nařízení Rady (ES) č. 1791/2006, nařízení Komise (ES) č. 311/2007, nařízení Komise (ES) č. 101/2008, nařízení Komise (ES) č. 120/2009.
    Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení, vyhlášená pod č. 82/2000 Sb. m. s.
    Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávie o sociálním zabezpečení, vyhlášená pod č. 130/2002 Sb. m. s.
    Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení, vyhlášená pod č. 2/2007 Sb. m. s.
    Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, vyhlášená pod č. 135/2004 Sb. m. s.
    Smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, vyhlášená pod č. 41/2009 Sb. m. s.
    Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení, vyhlášená pod č. 73/2002 Sb. m. s.
    Rozhodnutí Rady 2005/690/ES ze dne 18. července 2005 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé.
    Rozhodnutí Rady a Komise 2000/204/ES, ESOU ze dne 24. ledna 2000 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé.
    Rozhodnutí Rady a Komise 98/238/ES, ESOU ze dne 26. ledna 1998 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé.