Hlavní navigace

Zákon o správních poplatcích

Zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích

Část I.

Položka 1

Položka 1
1. Přijetí žádosti nebo návrhu
a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav 300 Kč
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování 300 Kč
c) o prominutí příslušenství daně 1 000 Kč
d) o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách 400 Kč
e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně 300 Kč
f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku 300 Kč
g) o povolení úlevy na dani nebo cle 1 000 Kč
h) o vydání zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od spotřebních daní nebo o vydání povolení k provozování daňového skladu anebo vydání povolení k přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřebních daní2) 1 000 Kč
i) o vydání povolení snížit zajištění spotřební daně nebo upustit od jeho poskytnutí podle zákona upravujícího spotřební daně nebo o snížení úhrady nebo zajištění podle zákona upravujícího spotřební daně 1 000 Kč
j) o vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní2) 2 000 Kč
k) o změnu povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní2) 200 Kč
l) o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem 2 000 Kč
m) o vydání povolení k zastupování daňovým zástupcem a daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků2a) 1 000 Kč
n) o vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu2a) 1 000 Kč
o) o vydání povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů2a) 1 000 Kč
p) o vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů2a) 1 000 Kč
q) o změnu povolení vydaných podle písmen h), m), n), o) a p) 200 Kč
r) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 24a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 10 000 Kč
2. Vydání potvrzení
a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu 100 Kč
b) o daňovém domicilu 100 Kč

Předmětem poplatku není

 • Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.

Poznámky

 • 1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., nebo podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.
 • 2. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění (např. daň z nemovitostí).
 • 3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

Položka 2

Položka 2
a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin 20 Kč
za každou matriční událost
b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku 20 Kč
každý subjekt,
do jehož zápisu se nahlíží
c) Nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů 20 Kč
d) Ohlášení změny místa trvalého pobytu 50 Kč
za osoby uvedené
na jednom přihlašovacím lístku

Osvobození

 • 1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
 • 2. Od poplatku podle písmene d) jsou osvobozeny osoby mladší 14 let.

Předmětem poplatku není

Nahlédnutí do archiválií, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.

Položka 3

Položka 3
a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu 50 Kč
za každou i započatou stránku
    40 Kč
na technickém nosiči dat
    15 Kč
za první stránku
a 5 Kč
za každou další i započatou stránku
je-li pořizována na kopírovacím
stroji nebo na tiskárně
počítače
b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství2b) 100 Kč
c) Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé Státní bezpečnosti nebo jeho části3) 5 Kč za každou
i započatou stránku
d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy Kč 100 za první stránku Kč 50 za každou další i započatou stránku 50 Kč za každou
i započatou stránku

Osvobození

 • 1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
 • 2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.
 • 3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
 • 4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Zmocnění

 • 1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.
 • 2. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.

Předmětem poplatku není

 • 1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník – daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu.
 • 2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti6a), jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.
 • 3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob.7)
 • 4. Určení kódu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) pro určitou plochu dané výměry.

Poznámky

 • 1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká.
 • 2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 4

Položka 4
a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu 30 Kč za každou
i započatou stránku
b) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30 Kč
c) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30 Kč
d) Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 200 Kč
e) Opětovné doručení přístupových údajů k daňové informační schránce 200 Kč (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.)

Osvobození

 • 1. Od poplatku této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
 • 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
 • 3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti a právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Předmětem poplatku není

Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník – daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

Položka 5

Položka 5
a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu 30 Kč
za každý podpis nebo
otisk razítka
b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí 100 Kč

Osvobození

 • 1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
 • 2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
 • 3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Položka 6

Položka 6
a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence8) 1 000 Kč
b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci8) 500 Kč
c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele8) 100 Kč

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a 8) Předmětem poplatku neníZměna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

Položka 7

Položka 7
a) nebo o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9) 100 Kč
b) rozhodnutí o uznání způsobilosti nebo o uznání odborné kvalifikace k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9) 2000 Kč
c) rozhodnutí v akreditačním řízení podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9) 1000 Kč
d) rozhodnutí nebo osvědčení jiného než uvedeného v písmenech a) až c) podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9) 500 Kč

Položka 8

Položka 8
a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky 100 Kč
b) Vydání potvrzení o národnosti nebo státním občanství 100 Kč
c) Udělení státního občanství České republiky 10 000 Kč

Předmětem poplatku není

Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.

Zmocnění

Správní úřad může, ve zvlášť odůvodněných případech státního zájmu, snížit poplatek podle písmene c) této položky až na částku 1 000 Kč.

Položka 9

Položka 9
a) Vydání průkazu mimořádných výhod občanům s těžkým zdravotním postižením, včetně vydání tohoto průkazu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo neupotřebitelný 30 Kč
b) Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci 500 Kč
c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného povolení k zaměstnání cizinci 250 Kč
d) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky 10 000 Kč
e) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí 10 000 Kč
f) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky 5 000 Kč

Poznámka

Pro účely úkonů podle písmen b) až d) této položky se cizincem rozumí osoba, které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání.

Položka 10

Položka 10
a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 100 Kč
b) Vydání osvědčení o tuzemském právu 2 000 Kč
c) Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci9a) 2 000 Kč
d) Přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole 1000 Kč
e) zápis do seznamu insolvenčních správců 5000 Kč
f) zápis do seznamu rozhodců9b) 5000 Kč
f) Přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů 5000 Kč

Poznámka

Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy26), vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.

Položka 11

Položka 11
Vydání povolení změny
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100 Kč
b) jména nebo příjmení v ostatních případech 1 000 Kč

Osvobození

 • 1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
 • 2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.
 • 3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jménaa příjmení osoby v případě změny pohlaví.
 • 4. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu.

Poznámky

 • 1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
 • 2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
 • 3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
 • 4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné.

Položka 12

Položka 12
a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3 000 Kč
b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2 000 Kč
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1 000 Kč
d) Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství2b) před jiným než příslušným matričním úřadem 500 Kč
e) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem 500 Kč

Poznámky

 • 1. Poplatek podle písmen a) až d) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.
 • 2. Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu nebo povoluje-li se učinění prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem.

Osvobození od poplatku

Od poplatku podle písmen c) a d) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Položka 13

Položka 13
a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle  
  – na 1 den 30 Kč
  – na 5 dní 50 Kč
  – na 30 dní 70 Kč
  – na 6 měsíců 100 Kč
  – na 12 měsíců 150 Kč
  – na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75 Kč
b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou 1 000 Kč
c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev 500 Kč
d) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev 200 Kč

Předmětem poplatku není

Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.

Poznámka

Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Položka 14

Položka 14
a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti  
  – 1 rok 100 Kč
  – 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč
  – 3 roky 200 Kč
  – 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč
  – 10 let 500 Kč
  – 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč
b) Povolení výkonu rybářského práva 2 000 Kč

Poznámka

Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Položka 15

Položka 15
a) Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy10) 50 000 Kč
b) Vydání osvědčení odborné způsobilosti pro vyhledávání nebo činnost v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomoci států11) 200 Kč
c) Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států 100 000 Kč
d) Vydání povolení k pobytu v Antarktidě 5 000 Kč
e) Vydání povolení k provádění vědeckého výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě, k odběru nerostů nebo paleontologických nálezů v Antarktidě a jejich vývozu, k odběru zvláště chráněných antarktických druhů rostlin a živočichů v Antarktidě, k zasahování do populací nebo stavišť geograficky původních rostlin a živočichů v Antarktidě nebo ke vstupu na zvláště chráněné antarktické území13) 200 Kč
f) Vydání povolení k výstavbě, přestavbě nebo odstranění objektů v Antarktidě, k dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy nebo k dovozu nebezpečných látek a přípravků do Antarktidy 200 Kč

Poznámka

Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydávaných jinými správními úřady podle předmětu burzovního obchodu, vybírá poplatek podle písmene a) této položky správní úřad, který jmenuje burzovního komisaře.

Položka 16

Položka 16
a) Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu) 100 Kč
b) Vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana 100 Kč

Osvobození

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Předmětem poplatku není

Vydání nového občanského průkazu uvedené v písmenu b) této položky, je-li vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana.

Poznámky

 • 1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.
 • 2. Podle písmene a) této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.

Položka 17

Položka 17
1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území14)
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci15) 1 000 Kč
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty 5 000 Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1 000 Kč
a 500 Kč za čtvrté
a každé další stání, nejvýše 5000 Kč
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1 000 Kč
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000 Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3 000 Kč
 
 
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území
a) do výměry 5 000 m2 včetně 1 000 Kč
b) nad výměru 5 000 m2 3 000 Kč
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
    1 000 Kč
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
    2 000 Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
    5 000 Kč
6. Vydání regulačního plánu na žádost
    10 000 KčPoznámky

 • 1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 • 2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • 3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • 4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • 5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • 6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • 7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.
 • 8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.
 • 9. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.

Položka 18

Položka 18
1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci15) 5 000 Kč
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty 10 000 Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1 000 Kč
a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5 000 Kč
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení 10 000 Kč
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10 000 Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3 000 Kč
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
    1 000 Kč
3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona
    1 000 Kč
4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3
    500 Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením
    1 000 Kč
6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením
    500 Kč
7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby
    1 000 Kč
8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby
    1 000 Kč
9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu
    1 000 Kč
10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby
    1 000 Kč
11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby
    500 Kč
12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby
    500 Kč
13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby
    500 Kč
14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb
    5 000 Kč
15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)
    500 Kč
16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem
    10 000 Kč
17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora
    10 000 Kč

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Předmětem poplatku není

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

Poznámky

 • 1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 • 2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • 3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • 4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.
 • 5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.
 • 6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona.

Položka 19

Položka 19
  Vydání rozhodnutí o vyvlastnění17) 5 000 KčPoložka 20

Položka 20
Místní šetření nebo ohledání na místě
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500 Kč
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech 1 000 Kč
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 2 000 Kč

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky18) místní šetření prováděné podle zákona upravujícího integrovanou prevenci.

Předmětem poplatku není

 • 1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.
 • 2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.
 • 4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.

Poznámky

 • 1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.
 • 2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.
 • 3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.
 • 4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.
 • 5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.

Položka 21

Položka 21
Přijetí žádosti o
a) vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry 5000 Kč
b) změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry 3000 Kč

Poznámky

 • 1. Základem poplatku podle písmene a) této položky, pokud jde o peněžité, věcné nebo okamžité stírací loterie, je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku, pokud jde o tomboly, je úhrnná cena vydaných losů.
 • 2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.
 • 3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje finanční úřad s přihlédnutím k podmínkám uvedeným ve vydaném povolení.

Položka 22

Položka 22
a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace19) 2 000 Kč
b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti19) nebo vydání20) osvědčení o způsobilosti k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění nebo provozování odborné činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo úřední oprávnění 1 000 Kč
c) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi („povolení k restaurování“),21) udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností22) nebo udělení oprávnění k činnostem vybraných pracovníků23) 500 Kč
d) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b) 50 Kč
e) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola24) 25 000 Kč
f) Přijetí žádosti o udělení akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb25) 100 000 Kč
g) Přijetí žádosti o vyhodnocení shody nástrojů elektronického podpisu25) 10 000 Kč
h) Oznámení o rozšíření služeb akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb 25 000 Kč
i) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace, o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení souhlasu se změnou atestačních podmínek26) 10 000 Kč
j) Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci nebo profesních kvalifikacích) za každou kvalifikaci 1500 Kč
k) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace uvedené v písmenu j) 500 Kč
l) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení podle zákona o sociálních službách26b) 1000 Kč
m) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o sociálních službách26b) 1000 Kč
n) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5 000 Kč
o) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4 000 Kč
p) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4 000 Kč

Položka 23

Položka 23
a) Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích27)  
  1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně, na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně 1 000 Kč
  2. na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu 10 000 Kč
  3. na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie od 1 MW výše 10 000 Kč
  4. na obchod s elektřinou a na obchod s plynem 100 000 Kč
b) Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti nebo zánik státní autorizace27)  
  1. změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie 1 000 Kč
  2. zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její ztráty, zničení nebo odcizení 500 Kč
  3. autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů tepelné energie nebo autorizace na výstavbu přímého vedení nebo autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení 10 000 Kč
  4. prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie (energetických zařízení) nebo na výstavbu vybraných plynových zařízení 500 Kč
c) Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami28) 1 000 Kč

Předmětem poplatku není

 • 1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.
 • 2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

Položka 24

Položka 24
a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
b) Další ohlášení živnosti 500 Kč
c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
d) Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč
e) Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč
g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč
h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost 20 Kč
za každou
i započatou stránku
i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 50 Kč

Předmětem poplatku není

 • 1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
 • 2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
 • 3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
 • 4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

 • 1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
 • 2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
 • 3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
 • 4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

Položka 25

Položka 25
a) Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75) 1 000 Kč
b) Změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75) 500 Kč
c) Změna osobních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, bydliště) poskytovatele zdravotních služeb v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v tomto rozhodnutí 100 Kč
d) Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb 150 Kč
e) Vydání úředního výpisu z Národního registru poskytovatelů75) 100 Kč

Poznámka

Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této položky.