Hlavní navigace

Zákon o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech

Příloha č. 5
Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným

Kód Složka, která podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným
C1 berylium; sloučeniny berylia
C2 sloučeniny vanadu
C3 sloučeniny šestimocného chrómu (VI)
C4 sloučeniny kobaltu
C5 sloučeniny niklu
C6 sloučeniny mědi
C7 sloučeniny zinku
C8 arzén; sloučeniny arzénu
C9 selen; sloučeniny selenu
C10 sloučeniny stříbra
C11 kadmium; sloučeniny kadmia
C12 sloučeniny cínu
C13 antimon; sloučeniny antimonu
C14 telur; sloučeniny teluru
C15 sloučeniny bária, s výjimkou síranu barnatého
C16 rtuť; sloučeniny rtuti
C17 thalium; sloučeniny thalia
C18 olovo; sloučeniny olova
C19 anorganické sirníky
C20 anorganické sloučeniny fluoru, s výjimkou fluoridu vápenatého
C21 anorganické kyanidy
C22 následující alkalické kovy a kovy alkalických zemin: lithium, sodík, draslík, vápník, hořčík v nevázané podobě
C23 kyselé roztoky nebo kyseliny v pevné formě
C24 zásadité roztoky nebo zásady v pevné formě
C25 azbesty (prach a vlákna)
C26 fosfor; sloučeniny fosforu, s výjimkou minerálních fosfátů
C27 karbonyly kovů
C28 peroxidy
C29 chlorečnany
C30 chloristany
C31 azidy
C32 PCB nebo PCT
C33 farmaceutické nebo veterinární přípravky
C34 biocidy a fytofarmaceutické přípravky (např. pesticidy apod.)
C35 infekční látky
C36 kreozoty
C37 izokyanatany; thiokyanatany
C38 organické kyanidy (např. nitrily apod.)
C39 fenoly; sloučeniny fenolu
C40 halogenovaná rozpouštědla
C41 organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných rozpouštědel
C42 organohalogenové sloučeniny, s výjimkou inertních polymerovaných materiálů a dalších látek uvedených v této příloze
C43 aromatické sloučeniny; polycyklické a heterocyklické organické sloučeniny
C44 alifatické aminy
C45 aromatické aminy
C46 étery
C47 látky výbušné povahy, s výjimkou látek uvedených jinde v této příloze
C48 organické sloučeniny síry
C49 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu
C50 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu
C51 uhlovodíky a jejich sloučeniny s kyslíkem, dusíkem nebo sírou, pokud nejsou uvedeny jinde v této příloze