Obsah předpisu Tisk stránky

Zákon o platebním styku

 

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku

Část pátá
Zvláštní ustanovení o některých platebních účtech

Hlava II - Změna platebního účtu

Díl 1: Vnitrostátní změna platebního účtu
(1) Poskytovatel, který s uživatelem uzavřel smlouvu o platebním účtu a kterého uživatel požádal o změnu platebního účtu (dále jen "nový poskytovatel"), umožní tomuto uživateli prostřednictvím formuláře
a) určit poskytovatele, který uživateli vede platební účet a má provést činnosti uvedené v § 124k (dále jen "dosavadní poskytovatel"),
b) určit, které činnosti podle § 124k odst. 1 má dosavadní poskytovatel provést,
c) jednotlivě uvést převody peněžních prostředků, které má nový poskytovatel začít provádět podle § 124l odst. 4, dosavadní poskytovatel přestat provádět podle § 124k odst. 1 písm. b) a o kterých má dosavadní poskytovatel předat informace novému poskytovateli podle § 124k odst. 2, nebo určit, že se tyto činnosti mají týkat všech těchto převodů,
d) určit den, k němuž má dosavadní poskytovatel provést činnosti podle § 124k odst. 1,
e) určit, zda si přeje obdržet informace podle § 124k odst. 3,
f) určit, zda má nový poskytovatel informovat plátce nebo příjemce o změně platebního účtu podle § 124l odst. 1, a uvést příslušné kontaktní údaje,
g) určit den, od něhož má nový poskytovatel začít provádět převody peněžních prostředků podle § 124l odst. 4,
h) určit, zda vypovídá závazek ze smlouvy o platebním účtu, kterou uzavřel s dosavadním poskytovatelem,
i) určit, zda má dosavadní poskytovatel předat novému poskytovateli informace o pravidelně se opakujících příchozích převodech a odchozích inkasech podle § 124k odst. 2.
(2) Formulář podle odstavce 1 musí být sepsán v úředním jazyce státu, v němž je platební služba nabízena, nebo v jazyce, na kterém se strany dohodnou.
(3) Nový poskytovatel poskytne uživateli na jeho žádost kopii vyplněného formuláře podle odstavce 1.
(4) Nový poskytovatel požádá jménem uživatele do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu uživatel sdělil údaje podle odstavce 1, dosavadního poskytovatele o provedení činností uvedených v § 124k.
(5) Nový poskytovatel ověří totožnost uživatele před tím, než jeho jménem požádá dosavadního poskytovatele o provedení činností uvedených v § 124k; neposkytne-li uživatel na výzvu poskytovatele potřebnou součinnost při ověření své totožnosti, hledí se na něho, jako by o změnu platebního účtu nepožádal.
(1) Dosavadní poskytovatel ve vztahu k platebnímu účtu, v rozsahu a ke dni, které určí uživatel, nejdříve však osmý pracovní den ode dne, kdy ho nový poskytovatel požádal podle § 124j odst. 4,
a) přestane provádět převody peněžních prostředků, je-li uživatel příjemcem (dále jen "příchozí převod"),
b) přestane provádět převody peněžních prostředků, ke kterým dal uživatel trvalý příkaz, a inkasa, je-li uživatel plátcem (dále jen "odchozí inkaso"),
c) převede zůstatek peněžních prostředků, s nimiž je uživatel oprávněn nakládat, na platební účet vedený novým poskytovatelem.
(2) Dosavadní poskytovatel předá v rozsahu, který určí uživatel, do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ho nový poskytovatel požádal podle § 124j odst. 4, novému poskytovateli informace o stávajících trvalých příkazech a souhlasech k inkasu a o pravidelně se opakujících příchozích převodech a odchozích inkasech provedených během 13 měsíců přede dnem, kdy ho nový poskytovatel požádal podle § 124j odst. 4. Dosavadní poskytovatel předá tyto informace v rozsahu potřebném k řádnému provedení platební transakce.
(3) Určí-li to uživatel podle § 124j odst. 1 písm. e), poskytne dosavadní poskytovatel informace podle odstavce 2 také jemu.
(1) Nový poskytovatel do 2 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel informace podle § 124k odst. 2 od dosavadního poskytovatele, ve vztahu k platebnímu účtu a v rozsahu, které určí uživatel,
a) odešle plátci, který prováděl ve vztahu k platebnímu účtu uživatele vedeném dosavadním poskytovatelem pravidelně se opakující převody peněžních prostředků, informaci o změně platebního účtu uživatele spolu s údajem nebo jedinečným identifikátorem, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platebního příkazu ve vztahu k platebnímu účtu uživatele, který vede nový poskytovatel,
b) odešle příjemci, který je na základě souhlasu uživatele oprávněn dát platební příkaz k inkasu, informaci, odkdy bude možné provádět inkasa ve vztahu k platebnímu účtu, který vede nový poskytovatel, a informaci o změně platebního účtu uživatele spolu s údajem nebo jedinečným identifikátorem, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platebního příkazu ve vztahu k platebnímu účtu uživatele, který vede nový poskytovatel,
c) vyzve uživatele, aby doplnil údaje potřebné k informování plátce nebo příjemce podle písmene a) nebo b), jestliže údaje, které má nový poskytovatel k dispozici, nejsou dostatečné.
(2) Informuje-li nový poskytovatel plátce nebo příjemce podle odstavce 1 písm. a) nebo b), poskytne jim kopii plné moci uživatele.
(3) Nepožádá-li uživatel nového poskytovatele o informování plátce nebo příjemce podle odstavce 1 písm. a) nebo b), nový poskytovatel poskytne uživateli na jeho žádost vzory informačních sdělení o změně platebního účtu určené plátci nebo příjemci. Vzor informačního sdělení obsahuje údaj nebo jedinečný identifikátor, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platebního příkazu ve vztahu k platebnímu účtu uživatele, a informaci o tom, odkdy bude možné provádět inkasa a převody peněžních prostředků ve vztahu k platebnímu účtu uživatele, který vede nový poskytovatel.
(4) Nový poskytovatel začne provádět převody peněžních prostředků, ke kterým dal uživatel souhlas trvalým příkazem, a odchozí inkasa ve vztahu k účtu, v rozsahu a v den, které určí uživatel, nejdříve však třetí pracovní den ode dne, kdy obdržel informace podle § 124k odst. 2 od dosavadního poskytovatele.
(1) Požaduje-li poskytovatel úplatu za služby podle § 124j, § 124k odst. 1 nebo § 124l odst. 1 až 3, musí tato úplata být přiměřená a musí odpovídat skutečným nákladům poskytovatele.
(2) Dosavadní poskytovatel nesmí požadovat úplatu za poskytnutí informací podle § 124k odst. 2 a 3.
(1) Poskytovatel bezplatně zpřístupní na svých internetových stránkách a na trvalém nosiči dat ve svých obchodních prostorách informace o
a) postupu při zahájení změny platebního účtu podle § 124j a povinnostech dosavadního poskytovatele a nového poskytovatele podle § 124k a 124l,
b) lhůtách stanovených k provedení jednotlivých činností při změně platebního účtu,
c) úplatě podle § 124m odst. 1 a
d) způsobu mimosoudního řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem.
(2) Poskytovatel bezplatně poskytne informace podle odstavce 1 tomu, kdo o ně požádá.
(3) Poskytovatel oznámí vždy do konce února České národní bance, kolikrát v předchozím kalendářním roce provedl změnu platebního účtu, a uvede, kdy vystupoval jako nový poskytovatel a kdy jako dosavadní poskytovatel. Poskytovatel ve stejné lhůtě oznámí České národní bance počet žádostí o změnu platebního účtu podaných v předchozím kalendářním roce, které odmítl provést, a důvody odmítnutí.
(1) Poskytovatel není povinen provést změnu platebního účtu, jestliže platební účet vedený dosavadním poskytovatelem a platební účet vedený novým poskytovatelem jsou vedeny v různé měně.
(2) Ustanovení tohoto dílu se nepoužijí na Českou národní banku.
Díl 2: Součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu
(1) Poskytovatel, který vede uživateli platební účet a kterého uživatel požádal o součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu, v rozsahu a v den, které určí uživatel,
a) poskytne uživateli informace o stávajících trvalých příkazech a souhlasech k inkasu a pravidelně se opakujících příchozích převodech a odchozích inkasech provedených během 13 měsíců přede dnem, kdy ho uživatel požádal o součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu,
b) převede zůstatek peněžních prostředků, s nimiž je uživatel oprávněn nakládat, na platební účet vedený v jiném členském státě.
(2) Nedohodnou-li se strany jinak, poskytovatel provede činnosti podle odstavce 1 nejdříve šestý pracovní den ode dne, kdy ho uživatel požádal o součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu.

spacer spacer spacer
Obsah předpisu Skrýt zrušené nebo nahrazené pùvodní znìní pøedpisu (nyní pøeškrtnuto). Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 5549 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 19 %
 
Informace o účetnictví 13 %
 
Právní problematiku 10 %
 
Vzory šablon/smluv 13 %
 
Diskuzní fórum 13 %
 
Glosář pojmů 10 %
 
Informace o daních 10 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 11 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí