Hlavní navigace

Zákon o platebním styku

Zákon č. 124/2002 Sb., zákon o platebním styku

Část pátá
Správní delikty

§ 34a

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 2a provádí nebo zprostředkovává převody peněžních prostředků bez licence nebo v rozporu s ní.
(2) Vydavatel se dopustí správního deliktu tím, že

 • a) neinformuje o svých obchodních podmínkách pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků podle § 17 odst. 1,
 • b) neinformuje ve svých obchodních podmínkách pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků o souladu a odchylkách těchto podmínek od vzorových obchodních podmínek České národní banky nebo jejich změn podle § 17 odst. 2 a 3,
 • c) neposkytne České národní bance své obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků podle § 17 odst. 4,
 • d) neprovede zpětnou výměnu elektronických peněz v souladu s § 20 odst. 1 a 2, nebo
 • e) nestanoví podmínky pro zpětnou výměnu elektronických peněz v souladu s § 20 odst. 3.

(3) Instituce elektronických peněz se dopustí správního deliktu tím, že

 • a) vykonává jinou činnost, než je uvedena v § 18c odst. 1,
 • b) poskytne úvěr nebo nabude účast na základním kapitálu nebo hlasovacích právech nebo vykonává kontrolu9b) v rozporu s § 18c odst. 2,
 • c) nesplní některý z požadavků stanovených Českou národní bankou na vnitřní řídicí a kontrolní systém nebo některý z požadavků zvláštního zákona9d) na ověření vnitřního řídicího a kontrolního systému včetně systému řízení rizik podle § 18d odst. 4,
 • d) nesplní informační povinnost podle § 18d odst. 5 nebo 6,
 • e) nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 18e, nebo
 • f) investuje peněžní prostředky v rozporu s požadavky podle § 18f odst. 1.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

 • a) poruší podmínku, za níž bylo vydáno povolení k vydávání elektronických peněz podle § 19 odst. 1, nebo
 • b) nesplní oznamovací povinnost podle § 19 odst. 2 nebo 5.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že vydává elektronické peníze bez licence podle § 18b odst. 1 nebo povolení České národní banky podle § 19 odst. 1.
(6) Provozovatel nebo účastník systému se dopustí správního deliktu tím, že

 • a) nesplní podmínku stanovenou jako princip zúčtování podle § 23 odst. 2,
 • b) neoznámí změnu podle § 28 odst. 1, nebo
 • c) nepožádá o předchozí souhlas podle § 28 odst. 2 nebo 3.

(7) Provozovatel systému se dopustí správního deliktu tím, že při provozování systému nedodrží podmínku stanovenou v licenci podle § 30 odst. 4.
(8) Účastník systému nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 28 odst. 5 se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne informaci o systémech nebo o pravidlech těchto systémů podle § 28 odst. 4, anebo nesplní oznamovací povinnost podle § 28 odst. 5.
(9) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 4 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavců 1 a 3 a odstavců 5 až 8 se uloží pokuta do 50 000 000 Kč.

§ 34b Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby11b) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá Česká národní banka (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2011.). Uložená pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(7) Náhrady nákladů řízení za porušení povinností podle tohoto zákona jsou příjmem rozpočtu České národní banky a jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejich uložení nabylo právní moci. Náklady řízení vybírá Česká národní banka. Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu13). (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2011.)
(8) (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2011.)