Hlavní navigace

Zákon o silničním provozu

Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu

Poznámky pod čarou

 • 1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
 • 3) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.
  Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
  Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
 • 4) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 4a) § 45 zákona č. 247/2000 Sb.
 • 5) Například § 17b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • 6) Vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
 • 7) Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.
 • 8) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
 • 8a) § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 9a) § 46 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.
 • 9b) § 47 odst. 3 a 4 zákona č. 247/2000 Sb.
 • 9c) § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 • 9d) Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • 10) § 2 odst. 10 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.
 • 11) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
 • 12) Vyhláška č. 58/1996 Sb., kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie.
 • 12a) Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • 13) Vyhláška č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.
 • 14) Vyhláška č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.
 • 14a) Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
 • 14b) § 24b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 436/2003 Sb.
 • 14c) Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
 • 15) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • 16) Například zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • 17) § 9 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.
 • 18) Zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase.
  Nařízení vlády č. 41/1998 Sb., o zavedení letního času v letech 1998 až 2001.
 • 18a) § 21 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • 19) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.
 • 20) Vyhláška č. 61/1983 Sb., o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), ve znění pozdějších předpisů.
 • 20a) § 12 a 13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb.
 • 21) Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 22) Například ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích, ČSN 36 560–1–1 Světelná signalizační zařízení, technické a funkční požadavky, ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení, umístění a použití návěstidel.
 • 23) Například § 23 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
 • 24) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
 • 25) § 25 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
 • 26) Například § 18 zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb., § 37 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
 • 27) Zákon č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 27a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 28) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • 29) ČSN 66 6416.
 • 31) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • 32) § 27a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
 • 32a) Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě.
 • 32b) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
 • 32c) Zákon č. 500/2004 Sb.
 • 33) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
 • 34) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
 • 34a) § 37 zákona č. 56/2001 Sb.
 • 35) § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.
 • 35a) Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 35b) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 35c) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
 • 35d) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • 35e) § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.
 • 35f) § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.
 • 35g) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 37) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • 38) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • 38a) § 69 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • 38b) Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 39) Například § 33 zákona č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 13 zákona č. 154/1994 Sb.
 • 40) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • 41) Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.
 • 44) Například Úmluva o silničním provozu (Vídeň 1968), Úmluva o silničním provozu (Ženeva 1949).
 • 45) Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.
 • 46) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 47) Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS.Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.
 • 2)
  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
  3)
  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.
  Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
  Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
  4)
  Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  4a)
  § 45 zákona č. 247/2000 Sb.
  5)
  Například § 17b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
  6)
  Vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
  7)
  Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.
  8)
  Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
  8a)
  § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  9a)
  § 46 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.
  9b)
  § 47 odst. 3 a 4 zákona č. 247/2000 Sb.
  9d)
  Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  10)
  § 2 odst. 10 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.
  11)
  Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
  12)
  Vyhláška č. 58/1996 Sb., kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie.
  12a)
  Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  13)
  Vyhláška č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.
  14)
  Vyhláška č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.
  14a)
  Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
  14b)
  § 24b zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 436/2003 Sb.
  14c)
  Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
  15)
  Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  16)
  Například zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  17)
  § 9 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.
  18)
  Zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase.
  Nařízení vlády č. 41/1998 Sb., o zavedení letního času v letech 1998 až 2001.
  18a)
  § 21 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  19)
  Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.
  20)
  Vyhláška č. 61/1983 Sb., o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), ve znění pozdějších předpisů.
  20a)
  § 12 a 13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb.
  21)
  Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  22)
  Například ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích, ČSN 36 560–1–1 Světelná signalizační zařízení, technické a funkční požadavky, ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení, umístění a použití návěstidel.
  23)
  Například § 23 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
  24)
  Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
  25)
  § 25 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
  26)
  Například § 18 zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb., § 37 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
  27)
  Zákon č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  27a)
  Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
  29)
  ČSN 66 6416.
  31)
  Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  32)
  § 27a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
  32a)
  Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě.
  32b)
  Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
  33)
  Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
  34a)
  § 37 zákona č. 56/2001 Sb.
  35a)
  Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  35b)
  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  35c)
  § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
  35d)
  Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  35f)
  § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.
  35g)
  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  37)
  Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  38)
  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
  38a)
  § 69 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  38b)
  Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  39)
  Například § 33 zákona č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 13 zákona č. 154/1994 Sb.
  40)
  Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  41)
  Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.
  44)
  Například Úmluva o silničním provozu (Vídeň 1968), Úmluva o silničním provozu (Ženeva 1949).
  45)
  Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.
  46)
  Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  47)
  Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS.Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.