Hlavní navigace

Zákon o silničním provozu

Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu

Část druhá
Změna zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

§ 138

㤠3
Ředitelství služby dopravní policie vykonává působnost okresního dopravního inspektorátu ve vztahu k zastupitelským úřadům cizích států ve věcech evidencí silničních vozidel a schvalování technické způsobilosti silničních vozidel.“.

3. § 4 se zrušuje.
4. V § 5 odst. 1 se písmena a), b), c), d), e), g) a k) zrušují. Dosavadní písmena f), h), i) a j) se označují jako písmena a), b), c) a d).
5. V § 5 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
6. § 6 až 8 včetně poznámek pod čarou č. 5), 6), 7), 8), 9) a 10) se zrušují.
7. § 9 až 11 se zrušují.