Hlavní navigace

Vyhláška MF - podvojné účetnictví pro podnikatele

Zákon č. 500/2002 Sb., vyhláška mf - podvojné účetnictví pro podnikatele

Příloha č. 3
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty – účelové členění

I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb
A. Náklady prodeje (včetně úprav hodnot)
* Hrubý zisk nebo ztráta
B. Odbytové náklady (včetně úprav hodnot)
C. Správní náklady (včetně úprav hodnot)
II. Ostatní provozní výnosy
D. Ostatní provozní náklady
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)
III. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly
III. 1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba
2. Ostatní výnosy z podílů
E. Náklady vynaložené na prodané podíly
IV. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
IV. 1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba
2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
F. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
V. Výnosové úroky a podobné výnosy
V. 1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba
2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
G. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
H. Nákladové úroky a podobné náklady
H. 1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba
2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
VI. Ostatní finanční výnosy
I. Ostatní finanční náklady
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
J. Daň z příjmů
J. 1. Daň z příjmů splatná
2. Daň z příjmů odložená (+/-)
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
K. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI.
I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb
A. Náklady prodeje
* Hrubý zisk nebo ztráta
B. Odbytové náklady
C. Správní režie
II. Jiné provozní výnosy
D. Jiné provozní náklady
* Provozní výsledek hospodaření
III. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
E. Prodané cenné papíry a podíly
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
IV. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
V. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
F. Náklady z finančního majetku
VI. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
G. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
H. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
VII. Výnosové úroky
I. Nákladové úroky
VIII. Ostatní finanční výnosy
J. Ostatní finanční náklady
IX. Převod finančních výnosů
K. Převod finančních nákladů
* Finanční výsledek hospodaření
L. Daň z příjmů za běžnou činnost
L. 1. – splatná
2. – odložená
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost
X. Mimořádné výnosy
M. Mimořádné náklady
N. Daň z příjmů z mimořádné činnosti
N. 1. – splatná
2. – odložená
* Mimořádný výsledek hospodaření
O. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
*** Výsledek hospodaření za účetní období
**** Výsledek hospodaření před zdaněním