Hlavní navigace

Zákon o platebním styku

Zákon č. 284/2009 Sb., zákon o platebním styku

Část první
Obecná ustanovení

§ 1 Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

 • a) činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,
 • b) účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování,
 • c) práva a povinnosti poskytovatelů platebních služeb (dále jen „poskytovatel“) a uživatelů platebních služeb (dále jen „uživatel“),
 • d) práva a povinnosti vydavatelů elektronických peněz (dále jen „vydavatel“) a držitelů elektronických peněz (dále jen „držitel“),
 • e) práva a povinnosti podnikatelů, kteří prostřednictvím internetových stránek srovnávají úplaty za služby spojené s platebním účtem uplatňované různými poskytovateli (dále jen „provozovatel srovnávacích stránek“),
 • f) používání jednotného označení k označení služeb spojených s platebním účtem,
 • g) postup při změně platebního účtu,
 • h) přístup k platebnímu účtu.
§ 2 Vymezení některých pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

 • a) platební transakcí vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků, ledaže se nejedná o platební službu (§ 3 odst. 3),
 • b) platebním účtem účet, který slouží k provádění platebních transakcí,
 • c) peněžními prostředky bankovky, mince, bezhotovostní peněžní prostředky a elektronické peníze,
 • d) platebním prostředkem zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi poskytovatelem a uživatelem, které jsou vztaženy k osobě uživatele a kterými uživatel dává platební příkaz,
 • e) bezhotovostním obchodem s cizí měnou nákup nebo prodej peněžních prostředků v české nebo cizí měně za peněžní prostředky v jiné měně, jestliže jsou peněžní prostředky od uživatele přijaty nebo uživateli dány k dispozici bezhotovostně ,
 • f) inkasem převod peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli příjemce nebo svému poskytovateli,
 • g) úhradou převod peněžních prostředků z platebního účtu plátce na platební účet příjemce na základě platebního příkazu, který dává plátce přímo svému poskytovateli,
 • h) trvalým příkazem platební příkaz plátce k provádění převodů peněžních prostředků z platebního účtu plátce v předem určených dnech nebo v pravidelně se opakujících intervalech,
 • i) možností přečerpání výslovné ujednání smluvních stran o zpřístupnění peněžních prostředků, které přesahují aktuální zůstatek na platebním účtu spotřebitele,
 • j) překročením faktické zpřístupnění více peněžních prostředků, než je zůstatek na platebním účtu nebo než je smluvená možnost přečerpání,
 • k) službou spojenou s platebním účtem platební nebo jiná služba poskytnutá v souvislosti s otevřením nebo vedením platebního účtu, včetně překročení, možnosti přečerpání, vydávání nástrojů uvedených v § 3 odst. 3 písm. c) bodech 1 až 3 a platebních transakcí prováděných těmito nástroji.

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

 • a) členským státem stát Evropské unie nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 • b) jiným členským státem členský stát jiný než Česká republika,
 • c) domovským členským státem členský stát, ve kterém se nachází sídlo poskytovatele nebo vydavatele ; nemá-li poskytovatel nebo vydavatel elektronických peněz sídlo, pak členský stát, ve kterém se nachází jeho ústředí,
 • d) hostitelským členským státem členský stát, který není domovským členským státem poskytovatele nebo vydavatele a ve kterém má poskytovatel nebo vydavatel pobočku, obchodního zástupce nebo ve kterém dočasně jinak poskytuje služby,
 • e) počátečním kapitálem součet
  • 1. splaceného základního kapitálu,
  • 2. splaceného emisního ážia,
  • 3. povinných rezervních fondů,
  • 4. ostatních fondů vytvořených z rozdělení zisku, které lze použít výhradně k uhrazení ztráty uvedené v účetní závěrce,
  • 5. rozdílu nerozděleného zisku z předchozích období, uvedeného v účetní závěrce ověřené auditorem a schválené příslušným orgánem právnické osoby, o jehož rozdělení příslušný orgán právnické osoby nerozhodl, a neuhrazené ztráty z předchozích období včetně ztráty za minulá účetní období,
 • f) kvalifikovanou účastí přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet na základním kapitálu právnické osoby nebo na hlasovacích právech v právnické osobě, který představuje alespoň 10 % nebo možnost uplatňování významného vlivu na řízení podniku jiné osoby,
 • g) úzkým propojením vztah
  • 1. splaceného základního kapitálu,
  • 2. splaceného emisního ážia,
  • 3. povinných rezervních fondů,
  • 4. ostatních fondů vytvořených z rozdělení zisku, které lze použít výhradně k uhrazení ztráty uvedené v účetní závěrce,
  • 5. rozdílu nerozděleného zisku z předchozích období, uvedeného v účetní závěrce ověřené auditorem a schválené příslušným orgánem právnické osoby, o jehož rozdělení příslušný orgán právnické osoby nerozhodl, a neuhrazené ztráty z předchozích období včetně ztráty za minulá účetní období,
 • h) vedoucí osobou
  • 1. splaceného základního kapitálu,
  • 2. splaceného emisního ážia,
  • 3. povinných rezervních fondů,
  • 4. ostatních fondů vytvořených z rozdělení zisku, které lze použít výhradně k uhrazení ztráty uvedené v účetní závěrce,
  • 5. rozdílu nerozděleného zisku z předchozích období, uvedeného v účetní závěrce ověřené auditorem a schválené příslušným orgánem právnické osoby, o jehož rozdělení příslušný orgán právnické osoby nerozhodl, a neuhrazené ztráty z předchozích období včetně ztráty za minulá účetní období,
 • i) pobočkou
  • 1. splaceného základního kapitálu,
  • 2. splaceného emisního ážia,
  • 3. povinných rezervních fondů,
  • 4. ostatních fondů vytvořených z rozdělení zisku, které lze použít výhradně k uhrazení ztráty uvedené v účetní závěrce,
  • 5. rozdílu nerozděleného zisku z předchozích období, uvedeného v účetní závěrce ověřené auditorem a schválené příslušným orgánem právnické osoby, o jehož rozdělení příslušný orgán právnické osoby nerozhodl, a neuhrazené ztráty z předchozích období včetně ztráty za minulá účetní období,
 • j) obchodním zástupcem ten, kdo na základě smlouvy s poskytovatelem jedná při uzavírání smlouvy o platebních službách nebo při poskytování platebních služeb jménem poskytovatele, nebo ten, kdo na základě smlouvy s vydavatelem jedná při distribuci nebo zpětné výměně elektronických peněz jménem vydavatele; obchodním zástupcem není zaměstnanec ani prokurista poskytovatele nebo vydavatele,
 • k) skupinou seskupení složené z
  • 1. splaceného základního kapitálu,
  • 2. splaceného emisního ážia,
  • 3. povinných rezervních fondů,
  • 4. ostatních fondů vytvořených z rozdělení zisku, které lze použít výhradně k uhrazení ztráty uvedené v účetní závěrce,
  • 5. rozdílu nerozděleného zisku z předchozích období, uvedeného v účetní závěrce ověřené auditorem a schválené příslušným orgánem právnické osoby, o jehož rozdělení příslušný orgán právnické osoby nerozhodl, a neuhrazené ztráty z předchozích období včetně ztráty za minulá účetní období,
 • l) platebním systémem systém s jednotnými pravidly, který slouží k provádění, zúčtování nebo vypořádání platebních transakcí.

(3) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

 • a) plátcem uživatel, z jehož platebního účtu mají být odepsány peněžní prostředky k provedení platební transakce nebo který dává k dispozici peněžní prostředky k provedení platební transakce,
 • b) příjemcem uživatel, na jehož platební účet mají být podle platebního příkazu připsány peněžní prostředky nebo jemuž mají být podle platebního příkazu peněžní prostředky dány k dispozici,
 • c) platebním příkazem pokyn poskytovateli, jímž plátce nebo příjemce žádá o provedení platební transakce,
 • d) dnem valuty okamžik, ke kterému je platební transakce evidována pro potřeby výpočtu úroku z peněžních prostředků na platebním účtu,
 • e) referenčním směnným kurzem směnný kurz, který se použije jako základ pro přepočet měn a který pochází z veřejně přístupného zdroje nebo byl poskytovatelem zpřístupněn,
 • f) referenční úrokovou sazbou úroková sazba, která se použije jako základ pro výpočet úroku a která pochází z veřejně přístupného zdroje,
 • g) jedinečným identifikátorem kombinace písmen, číslic nebo symbolů, kterými se podle určení poskytovatele identifikuje uživatel nebo jeho účet při provádění platebních transakcí,
 • h) trvalým nosičem dat jakýkoli předmět, který umožňuje uživateli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě,
 • i) pracovním dnem den, kdy poskytovatel plátce nebo poskytovatel příjemce provádějící platební transakci obvykle vykonává činnosti potřebné pro provedení této platební transakce,
 • j) provozní dobou část pracovního dne, kdy poskytovatel plátce nebo poskytovatel příjemce provádějící platební transakci obvykle vykonává činnosti potřebné pro provedení této platební transakce,
 • k) osobou oprávněně pobývající v členském státě
  • 1. občan členského státu, jakož i jeho rodinný příslušník podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky,
  • 2. cizinec pobývající na území České republiky přechodně nebo trvale podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky,
  • 3. cizinec, který na území České republiky požádal o udělení mezinárodní ochrany anebo kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona upravujícího azyl,
  • 4. cizinec pobývající na území České republiky podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  • 5. osoba pobývající na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt ozbrojených sil jiných států na území České republiky,
  • 6. osoba požívající na území České republiky výsad a imunit podle mezinárodního práva,
  • 7. osoba, která oprávněně pobývá na území jiného členského státu.
§ 3 Platební služba

(1) Platební službou je

 • a) služba umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem,
 • b) služba umožňující výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem,
 • c) provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz
  • 1. plátce,
  • 2. příjemce, nebo
  • 3. plátce prostřednictvím příjemce,
  • jestliže poskytovatel neposkytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr,
 • d) provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz
  • 1. plátce,
  • 2. příjemce, nebo
  • 3. plátce prostřednictvím příjemce,
  • jestliže poskytovatel neposkytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr,
 • jestliže poskytovatel poskytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr,
 • e) vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků,
 • f) provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce (poukazování peněz),
 • g) provedení platební transakce poskytovatelem služeb elektronických komunikací, jestliže je souhlas plátce s provedením platební transakce dáván prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení.

(2) O provedení převodu peněžních prostředků se jedná i v případě bezhotovostního obchodu s cizí měnou, pokud nejde o činnost, která je investiční službou podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
(3) Platební službou není

 • a) přeprava, sběr, zpracování a doručení bankovek a mincí,
 • b) směnárenská činnost,
 • c) vydávání
  • 1. šeků, směnek nebo cestovních šeků v listinné podobě,
  • 2. papírových poukázek na zboží nebo služby,
  • 3. poštovních poukazů podle zákona upravujícího poštovní služby,
  • 4. platebních prostředků, které slouží pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem platebního prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb,
 • ani platební transakce jimi prováděná,
 • d) platební transakce prováděná
  • 1. šeků, směnek nebo cestovních šeků v listinné podobě,
  • 2. papírových poukázek na zboží nebo služby,
  • 3. poštovních poukazů podle zákona upravujícího poštovní služby,
  • 4. platebních prostředků, které slouží pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem platebního prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb,
 • e) vyplacení hotovosti
  • 1. šeků, směnek nebo cestovních šeků v listinné podobě,
  • 2. papírových poukázek na zboží nebo služby,
  • 3. poštovních poukazů podle zákona upravujícího poštovní služby,
  • 4. platebních prostředků, které slouží pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem platebního prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb,
 • f) služba poskytovatelů technických služeb, kteří podporují poskytování platebních služeb, aniž by peněžní prostředky, které jsou předmětem platební transakce, přecházely do jejich držby.
§ 4 Elektronické peníze

(1) Elektronickými penězi je peněžní hodnota, která

 • a) představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal ,
 • b) je uchovávaná elektronicky,
 • c) je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a
 • d) je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal .

(2) Elektronickými penězi není peněžní hodnota, která nemůže být použita k provedení jiné platební transakce než platební transakce uvedené v § 3 odst. 3 písm. c) bodě 4 nebo v § 3 odst. 3 písm. d) bodě 7.