Hlavní navigace

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Zákon č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Poznámky pod čarou

 • 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů.
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES a 2010/78/EU.
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, 2003/71/ES, 2004/109/ES a 2005/1/ES.
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/11/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU, 2013/50/EU a 2014/51/EU.
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/31/ES a 2007/44/ES.
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU a 2013/50/EU.
  Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
  Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU.
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.
 • 2) Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 862/2012, 621/2013 a č. 759/2013.
  Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012.
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
 • 2b) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 2c) Čl. 2 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 2d) Bod 3 Mezinárodního účetního standardu IAS 24 – Zveřejnění spřízněných stran, který tvoří přílohu nařízení Komise (ES) č. 1725/2003.
 • 2e) Čl. 38 a 39 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 2g) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění.
 • 2h) § 27 odst. 2 a 3 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.
 • 3) § 14 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.
 • 3a) Čl. 7 a 8 nařízení Komise (ES) č. 1278/2006.
 • 3b) Čl. 31 a 32 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 3c) Čl. 12 a 13 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 3d) Čl. 13 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 3e) Čl. 9 až 11 a 14 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 6) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
 • 6a) Čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 6b) Čl. 24 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 6c) Čl. 29 až 31 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 6d) Čl. 21 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 6e) Čl. 22 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 6f) Čl. 9 a 10 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 6g) Čl. 9 až 11, 22, 23, 33 a tab. 3 přílohy II nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 6h) Čl. 22 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 6i) Čl. 25 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 6j) Čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 7) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • 8) Nařízení Komise (ES) č. 809/2004.
 • 9) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí převoditelných cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES.
 • 10) Čl. 35 odst. 4, čl. 36 a čl. 37 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 10a) Čl. 35 odst. 1 až 3 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 10b) Čl. 37 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 10c) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES.
 • 10d) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES.
  Směrnice Rady 80/390/EHS ze dne 17. března 1980 o koordinaci požadavků na sestavení, kontrolu a šíření prospektu cenných papírů, které mají být zveřejněny při přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů.
 • 10e) Čl. 17, 29, 30, 32 až 34 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 10f) Čl. 18 až 20 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 10g) Čl. 27, 29, 30, 32 až 34 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 10h) Čl. 28 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 12a) Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství.
 • 12b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven.
 • 12d) § 21 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a d) a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • 13a) Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
 • 14) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů.
 • 14a) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003.
 • 14b) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14c) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • 15) Čl. 6 odst. 10 a čl. 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES.
 • 16) Článek 1 a čl. 16 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES.
 • 17) Čl. 2 a 3 směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrných informací ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavování seznamů zasvěcených osob, oznamování manažerských transakcí a oznamování podezřelých transakcí.
 • 17a) Rozhodnutí Komise (ES) 2001/527/ES ze dne 6. června 2001 o zřízení Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry.
 • 17c) Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES.
 • 18) § 189 insolvenčního zákona.
 • 19) § 205 insolvenčního zákona.
 • 20) Insolvenční zákon.
 • 21) § 173 odst. 3 insolvenčního zákona..
 • 22a) Čl. 15 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 22b) Čl. 16 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.
 • 23) § 1843 občanského zákoníku.
 • 24) Čl. 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí.
  Čl. 7 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění.
 • 25) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.
 • 26) § 2 písm. a) a § 6 odst. 1 zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.
 • 27) Například § 28 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 120/2007 Sb., § 43 odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 36/2004 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.
 • 29) Čl. 115 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.
 • 30) Čl. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES.
 • 31) Čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic Komise 2007/18/ES a 2010/16/EU.
 • 32) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).
 • 34) Čl. 112 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.
 • 36) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika.
 • 37) Čl. 16 odst. 2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu), ve znění směrnice 2010/78/EU.
  Čl. 22 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, ve znění směrnice 2010/78/EU. Čl. 58a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve znění směrnice 2010/78/EU.
  Čl. 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, ve znění směrnice 2010/78/EU.
 • 38) Čl. 50 a 117 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.
 • 39) Čl. 62 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve znění směrnice 2010/78/EU.
 • 40) Čl. 117 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.
 • 41) Čl. 113 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU..
 • 42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
 • 43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
 • 44) Čl. 4 odst. 1 bod 40 a čl. 458 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
 • 45) Čl. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/36/EU.
 • 47) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.
 • 48) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.
 • 49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009.
 • 50) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
 • 51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.
 • 52) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.
 • 56) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorie zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce.
 • 57) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
 • 61) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365.