Hlavní navigace

Zákon o ochraně spotřebitele

Zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele

Část pátá
Společná a závěrečná ustanovení

§ 27 Ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání

Povinnosti prodávajících, výrobců, dovozců nebo dodavatelů mají i osoby, které provozují činnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) až e) bez příslušného oprávnění.

§ 28

zrušen.

§ 28a

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou

  • a) podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech,
  • b) seznam druhů obuvi, které nemusí být označeny údaji o materiálech použitých v jejich hlavních částech,
  • c) podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla včetně názvů těchto druhů, vlastností, které je charakterizují, jim přidaných symbolů a metod stanovení příslušných chemických a fyzikálních vlastností, jakož i pro označování výrobků z křišťálového skla včetně stanovení výrobků z křišťálového skla, které označování podléhají.
§ 29 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Stráský v.r.
Kováč v.r.