Hlavní navigace

Zákon o správních poplatcích

Zákon 634/2004 Sb, zákon o správních poplatcích

Celé znění

Zákon č. 634/2004 Sb.
o správních poplatcích

Ve znění:

 • zákona č. 217/2005 Sb.,
 • zákona č. 228/2005 Sb.,
 • zákona č. 357/2005 Sb.,
 • zákona č. 361/2005 Sb.,
 • zákona č. 444/2005 Sb.,
 • zákona č. 545/2005 Sb.,
 • zákona č. 553/2005 Sb.,
 • zákona č. 48/2006 Sb. (účinnost od 27. února 2006),
 • zákona č. 57/2006 Sb. (účinnost od 1. dubna 2006),
 • zákona č. 81/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007),
 • zákona č. 109/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007),
 • zákona č. 112/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007),
 • zákona č. 130/2006 Sb. (účinnost od 14. dubna 2006),
 • zákona č. 136/2006 Sb. (účinnost od 1. září 2006),
 • zákona č. 138/2006 Sb. (účinnost od 1. července 2006),
 • zákona č. 161/2006 Sb. (účinnost od 27. dubna 2006),
 • zákona č. 179/2006 Sb. (účinnost od 1. srpna 2007),
 • zákona č. 186/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007),
 • zákona č. 215/2006 Sb. (účinnost od 22. května 2006),
 • zákona č. 226/2006 Sb. (účinnost od 1. července 2007),
 • zákona č. 227/2006 Sb. (účinnost od 1. června 2006.),
 • zákona č. 235/2006 Sb. (účinnost od 31. května 2006),
 • zákona č. 312/2006 Sb. (účinnost od 1. července 2007),
 • zákona č. 575/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007),
 • zákona č. 106/2007 Sb. (účinnost od 1. února 2008),
 • zákona č. 261/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 269/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 374/2007 Sb. (účinnost od 1. dubna 2008),
 • zákona č. 379/2007 Sb. (účinnost od 5. prosince 2007; části od 21. prosince 2007),
 • zákona č. 38/2008 Sb. (účinnost od 1. března 2008),
 • zákona č. 130/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008),
 • zákona č. 140/2008 Sb. (účinnost od 25. dubna 2008),
 • zákona č. 182/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008),
 • zákona č. 189/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008),
 • zákona č. 230/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008),
 • zákona č. 239/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008),
 • zákona č. 254/2008 Sb. (účinnost od 1. září 2008),
 • zákona č. 296/2008 Sb. (účinnost od 18. října 2008),
 • zákona č. 297/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009),
 • zákona č. 301/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008),
 • zákona č. 309/2008 Sb. (účinnost od 1. října 2008),
 • zákona č. 312/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009),
 • zákona č. 382/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009),
 • zákona č. 9/2009 Sb. (účinnost od 23. ledna 2009),
 • zákona č. 41/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2010),
 • zákona č. 141/2009 Sb. (účinnost od 1. června 2009),
 • zákona č. 197/2009 Sb. (účinnost od 29. června 2009),
 • zákona č. 206/2009 Sb. (účinnost od 1. srpna 2009),
 • zákona č. 281/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2011),
 • zákona č. 291/2009 Sb. (účinnost od 1. října 2009),
 • zákona č. 301/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2010),
 • zákona č. 346/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2010),
 • zákona č. 420/2009 Sb. (účinnost od 1. prosince 2009),
 • zákona č. 132/2010 Sb. (účinnost od 1. června 2010),
 • zákona č. 148/2010 Sb. (účinnost od 1. července 2010),
 • zákona č. 153/2010 Sb. (účinnost od 1. července 2010),
 • zákona č. 160/2010 Sb. (účinnost od 7. června 2010),
 • zákona č. 343/2010 Sb. (účinnost od 7. prosince 2010),
 • zákona č. 427/2010 Sb. (účinnost od 1. ledna 2011; část od 1. května 2011),
 • zákona č. 30/2011 Sb. (účinnost od 1. března 2011),
 • zákona č. 105/2011 Sb. (účinnost od 22. dubna 2011),
 • zákona č. 133/2011 Sb. (účinnost od 1. srpna 2011),
 • zákona č. 134/2011 Sb. (účinnost od 25. května 2011),
 • zákona č. 152/2011 Sb. (účinnost od 1. července 2011),
 • zákona č. 188/2011 Sb. (účinnost od 15. července 2011),
 • zákona č. 245/2011 Sb. (účinnost od 1. října 2011),
 • zákona č. 300/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 308/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 329/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 344/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 349/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 350/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 357/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 367/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 375/2011 Sb. (účinnost od 1. dubna 2012),
 • zákona č. 428/2011 Sb. (účinnost od 28. prosince 2011),
 • zákona č. 457/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 458/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015; část od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 472/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 19/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 37/2012 Sb. (účinnost od 31. ledna 2012),
 • zákona č. 53/2012 Sb. (účinnost od 1. dubna 2012),
 • zákona č. 119/2012 Sb. (účinnost od 1. června 2012),
 • zákona č. 169/2012 Sb. (účinnost od 30. června 2012),
 • zákona č. 172/2012 Sb. (účinnost od 1. srpna 2012),
 • zákona č. 202/2012 Sb. (účinnost od 1. září 2012),
 • zákona č. 221/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 225/2012 Sb. (účinnost od 1. července 2012),
 • zákona č. 274/2012 Sb. (účinnost od 1. září 2012),
 • zákona č. 350/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 359/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 399/2012 Sb. (účinnost od 1. listopadu 2012),
 • zákona č. 407/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 428/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 496/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 502/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 503/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 50/2013 Sb. (účinnost od 1. dubna 2013),
 • zákona č. 69/2013 Sb. (účinnost od 19. března 2013),
 • zákona č. 102/2013 Sb. (účinnost od 1. května 2013).

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1 Předmět úpravy

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen „poplatky“) a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen „správní úřad“).

§ 2 Předmět poplatků

(1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen „úkon“). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen „sazebník“). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.
(2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.

§ 3 Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.
(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.

§ 4

Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen v penězích (dále jen „procentní poplatek“). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru. Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.)

§ 5 Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.
(2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.
(3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.
(4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.
(5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.
(6) Penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují.

§ 6 Placení poplatku

(1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5).
(2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků.
(3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž a) v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo b) v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny.
(4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc.
(5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.
(6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na poplatku (§ 7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně.
(7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak.
(8) Poplatky vyměřované a vybírané správními úřady se sídlem na území České republiky, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků, poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech a poplatků vyměřovaných a vybíraných Českou národní bankou, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. V ostatních případech, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady a orgány územních samosprávných celků, se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

§ 7 Vracení poplatku

(1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,

 • a) nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,
 • b) byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku,
 • c) byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem.

(2) Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen „přeplatek na poplatku“).
(3) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek.
(4) Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního úřadu o zastavení řízení podle § 5 odst. 4, vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč.
(5) O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen. Poplatek, který byl zaplacen kolkovou známkou, vrátí správní úřad ze zvláštního účtu státního rozpočtu. Nemá-li správní úřad tento zvláštní účet státního rozpočtu zřízen, vrátí poplatek, zaplacený kolkovou známkou, na základě jeho rozhodnutí, finanční úřad místně příslušný podle sídla správního úřadu, který o vrácení poplatku rozhodl.
(6) Odstavce 1 až 5 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak.

§ 8 Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeny

 • a) státní orgány a státní fondy,
 • b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,
 • c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,
 • d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,
 • e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony

 • a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.) o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení a žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách,
 • b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,
 • c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku, d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,
 • e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno l),
 • f) pro účely využití volebního práva, g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,
 • h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,
 • i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení, j) vyžádané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, opatřené elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nepřevyšuje-li sazba poplatku 2 000 Kč.

(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.
(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.
(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání.

§ 9

Zrušen.

§ 10 Dohled finančních úřadů na příjmy státního rozpočtu

(1) Finanční úřady kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost finančních úřadů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí.
(2) Zjistí-li finanční úřad nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.
(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží finanční úřad správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu.

§ 11 Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 12 Zmocňovací ustanovení

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu1)

 • a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,
 • b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.
§ 13 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

 • 1. Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2. Vyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků.
 • 3. Vyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku.
§ 14 Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.
(2) Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
(3) Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

Část I.

Položka 1

Položka 1
1. Přijetí žádosti nebo návrhu
a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav 300 Kč
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování 300 Kč
c) o prominutí příslušenství daně 1 000 Kč
d) o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách 400 Kč
e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně 300 Kč
f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku 300 Kč
g) o povolení úlevy na dani nebo cle 1 000 Kč
h) o vydání zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od spotřebních daní nebo o vydání povolení k provozování daňového skladu anebo vydání povolení k přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřebních daní2) 1 000 Kč
i) o vydání povolení snížit zajištění spotřební daně nebo upustit od jeho poskytnutí podle zákona upravujícího spotřební daně nebo o snížení úhrady nebo zajištění podle zákona upravujícího spotřební daně 1 000 Kč
j) o vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní2) 2 000 Kč
k) o změnu povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní2) 200 Kč
l) o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem 2 000 Kč
m) o vydání povolení k zastupování daňovým zástupcem a daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků2a) 1 000 Kč
n) o vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu2a) 1 000 Kč
o) o vydání povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů2a) 1 000 Kč
p) o vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů2a) 1 000 Kč
q) o změnu povolení vydaných podle písmen h), m), n), o) a p) 200 Kč
r) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 24a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 10 000 Kč
2. Vydání potvrzení
a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu 100 Kč
b) o daňovém domicilu 100 Kč

Předmětem poplatku není

 • Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.

Poznámky

 • 1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., nebo podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.
 • 2. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění (např. daň z nemovitostí).
 • 3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

Položka 2

Položka 2
a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin 20 Kč
za každou matriční událost
b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku 20 Kč
každý subjekt,
do jehož zápisu se nahlíží
c) Nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů 20 Kč
d) Ohlášení změny místa trvalého pobytu 50 Kč
za osoby uvedené
na jednom přihlašovacím lístku

Osvobození

 • 1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
 • 2. Od poplatku podle písmene d) jsou osvobozeny osoby mladší 14 let.

Předmětem poplatku není

Nahlédnutí do archiválií, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.

Položka 3

Položka 3
a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu 50 Kč
za každou i započatou stránku
    40 Kč
na technickém nosiči dat
    15 Kč
za první stránku
a 5 Kč
za každou další i započatou stránku
je-li pořizována na kopírovacím
stroji nebo na tiskárně
počítače
b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství2b) 100 Kč
c) Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé Státní bezpečnosti nebo jeho části3) 5 Kč za každou
i započatou stránku
d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy Kč 100 za první stránku Kč 50 za každou další i započatou stránku 50 Kč za každou
i započatou stránku

Osvobození

 • 1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
 • 2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.
 • 3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
 • 4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Zmocnění

 • 1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.
 • 2. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.

Předmětem poplatku není

 • 1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník – daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu.
 • 2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti6a), jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.
 • 3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob.7)
 • 4. Určení kódu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) pro určitou plochu dané výměry.

Poznámky

 • 1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká.
 • 2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 4

Položka 4
a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu 30 Kč za každou
i započatou stránku
b) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30 Kč
c) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30 Kč
d) Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 200 Kč
e) Opětovné doručení přístupových údajů k daňové informační schránce 200 Kč (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.)

Osvobození

 • 1. Od poplatku této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
 • 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
 • 3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti a právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Předmětem poplatku není

Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník – daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

Položka 5

Položka 5
a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu 30 Kč
za každý podpis nebo
otisk razítka
b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí 100 Kč

Osvobození

 • 1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
 • 2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6) založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
 • 3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Položka 6

Položka 6
a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence8) 1 000 Kč
b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci8) 500 Kč
c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele8) 100 Kč

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a 8) Předmětem poplatku neníZměna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

Položka 7

Položka 7
a) nebo o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9) 100 Kč
b) rozhodnutí o uznání způsobilosti nebo o uznání odborné kvalifikace k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9) 2000 Kč
c) rozhodnutí v akreditačním řízení podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9) 1000 Kč
d) rozhodnutí nebo osvědčení jiného než uvedeného v písmenech a) až c) podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9) 500 Kč

Položka 8

Položka 8
a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky 100 Kč
b) Vydání potvrzení o národnosti nebo státním občanství 100 Kč
c) Udělení státního občanství České republiky 10 000 Kč

Předmětem poplatku není

Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.

Zmocnění

Správní úřad může, ve zvlášť odůvodněných případech státního zájmu, snížit poplatek podle písmene c) této položky až na částku 1 000 Kč.

Položka 9

Položka 9
a) Vydání průkazu mimořádných výhod občanům s těžkým zdravotním postižením, včetně vydání tohoto průkazu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo neupotřebitelný 30 Kč
b) Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci 500 Kč
c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného povolení k zaměstnání cizinci 250 Kč
d) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky 10 000 Kč
e) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí 10 000 Kč
f) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky 5 000 Kč

Poznámka

Pro účely úkonů podle písmen b) až d) této položky se cizincem rozumí osoba, které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání.

Položka 10

Položka 10
a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 100 Kč
b) Vydání osvědčení o tuzemském právu 2 000 Kč
c) Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci9a) 2 000 Kč
d) Přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole 1000 Kč
e) zápis do seznamu insolvenčních správců 5000 Kč
f) zápis do seznamu rozhodců9b) 5000 Kč
f) Přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů 5000 Kč

Poznámka

Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy26), vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.

Položka 11

Položka 11
Vydání povolení změny
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100 Kč
b) jména nebo příjmení v ostatních případech 1 000 Kč

Osvobození

 • 1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
 • 2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.
 • 3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jménaa příjmení osoby v případě změny pohlaví.
 • 4. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu.

Poznámky

 • 1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
 • 2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
 • 3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
 • 4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné.

Položka 12

Položka 12
a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3 000 Kč
b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2 000 Kč
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1 000 Kč
d) Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství2b) před jiným než příslušným matričním úřadem 500 Kč
e) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem 500 Kč

Poznámky

 • 1. Poplatek podle písmen a) až d) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.
 • 2. Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu nebo povoluje-li se učinění prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem.

Osvobození od poplatku

Od poplatku podle písmen c) a d) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Položka 13

Položka 13
a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle  
  – na 1 den 30 Kč
  – na 5 dní 50 Kč
  – na 30 dní 70 Kč
  – na 6 měsíců 100 Kč
  – na 12 měsíců 150 Kč
  – na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75 Kč
b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou 1 000 Kč
c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev 500 Kč
d) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev 200 Kč

Předmětem poplatku není

Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.

Poznámka

Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Položka 14

Položka 14
a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti  
  – 1 rok 100 Kč
  – 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč
  – 3 roky 200 Kč
  – 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč
  – 10 let 500 Kč
  – 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč
b) Povolení výkonu rybářského práva 2 000 Kč

Poznámka

Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Položka 15

Položka 15
a) Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy10) 50 000 Kč
b) Vydání osvědčení odborné způsobilosti pro vyhledávání nebo činnost v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomoci států11) 200 Kč
c) Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států 100 000 Kč
d) Vydání povolení k pobytu v Antarktidě 5 000 Kč
e) Vydání povolení k provádění vědeckého výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě, k odběru nerostů nebo paleontologických nálezů v Antarktidě a jejich vývozu, k odběru zvláště chráněných antarktických druhů rostlin a živočichů v Antarktidě, k zasahování do populací nebo stavišť geograficky původních rostlin a živočichů v Antarktidě nebo ke vstupu na zvláště chráněné antarktické území13) 200 Kč
f) Vydání povolení k výstavbě, přestavbě nebo odstranění objektů v Antarktidě, k dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy nebo k dovozu nebezpečných látek a přípravků do Antarktidy 200 Kč

Poznámka

Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydávaných jinými správními úřady podle předmětu burzovního obchodu, vybírá poplatek podle písmene a) této položky správní úřad, který jmenuje burzovního komisaře.

Položka 16

Položka 16
a) Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu) 100 Kč
b) Vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana 100 Kč

Osvobození

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Předmětem poplatku není

Vydání nového občanského průkazu uvedené v písmenu b) této položky, je-li vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana.

Poznámky

 • 1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.
 • 2. Podle písmene a) této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.

Položka 17

Položka 17
1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území14)
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci15) 1 000 Kč
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty 5 000 Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1 000 Kč
a 500 Kč za čtvrté
a každé další stání, nejvýše 5000 Kč
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1 000 Kč
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000 Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3 000 Kč
 
 
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území
a) do výměry 5 000 m2 včetně 1 000 Kč
b) nad výměru 5 000 m2 3 000 Kč
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
    1 000 Kč
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
    2 000 Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
    5 000 Kč
6. Vydání regulačního plánu na žádost
    10 000 KčPoznámky

 • 1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 • 2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • 3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • 4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • 5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • 6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • 7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.
 • 8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.
 • 9. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.

Položka 18

Položka 18
1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci15) 5 000 Kč
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty 10 000 Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1 000 Kč
a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5 000 Kč
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení 10 000 Kč
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10 000 Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3 000 Kč
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
    1 000 Kč
3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona
    1 000 Kč
4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3
    500 Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením
    1 000 Kč
6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením
    500 Kč
7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby
    1 000 Kč
8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby
    1 000 Kč
9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu
    1 000 Kč
10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby
    1 000 Kč
11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby
    500 Kč
12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby
    500 Kč
13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby
    500 Kč
14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb
    5 000 Kč
15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)
    500 Kč
16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem
    10 000 Kč
17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora
    10 000 Kč

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Předmětem poplatku není

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

Poznámky

 • 1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 • 2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • 3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • 4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.
 • 5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.
 • 6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona.

Položka 19

Položka 19
  Vydání rozhodnutí o vyvlastnění17) 5 000 KčPoložka 20

Položka 20
Místní šetření nebo ohledání na místě
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500 Kč
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech 1 000 Kč
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 2 000 Kč

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky18) místní šetření prováděné podle zákona upravujícího integrovanou prevenci.

Předmětem poplatku není

 • 1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.
 • 2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.
 • 4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.

Poznámky

 • 1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.
 • 2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.
 • 3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.
 • 4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.
 • 5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.

Položka 21

Položka 21
Přijetí žádosti o
a) vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry 5000 Kč
b) změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry 3000 Kč

Poznámky

 • 1. Základem poplatku podle písmene a) této položky, pokud jde o peněžité, věcné nebo okamžité stírací loterie, je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku, pokud jde o tomboly, je úhrnná cena vydaných losů.
 • 2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.
 • 3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje finanční úřad s přihlédnutím k podmínkám uvedeným ve vydaném povolení.

Položka 22

Položka 22
a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace19) 2 000 Kč
b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti19) nebo vydání20) osvědčení o způsobilosti k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění nebo provozování odborné činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo úřední oprávnění 1 000 Kč
c) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi („povolení k restaurování“),21) udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností22) nebo udělení oprávnění k činnostem vybraných pracovníků23) 500 Kč
d) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b) 50 Kč
e) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola24) 25 000 Kč
f) Přijetí žádosti o udělení akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb25) 100 000 Kč
g) Přijetí žádosti o vyhodnocení shody nástrojů elektronického podpisu25) 10 000 Kč
h) Oznámení o rozšíření služeb akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb 25 000 Kč
i) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace, o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení souhlasu se změnou atestačních podmínek26) 10 000 Kč
j) Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci nebo profesních kvalifikacích) za každou kvalifikaci 1500 Kč
k) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace uvedené v písmenu j) 500 Kč
l) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení podle zákona o sociálních službách26b) 1000 Kč
m) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o sociálních službách26b) 1000 Kč
n) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5 000 Kč
o) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4 000 Kč
p) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4 000 Kč

Položka 23

Položka 23
a) Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích27)  
  1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně, na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně 1 000 Kč
  2. na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu 10 000 Kč
  3. na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie od 1 MW výše 10 000 Kč
  4. na obchod s elektřinou a na obchod s plynem 100 000 Kč
b) Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti nebo zánik státní autorizace27)  
  1. změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie 1 000 Kč
  2. zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její ztráty, zničení nebo odcizení 500 Kč
  3. autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů tepelné energie nebo autorizace na výstavbu přímého vedení nebo autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení 10 000 Kč
  4. prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie (energetických zařízení) nebo na výstavbu vybraných plynových zařízení 500 Kč
c) Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami28) 1 000 Kč

Předmětem poplatku není

 • 1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.
 • 2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

Položka 24

Položka 24
a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
b) Další ohlášení živnosti 500 Kč
c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
d) Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč
e) Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč
g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč
h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost 20 Kč
za každou
i započatou stránku
i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 50 Kč

Předmětem poplatku není

 • 1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
 • 2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
 • 3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
 • 4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

 • 1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
 • 2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
 • 3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
 • 4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

Položka 25

Položka 25
a) Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75) 1 000 Kč
b) Změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75) 500 Kč
c) Změna osobních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, bydliště) poskytovatele zdravotních služeb v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v tomto rozhodnutí 100 Kč
d) Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb 150 Kč
e) Vydání úředního výpisu z Národního registru poskytovatelů75) 100 Kč

Poznámka

Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této položky.

Část II.

Položka 26

Položka 26
a) Zápis do registru vozidel, jde-li  
  – o motocykl do 50 cm3 300 Kč
  – o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500 Kč
  – o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800 Kč
  – o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500 Kč
  – o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700 Kč
b) Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel 100 Kč
c) Vydání tabulky registrační značky 200 Kč za každou tabulku
d) Vydání tabulky zvláštní registrační značky 500 Kč za každou tabulku
e) Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50 Kč za každou změnu
f) Vydání řidičského průkazu 50 Kč
g) Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském průkazu 10 Kč
h) vydání paměťové karty vozidla 700 Kč
i) vydání paměťové servisní karty 700 Kč
j) vydání paměťové karty řidiče 700 Kč

Osvobození

 • 1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene f) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
 • 2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.
 • 3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu.29)
 • 4. Od poplatku podle písmene d) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.

Předmětem poplatku není

 • 1. Vyřazení vozidla z registru v důsledku jeho odcizení, trvalé vyřazení vozidla z registru a odhlášení vozidla z registru.
 • 2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu.30)

Poznámky

 • 1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.
 • 2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla.
 • 3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c) až e) této položky.
 • 4. Poplatek podle písmene f) této položky se vybírá i za vydání řidičského průkazu po požadovaném rozšíření řidičského oprávnění nebo při ztrátě řidičského průkazu, jeho poškození, zničení nebo odcizení, jakož i za vydání mezinárodního řidičského průkazu.
 • 5. Poplatek podle písmene g) této položky se vybírá, jde-li o změnu jména, příjmení nebo pobytu.

Položka 26A

Položka 26A
  Udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření 1000 Kč

Položka 27

Položka 27
a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti  
  – typu vozidla nebo samostatného technického celku 2 000 Kč
  – systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla 1 000 Kč
  – při hromadné přestavbě vozidel 500 Kč
b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii  
  – vozidla nebo samostatného technického celku 2 000 Kč
  – systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla 1 000 Kč
  – při hromadné přestavbě vozidel 500 Kč
c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla 2 000 Kč
d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovozeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES 1 500 Kč
e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1 000 Kč
f) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín – zkapalněný plyn nebo propan-butan 500 Kč
g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podle písmen a) nebo b) 50 Kč
za každý list

Osvobození

Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50 %, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES.

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmen e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.

Položka 28

Položka 28
a) Vydání registrace k provozování autoškoly 2 000 Kč
b) Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1 000 Kč
c) Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v autoškole 300 Kč
d) Změna nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele v autoškole 100 Kč
e) Vydání nebo rozšíření pověření k přezkušování řidičů 1 000 Kč
f) Změna nebo prodloužení platnosti pověření k přezkušování řidičů 100 Kč
g) Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče30a) 200 Kč
h) Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení30b) 700 Kč
i) Udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů30c) 3000 Kč
j) Udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy30d) 3000 Kč

Položka 29

Položka 29
a) Udělení oprávnění k provozování Stanice technické kontroly 3 000 Kč
b) Vydání osvědčení k provozování Stanice technické kontroly 500 Kč
c) Udělení oprávnění k provozování Stanice měření emisí 1 500 Kč
d) Vydání osvědčení k provozování Stanice měření emisí 300 Kč
e) Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování Stanice technické kontroly nebo Stanice měření emisí 200 Kč

Položka 30

Položka 30
a) Vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění 500 Kč
b) Vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění 1 000 Kč
c) Vydání průkazu zbraně 200 Kč
d) Rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění 500 Kč
e) Rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění 1 000 Kč

Zmocnění

 • 1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen a) nebo c) této položky, až na 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.
 • 2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen b) nebo c) této položky až na 100 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.
 • 3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 300 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.
 • 4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 50 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení.

Poznámky

 • 1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
 • 2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.

Položka 31

Položka 31
a) Vydání povolení k provozování střelnice 1 000 Kč
b) Vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň 200 Kč
c) Vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B 100 Kč
d) Vydání povolení k vystavování zbraní 1 000 Kč

Položka 32

Položka 32
a) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně31) 10 000 Kč
b) Kusové a opakované kusové ověřování zbraně31) 150 Kč
c) Ověřování zbraně31) opatřené zkušební značkou 500 Kč
d) Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označení31) 100 Kč
e) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie31) 500 Kč
f) Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva31) 10 000 Kč
g) Vydání certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického výrobku31) nebo certifikátu o posouzení shody 10 000 Kč
h) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů o homologaci střelné zbraně, o typové kontrole střeliva a vydání rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu o posouzení shody pyrotechnického výrobku 50 % ze
sazby poplatků
podle písmen
a), f) a g)
j) Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně 300 Kč
j) Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou31) 1 000 Kč

Položka 33

Položka 33
a) Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva 500 Kč
b) Vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo střeliva 200 Kč
c) Vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo 1 000 Kč
d) Vydání evropského zbrojního pasu 500 Kč
e) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu 100 Kč

Osvobození

 • 1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
 • 2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 34

Položka 34
Vydání licence nebo povolení nebo změna licence nebo povolení32)
a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy  
  – za každou vnitrokrajskou linku a linku městské autobusové dopravy 300 Kč
  – každou mezikrajskou linku 500 Kč
b) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné za každou linku 5 000 Kč
c) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní za každou linku 1 000 Kč
2. Vydání povolení32) k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky
a) k provedení jedné přepravy 1 000 Kč
b) k provedení 2 až 5 přeprav 4 000 Kč
c) k provedení neomezeného počtu přeprav 20 000 Kč
3. Vydání povolení32) zahraničnímu provozovateli k provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo taxislužby
    5 000 Kč
4. Vydání vstupního povolení32) k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy
    5 000 Kč
5. Vydání náhradního povolení32) pro zahraničního provozovatele
    10 000 Kč
6. Vydání eurolicence32)
    1 000 Kč
7. Vydání opisu eurolicence32)
    200 Kč
8. Vydání osvědčení řidiče32)
    500 Kč
9. Vydání opisu osvědčení řidiče32)
    500 Kč
10. Vydání osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu32)
    500 Kč
11. Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě32)
    50 Kč
12. Udělení pověření výkonem činností souvisejících s Dohodou ADR32)
    5 000 Kč
13. Vydání průkazu řidiče taxislužby
    500 Kč

Zmocnění

Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, upustit od vybrání poplatku podle bodu 1 písmen b) a c) a bodů 2 až 5 této položky, případně sazbu poplatku snížit nebo poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.

Předmětem poplatku není

 • 1. Změna licence nebo povolení uvedená v bodě 1 této položky provedená z podnětu správního úřadu.
 • 2. Vydání povolení nebo licence k provozování dopravy z humanitárních důvodů uvedené v této položce.
 • 3. Vydání licence nebo povolení nebo její změna uvedená v bodě 1 této položky, přijme-li dopravce na předmětnou linku nebo její část závazek veřejné služby.

Položka 35

Položka 35
Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity
A. Ve vnitrostátní dopravě
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry 1 200 Kč
b) největší povolenou hmotnost do 60 t včetně 2 500 Kč
c) největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav s největší povolenou hmotností do 60 t (s platností povolení nejdéle na 3 měsíce od právní moci povolení) 6 000 Kč
B. V mezinárodní dopravě
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m 4 500 Kč
b) v ostatních případech  
největší
povolená
hmotnost
(v t)
do 60
včetně
nad 60 nad 80 nad 100 nad 120 nad 150
      I
sazba v Kč
6 000 12 000 20 000 30 000 40 000 60 000
překročení největší
povolené hmotnosti
na nápravu (v %)
3 – 10 11 – 20 21 – 30 nad 30
     II
sazba v Kč
5 000 15 000 30 000 60 000
celková šířka
v mm
nad 3 500 nad 4 000 nad 4 500 nad 5 000 nad 5 500
     III
sazba v Kč
3 000 6 000 10 000 15 000 20 000
IV v případě tranzitní dopravy 25 000 Kč
Celkový poplatek I + II + III + IV

Osvobození

Od poplatků podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.

Zmocnění

Správní úřad může upustit od vybrání poplatku podle písmene B této položky nebo sazbu poplatku snížit na základě vzájemnosti za účelem zabezpečení zásad dopravní politiky.

Poznámka

Stanovené limity rozměrů, hmotnosti na nápravu a hmotnost vozidla stanoví zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

Položka 36

Položka 36
a) Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti  
  – 10 dní a na dobu kratší než 10 dní 100 Kč
  – 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč
  – delší než 6 měsíců 1 000 Kč
b) Vydání povolení33) k připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. třídy 1 000 Kč
c) Vydání povolení33) k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci 500 Kč

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Předmětem poplatku není

 • 1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.
 • 2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu.33)

Položka 36A

Položka 36A
a) Vydání povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací 300 Kč
b) Udělení akreditace k provádění školení pro získání povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací. 2000 Kč

Část III.

Položka 37

Položka 37
a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti člena lodní posádky plavidla nebo plavecké služební knížky 200 Kč
b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla 150 Kč
c) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě 200 Kč
d) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla pro příbřežní plavbu na moři 300 Kč
e) Vydání průkazu (duplikátu) náhradou za platný průkaz nebo vydání průkazu v důsledku změny nebo doplnění údajů k žádosti poplatníka nebo v jeho zájmu 100 Kč
f) Vydání nebo rozšíření průkazu inspektora určeného technického zařízení na plavidle 400 Kč
g) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby 500 Kč

Poznámky

 • 1. Za vydání duplikátu průkazu se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
 • 2. Za vydání osvědčení o zvláštních znalostech pro přepravu nebezpečných věcí vodní dopravou (ADNR) se vybírá poplatek podle položky 22 písmeno b) tohoto sazebníku.

Položka 38

Položka 38
a) Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla nebo osvědčení plovoucího zařízení ve vnitrozemské plavbě  
  – malá plavidla do délky 5 m včetně 300 Kč
  – malá plavidla nad délku 5 m 500 Kč
  – přívozní plavidla 400 Kč
  – ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení  
  – o výtlaku do 15 t včetně 400 Kč
  – o výtlaku nad 15 t 600 Kč
b) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu 100 Kč
c) Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu  
  – určenému k přepravě nákladů 1 000 Kč
  – neurčenému k přepravě nákladů 500 Kč
d) Vystavení zvláštního povolení pro určitou plavbu nebo povolení k provozu plovoucího tělesa nebo povolení pro umístění plavidla na vodní cestě anebo povolení k provozování zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky 500 Kč
e) Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle 100 Kč za každý
druh zařízení

Předmětem poplatku není

Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu e) této položky před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení plavidla.

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.

Položka 39

Položka 39
a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého plavidla nebo plovoucího zařízení a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení 500 Kč
b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla 2 000 Kč
c) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla nebo změna údajů o plavidle do plavebního rejstříku a lodních dokladů 200 Kč
d) Zápis nebo zrušení zápisu zástavního práva do plavebního rejstříku a lodních dokladů 200 Kč
e) Výmaz plavidla z plavebního rejstříku 200 Kč
f) Schválení opravy nebo přestavby zasahující do konstrukce plavidla34) 500 Kč

Předmětem poplatku není

Zápis změny uvedené v písmenu c) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo.

Poznámka

Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.

Položka 40

Položka 40
a) Vydání povolení k užívání veřejného přístavu pro provozovatele plavidla naloženého nebezpečnými věcmi 2 000 Kč
b) Vydání povolení pro přepravu nebezpečných věcí 5 000 Kč
c) Vydání povolení ke zřízení vrakoviště 2 000 Kč
d) Vydání povolení pro zvláštní přepravu 1 500 Kč
e) Vydání rozhodnutí o souhlasu k provozování přístavu 1 000 Kč
f) Přijetí žádosti o vymezení plochy pro provoz vodních skútrů34a) 1 000 Kč

Osvobození

 • 1. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozeno vydání povolení pro plavidlo provádějící zásobování plavidel v přístavu.
 • 2. Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.

Předmětem poplatku není

Vydání povolení k užívání veřejného ochranného přístavu plavidlem v zájmu jeho bezpečnosti (vodní stav, zámraza, zastavení plavby apod.) uvedené v písmenu a) této položky.

Poznámky

 • 1. Povolením zpoplatňovaným podle písmene b) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení pro přepravu určitého objemu stejného druhu nebezpečné věci bez ohledu na počet použitých plavidel stejného dopravce podle harmonogramu přepravy.
 • 2. Správní úřad vydává povolení pro zvláštní přepravu, zpoplatňované podle písmene d) této položky, podle Čl. 1.21 Řádu plavební bezpečnosti.

Položka 41

Položka 41
a) Vydání námořnické knížky 500 Kč
b) Vydání průkazu způsobilosti  
  – člena strážní služby 1 500 Kč
  – důstojníka 2 000 Kč
  – kapitána 3 000 Kč
  – ostatních členů posádky lodě 1 000 Kč
  – velitele námořní jachty nebo k vedení rekreační jachty 500 Kč
c) Vydání potvrzení průkazu způsobilosti nebo jeho výměna 400 Kč
d) Vydání potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti  
  – důstojníka 2 000 Kč
  – kapitána 3 000 Kč
e) Vydání dokladu uvedeného v písmenech a) až d) (duplikátu) náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený 400 Kč

Položka 42

Položka 42
a) Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku, jde-li  
  – o námořní jachty, jejichž délka trupu nepřesahuje 12 m včetně 10 000 Kč
  – o námořní jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m 15 000 Kč
  – o námořní obchodní lodě (dále jen „lodě“) 100 000 Kč
  – o cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům 130 000 Kč
b) Zápis rozestavěné lodě do námořního rejstříku včetně potvrzení o zápisu 50 000 Kč
  – cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům 65 000 Kč
c) Zápis o zařazení rekreační jachty do evidence rekreačních jachet, jde-li  
  – o rekreační jachty, jejich délka trupu nepřesahuje 12 m včetně 5 000 Kč
  – o rekreační jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m 10 000 Kč

Položka 43

Položka 43
a) Zápis výmazu námořního plavidla do námořního rejstříku včetně potvrzení o výmazu, jde-li  
  – o námořní jachty 2 000 Kč
  – o námořní lodě 10 000 Kč
b) Zápis o vyřazení rekreační jachty z evidence rekreačních jachet včetně potvrzení o vyřazení 2 000 Kč

Položka 44

Položka 44
a) Udělení prozatímního povolení k plavbě lodě 10 000 Kč
b) Udělení prozatímního povolení k plavbě námořní jachtě 3 000 Kč
c) Vydání lodních listin, jde-li  
  – o námořní nebo rekreační jachty 1 000 Kč
  – o námořní lodě 2 500 Kč

Položka 45

Položka 45
a) Vydání povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu  
  – mezinárodní veřejné 15 000 Kč
  – mezinárodní neveřejné 10 000 Kč
  – vnitrostátní veřejné 5 000 Kč
  – vnitrostátní neveřejné 3 000 Kč
b) Změna povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu 10 % sazby poplatků
podle písmene a)
této položky
c) Vydání osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností  
  – vyšší než 10 tun 30 000 Kč
  – 10 tun a nižší 10 000 Kč
d) Změna osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností  
  – vyšší než 10 tun 1 500 Kč
  – 10 tun a nižší 1 000 Kč
e) Prodloužení osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností  
  – vyšší než 10 tun 1 500 Kč
  – 10 tun a nižší 1 000 Kč

Osvobození

Od poplatku podle písmene d) této položky jsou osvobozeny subjekty zajišťující integrovaný záchranný systém, jde-li o povolení provozovat heliporty.

Položka 46

Položka 46
a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zřízení stavby nebo zařízení a provádění činností, které nesouvisí s leteckým provozem v ochranném pásmu letiště 5 000 Kč
b) Vydání rozhodnutí o souhlasu k umístění stavby a zařízení mimo ochranné pásmo letiště 3 000 Kč

Položka 47

Položka 47
a) Vydání licence k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy 50 000 Kč
b) Vydání licence k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy letadlem s maximální vzletovou hmotností  
  – 10 tun a nižší nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující 20 včetně a menším 15 000 Kč
  – vyšší než 10 tun nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující větším než 20 50 000 Kč
c) Vydání povolení k provozování dopravy aerotaxi 15 000 Kč
d) Prodloužení platnosti licence nebo povolení anebo změna licence nebo povolení 1 500 Kč

Poznámky

 • 1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení tuzemskému leteckému dopravci Úřadem pro civilní letectví.
 • 2. Poplatek podle této položky se vybírá i za povolení k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy vydané zahraničnímu leteckému dopravci.

Položka 48

Položka 48
a) Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz z rejstříku letadel anebo změna údajů zapisovaných do rejstříku letadel pro letadla s maximální vzletovou hmotností  
  – vyšší než 10 tun 3 000 Kč
  – 10 tun a nižší 1 000 Kč
b) Vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu nebo jeho duplikátu 500 Kč

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví.35)

Položka 49

Položka 49
a) Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky35) 10 000 Kč
b) Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě organizací35a) nebo k výrobě organizací35b)  
  – do 10 pracovníků 10 000 Kč
  – 11 – 30 pracovníků včetně 20 000 Kč
  – 31 – 50 pracovníků včetně 30 000 Kč
  – nad 50 pracovníků 40 000 Kč
c) Udělení oprávnění k projektování zástaveb a k zástavbám leteckých pozemních zařízení 10 000 Kč
d) Vydání osvědčení o oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti35a)  
  – bezmotorových letadel a letadel s pístovým motorem/motory 10 000 Kč
  – letadel s turbínovým motorem/motory 30 000 Kč

Poznámky

 • 1. Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá i za schválení změn výkladu řízení zachování letové způsobilosti, a to ve výši 50 % sazby poplatku.
 • 2. Počtem pracovníků organizace uvedených v písmenu b) se rozumí počet pracovníků mimo pracovníků administrativních.

Položka 50

Položka 50
a) Vydání osvědčení pro výcvik leteckého personálu 10 000 Kč
b) Prodloužení platnosti nebo změna osvědčení pro výcvik leteckého personálu 1 500 Kč
c) Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti  
  – jde-li o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie 500 Kč
  – jde-li o občana státu, který není členským státem Evropské unie 1 500 Kč

Položka 51

Položka 51
a) Vydání povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu 10 000 Kč
b) Vydání povolení k létání letadla bez pilota 5 000 Kč
c) Prodloužení platnosti nebo změna povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu anebo povolení k létání letadla bez pilota 1 500 Kč

Položka 52

Položka 52
a) Vydání rozhodnutí o pověření k poskytování letových provozních služeb včetně letištních 10 000 Kč
b) Vydání rozhodnutí o souhlasu s poskytováním letecké služby telekomunikační, meteorologické, informační, při předletové přípravě a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti 10 000 Kč
c) Prodloužení platnosti rozhodnutí uvedených v písmenech a) nebo b) anebo jejich změna 1 500 Kč

Položka 53

Položka 53
a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání 5 000 Kč
b) Změna rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání 1 500 Kč

Položka 54

Položka 54
a) Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)
b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)
c) Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C)
d) Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy (sazba poplatku pod písmenem D)
e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)
    A B C D E
    Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v Kč
  Balóny a vzducholodě 5 000 500 1 500
  Kluzáky 8 000 2 500 2 500 200
  Motorizované kluzáky a ultralehká letadla 10 000 3 000 3 000 200
  Letouny a vrtulníky do 5 700 kg včetně 20 000 5 000 5 000 500 2 000
  Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg 50 000 15 000 15 000 1 000 5 000

Poznámky

 • 1. Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla.
 • 2. Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla.

Položka 55

Položka 55
a) Vydání osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)  
b) Prodloužení platnosti osvědčení letové způsobilosti, zvláštního osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G)  
c) Vydání zvláštního osvědčení letové způsobilosti  
  – s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)  
  – s platností nad 60 dnů (sazba pod písmenem F)  
d) Vydání osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (sazba poplatku pod písmenem F))  
e) Vydání exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)  
f) Vydání povolení k letu  
  – s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)  
  – s platností do 12 měsíců (sazba pod písmenem F)  
g) Schválení letových podmínek  
  – pro povolení k letu s platností do 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem G)  
  – pro povolení k letu s platností do 12 měsíců (sazba pod písmenem F)  
h) Vydání samostatného osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti  
  – vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti na základě předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)  
  – vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti bez předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba pod písmenem F)  
    F G
  Balóny a vzducholodě 1 000 100
  Kluzáky 3 000 300
  Motorizované kluzáky a ultralehká letadla 3 500 350
  Letouny a vrtulníky
do 5 700 kg včetně
7 000 700
  Letouny a vrtulníky
nad 5 700 kg
15 000 1 500
 
  Motory-pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel 1 500 Kč
  Motory-pístové 2 000 Kč
  Motory-turbovrtulové, turbohřídelové a proudové 3 000 Kč
  Vrtule s pevným úhlem nastavení listu 1 000 Kč
  Vrtule-přestavitelné na zemi 1 500 Kč
  Vrtule-stavitelné za letu 2 000 Kč

Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech.

Poznámka

Bude-li vydáváno nové osvědčení letové způsobilosti společně s osvědčením kontroly letové způsobilosti vybírá se poplatek pouze za osvědčení letové způsobilosti.

Položka 56

Položka 56
a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení
  – u motoru (sazba poplatku pod písmenem H)
  – u vrtule (sazba poplatku pod písmenem K)
b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení
  – u motoru (sazba poplatku pod písmenem I)
  – u vrtule (sazba poplatku pod písmenem L)
c) Uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně uznání způsobilosti typu
  – u motoru (sazba poplatku pod písmenem J)
  – u vrtule (sazba poplatku pod písmenem M)
 
  Motory H I J
    Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v Kč
  – pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel 3 000 1 500 1 500
  – pístové 6 000 3 000 3 000
  – turbovrtulové, turbohřídelové a proudové 10 000 5 000 5 000
 
  Vrtule K L M
    Sazba v Kč Sazba v Kč Sazba v Kč
  – s pevným úhlem nastavení listu – dřevěné 1 000 500 500
  – s pevným úhlem nastavení listu – kovové a kompozitové 2 000 1 000 1 000
  – přestavitelné na zemi 3 000 2 000 2 000
  – stavitelné za letu 5 000 3 000 3 000

Poznámky

Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost součásti letadla.

Položka 57

Položka 57
1. Vydání rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví  
a) součástí výstroje letadel 2 000 Kč
  – vydání rozhodnutí o schválení zástavby výrobku nebo soustavy výstroje letadla 1 000 Kč
b) palubní soustavy, pokud není schvalována v rámci typového schvalování letadla 4 000 Kč
  – vydání rozhodnutí o schválení zástavby výrobku nebo soustavy výstroje letadla 2 000 Kč
c) světelná zařízení a součástí soustav světelných zařízení 2 000 Kč
d) pozemní elektronická zabezpečovací zařízení  
  – zařízení 2 000 Kč
  – systém 4 000 Kč
e) pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování způsobilosti letadel 4 000 Kč
f) pozemní zdroje energií pro letadla 2 000 Kč
g) letecké trenažéry 15 000 Kč
h) letecké simulátory 25 000 Kč
i) zařízení pro měření a vyhodnocování brzdných účinků na pohybovaných plochách letišť 2 000 Kč
j) zařízení určená pro přepravu nákladů na palubě letadla 2 000 Kč
2. Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví 20 % sazby poplatků podle bodu 1. písmen c) až j) této položky  

Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.

Poznámky

 • 1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.
 • 2. Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmen c) až j) této položky.

Položka 58

Položka 58
a) Vydání rozhodnutí o zařazení železniční dráhy do kategorie nebo o změně kategorie železniční dráhy 2 000 Kč
b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy  
  – celostátní nebo regionální 10 000 Kč
  – speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečky s délkou její dopravní cesty delší než 1 000 m 3 000 Kč
  – vlečky s délkou dopravní cesty 1 000 m včetně a kratší 1 500 Kč
  – lanové 1 000 Kč
c) Změna úředního povolení k provozování dráhy 1 000 Kč
d) Přijetí návrhu provozovatele dráhy na zrušení úředního povolení k provozování dráhy 500 Kč
e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze  
  – celostátní nebo regionální 10 000 Kč
  – speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce 3 000 Kč
  – lanové 1 000 Kč
f) Změna licence k provozování drážní dopravy 1 000 Kč
g) Přijetí návrhu dopravce na odejmutí licence 500 Kč
h) Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla na drahách 500 Kč
i) Vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí nebo o jeho změně 500 Kč
j) Vydání osvědčení dopravce nebo změnu osvědčení 1 000 Kč
k) Vydání licence strojvedoucího 500 Kč
l) Udělení akreditace k provádění školení pro získání licence strojvedoucího a osvědčení strojvedoucího 3 000 Kč

Poznámka

Poplatek podle písmene h) této položky se vybírá za drážní vozidla stejného typu na jedné lanové dráze pouze jednou.

Položka 59

Položka 59
a) Schválení typu drážního vozidla  
  – elektrické lokomotivy, elektrické jednotky, motorové lokomotivy, motorové vozy, osobní vozy nad 160 km/hod., vozidla dráhy speciální určená pro přepravu cestujících, tramvaje, trolejbusy 30 000 Kč
  – osobní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah 15 000 Kč
  – nákladní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla bez vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah a vozidla lanových drah 10 000 Kč
b) Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od schváleného typu36) bez ohledu na počet odchylek 2 000 Kč
c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč
d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení37) 50 Kč
e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob provádějících revize (prohlídky) určených technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu 100 Kč

Poznámka

Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu.37)

Část IV.

Položka 60

Položka 60
1. Vydání
a) oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem 1 000 Kč
  – změna oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem 500 Kč
b) povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem 1 500 Kč
  – změna povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem 750 Kč
c) povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin 500 Kč
d) povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin 300 Kč
e) povolení trhacích prací a ohňostrojné práce 300 Kč
f) povolení důlního díla nebo důlní stavby, nezahrnuté v povolení uvedeném v písmenu b) 300 Kč
g) povolení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky 300 Kč
h) povolení k používání typu důlního stroje, zařízení nebo pomůcky 500 Kč
i) povolení k používání typu důlního přístroje 300 Kč
j) rozhodnutí o stanovení, zrušení nebo změně dobývacího prostoru 1 500 Kč
k) povolení38) k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí 1 000 Kč
  – změna povolení k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí 500 Kč
2. Vydání rozhodnutí38)
a) o stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí 2 000 Kč
b) o určení významných výzkumných nebo průzkumných geologických děl 1 000 Kč
c) o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí 1 000 Kč

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o zrušení nebo změně dobývacího prostoru uvedené v bodě 1 písm. j) této položky vydávané správním úřadem z vlastního podnětu.

Poznámka

Poplatek podle bodu 1 odrážek u písmen a), b) a k) této položky se vybírá, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění, změnu předmětu činnosti v povolení nebo změnu podmínek v povolení k prvému použití výbušniny.

Položka 61

Položka 61
1. Přijetí žádosti o
a) vydání licence k provozování zoologické zahrady38a) 10 000 Kč
b) vydání licence na zpracování, balení nebo přebalování kaviáru jeseterovitých ryb38b) 10 000 Kč
c) vydání licence pro výrobce nebo distributora značek k označování exemplářů druhů volně žijících živočichů38b) 1 000 Kč
d) vydání povolení k vývozu, dovozu nebo přemístění exemplářů druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků z tuleňů nebo kožešin živočichů a dalšího zboží vyrobeného z kožešin živočichů, na které se vztahuje omezení dovozu38b) 1 000 Kč
e) vydání povolení k vývozu zvláště chráněných živočichů nebo rostlin38b) 1 000 Kč
f) vydání potvrzení o putovní výstavě38c) na 1 až 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b) 1 000 Kč
g) vydání potvrzení o putovní výstavě na více než 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b) 2 000 Kč
h) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na 1 až 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b) 100 Kč
za každý exemplář
i) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na více než 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b) 2 000 Kč
2. Vydání
a) číslovaného kroužku k předepsanému označení ptáka, který je exemplářem38b) 20 Kč
b) značky k označení exempláře druhu volně žijících živočichů38b) 20 Kč
c) potvrzené fotokopie kopie pro držitele dovozního povolení38d) 30 Kč

Osvobození

 • 1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem.
 • 2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu nebo o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
 • 3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.
 • 4. Od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b) této položky je osvobozeno vydání kroužku nebo jiné značky pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
 • 5. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.

Položka 62

Položka 62
a) Ověření platnosti puncovní značky 20 Kč
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky nebo odpovědnostní značky 200 Kč
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky 40 Kč
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin 400 Kč
e) Vydání rozhodnutí39) o ponechání přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky 100 Kč

Předmětem poplatku není

Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu.

Položka 63

Položka 63
a) Přijetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů40) 100 000 Kč
b) Přijetí návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení40) 10 000 Kč

Položka 64

Položka 64
  Přijetí žádosti o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů41) Kč 3 000
  Přijetí žádosti o změnu zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů41) Kč 1 000
  Přijetí žádosti o schválení systému certifikovaných dodavatelů41) Kč 20 000
  Přijetí žádosti o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů41) Kč 5 000

Položka 65

Položka 65
1. Přijetí žádosti o udělení
a) bankovní licence bance se sídlem na území České republiky 200 000 Kč
b) bankovní licence zahraniční bance, se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky 200 000 Kč
c) povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou 200 000 Kč
d) povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky 200 000 Kč
e) povolení k provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky 200 000 Kč
2. Přijetí žádosti o povolení
a) k činnosti centrálního depozitáře 200 000 Kč
b) k činnosti obchodníka s cennými papíry 100 000 Kč
c) k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie 100 000 Kč
d) k činnosti organizátora regulovaného trhu 100 000 Kč
e) k provozování vypořádacího systému 100 000 Kč
f) k činnosti investiční společnosti nebo k činnosti investičního fondu 100 000 Kč
g) k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování 100 000 Kč
h) ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva 100 000 Kč
i) ke vzniku a činnosti penzijního fondu 100 000 Kč
j) povolení k činnosti penzijní společnosti 100 000 Kč
k) povolení k vytvoření důchodového fondu státních dluhopisů, konzervativního důchodového fondu, vyváženého důchodového fondu a dynamického důchodového fondu 100 000 Kč
l) k činnosti platební instituce 50 000 Kč
m) k činnosti instituce elektronických peněz 50 000 Kč
3. Přijetí žádosti o registraci
a) pojišťovacího zprostředkovatele 10 000 Kč
b) samostatného likvidátora pojistných událostí 10 000 Kč
c) investičního zprostředkovatele 10 000 Kč
d) poskytovatele platebních služeb malého rozsahu 10 000 Kč
e) vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 10 000 Kč
f) směnárenské činnosti 10 000 Kč
4. Přijetí žádosti o povolení k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí 10 000 Kč
5. Přijetí žádosti o změnu
a) bankovní licence banky se sídlem na území České republiky 70 000 Kč
b) bankovní licence pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě 70 000 Kč
c) v rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny 70 000 Kč
d) v rozsahu povolené činnosti pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu 70 000 Kč
e) povolení k činnosti centrálního depozitáře 70 000 Kč
f) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry 35 000 Kč
g) povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie 35 000 Kč
h) povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu 35 000 Kč
6. Přijetí žádosti o schválení změny pravidel vypořádacího systému 35 000 Kč
7. Přijetí žádosti o změnu
a) povolení k činnosti investiční společnosti 35 000 Kč
b) pravidel platebního systému s neodvolatelností zúčtování 35 000 Kč
c) povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva 35 000 Kč
d) registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu 5 000 Kč
e) registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 5 000 Kč
f) povolení k činnosti platební instituce 20 000 Kč
g) povolení k činnosti instituce elektronických peněz 20 000 Kč
8. Přijetí žádosti
a) o schválení převodu pojistného kmene nebo jeho částí 20 000 Kč
b) o schválení převodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho částí 20 000 Kč
c) o povolení převodu obhospodařování podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti 20 000 Kč
d) o udělení souhlasu s nakládáním aktiv pobočky zajišťovny z třetího státu jako jistiny složené na účet zvlášť k tomu zřízený 20 000 Kč
9. Přijetí žádosti o
a) registraci činnosti investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 10 000 Kč
b) zápis činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 2 000 Kč
c) zápis vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 2 000 Kč
d) akreditaci podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 10 000 Kč
e) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 5 000 Kč
f) povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou 10 000 Kč
10. Obnova
a) zápisu činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 1 000 Kč
b) zápisu vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 1 000 Kč
c) registrace činnosti investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 5 000 Kč
d) povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou 5 000 Kč

Položka 66

Položka 66
1. Přijetí žádosti o udělení
a) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími banku 20 000 Kč
b) předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské pojišťovně nebo k jejímu ovládnutí 20 000 Kč
c) předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské zajišťovně nebo k jejímu ovládnutí 20 000 Kč
d) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátoru regulovaného trhu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími organizátora regulovaného trhu 20 000 Kč
e) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníku s cennými papíry nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry 20 000 Kč
f) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími centrálního depozitáře 20 000 Kč
g) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími investiční společnost nebo investiční fond 20 000 Kč
h) předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na penzijní společnosti nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími penzijní společnosti 20 000 Kč
i) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na spořitelním a úvěrním družstvu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími spořitelní a úvěrní družstvo 20 000 Kč
2. Přijetí žádosti o udělení
a) předchozího souhlasu se změnou v osobě člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo osobě prokuristy tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny 5 000 Kč
b) předchozího souhlasu se změnou v osobě vedoucího pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu 5 000 Kč
c) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby organizátora regulovaného trhu 5 000 Kč
d) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry 5 000 Kč
e) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby organizační složky zahraniční osoby, která poskytuje investiční služby na území České republiky a která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie 5 000 Kč
f) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby centrálního depozitáře 5 000 Kč
g) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu 5 000 Kč
h) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby penzijní společnosti 5 000 Kč
i) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby finanční holdingové osoby 5 000 Kč
3. Přijetí žádosti o schválení
a) osoby ve vedení pojišťovací holdingové osoby 5 000 Kč
b) osoby ve vedení spořitelního a úvěrního družstva 5 000 Kč
c) osoby v orgánech penzijního fondu 5 000 Kč
4. Přijetí žádosti o udělení
a) souhlasu bance k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí 20 000 Kč
b) souhlasu k fúzi nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto společníka 20 000 Kč
c) souhlasu ke snížení základního kapitálu banky nebo k úhradě ztráty 20 000 Kč
d) předchozího souhlasu k přeměně tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny 20 000 Kč
5. Přijetí žádosti o povolení
a) k fúzi nebo rozdělení investiční společnosti 20 000 Kč
b) k fúzi nebo rozdělení investičního fondu 20 000 Kč
c) k fúzi penzijní společnosti 20 000 Kč
d) k fúzi, k rozdělení nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění obchodníka s cennými papíry na jeho akcionáře nebo společníka nebo k převodu jmění jiné osoby na obchodníka s cennými papíry 20 000 Kč
e) k fúzi, k rozdělení nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho společníka nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho akcionáře nebo společníka anebo k převodu obchodního jmění jiné osoby na organizátora regulovaného trhu 20 000 Kč
f) k rozdělení nebo k fúzi provozovatele vypořádacího systému 20 000 Kč
g) k fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem vypořádacího systému nebo k převodu jmění jiné osoby na centrálního depozitáře 20 000 Kč
6. Přijetí žádosti o udělení
a) souhlasu k fúzi nebo rozdělení spořitelního a úvěrního družstva 20 000 Kč
b) souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí spořitelního a úvěrního družstva 20 000 Kč
c) souhlasu k převodu členských práv člena spořitelního a úvěrního družstva 20 000 Kč
d) souhlasu s rozhodnutím členské schůze o snížení výše základního členského vkladu spořitelního a úvěrního družstva 20 000 Kč
7. Přijetí žádosti
a) o povolení k splynutí podle § 100 zákona upravujícího kolektivní investování 20 000 Kč
b) o povolení k sloučení podle § 100k zákona upravujícího kolektivní investování 20 000 Kč
c) o povolení převést obhospodařování důchodových fondů na jinou penzijní společnost 20 000 Kč
d) o povolení sloučení důchodových fondů 20 000 Kč
e) o povolení převést obhospodařování účastnických fondů na jinou penzijní společnost 20 000 Kč
f) o povolení sloučení účastnických fondů 20 000 Kč
g) o udělení souhlasu k převodu akcií penzijního fondu v rozsahu větším než 10 % základního kapitálu penzijního fondu 20 000 Kč
h) o povolení k rozdělení nebo fúzi penzijních fondů 20 000 Kč
8. Přijetí žádosti
a) o povolení k vytvoření podílového fondu 30 000 Kč
b) o povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu 30 000 Kč
c) o schválení změny statutu investičního fondu nebo podílového fondu 10 000 Kč
d) o povolení k vytvoření účastnického fondu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 30 000 Kč
e) o schválení změny statutu důchodového fondu 10 000 Kč
f) o schválení změny statutu účastnického fondu 10 000 Kč
g) o schválení změny statutu a penzijního plánu penzijního fondu 10 000 Kč
h) o povolení k veřejnému nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním speciálním fondem na území České republiky 50 000 Kč
i) o změnu povolení k veřejnému nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním speciálním fondem na území České republiky 50 000 Kč
j) o schválení nebo změnu dražebního řádu dražebníka cenných papírů 3 000 Kč
k) o schválení změny depozitáře investičního fondu nebo podílového fondu 5 000 Kč
l) o schválení změny depozitáře účastnického fondu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 5 000 Kč
m) o schválení změny depozitáře důchodového fondu podle zákona upravujícího důchodové spoření 5 000 Kč
n) o vydání osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti 1 000 Kč
p) o udělení časově omezeného souhlasu pojišťovně nebo zajišťovně se zvýšením limitů pro jednotlivé položky finanční skladby 5 000 Kč
9. Přijetí žádosti
a) o schválení prospektu cenného papíru 10 000 Kč
b) o schválení dodatku prospektu cenného papíru 5 000 Kč
c) o povolení zúžení prospektu cenného papíru 5 000 Kč
d) o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu u povinné nabídky převzetí 5 000 Kč
e) o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu při plnění dodatečné nabídkové povinnosti 3 000 Kč
f) o odložení plnění povinnosti uveřejnit informaci o rozhodnutí učinit nabídku převzetí nebo o vzniku nabídkové povinnosti 1 000 Kč
g) o prodloužení lhůty pro předložení návrhu nabídkového dokumentu 1 000 Kč
h) o prodloužení lhůty pro uveřejnění nabídkového dokumentu 1 000 Kč
i) o schválení prodloužení doby závaznosti nabídky převzetí 1 000 Kč
j) o povolení výjimky ze zákazu činit právní úkony směřující ke smluvnímu nabytí nebo zcizení účastnických cenných papírů cílové společnosti po dobu závaznosti nabídky převzetí 3 000 Kč
k) o povolení výjimky ze zákazu nabývat účastnické cenné papíry cílové společnosti po ukončení doby závaznosti nabídky převzetí 3 000 Kč
l) o zkrácení nebo prominutí lhůty 1 roku, po kterou platí zákaz učinit další nabídku převzetí 3 000 Kč
m) o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která rozhodný podíl na hlasovacích právech cílové společnosti nenabyla v důsledku vlastního jednání a nemohla rozumně předpokládat, že nabude rozhodný podíl na cílové společnosti 3 000 Kč
n) o vydání rozhodnutí o zániku nabídkové povinnosti 3 000 Kč
o) o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která je v prodlení s plněním nabídkové povinnosti 3 000 Kč
p) o vydání předchozího souhlasu se zdůvodněním výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu 10 000 Kč

Osvobození

 • 1. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání hypotečních zástavních listů.
 • 2. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) je osvobozena Česká exportní banka, a. s.

Položka 67

Položka 67
a) Přijetí žádosti  
  1. o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání 90 000 Kč
  2. o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování televizního vysílání 90 000 Kč
  3. o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti k místnímu televiznímu vysílání 50 000 Kč
b) Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování rozhlasového vysílání 25 000 Kč
c) Přijetí přihlášky k provozování převzatého vysílání 90 000 Kč
d) Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených  
  1. v žádosti o udělení oprávnění k provozovánítelevizního vysílání 20 000 Kč
  2. v žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání 5 000 Kč
  3. v přihlášce k provozování převzatého vysílání 20 000 Kč

Předmětem poplatku není

 • 1. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání podle písmene a) této položky, je-li žádost podávána podle § 21 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).
 • 2. Přijetí žádosti o změnu údajů podle písmene d) této položky, zapisuje-li se změna do obchodního rejstříku.

Položka 67A

Položka 67A
Přijetí žádosti
a) o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu vývoje českého kinematografického díla nebo na realizaci projektu z jiného okruhu než výroby českého kinematografického díla41a) 5 000 Kč
b) o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu výroby českého kinematografického díla41a) 10 000 Kč
c) o změně podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie41a) 500 Kč
d) o registraci pobídkového projektu41a) 30 000 Kč

Část V.

Položka 68

Zrušena.

Položka 69

Položka 69
a) Schválení veterinárního přípravku a jeho zápis do Seznamu schválených veterinárních přípravků42) 5 000 Kč
b) Vydání osvědčení výrobci veterinárních přípravků o splnění požadavků správné výrobní praxe
2 000 Kč
c) Zápis veterinárního technického prostředku do Seznamu technických prostředků pro veterinární použití42) 1 000 Kč
d) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku administrativní povahy42) 250 Kč
e) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku vyžadující odborné hodnocení42) 1 000 Kč

Položka 70

Položka 70
1. Vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete mimo včel42)  
– za jedno zvíře 50 Kč
– za více než jedno zvíře 100 Kč
2. Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře, které je předmětem obchodování42)  
– za jedno zvíře 50 Kč
– za více než jedno zvíře 100 Kč
3. Vydání veterinárního osvědčení k vývozu zvířete42)  
– za jedno zvíře 50 Kč
– za více než jedno zvíře 100 Kč

Položka 71

Položka 71
  1. Vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů42) 100 Kč
  2. Vydání veterinárního osvědčení k vývozu živočišných produktů42) 100 Kč

Položka 72

Položka 72
a) Schválení a registrace obchodníka, účastníka sítě sledování, shromažďovacího střediska, karanténního střediska, inseminační stanice, střediska pro odběr spermatu, banky spermatu, zařízení pro chov zvířat, včetně chovu pro živočichů pocházejících z akvakultury, a jiného zařízení podílejícího se na uvádění zvířat na trh a na obchodování s nimi42) 200 Kč
b) Schválení a registarce podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází s živočišními produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem42) 500 Kč
c) Registarce podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází s živočišními produkty nebo vedlejšími živočišními produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem42) 100 Kč
d) Registrace dopravce přepravujícícho živočisné produkty nebo osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišními produkty s členskými státy42) 500 Kč
e) Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení a registraci nebo v registraci. 100 Kč
f) Registrace cirkusu42) 500 Kč
g) Změna registrace cirkusu42) 100 Kč
h) Vydání rejstříku zvířat v cirkusu42) 200 Kč
i) Ověření rejstříku zvířat v cirkusu42) 100 Kč
j) Vydání rejstříku míst konání cirkusu42) 200 Kč
k) Ověření rejstříku míst konání cirkusu42) 100 Kč

Poznámka:

 • 1. Obchodníkem uvedeným v písmenu a) této položky se rozumí osoba podle § 9b veterinárního zákona.
 • 2. Za změnu schválení a registrace nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení a registraci nebo registraci.
 • 3. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene a), b), c) nebo d) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene e) této položky.

Položka 73

Položka 73
a) Registrace soukromého veterinárního technika42) 1000 Kč
b) Změna registrace soukromého veterinárního technika42) 100 Kč
c) Vydání povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti42) 2000 Kč
d) Vydání povolení k provozování asanačního podniku42) 3000 Kč
e) Vydání povolení k provozování jiné veterinární asanační činnosti42) 1000 Kč
f) Vydání povolení k poražení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství42) 200 Kč
g) Vydání povolení k usmrcení velké farmové zvěře v hospodářství použitím střelné zbraně nebo k domácí porážce jelenovitých z farmového chovu použitím střelné zbraně42) 200 Kč
h) Vydání povolení k provádění domácích porážek skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu v hospodářství chovatele42) 200 Kč
i) Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) v povolení 100 Kč

Poznámky:

 • 1. Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.
 • 2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene c), d), e), f), g) nebo h) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene i) této položky.

Položka 74

Položka 74
a) Vydání rozhodnutí43) o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči 1 000 Kč
b) Vydání rozhodnutí43) o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o povolení chovu zvířete vyžadujícího zvláštní péči 500 Kč
c) Vydání rozhodnutí43) o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat 10 000 Kč
d) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce43) 1 000 Kč
e) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty43) 1 000 Kč
f) Vydání rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení o schválení silničního dopravního prostředku nebo osvědčení o schválení plavidla pro přepravu hospodářských zvířat43) za každý silniční dopravní prostředek nebo plavidlo uvedené v žádosti 1 000 Kč
g) Udělení akreditace k pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání. 2 000 Kč

Položka 75

Položka 75
  Vydání rozhodnutí43) o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo rozhodnutí o oprávnění k dodávce pokusných zvířat 5 000 Kč

Položka 76

Položka 76
  Vydání ověřovací listiny o ověření chmele44) 100 Kč

Poznámky

 • Vystavuje-li se ověřovací listina jako duplikát, vybírá se poplatek podle položky 16 písm. a) tohoto sazebníku.

Položka 77

Položka 77
a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů46) 250 Kč
b) Vydání prvního rozhodnutí46) o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, 300 Kč
za každých
i započatých
10 000 litrů
v šarži46)
c) Vydání rozhodnutí46) o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou vydáno 500 Kč
za každých
i započatých
10 000 litrů
v šarži46)
d) vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy46a) za každých započatých 10 m2 1 Kč

Předmětem poplatku není

 • 1. Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu a jakostního likérového vína u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce v jednom kalendářním roce, nepřesáhne-li množství zatřiďovaného vína 10 000 litrů včetně v šarži.
 • 2. Vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy46a) mladým zemědělcům46b).

Položka 78

Položka 78
a) Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností47) 2 000 Kč
b) Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení nebo rozhodnutí o uznání fyzické či právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob, za chovatelský podnik47) 2 000 Kč

Položka 79

Položka 79
  Vydání povolení k provozování zemědělského veřejného skladu48) 10 000 Kč

Položka 80

Položka 80
a) Vydání rostlinolékařského osvědčení49) na rostliny nebo rostlinné produkty určené pro vývoz 500 Kč
b) Přijetí žádosti o povolení dovozu nebo přemístění škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely49a) 500 Kč
c) Přijetí žádosti o povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulace s ním49) 500 Kč

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny nebo rostlinného produktu k jiným než podnikatelským účelům.

Položka 81

Položka 81
Přijetí žádosti o
a) vzájemné uznávání povolení49m) nebo povolení přípravku na ochranu rostlin49b), obsahuje-li:  
  – pouze účinnou látku nebo účinné látky zařazené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství49n) 5 000 Kč
  – účinnou látku nebo účinné látky nezařazené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství49n) 6 000 Kč
b) zápis dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru49c) 1 000 Kč

Zmocnění

Právní úřad sníží poplatek o 90 %, jde-li o přípravek na bázi živých organismů, potravinářských surovin, komoditních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů nebo vydání povolení přípravku na ochranu rostlin ve veřejném zájmu.

Položka 82

Položka 82
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o
a) povolení přípravku na ochranu rostlin49d) 500 Kč
b) zápisu dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru49c) 200 Kč

Položka 83

Položka 83
Přijetí žádosti o
a) rozšíření povolení přípravku na ochranu rostlin pro menšinová použití49e) 300 Kč
b) změnu v povolení přípravku na ochranu rostlin nebo v zápisu dalšího prostředku, nejde-li o úkony uvedené pod písmenem a)49f) nebo převod povolení49l) 100 Kč

Položka 84

Položka 84
  Přijetí žádosti o zrušení povolení přípravku na ochranu rostlin49f) 100 Kč

Položka 85

Položka 85
Přijetí žádosti o
a) povolení k použití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin pro účely výzkumu nebo vývoje49g) 1 000 Kč
b) povolení mimořádného uvedení na trh a použití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin49h) 1 500 Kč

Položka 86

Položka 86
Přijetí žádosti o
a) povolení k souběžnému obchodu49i)  
  – pro obchodní použití 1 000 Kč
  – pro vlastní potřebu 300 Kč
b) vydání osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušek pro účely povolení49j) 100 Kč
c) provedení zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin49k) 200 Kč

Položka 87

Položka 87
a) Vydání povolení k dovozu rozmnožovacího materiálu 500 Kč
b) Udělení licence dodavateli reprodukčního materiálu lesních dřevin 100 Kč
c) udělení licence k vyhotovování lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy 100 Kč
d) udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře 100 Kč

Položka 88

Položka 88
Přijetí žádosti
a) o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin50) 1 000 Kč
b) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu51) 100 Kč
c) o registraci odrůdy51) 2 000 Kč
d) o prodloužení registrace odrůdy51) 500 Kč
e) o zápis dalšího udržovatele odrůdy51) 1 000 Kč

Položka 89

Položka 89
  Přijetí návrhu na udělení nucené licence50) 3 000 Kč

Položka 90

Položka 90
a) Zápis změny v osobě žadatele o udělení ochranných práv k odrůdě50) 500 Kč
b) Zápis smlouvy o převodu ochranných práv k chráněné odrůdě nebo o převodu podílu ochranných práv k chráněné odrůdě do rejstříku50) 1 000 Kč
c) Zápis nucené licence, změny jména, příjmení, obchodního firmy, trvalého pobytu nebo sídla držitele šlechtitelských práv nebo poskytnutí licence do rejstříku50) 200 Kč

Položka 91

Položka 91
  Přijetí návrhu na zrušení ochranných práv50) 300 Kč

Předmětem poplatku není

Zrušení ochranných práv z podnětu správního úřadu.

Položka 92

Položka 92
a) Vydání povolení52) k pěstitelskému pálení lihu 1 000 Kč
b) Vydání osvědčení53) pro zápis označení původu a zeměpisných označení do rejstříku 1 000 Kč
c) Vydání osvědčení53) o splnění odborné způsobilosti k uvádění do oběhu volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených pro potravinářské účely 500 Kč
d) Vydání osvědčení53) pro výrobky, potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě a tabákové výrobky, včetně čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor 1 000 Kč
e) Provedení změny ve vydaném osvědčení uvedeném v písmenech b) až d) 500 Kč
f) vydání osvědčení nebo dokladu o skutečnostech zjištěných činností inspekce53) 1 000 Kč
g) účast na senzorických zkouškách53) 1 000 Kč
h) vydání dokladu o senzorické zkoušce53) 1 000 Kč
i) vydání rozhodnutí o schválení postupu a způsobu ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením53) 1 000 Kč

Poznámka

Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmen c), d) a i) této položky se vyměřuje poplatek podle položky 20 tohoto sazebníku.

Položka 93

Položka 93
a) Vydání rozhodnutí o schválení provozu pro výrobu54) 20 000 Kč
b) Vydání rozhodnutí o podmíněném schválení provozu pro výrobu nebo uvádění do oběhu54) 1 000 Kč
c) Vydání rozhodnutí o schválení provozu pro uvádění do provozu54) 3 000 Kč
d) Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro výrobu54) 5 000 Kč
e) Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro uvádění do oběhu54) 1 000 Kč
f) Vydání rozhodnutí o registraci provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby54) 100 Kč
g) Vydání rozhodnutí o provedení změny údajů v žádosti o schválení nebo registraci54) 500 Kč
h) Vydání rozhodnutí o povolení výroby nebo uvádění do oběhu produkty ke krmení54) 5 000 Kč
i) Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění biologického zkoušení54) 5 000 Kč

Poznámky

 • 1. Poplatek podle písmene a) nebo c) této položky se vybere i v případě, že provoz byl již registrován podle písmene d) nebo e).
 • 2. Za osvědčení o odborné způsobilosti vydávané podle zvláštního právního předpisu54) se vybírá poplatek podle položky 22 písmene b) tohoto sazebníku

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o změně podle písmene g) této položky u provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby.

Položka 94

Položka 94
Přijetí žádosti
a) o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu55) 3 000 Kč
b) o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci nebo o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu55) 500 Kč
c) o povolení výjimky z pravidel ekologického hospodaření75) 1 000 Kč

Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti uvedené v písmenu c) této položky, jde-li o žádost o povolení výjimky pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství nebo o žádost o povolení výjimky v případě katastrofických událostí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů.

Položka 95

Položka 95
Přijetí žádosti nebo návrhu56)
a) o povolení nebo dočasné povolení k…uvedení biocidního přípravku na trh pro jeden typ biocidního přípravku 200 000 Kč
b) o povolení nebo dočasné povolení uvedení biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením na trh pro jeden typ biocidního přípravku 75 000 Kč
c) o povolení nebo dočasné povolení uvedení biocidního přípravku, biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením na trh pro každý další typ biocidního přípravku 15 000 Kč
d) o změnu povolení uvedení biocidního přípravku, biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením na trh, prodloužení platnosti povolení nebo jeho obnovení 55 000 Kč
e) o povolení uvedení na trh biocidního přípravku, biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením, který byl již povolen v jiném členském státě Evropských společenství (na základě vzájemného uznávání) 40 000 Kč
f) na zařazení účinné látky, účinné látky s nízkým rizikem nebo základní látky biocidních přípravků do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek pro jeden typ biocidního přípravku 600 000 Kč
g) na zařazení účinné látky, účinné látky s nízkým rizikem nebo základní látky biocidních přípravků do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek pro každý další typ biocidního přípravku 60 000 Kč
h) na hodnocení dokumentace předložené za účelem zařazení účinné látky, účinné látky s nízkým rizikem nebo základní látky do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek pro jeden typ biocidního přípravku 3 900 000 Kč
i) na hodnocení dokumentace předložené za účelem zařazení účinné látky, účinné látky s nízkým rizikem nebo základní látky do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek pro každý další typ biocidního přípravku 390 000 Kč

Položka 96

Položka 96
a) Vydání integrovaného povolení k provozu zařízení uvedenému v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57) 30 000 Kč
b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57) 10 000 Kč
c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57) 5 000 Kč

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení v případě, že se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení .

Část VI.

Položka 97

Položka 97
1. Přijetí žádosti58)
a) o registraci léčivého přípravku, o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci léčivého přípravku 2 000 Kč
b) o převod registrace nebo o povolení souběžného dovozu léčivého přípravku 2 000 Kč
c) o zrušení rozhodnutí o registraci léčivého přípravku 1 000 Kč
2. Přijetí žádosti58)
a) o registraci homeopatického přípravku, o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo o převod registrace homeopatického přípravku 2 000 Kč
b) o povolení souběžného dovozu homeopatického přípravku 2 000 Kč
c) o zrušení rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku 1 000 Kč

Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písmenech a) a b) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění nařízení podle Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.

Poznámka

Poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky se vybírá jen jednou, je-li žádáno do 30. června 2004 o více změn registrace léčivého přípravku, který byl v České republice a v dalších členských státech Evropské unie registrován, a to za účelem dosažení souladu podmínek této registrace s podmínkami registrace v členských státech Evropské unie.

Položka 98

Položka 98
Přijetí žádosti58)
  – o povolení nebo změnu povolení výroby léčivých přípravků 2 000 Kč
  – o povolení nebo změnu povolení činnosti kontrolní laboratoře 2 000 Kč
  – o povolení nebo změnu povolení výroby v zařízení transfúzní služby 2 000 Kč
  – o povolení nebo změnu povolení výroby medikovaných krmiv nebo veterinárních autogenních vakcín 2 000 Kč

Položka 99

Položka 99
1. Přijetí žádosti58)
  – o povolení nebo změnu povolení distribuce léčivých přípravků 2 000 Kč
  – o rozšíření povolení distribuce 2 000 Kč
2. Přijetí žádosti o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely58a), jde-li o
a) nové léčivé látky, nové kombinace léčivých látek, nové indikace, nové lékové formy určené pro nové indikace 20 000 Kč
b) nové lékové formy bez určení pro nové indikace, novou sílu 10 000 Kč
c) generika nebo nové velikosti balení 8 000 Kč
d) v ostatních případech 10 000 Kč
e) potraviny pro zvláštní lékařské účely 10 000 Kč
3. Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady z důvodů rozšíření indikace, omezení stávajících podmínek úhrady nebo zvýšení úhrady58a)
    20 000 Kč
4. Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady58a) v ostatních případech
    10 000 Kč

Předmětem poplatku není

Předmětem poplatku není

 • 1. Přijetí žádosti uvedené v bodech 2, 3 a 4 této položky, je-li žadatelem zdravotní pojišťovna.
 • 2. Přijetí žádosti uvedené v bodu 2 písm. a), b), c) nebo d) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.

Položka 99A

Položka 99A
  Vydání licence k pěstování konopí pro léčebné použití76) 2 000 Kč

Položka 100

Položka 100
a) Vydání povolení k zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami nebo přípravky je obsahujícími 5 000 Kč
b) Vydání povolení k zacházení s prekursory – povolení podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství o prekursorech drog59) 3 000 Kč
c) Vydání povolení k zacházení s prekursory – povolení podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství o prekursorech drog59) pro soudně toxikologické laboratoře, laboratoře zdravotních ústavů, specializovaná diagnostická, vědecko-výzkumná a výuková pracoviště vysokých škol a specializovaná diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd České republiky 1 000 Kč
d) Vydání povolení k zacházení s prekursory – zvláštní povolení podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství o prekursorech drog59) pro Policii České republiky, Armádu České republiky, Vězeňskou službu České republiky a Celní správu České republiky 500 Kč
e) Vydání povolení k zacházení s prekursory – zvláštní povolení podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství o prekursorech drog59) 5 000 Kč
f) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek, psychotropních látek nebo přípravků je obsahujících 1 000 Kč
g) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu prekursorů a k vývozu pomocných látek podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství o prekursorech drog59) 1 000 Kč
h) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu makoviny 500 Kč
i) Registrace jednotlivých činností s pomocnými látkami podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství o prekursorech drog59) 3 000 Kč
j) Zvláštní registrace jednotlivých činností s pomocnými látkami podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství o prekursorech drog59) 3 000 Kč

Osvobození

Od poplatků podle písmen b), e), i) a j) této položky jsou osvobozeny osoby provozující lékárnu, a to jen při zacházení s prekursory a pomocnými látkami při provozu lékárny.

Položka 101

Položka 101
a) Udělení povolení60) pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy 2 000 Kč
b) Udělení povolení60) pro uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí 20 000 Kč
c) Zápis60) geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu do Seznamu pro uvádění do oběhu 30 000 Kč
d) Vydání rozhodnutí o zařazení žadatele a genetického zdroje rostliny, mikroorganismu, kolekce genetických zdrojů rostlin nebo kolekce genetických zdrojů mikroorganismů do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství60a) 1 000 Kč
e) Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí uvedeného v písmenu d)60a) 500 Kč

Položka 102

Zrušena.

Položka 102A

Položka 102A
Přijetí žádosti o
a) povolení61a) výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách 500 Kč
b) povolení61a) dovozu linií lidských embryonálních kmenových buněk 500 Kč
c) registraci61a) linie lidských embryonálních kmenových buněk 500 Kč
d) povolení nebo změnu povolení činnosti tkáňového zařízení61b) 2000 Kč
e) povolení nebo změnu povolení činnosti odběrového zařízení61b) 2000 Kč
f) povolení nebo změnu povolení činnosti diagnostické laboratoře61b) 2000 Kč

Osvobození

Od poplatku podle písmen d), e) a f) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o povolení činnosti podané do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zvláštního právního předpisu vymezujícího požadavky na zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk61b), kterou podá provozovatel tkáňového zařízení nebo odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zvláštního právního předpisu vykonával tyto činnosti podle zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Část VII.

Položka 103

Položka 103
  Vydání úředního povolení k dovozu nebo vývozu nebo přepravě stanovených výrobků62) 500 Kč

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání úředního povolení na vývoz nebo dovoz nebo přepravu stanovených výrobků pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.

Poznámka

Úřední povolení vydává správní úřad v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Položka 104

Položka 104
a) Vydání povolení63) provádět zahraniční obchod s vojenským materiálem 20 000 Kč
b) Udělení licence63) pro vývoz vojenského materiálu a licence na obchod s vojenským materiálem bez přímého průvozu územím České republiky 1 000 Kč
c) Udělení licence63) pro dovoz vojenského materiálu 1 000 Kč

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání licence na vývoz a dovoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.

Položka 105

Položka 105
Udělení
a) povolení k vývozu nebo k přepravě uvnitř Společenství zboží dvojího užití nebo k poskytnutí zprostředkovatelských služeb s takovým zbožím souvisejících64) 500 Kč
b) mezinárodního dovozního certifikátu 500 Kč

Položka 105A

Položka 105A
  Udělení povolení k vývozu nebo dovozu zboží nebo poskytnutí technické pomoci udělované podle zvláštního právního předpisu64a) 500 Kč

Položka 106

Položka 106
Vydání povolení65)
a) k umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů 200 000 Kč
b) k výstavbě jaderného zařízení s výkonem 50 MWt a menším nebo pracoviště IV. kategorie 300 000 Kč
c) k výstavbě jaderného zařízení s výkonem větším než 50 MWt 100 000 Kč
d) k uvedení reaktoru do 1. kritického stavu nebo do energetického spouštění anebo do zkušebního provozu 20 000 Kč
e) k uvedení reaktoru do trvalého provozu 200 000 Kč
f) k prvnímu zavezení jaderného paliva do reaktoru jaderného zařízení s výkonem větším než 50 MWt 100 000 Kč
g) k provedení rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících jadernou bezpečnost, radiační ochranu, fyzickou ochranu a havarijní připravenost jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie 3 000 Kč
h) k nakládání s jadernými materiály 1 000 Kč
i) k provozu pracoviště III. kategorie 3 000 Kč
j) k provozu pracoviště IV. kategorie 5 000 Kč
k) k uvádění radionuklidů do životního prostředí 1 000 Kč
l) k nakládání s radioaktivními odpady 1 000 Kč
m) k vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu 1 000 Kč
n) k nakládání se zdroji ionizujícího záření 1 000 Kč
o) k dovozu nebo vývozu jaderných položek 500 Kč
p) k přepravě  
  – velmi významných zdrojů ionizujícího záření 500 Kč
  – jaderných materiálů 2 000 Kč
q) ke zpětnému dovozu radioaktivních odpadů vzniklých při zpracování materiálů vyvezených z České republiky 1 000 Kč
r) k provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany 1 000 Kč
s) k přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků při jejich výrobě nebo přípravě nebo k dovozu či vývozu těchto výrobků 1 000 Kč

Osvobození

Od poplatků uvedených v této položce je osvobozena Správa úložišť radioaktivních odpadů a s. p. DIAMO.

Položka 107

Položka 107
1. Vydání rozhodnutí o typovém schválení obalových souborů
a) typů určených pro vyhořelé jaderné palivo z jaderných elektráren 100 000 Kč
b) typů určených pro ozářené jaderné palivo z výzkumných jaderných reaktorů 100 000 Kč
c) typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro jaderné elektrárny 50 000 Kč
d) typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro výzkumné jaderné reaktory 10 000 Kč
e) typů určených pro ostatní jaderné materiály nebo radioaktivní látky 5 000 Kč
f) v případech opakovaného vydání rozhodnutí uvedeného v písmenech a) až e) 1 000 Kč
2. Vydání rozhodnutí o typovém schválení
a) velmi významných zdrojů ionizujícího záření 5 000 Kč
b) ostatních zdrojů ionizujícího záření 1 000 Kč
3. Vydání osobního radiačního průkazu 50 Kč

Poznámka

Jsou-li vydávány osobní radiační průkazy zaměstnancům k žádosti jejich zaměstnavatele, je poplatníkem zaměstnavatel.

Část VIII.

Položka 108

Položka 108
1. Vydání průkazu odborné způsobilosti pro obsluhu
a) radiotelefonních, radiotelegrafních nebo jiných vysílacích rádiových zařízení umístěných na palubách letadel a lodí  
  – radiotelefonních 400 Kč
  – radiotelegrafních 600 Kč
  – jiných vysílacích rádiových zařízení 400 Kč
b) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé a námořní pohyblivé služby a radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách  
  – radiotelefonních 300 Kč
  – radiotelegrafních 400 Kč
c) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení provozovaných v pásmu krátkých vln  
  – radiotelefonních 300 Kč
  – radiotelegrafních 400 Kč
d) vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu 400 Kč
2. Prodloužení platnosti nebo provedení změn v průkazu odborné způsobilosti uvedeného v bodě 1 200 Kč

Položka 109

Položka 109
a) Vydání osvědčení o oznámení komunikační činnosti 1 000 Kč
b) Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů 500 Kč

Položka 110

Položka 110
a) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění a námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích, mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé 200 Kč
b) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění, mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti 10 000 Kč
c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu 4 % z této částky, o plnění povinnosti nejméně k peněžitému plnění 200 Kč
d) Podání námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích 100 Kč
e) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy mezi poskytovatelem služby šíření rozhlasového a televizního vysílání a provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání 10 000 Kč
f) Podání návrhu na zpětné uvedení telekomunikačního koncového zařízení do provozu 1000 Kč

Poznámka

Poplatek podle položky v písmenu c) se vybere nejvýše ve výši Kč 500 000.

Položka 111

Položka 111
a) Vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel 5 000 Kč
b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v oprávnění k využívání čísel 500 Kč

Poznámka

Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní úřad čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou národních a mezinárodních hovorů a informace (hlásky), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.

Položka 112

Položka 112
a) Vydání rozhodnutí o individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů  
  – pro rozšíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání (rozhlasová služba) 7 000 Kč
  – pro pevnou službu 5 000 Kč
  – pro amatérskou radiokomunikační službu 500 Kč
  – pro ostatní radiokomunikační služby 3 000 Kč
b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů  
  – pro šíření a přenos rozhlasového a telvizního vysílání (rozhlasová služba) 500 Kč
  – pro pevnou službu 500 Kč
  – pro amatérskou radiokomunikační službu 200 Kč
  – pro ostatní radiokomunikační služby 500 Kč
c) Vydání osvědčení o změně v osobě držitele přídělu radiových kmitočtů 1000 Kč
d) Udělení souhlasu k převodu přídělu radiových kmitočtů 10 000 Kč

Poznámka

Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Položka 113

Položka 113
a) Vydání osvědčení o oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb 1000 Kč
b) Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů 500 Kč
c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu týkajícího se přístupu k poštovní infrastruktuře podle § 34 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů 10 000 Kč
d) Podání návrhu na zahájení řízení o námitce podle § 6a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů 100 Kč

Položka 114

zrušena

Část IX.

Položka 115

Položka 115
a) Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600 Kč
  – občanům mladším 14 let 100 Kč
b) Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů 1 500 Kč
  – občanům mladším 14 let 1000 Kč
c) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy 200 Kč
d) Vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic 100 Kč
e) Zápis občana mladšího 10 let do vydaného cestovního dokladu rodiče 50 Kč
za každý zápis
f) Změna v cestovním dokladu nebo zápis titulu nebo vědecké hodnosti do vydaného cestovního pasu, prodloužení platnosti cestovního průkazu nebo cizineckého pasu anebo cestovního dokladu vydaného na základě mezinárodní smlouvy cizinci 50 Kč
za každou
změnu
g) Vydání cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600 Kč
  – cizincům mladším 14 let 100 Kč
h) Vydání cizineckého pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat 1 500 Kč
  – cizincům mladším 14 let 1000 Kč

Osvobození

Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozeno první vydání cestovního dokladu vydaného cizinci Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy.

Předmětem poplatku není

 • 1. Vydání cestovních dokladů náhradou za doklady, ve kterých správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklady s výrobní vadou, anebo jejichž certifikáty pravosti byly zneplatněny.
 • 2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.

Položka 116

Položka 116
a) Povolení k pobytu cizinci 2 500 Kč
b) Povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let 1 000 Kč
c) Povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území 500 Kč
d) Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu 2 500 Kč
e) Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let 1 000 Kč
f) Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu za účelem trvalého pobytu nebo průkazu povolení k pobytu azylanta 2 500 Kč
g) Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území nebo průkazu povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany 1 000 Kč
h) Změna v průkazu o povolení k pobytu 1 000 Kč
i) Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený anebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční 4 000 Kč
j) Vydání průkazu o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený anebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční 2 500 Kč
k) Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, jde-li o občana
 – členského státu Evropské unie,
 – státu, který je vázán smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, nebo
 – státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a jeho rodinné příslušníky bez ohledu na státní příslušnost
100 Kč
l) Přidělení rodného čísla cizinci 1 000 Kč
m) Vydání průkazu o povolení k pobytu 500 Kč

Osvobození

 • 1. Od poplatku podle písmene a), b), d), f), h) a l) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, občan státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, jakož i jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvobození se nevztahuje na rodinné příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států a zpoplatňované úkony nesouvisí s uplatňováním práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie.
 • 2. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle zvláštního právního předpisu66a), a od poplatku podle písmen d), h) a l) cizinec, kterému již takové povolení bylo vydáno.

Předmětem poplatku není

 • 1. První vydání průkazu o povolení k pobytu z moci úřední při dovršení 14 let věku cizince, kterému byl povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky.
 • 2. Přidělení rodného čísla cizinci při jeho narození a vydání rodného listu na území České republiky.
 • 3. První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta nebo průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany.
 • 4. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou, anebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.
 • 5. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji nebyla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.

Poznámky

 • 1. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území.
 • 2. Povolením k pobytu podle písmene a) a b) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu.
 • 3. Poplatek podle písmene m) této položky se vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, který sám není občanem některého z těchto států, pokud mu již bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího průkazu o povolení k pobytu.

Položka 117

Položka 117
a) Přijetí žádosti o udělení víza na území České republiky  
  – vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D 1 000 Kč
  – vízum k pobytu nad 90 dnů – za účelem strpění pobytu – vízum typu D 200 Kč
b) Přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky  
  – průjezdní vízum – vízum typu B 500 Kč
  – vízum k pobytu do 90 dnů – vízum typu C 1 500 Kč
c) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů 200 Kč
d) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů 1 000 Kč
e) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu včetně prodloužení platnosti víza 200 Kč
f) Ověření pozvání cizince do České republiky 200 Kč

Osvobození

Od poplatků podle této položky je osvobozeno

 • a) přijetí žádosti o udělení, prodloužení platnosti nebo doby pobytu na vízum z důvodů zdravotnické nebo humanitární pomoci,
 • b) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 15 let; od poplatku podle této položky je osvobozeno i přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum pro cizince mladšího 15 let,
 • c) přijetí žádosti o udělení víza za účelem strpění pobytu podle zvláštního právního předpisu,67)
 • d) přijetí žádosti o udělení českého víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo Parlamentu České republiky,
 • e) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza a nebo doby pobytu na vízum, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední.

Zmocnění

 • 1. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, je-li zachována vzájemnost.
 • 2. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo, jde-li o cizince vráceného zpět na území České republiky orgány cizího státu.

Poznámka

Poplatek podle písmene e) této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.

Položka 117A

Položka 117A
a) Přijetí žádosti o udělení víza na území České republiky  
  – vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D nebo D+C 1 000 Kč
  – vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu – vízum typu D nebo D+C 300 Kč
b) Přijetí žádosti o udělení víza udělovaného na hraničním přechodu České republiky 60 EUR
c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti krátkodobého víza a doby pobytu na toto vízum 300 Kč
d) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů 1000 Kč
e) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území včetně prodloužení platnosti víza 300 Kč
f) Ověření pozvání cizince do České republiky 300 Kč

Osvobození

Od poplatků podle této položky je osvobozeno

 • a) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 6 let; od poplatku podle této položky je osvobozeno i podání žádosti o prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladšího 6 let,
 • b) přijetí žádosti o udělení víza za účelem strpění pobytu podle zvláštního právního předpisu67),
 • c) přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo Parlamentu České republiky,
 • d) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,
 • e) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,
 • f) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o výzkumné pracovníky ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu.

Zmocnění:

 • 1. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.
 • 2. Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat z dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí v souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz.
 • 3. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo, jde-li o udělení víza cizinci vráceného zpět na území České republiky orgány cizího státu.

Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední.

Poznámky

 • 1. Poplatek podle této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.
 • 2. Poplatky se vybírají v eurech, amerických dolarech nebo v měně třetích států, ve kterých byla přijata žádost o vízum.

Položka 118

Položka 118
a) Registrace námořnické knížky 50 Kč
b) Registrace výrobce nebo opravce měřidel 200 Kč

Část X.

Položka 119

Položka 119
a) Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, z dřívějších pozemkových evidencí, z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každých i jen započatých 20 měrných jednotek v rámci jednoho katastrálního území 100 Kč
b) Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy z dřívějších pozemkových evidencí, kopie z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každou i jen započatou stránku formátu A4 50 Kč
c) Vydání identifikace parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu před obnovou katastrálního operátu s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel z těchto písemných operátů v každém katastrálním území 100 Kč
d) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém katastrálním území 100 Kč
e) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu vyznačující pouze věcné břemeno s údaji katastru nemovitostí 100 Kč
f) Vydání prvé a další kopie listiny pořízené při vydání originálu listin uvedených v písmenech a) až c), za každou i jen započatou stránku formátu A4 30 Kč
g) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za každou i jen započatou stránku formátu A4 50 Kč

Osvobození

 • 1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu.68) Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69) je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68) je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.
 • 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5), jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky, a Lesy České republiky, s. p., souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
 • 3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu a nebytového prostoru a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s bytem a nebytovým prostorem, jejichž převod je bezplatný podle zvláštního právního předpisu upravujícího vlastnictví bytů.70)

Zmocnění

Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce může zvýšit správní úřad poplatek podle této položky na dvojnásobek.

Poznámky

 • 1. Měrnou jednotkou podle písmene a) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí parcela, budova včetně rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidované v katastru nemovitostí.
 • 2. Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.

Položka 120

Položka 120
a) Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 1000 Kč
b) Přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veřejné účely 1000 Kč
za každý
návrh
    nejvýše
v úhrnu
10 000 Kč

Osvobození

 • 1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu.68) Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69), je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68), je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.
 • 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5), jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.
 • 3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu a nebytového prostoru, jejichž převod je podle zvláštních právních předpisů bezplatný,70) a přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s uvedenými byty a nebytovými prostory.
 • 4. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle zvláštního právního předpisu.71)
 • 5. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu.29)

Poznámka

Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.

Položka 121

Položka 121
a) Vydání povolení k emisím skleníkových plynů 10 000 Kč
b) Změna povolení k emisím skleníkových plynů 3 000 Kč

Položka 122

Položka 122
a) Udělení pověření72) k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 1 000 Kč
b) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání nebo k odstraňování nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů 500 Kč
c) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu k upuštěním od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů 1 000 Kč
d) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady 1 000 Kč
e) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu s plánovaným vývozem, dovozem nebo tranzitem odpadů 6 000 Kč

Osvobození Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno rozhodnutí o udělení souhlasu s plánovaným vývozem nebo dovozem odpadu, kterým jsou použité pneumatiky (kód odpadu podle OECD – GK020, Položka podle celního sazebníku – 401220).

Položka 123

Položka 123
  Vydání dodatečného potvrzení nebo ověření dokladů, které se předkládají v řízení před celním orgánem 150 Kč

Položka 124

Položka 124
  Vydání rozhodnutí o původu zboží 350 Kč

Položka 125

Položka 125
  Vydání rozhodnutí o sazebním zařazení zboží 350 Kč

Část XI.

Poznámky k části XI

 • 1. Podle této části sazebníku vybírá poplatky pouze Úřad průmyslového vlastnictví.
 • 2. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání, s výjimkou poplatku stanoveného v položce 128 písmenu d) tohoto sazebníku.
 • 3. Poplatky zaplacené podle položek 128 písmen a) a g), 131, 134, 138 písmeno a), 141 písmeno a) a 142 tohoto sazebníku se nevracejí v případě zpětvzetí přihlášky nebo žádosti ani v případě zastavení řízení o přihlášce nebo žádosti.

Položka 126

Položka 126
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů
  za každou i započatou stránku 100 Kč
  za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 15 Kč

Poznámka

Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127

Položka 127
a) Přijetí žádosti  
  – o první prodloužení lhůty 200 Kč
  – o každé další prodloužení lhůty 500 Kč
  – o prominutí zmeškání lhůty 1 000 Kč
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví 1 000 Kč
c) Přijetí žádosti  
  – o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) 600 Kč
  – o zápis převodu 600 Kč
  – o zápis licence 600 Kč
  – o zápis zástavního práva 600 Kč
  – o konverzi evropské přihlášky73) 600 Kč
za každý stát,
do kterého
bude přihláška
zaslána
Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení

Položka 128

Položka 128
a) Přijetí přihlášky vynálezu 1 200 Kč
  – pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i) 600 Kč
b) Přijetí žádosti  
  – o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou 800 Kč
  – o zpřístupnění překladu nároků evropské patentové přihlášky včetně zpřístupnění oprav překladů 500 Kč
c) Přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu 3 000 Kč
  – za 11. a každý další uplatněný patentový nárok 500 Kč
d) Vydání patentové listiny do rozsahu  
  – deset stran strojopisu 1 600 Kč
  – za každou další stranu 100 Kč
e) Zveřejnění překladu evropského patentového spisu 2 000 Kč
  – za zveřejnění oprav překladu 100 Kč
f) Předložení překladu evropského patentového spisu v dodatečné lhůtě 3 000 Kč
g) Přijetí žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení 5 000 Kč

Položka 129

Položka 129
a) Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu 5 000 Kč
b) Přijetí návrhu na zrušení – patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu 2 000 Kč
  – evropského patentu 2 000 Kč
  – dodatkového ochranného osvědčení 2 000 Kč

Položka 130

Položka 130
  Úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci 1 500 Kč
Užitné vzory

Položka 131

Položka 131
Přijetí přihlášky užitného vzoru
  – pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i) 500 Kč

Položka 132

Položka 132
  Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru 5 000 Kč

Položka 133

Položka 133
  Přijetí návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku 2 000 Kč

Položka 134

Položka 134
  Přijetí žádosti o každé prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru 6 000 Kč

Poznámky

 • 1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.
 • 2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.
Průmyslové vzory

Položka 135

Položka 135
a) Přijetí přihlášky průmyslového vzoru 1 000 Kč
  – pokud je(jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i) 500 Kč
b) Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru 1 000 Kč
  – pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i) 500 Kč
  – za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce 600 Kč
  – za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce, pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i) 300 Kč

Položka 136

Položka 136
Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku 2 000 Kč
  – za každý další průmyslový vzor obsažený v hromadně zapsaném průmyslovém vzoru 800 Kč

Položka 137

Položka 137
Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru
  – poprvé o 5 roků 3 000 Kč
  – podruhé o 5 roků 6 000 Kč
  – potřetí o 5 roků 9 000 Kč
  – počtvrté o 5 roků 12 000 Kč

Poznámky

 • 1. Dojde-li k zápisu průmyslového vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za obnovu ochrany splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.
 • 2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.
Ochranné známky a označení původu

Položka 138

Položka 138
a) Přijetí přihlášky  
  – individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb 5 000 Kč
  – kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb 10 000 Kč
  – za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy 500 Kč
b) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku 1 000 Kč

Položka 139

Položka 139
a) Přijetí žádosti  
  – o obnovu zápisu individuální ochranné známky 2 500 Kč
  – o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky 5 000 Kč
  – o obnovu zápisu individuální ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data 5 000 Kč
  – o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data 10 000 Kč
b) Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky 2 000 Kč

Položka 140

Položka 140
Přijetí žádosti
  – o mezinárodní zápis ochranné známky 2 500 Kč
  – o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky 3 000 Kč
  – o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky 500 Kč

Položka 141

Položka 141
a) Přijetí žádosti o zápis označení původu/zeměpisného označení 4 000 Kč
b) Přijetí žádosti o mezinárodní zápis označení původu 2 500 Kč
c) Přijetí návrhu na zrušení zápisu označení původu/zeměpisného označení 2 000 Kč
d) Postoupení žádosti o ochranu označení původu/zeměpisného označení Komisi Evropských společenství 500 Kč

Poznámka

Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

Topografie polovodičových výrobků

Položka 142

Položka 142
  Přijetí přihlášky topografie polovodičových výrobků 5 000 Kč

Položka 143

Položka 143
  Přijetí návrhu na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku 2 000 Kč

Část XII.

Konzulární poplatky

Zmocnění k části XII

 • 1. Správní úřady vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku zvýšit, snížit nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti a mohou upustit od vybrání poplatku z důvodu zahraničně politického nebo jiného veřejného zájmu.
 • 2. Český zastupitelský úřad může upustit od vybrání poplatků podle položek 150, 151, 152 a 162 písm. a), provádí-li úkon v rámci programu vládní pomoci rozvojovým zemím pro tzv. vládní stipendisty.
 • 3. České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky i za úkony stanovené v jiné části sazebníku, k jejichž provedení nejsou příslušné, ale přijímají žádost o jejich provedení.
 • 4. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.

Poznámky k části XII

 • 1. Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají české zastupitelské úřady a Ministerstvo zahraničních věcí.
 • 2. Poplatky přepočítávané na cizí měny se zaokrouhlují
  • a) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je vyšší než 1:1 na celou jednotku měny s tím, že se zaokrouhluje dolů u částek do 0,50 (nominálu příslušné měny) a nahoru od 0,50 (nominálu příslušné měny) včetně,
  • b) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je nižší nebo přibližně roven poměru 1:1 na nejbližší nominální hodnotu mince nebo bankovky, u nichž zaokrouhlení dle místních podmínek odpovídá použití zaokrouhlení haléřů na české koruny.

Položka 144

Položka 144
Přijetí žádosti o udělení krátkodobého víza
a) podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie74) EUR stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie74)
b) podle dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí EUR stanoví příslušná dohoda o usnadnění udělování víz uzavřená mezi Evropskou unií a třetí zemí

Osvobození

 • Osvobození stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74).

Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti o udělení víza rodinným příslušníkům občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

Zmocnění

Zmocnění Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74).

Položka 144A

Položka 144A
  Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza 2 500 Kč

Osvobození

 • 1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 6 let.
 • 2. Od poplatků podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení víza do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů.
 • 3. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání.
 • 4. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni výzkumní pracovníci ze třetích zemí, kteří cestují za účelem provádění vědeckého výzkumu.

Zmocnění

 • 1. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou v jednotlivých případech od vybíraného poplatku upustit nebo jej snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, sportovních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.
 • 2. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou u dětí ve věku od šesti let a mladších dvanácti let vízový poplatek snížit nebo je od vízového poplatku osvobodit.

Položka 145

Položka 145
  Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem 5 000 Kč

Předmětem poplatku není

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem, je-li jedním ze snoubenců český občan zdržující se v zahraničí služebně.

Položka 146

Položka 146
  Přijetí žádostí u českého zastupitelského úřadu 750 Kč

Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti o provedení úkonu, který je zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.

Položka 147

Položka 147
  Vybrání pohledávky, renty a jiných dávek nebo plnění, s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví) 4 % z vybrané peněžní částky nebo peněžního ocenění dědictví nejméně
150 Kč
    nejvýše
2 000 Kč

Poznámky

 • 1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vybírá se poplatek podle položky 146 tohoto sazebníku.
 • 2. Základem poplatku za úkony v řízení o dědictví podle této položky je hodnota dědictví nesnížená o honorář právního zástupce.

Položka 148

Položka 148
Úschova
  – peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů 0,5 % z částky nebo ceny předmětu za každý rok nejméně
200 Kč
    nejvýše
20 000 Kč
  – listin nebo spisů za každý rok 200 Kč

Předmětem poplatku není

Úschova předmětu u českého zastupitelského úřadu za účelem doručení do České republiky.

Položka 149

Položka 149
a) Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv, závětí apod. 600 Kč
b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu 300 Kč

Položka 150

Položka 150
a) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo za uznání podpisu za vlastní 250 Kč
za každý podpis
b) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo uznání podpisu za vlastní na listinách určených pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně 125 Kč
c) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů (superlegalizace) 600 Kč
d) Ověření otisku úředních razítek a podpisů (superlegalizace) na listinách určených pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně 300 Kč
e) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů na českých dokladech nebo listinách a ověření listiny (apostila) určených k použití v cizině 100 Kč

Osvobození

Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozena superlegalizace úmrtního listu, pokud od vystavení prvopisu cizozemského dokladu neuplynul více než 1 rok.

Položka 151

Položka 151
a) Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie s listinou 300 Kč
b) Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie s listinou, jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně 150 Kč
c) Ověření správnosti předloženého překladu 300 Kč
d) Ověření správnosti předloženého překladu, jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně 150 Kč
e) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 100 Kč
f) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 100 Kč
g) Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 600 Kč

Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 152

Položka 152
Vyhotovení překladu spisového materiálu
a) do jazyka českého za každou i započatou stránku 600 Kč
b) z jazyka českého za každou i započatou stránku 650 Kč
c) z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou stránku 1 000 Kč
d) z nebo do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každou i započatou stránku 900 Kč

Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 153

Položka 153
a) Vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu 300 Kč
b) Vyhotovení překladu rodného, oddacího nebo úmrtního listu a jeho ověření 700 Kč

Předmětem poplatku není

První vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu.

Položka 154

Položka 154
Změna
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100 Kč
b) jména nebo příjmení v ostatních případech 1 000 Kč

Osvobození

 • 1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
 • 2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.
 • 3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Poznámky

 • 1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
 • 2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
 • 3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
 • 4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné.

Položka 155

Položka 155
a) Vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů 150 Kč
za každou
i započatou
stránku
    15 Kč
za každou
i započatou
stránku,
je-li pořizována
na kopírovacím
stroji nebo
na tiskárně
počítače
b) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy 300 Kč
za první stránku
150 Kč
za každou další
i započatou stránku
c) přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona 150 Kč

Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 156

Položka 156
  Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině 500 Kč

Položka 157

Položka 157
a) Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 1200 Kč
  – občanům mladším 14 let 400 Kč
b) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo náhradního cestovního dokladu EU 400 Kč
c) Zápis občana mladšího 10 let do cestovního dokladu rodiče 200 Kč
za každý zápis
d) Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat 1600 Kč
  – občanům mladším 14 let 1000 Kč
e) Změna údajů o občanu, zapsaném do cestovního dokladu jeho rodiče 150 Kč
f) Změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu 150 Kč
g) Vydání průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka 200 Kč

Osvobození

Předmětem poplatku není

 • 1. Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklad s výrobní vadou, anebo jejichž certifikáty pravosti byly zneplatněny.
 • 2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.

Zmocnění

V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle písmene b) této položky. Nouzí se pro účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních dokladů bez vlastního zavinění.

Položka 158

Položka 158
  Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o místě trvalého pobytu osob 150 Kč

Poznámka

Poplatek podle této položky se vybírá za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.

Položka 159

Položka 159
a) Vydání osvědčení o českém státním občanství 150 Kč
b) Vydání potvrzení o českém státním občanství 300 Kč

Položka 160

Položka 160
  Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz nebo pro tranzit zbraně nebo střeliva 500 Kč

Osvobození

 • 1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.
 • 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý dovoz nebo pro tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 161

Položka 161
  Potvrzení námořního protestu 600 Kč

Položka 162

Položka 162
Přijetí žádosti
a) o vydání povolení k pobytu 500 Kč
b) o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech (zelená karta) nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (modrá karta) 1000 Kč
c) o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s cizincem, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech (zelená karta) nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (modrá karta) 1000 Kč
d) o vystavení výpisu z evidence Rejstříku trestů 200 Kč

Osvobození

 • 1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a jeho rodinní příslušníci, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.
 • 2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí.

Položka 163

Položka 163
  Přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně 200 Kč

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o zápis úmrtí občana České republiky do Zvláštní matriky v Brně.

Poznámky pod čarou

 • 1) § 31, a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
 • 2) § 13, 20 až 23 a 36 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
 • 2a) § 23a, 33a, 60a, 134g a 134r zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb.
 • 2b) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
 • 3) § 10c zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb.
 • 4) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
 • 5) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 6) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 6a) § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
 • 7) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
 • 8) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • 9) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
 • 9a) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • 9b) § 35a a násl. zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 10) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
 • 11) Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomoci států a o změně některých zákonů.
 • 12) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
 • 13) Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů.
 • 14) § 68, 69 a 70 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • 15) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
 • 16) § 78a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
 • 17) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
 • 18) § 7 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
 • 19) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
 • 20) Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
 • 21) § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 • 22) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
 • 23) § 39 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 24) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • 25) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
  Vyhláška č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu.
 • 26) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
 • 26b) § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 206/2009 Sb.
 • 27) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • 28) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • 29) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
 • 30) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • 30a) § 52c odst. 1, 6 a 7 zákona č. 247/2000 Sb.
 • 30b) § 52b odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.
 • 30c) § 49 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.
 • 30d) § 52e odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.
 • 31) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
 • 32) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
 • 33) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • 34) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
 • 34a) § 30a odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb.
 • 35) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • 36) § 43 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. § 62 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 174/2000 Sb.
 • 37) Zákon č. 266/1994 Sb.
  Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • 38) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 62/1988 Sb.
  Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • 38a) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.
 • 38b) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.
 • 38c) Čl. 1 bod 6 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.
 • 38d) Čl. 51 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
 • 39) Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • 40) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
 • 41) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 • 41a) Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).
 • 42) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • 43) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
 • 44) Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
  Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele.
 • 45) Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 46) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).
 • 46a) Čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení Rady ES č. 1493/1999.
 • 46b) Čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.
 • 47) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • 48) § 16 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
 • 49) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
 • 49a) § 8 zákona č. 326/2004 Sb.
 • 49b) § 32 zákona č. 326/2004 Sb.
 • 49c) § 54 zákona č. 326/2004 Sb.
 • 49d) Čl. 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 21. října 2009 č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
 • 49e) Čl. 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
 • 49f) § 35 zákona č. 326/2004 Sb.
 • 49g) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
 • 49h) Čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
 • 49i) § 53 zákona č. 326/2004 Sb.
 • 49j) § 45 zákona č. 326/2004 Sb.
 • 49k) § 86 zákona č. 326/2004 Sb.
 • 49l) § 38a zákona č. 326/2004 Sb.
 • 49m) Čl. 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
 • 49n) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
 • 50) Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.
 • 51) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
 • 52) Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů.
 • 53) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
 • 54) Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
 • 55) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
 • 56) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 297/2008 Sb.
 • 57) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
 • 58) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 58a) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 59) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog.
  Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi.
 • 60) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
 • 60a) Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů).
 • 61) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.
 • 61a) Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.
 • 61b) Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).
 • 62) Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů.
 • 63) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb. a zákona č. 140/1961 Sb.
 • 64) Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů.
 • 64a) Zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.
 • 65) § 9 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 66a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 67) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
 • 68) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 • 69) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 • 70) § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
 • 71) Vyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • 72) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 73) Sdělení 69/2002 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), čl. 136 odst. 2.
  § 35b zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
 • 74) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).
 • 75) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
 • 76) § 24a zákona č. 167/1998 Sb., ve znění zákona č. 50/2013 Sb.
 • 2a)
  § 23a, 33a, 60a, 134g a 134r zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb.
  2b)
  Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
  3)
  § 10c zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb.
  4)
  Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
  5)
  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
  6)
  Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  6a)
  § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
  7)
  § 6 odst. 1 vyhlášky č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
  8)
  Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
  9)
  Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
  9a)
  Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
  9b)
  § 35a a násl. zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
  10)
  Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
  11)
  Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomoci států a o změně některých zákonů.
  12)
  Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
  13)
  Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů.
  15)
  § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
  16)
  § 78a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
  17)
  Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
  19)
  Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
  20)
  Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
  21)
  § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  22)
  § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
  23)
  § 39 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  24)
  Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
  25)
  Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
  Vyhláška č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu.
  26)
  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
  26b)
  § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 206/2009 Sb.
  27)
  Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  28)
  Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  29)
  Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
  30)
  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
  30a)
  § 52c odst. 1, 6 a 7 zákona č. 247/2000 Sb.
  30b)
  § 52b odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.
  30c)
  § 49 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.
  30d)
  § 52e odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.
  31)
  Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
  32)
  Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
  33)
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  34)
  Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
  34a)
  § 30a odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb.
  35)
  Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  36)
  § 43 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. § 62 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 174/2000 Sb.
  37)
  Zákon č. 266/1994 Sb.
  Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.
  38)
  Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 62/1988 Sb.
  Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  38a)
  Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.
  38b)
  Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.
  38c)
  Čl. 1 bod 6 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.
  38d)
  Čl. 51 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
  39)
  Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  41a)
  Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).
  42)
  Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  43)
  Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
  44)
  Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
  Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele.
  45)
  Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
  46)
  Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).
  46a)
  Čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení Rady ES č. 1493/1999.
  46b)
  Čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.
  47)
  Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  48)
  § 16 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
  49)
  Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
  49a)
  § 8 zákona č. 326/2004 Sb.
  49b)
  § 32 zákona č. 326/2004 Sb.
  49c)
  § 54 zákona č. 326/2004 Sb.
  49d)
  Čl. 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 21. října 2009 č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
  49e)
  Čl. 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
  49f)
  § 35 zákona č. 326/2004 Sb.
  49g)
  Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
  49h)
  Čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
  49i)
  § 53 zákona č. 326/2004 Sb.
  49j)
  § 45 zákona č. 326/2004 Sb.
  49k)
  § 86 zákona č. 326/2004 Sb.
  49l)
  § 38a zákona č. 326/2004 Sb.
  49m)
  Čl. 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
  49n)
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
  50)
  Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.
  51)
  Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
  52)
  Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů.
  53)
  Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
  54)
  Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
  55)
  Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
  56)
  Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 297/2008 Sb.
  57)
  Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
  58)
  Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  58a)
  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  59)
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog.
  Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi.
  60)
  Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
  60a)
  Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů).
  61)
  Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.
  61a)
  Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.
  61b)
  Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).
  62)
  Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů.
  63)
  Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb. a zákona č. 140/1961 Sb.
  64)
  Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů.
  64a)
  Zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.
  65)
  § 9 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  66a)
  Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  67)
  Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
  68)
  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  69)
  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
  71)
  Vyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  72)
  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  73)
  Sdělení 69/2002 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), čl. 136 odst. 2.
  § 35b zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
  74)
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).
  75)
  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
  76)
  § 24a zákona č. 167/1998 Sb., ve znění zákona č. 50/2013 Sb.