Hlavní navigace

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení

Zákon 142/1994 Sb, nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení

Celé znění

Předpis byl zrušen k 1.1.2014,
s účinností zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb.,
kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku

Ve znění:

  • nařízení vlády č. 163/2005 Sb. (účinnosti od 28. dubna 2005, viz přechodná ustanovení),
  • nařízení vlády č. 33/2010 Sb. (účinnost od 1. července 2010).Vláda k provedení § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., nařizuje:

Předpis byl zrušen k 1.1.2014,
s účinností zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.

§ 1

Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.

§ 2

Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

§ 3

Došlo-li k prodlení s plněním peněžitého dluhu před nabytím účinnosti tohoto nařízení, řídí se výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení ode dne účinnosti tohoto nařízení tímto nařízením.

§ 4

Zrušují se § 1 odst. 1 a § 10 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Novák v. r.