Hlavní navigace

Zákon o ochraně osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů

Část první
Ochrana osobních údajů

Hlava VII: Přestupky

§ 44

(1) Fyzická osoba, která

 • a) je ke správci nebo zpracovateli v pracovním nebo jiném obdobném poměru,
 • b) vykonává pro správce nebo zpracovatele činnosti na základě dohody, nebo
 • c) v rámci plnění zvláštním zákonem uložených oprávnění a povinností přichází u správce nebo zpracovatele do styku s osobními údaji,

se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti (§ 15).
(2) Fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku tím, že při zpracování osobních údajů

 • a) nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování [§ 5 odst. 1 písm. a) a b)] nebo stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo překročí oprávnění vyplývající ze zvláštního zákona,
 • b) zpracovává nepřesné osobní údaje [§ 5 odst. 1 písm. c)],
 • c) shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu [§ 5 odst. 1 písm. d), f) až h)],
 • d) uchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování [§ 5 odst. 1 písm. e)],
 • e) zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně (§ 5 odst. 2 a § 9),
 • f) neposkytne subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným způsobem (§ 11),
 • g) odmítne subjektu údajů poskytnout požadované informace (§ 12 a § 21),
 • h) nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů (§ 13),
 • i) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona (§ 16 a § 27),
 • j) neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě.

(3) Fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku tím, že při zpracování osobních údajů některým ze způsobů podle odstavce 2

 • a) ohrozí větší počet osob svým neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života, nebo
 • b) poruší povinnosti pro zpracování citlivých údajů (§ 9).

(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.
(5) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.
(6) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do výše 5 000 000 Kč.

§ 44a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

§ 45

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku tím, že při zpracování osobních údajů

 • a) nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování [§ 5 odst. 1 písm. a) a b)], nebo stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo překročí oprávnění vyplývající ze zvláštního zákona,
 • b) zpracovává nepřesné osobní údaje [§ 5 odst. 1 písm. c)],
 • c) shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu [§ 5 odst. 1 písm. d), f) až h)],
 • d) uchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování [§ 5 odst. 1 písm. e)],
 • e) zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně (§ 5 odst. 2 a § 9),
 • f) neposkytne subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným způsobem (§ 11),
 • g) odmítne subjektu údajů poskytnout požadované informace (§ 12 a § 21),
 • h) nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů (§ 13),
 • i) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona (§ 16 a § 27),
 • j) nevede přehled případů porušení ochrany osobních údajů podle § 88 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích,
 • k) neprovede ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako správce nebo zpracovatel se dopustí přestupku tím, že při zpracování osobních údajů některým ze způsobů podle odstavce 1

 • a) ohrozí větší počet osob svým neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života, nebo
 • b) poruší povinnosti pro zpracování citlivých údajů (§ 9).

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

§ 45a

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

§ 46

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.
(2) Pokutu vybírá Úřad.