Hlavní navigace

Zákon o státní službě

Zákon č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě

Část desátá
Společná ustanovení

Hlava VIII: Informační systémy

§ 179 Informační systém o platech státních zaměstnanců

Informační systém o platech státních zaměstnanců je součástí informačního systému o platech podle § 137 zákoníku práce.

Informační systém o státní službě
§ 180

(1) Zřizuje se informační systém o státní službě jako informační systém veřejné správy, jehož účelem je vedení údajů nezbytných pro správu organizačních věcí služby a služebních vztahů v rámci služebních úřadů i mezi nimi a činění některých úkonů podle tohoto zákona.
(2) Správcem informačního systému o státní službě je Ministerstvo vnitra.
(3) Součástí informačního systému o státní službě je rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněných úřednických zkoušek.

§ 181

(1) Rejstřík státních zaměstnanců obsahuje údaje o státním zaměstnanci, kterými jsou

 • a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě i akademický titul,
 • b) datum narození,
 • c) státní občanství,
 • d) číslo služebního průkazu,
 • e) evidenční číslo státního zaměstnance,
 • f) služební označení,
 • g) den vzniku služebního poměru,
 • h) údaj o tom, zda se jedná o služební poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou; v případě služebního poměru na dobu určitou též doba jeho trvání,
 • i) služební úřad, v němž státní zaměstnanec vykonává nebo vykonával službu,
 • j) obor služby,
 • k) služební působiště,
 • l) údaj o výsledku úřednické zkoušky,
 • m) údaj o jmenování na služební místo představeného a o odvolání z něj,
 • n) platové zařazení,
 • o) údaj o přeložení,
 • p) údaj o převedení na jiné služební místo,
 • q) údaj o zařazení státního zaměstnance mimo výkon služby a jeho důvod,
 • r) údaj o zastupování,
 • s) údaj o vyslání k výkonu služby v zahraničí a zařazení po jeho ukončení,
 • t) údaj o vyslání k výkonu služby jako národního experta a zařazení po jeho ukončení,
 • u) údaj o zkrácení služební doby,
 • v) údaj o přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže,
 • w) den skončení služebního poměru a jeho důvod.

(2) Evidence obsazovaných služebních míst obsahuje údaje o volném služebním místě, kterými jsou

 • a) název služebního úřadu, ve kterém je volné služební místo systemizováno,
 • b) obor služby, jehož se obsazované služební místo týká,
 • c) místo výkonu služby na obsazovaném služebním místu,
 • d) požadavky související s obsazovaným služebním místem,
 • e) platová třída obsazovaného služebního místa,
 • f) den nástupu do služby na obsazovaném služebním místu,
 • g) informace o tom, zda se jedná o obsazení služebního místa, na němž je služba vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, v případě služebního poměru na dobu určitou též doba jeho trvání,
 • h) datum, do kterého musí být podána služebnímu orgánu žádost o přijetí do služebního poměru nebo v případě státního zaměstnance žádost o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného, místo a způsob podání žádosti, adresa, na kterou se žádost odesílá, a výčet příloh týkajících se skutečností souvisejících s výkonem služby na obsazovaném služebním místě, které žadatel přiloží k žádosti.

(3) Portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku slouží k přihlašování na úřednickou zkoušku. Portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku obsahuje termín, místo a čas konání úřednické zkoušky, seznam zkušebních otázek a seznam odborné literatury a může obsahovat další údaje.
(4) Evidence provedených úřednických zkoušek obsahuje údaje o provedené úřednické zkoušce, kterými jsou

 • a) datum konání úřednické zkoušky,
 • b) jméno, popřípadě jména, a příjmení členů zkušební komise,
 • c) jméno, popřípadě jména, příjmení a evidenční číslo státního zaměstnance, který vykonal úspěšně úřednickou zkoušku,
 • d) jméno, popřípadě jména, příjmení a evidenční číslo státního zaměstnance, který nevykonal úspěšně úřednickou zkoušku,
 • e) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození, státní občanství a evidenční číslo osoby, které bylo umožněno vykonání úřednické zkoušky.
§ 182

(1) Rejstřík státních zaměstnanců je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup služebnímu orgánu, popřípadě tomu, koho zmocnil. Evidence obsazovaných služebních míst je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup v rozsahu služebních míst, která nebylo možno obsadit státním zaměstnancem zařazeným mimo výkon služby; v ostatním je přístupná pouze služebnímu orgánu a státnímu zaměstnanci zařazenému mimo výkon služby. Portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Evidence provedených úřednických zkoušek je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup, s výjimkou údaje podle § 181 odst. 4 písm. d) a e); údaj podle § 181 odst. 4 písm. d) a e) je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup služebnímu orgánu.
(2) Údaj uvedený v § 181 odst. 1 a 2 zapisuje do příslušné součásti informačního systému o státní službě příslušný služební orgán. Údaj uvedený v § 181 odst. 3 a 4 zapisuje do příslušné součásti informačního systému o státní službě ten, kdo organizuje úřednickou zkoušku.
(3) Údaj uvedený v § 181 odst. 1 je veden v rejstříku státních zaměstnanců po dobu trvání služebního poměru státního zaměstnance, jehož se týká, a 10 let od jeho skončení. Údaj uvedený v § 181 odst. 4 je v evidenci provedených úřednických zkoušek veden 50 let ode dne jeho zápisu do evidence provedených úřednických zkoušek.

§ 183

(1) Ministerstvo vnitra a služební orgán pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá údaje ze základního registru obyvatel v rozsahu

 • a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
 • b) datum narození,
 • c) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti.

(2) Ministerstvo vnitra a služební orgán pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu

 • a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
 • b) datum narození,
 • c) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti.

(3) Ministerstvo vnitra a služební orgán pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá údaje z informačního systému cizinců v rozsahu

 • a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
 • b) datum narození,
 • c) adresa místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti.

(4) Z údajů uvedených v odstavcích 1 až 3 lze v konkrétním případě použít jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(5) Údaje, které jsou uvedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.