Hlavní navigace

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Příloha č. 3 k zákonu č. 137/2006 Sb.
Stavební činnosti podle § 9 odst. 1 písm. a)

NACE1)
SEKCE F STAVEBNICTVÍ Kód CPV
Oddíl Skupina Třída Popis Poznámky
45 Stavebnictví Obsah tohoto oddílu:
stavba nových budov a děl, renovace a běžné opravy
45000000
45.1 Příprava staveniště 45100000
45.11 Demolice, bourací práce; příprava území a zemní práce Obsah této třídy:
 • – demolice budov a ostatních konstrukcí
 • – úklid stavenišť
 • – zemní práce: výkop, zavážka, rovnání terénu a terénní úpravy stavenišť, hloubení příkopů, odstraňování skal, odstřel apod.
 • — příprava nalezišť: ražení důlních děl, odstraňování nadloží a jiné ozvojové a přípravné prác
Tato třída zahrnuje také:
 • – odvodňování stavenišť
 • – odvodnění zemědělských a lesních ploch
45110000
45.12 Průzkumné vrtné a hloubící práce Obsah této třídy:
 • – průzkumné a zkušební vrtné práce a jádrové vrty pro stavební, geofyzikální, geologické nebo podobné účely
Tato třída nezahrnuje:
 • – průzkumné vrty v ložiscích ropy a zemního plynu za účelem těžby, viz 11.20
 • – studnařské práce, viz 45.25
 • – hloubení šachet, viz 45.25
 • — průzkum ložisek ropy a zemního plynu, geofyzikální, geologická a seizmická měření, viz 74.20
45120000
45.2 Realizace kompletních staveb nebo jejich částí; stavební inženýrství 45200000
45.21 Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl Obsah této třídy:
 • – výstavba všech typů budov
 • – výstavba stavebně-inženýrských staveb:
 • mosty, včetně dálničních nadjezdů, viadukty, tunely a podzemní dráhy
 • — dálková potrubí, telekomunikační a elektrická vedení
 • — městské potrubní, kabelové a elektrické sítě; —související městské práce montáž a výstavba montovaných staveb na staveništ
Tato třída nezahrnuje:
 • — vedlejší a příležitostné služby související s těžbou ropy a zemního plynu, viz 11.20
 • — výstavba kompletních montovaných staveb z nebetonových dílů vlastní výroby, viz oddíly 20, 26 a 28
 • — stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, golfových hřišť a ostatních sportovních zařízení, viz 45.23
 • — stavební instalace, viz 45.3
 • — dokončování budov, viz 45.4
 • — činnosti architektů a inženýrské činnosti, viz 74.20
 • — řízení stavebních projektů, viz 74.2
45210000 kromě: 45213316 45220000 45231000 45232000
45.22 Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin Obsah této třídy:
 • – montáž střech
 • – pokládání střech
 • — izolace proti vodě a vlhkost
45261000
45.23 Výstavba dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení Obsah této třídy:
 • — výstavba dálnic, silnic, ulic jiných cest pro vozidla a pěší
 • — výstavba železnic
 • — výstavba letištních drah
 • — stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, golfových hřišť a ostatních sportovních zařízení —nátěry a značení povrchu silnic a parkovišť. Tat
třída nezahrnuje:
 • – přípravné zemní práce, viz 45.11
45212212 a DA03 45230000 kromě: 45231000 –45232000 –45234115
45.24 Výstavba vodních děl Tato třída zahrnuje výstavbu:
 • – vodních cest, přístavů (včetně jachetních), říčních děl, zdymadel apod.
 • – přehrad a hrází
 • — bagrování pod vodou
 • — podzemní práce
45240000
45.25 Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla Obsah této třídy
 • – specializované činnosti vyžadující zvláštní odbornou kvalifikaci nebo vybavení
 • – zakládání staveb včetně pilotování
 • – vrtání a výstavba studní, hloubení šachet
 • – montáž kovových konstrukcí nikoli vlastní výroby
 • – ohýbání oceli
 • – zednické a dlaždičské práce
 • – montáž a demontáž lešení a pohyblivých pracovních plošin, včetně jejich pronájmu
 • – výstavba komínů a průmyslových pecí
Tato třída nezahrnuje:
 • – pronájem lešení bez jejich montáže a demontáže, viz 71.32
45250000 45262000
45.3 Stavebně montážní práce 45300000
45.31 Instalace elektrických rozvodů a zařízení Obsah této třídy:
montáž v budovách a jiných stavbách:
 • – elektrických rozvodů a zařízení
 • – telekomunikačních systémů
 • – elektrického vytápění
 • — rozhlasových a televizních antén (pro obytné budovy)
 • – protipožárních hlásičů
 • – zabezpečovacích zařízení proti vloupání
 • – výtahů a eskalátorů
 • – hromosvodů apod.
45213316 45310000 kromě:
 –45316000
45.32 Izolační práce Obsah této třídy:
 • – montáž izolace tepelné, hlukové nebo vibrační v budovách a jiných stavbác
Tato třída nezahrnuje:
 • — izolaci proti vodě a vlhkosti, viz 45.2
45320000
45.33 Instalatérské práce Obsah této třídy:
 • — montáž v budovách a jiných stavbách:
 • — vodovodního a sanitárního zařízení
 • — plynového potrubí
 • — vytápěcího, ventilačního, chladícího nebo klimatizačního zařízení a vedení
 • — postřikovacích zařízen
Tato třída nezahrnuje:
 • – montáž elektrického vytápění, viz 45.3
45330000
45.34 Ostatní stavební montážní práce Obsah této třídy:
 • — montáž osvětlovacích a signálních zařízení pro silnice, železnice, letiště a přístavy
 • — montáž zařízení a pevných součástí jinde neuvedených v budovách a jiných stavbác
45234115 45316000 45340000
45.4 Kompletační a dokončovací práce 45400000
45.41 Omítkářské a štukatérské práce Obsah této třídy:
 • – omítání a štukování, včetně s tím souvisejícího laťování, na budovách a jiných stavbách a v jejich interiérec
45410000
45.42 Truhlářské kompletační práce Obsah této třídy:
 • — montáž dveří, oken, dveřních a okenních rámů, vestavěných kuchyní, schodišť, zařízení obchodů apod. nikoli vlastní výroby ze dřeva nebo jiných materiálů
 • — dokončovací práce v interiéru jako obkládání stropů, stěn, montáž mobilních příče
Tato třída nezahrnuje:
 • – pokládka parket a jiných dřevěných podlahových krytin, viz 45.43
45420000
45.43 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin Obsah této třídy:
 • — lepení nebo pokládka v budovách a jiných stavbách:
 • — keramických, betonových nebo kamenných dlaždic a obkládaček
 • — parket a jiných dřevěných podlahových krytin, podlahových koberců a linoleí, včetně gumových a plastových podlahových krytin
 • — teracových, mramorových, žulových nebo břidlicových podlahových krytin a obkladů stěn —lepení tape
45430000
45.44 Sklenářské, malířské a natěračské práce Obsah této třídy:
 • — aplikace vnitřních a vnějších nátěrů budov — natírání inženýrských staveb
 • — montáž skel a zrcade
Tato třída nezahrnuje:
 • – montáž oke
45440000
45.45 Ostatní dokončovací stavební práce Obsah této třídy:
 • — montáž soukromých bazénů
 • — čištění fasád tlakovou párou, pískem a podobné činnosti, které se týkají vnějšího pláště budov
 • — ostatní kompletační a dokončovací stavební práce jinde neuveden
Tato třída nezahrnuje:
 • — čištění interiérů budov a jiných staveb, viz 74.7
45212212 a DA04 45450000
45.5 Nájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou 45500000
45.50 Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou Tato třída nezahrnuje
 • — nájem stavebních nebo demoličních zařízení s obsluhou strojů a zařízení bez obsluhy, viz 71.3
45500000
 • 1) Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (Úř. věst. č. L 293, 24.10. 1990, s. l.). Nařízení ve znění nařízení Komise (EHS) č. 761/93 (Úř. věst. č. L 83, 3.4. 1993, s. 1)