Hlavní navigace

Vyhláška MF - podvojné účetnictví pro podnikatele

Zákon č. 500/2002 Sb., vyhláška mf - podvojné účetnictví pro podnikatele

Příloha č. 2
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty – druhové členění

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb
II. Tržby za prodej zboží
A. Výkonová spotřeba
A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží
2. Spotřeba materiálu a energie
3. Služby
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
C. Aktivace (-)
D. Osobní náklady
D. 1. Mzdové náklady
2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
2.2. Ostatní náklady
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti
E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
1.1. – Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé
1.2. – Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné
2. Úpravy hodnot zásob
3. Úpravy hodnot pohledávek
III. Ostatní provozní výnosy
III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
2. Tržby z prodaného materiálu
3. Jiné provozní výnosy
F. Ostatní provozní náklady
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
2. Zůstatková cena prodaného materiálu
3. Daně a poplatky v provozní oblasti
4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období
5. Jiné provozní náklad
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly
IV. 1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba
2. Ostatní výnosy z podílů
G. Náklady vynaložené na prodané podíly
V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
V. 1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba
2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy
VI. 1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba
2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
J. Nákladové úroky a podobné náklady
J. 1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba
2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
VII. Ostatní finanční výnosy
K. Ostatní finanční náklady
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
L. Daň z příjmů
L. 1. Daň z příjmů splatná
2. Daň z příjmů odložená (+/-)
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
I. Tržby za prodej zboží
A. Náklady vynaložené na prodané zboží
+ Obchodní marže
II. Výkony
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
3. Aktivace
B. Výkonová spotřeba
B. 1. Spotřeba materiálu a energie
2. Služby
+ Přidaná hodnota
C. Osobní náklady
C. 1. Mzdové náklady
2. Odměny členům orgánů obchodní korporace
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
4. Sociální náklady
D. Daně a poplatky
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
2. Tržby z prodeje materiálu
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
2. Prodaný materiál
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
IV. Ostatní provozní výnosy
H. Ostatní provozní náklady
V. Převod provozních výnosů
I. Převod provozních nákladů
* Provozní výsledek hospodaření
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
J. Prodané cenné papíry a podíly
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
X. Výnosové úroky
N. Nákladové úroky
XI. Ostatní finanční výnosy
O. Ostatní finanční náklady
XII. Převod finančních výnosů
P. Převod finančních nákladů
* Finanční výsledek hospodaření
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost
Q. 1. – splatná
2. – odložená
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost
XIII. Mimořádné výnosy
R. Mimořádné náklady
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti
S, 1. – splatná
2. – odložená
* Mimořádný výsledek hospodaření
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
**** Výsledek hospodaření před zdaněním