Hlavní navigace

Vyhláška MPSV - o jiných úkonech v obecném zájmu

Zákon 18/1991 Sb, vyhláška mpsv - o jiných úkonech v obecném zájmu

Celé znění

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 18/1991 Sb.,
o jiných úkonech v obecném zájmu


Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 124 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a zákona č. 3/1991 Sb.:

§ 1

Jiné úkony v obecném zájmu, rozsah a podmínky poskytování pracovního volna s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku1) nebo bez této náhrady jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

§ 2

Jinými úkony v obecném zájmu jsou též činnosti,2) při nichž se poskytuje pracovníku podle právních předpisů pracovní volno s náhradou mzdy nebo bez této náhrady v rozsahu a za podmínek stanovených těmito předpisy, nejde-li o výkon veřejné funkce nebo občanskou povinnost.

§ 3

Zrušuje se vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/1988 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.

Příloha č. 1
Jiné úkony v obecním zájmu, při nichž se poskytuje pracovní volno

Část první
Pracovní volno s náhradou mzdy

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytuje pracovníku v případech, rozsahu a za podmínek dále uvedených:

 • a) Činnost dárce při odběru krve a při aferéze
 • Pracovní volno za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nepostačí 24 hodiny, poskytuje se pracovní volno za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.
 • b) Činnost dárce dalších biologických materiálů
 • Pracovní volno za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud uvedené skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 48 hodin od nástupu cesty k odběru. Podle odebraného odběru, charakteru odběru a zdravotního stavu dárce může lékař určit, že pracovní volno se zkracuje nebo prodlužuje; při prodloužení však nejvýše po dobu zasahující do pracovní doby v rámci 96 hodin od nástupu cesty k odběru. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno podle písmene a) věty poslední.
 • c) Činnost registrovaných kandidátů a členů volebních komisí při volbách do zákonodárných sborů a zastupitelstvech v obcích
 • Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.
 • d) Činnost pracovníka při přednášce nebo výuce včetně zkušební činnosti
 • Pracovní volno v rozsahu nejvýše 12 pracovních dnů v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně organizace.
 • e) Činnost člena Horské služby a občana, který na její výzvu a podle jejích pokynů osobně pomáhá při záchranné akci v terénu
 • Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.
 • f) Účast pracovníka na volbě orgánu zaměstnavatelské organizace
 • Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.
 • g) Činnost rozhodce hospodářských sporů organizací
 • Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně organizace.
 • h) Činnost vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše pak tři týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně organizace a za podmínky, že pracovník nejméně po dobu jednoho roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce podle předchozí věty se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež.

Část druhá
Pracovní volno bez náhrady mzdy

Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytuje pracovníku v případech, rozsahu a za podmínek dále uvedených:

 • a) Činnost zprostředkovatele a rozhodce při kolektivním vyjednávání,3) rozhodce v mezinárodním obchodním styku4) a ověřovatele (auditora)5)
 • Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.
 • b) Činnost dobrovolného sčítacího orgánu při sčítání lidu, domů a bytů včetně doplňujících výběrových šetření obyvatelstva
 • Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše 10 pracovních dnů v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně organizace.
 • c) Činnost dobrovolného zdravotníka Československého červeného kříže nebo jiné organizace při výkonu zdravotnických služeb při sportovní nebo společenské akci
 • Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně organizace.
 • d) Činnost pracovníka při organizované zájmové tělovýchovné, sportovní nebo kulturní akci a nezbytné přípravě na ni
 • Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně organizace.

Poznámky pod čarou

 • 1) § 275 zákoníku práce.
 • 2) Např. činnost v odborovém hnutí nebo při provádění státních inspekcí.
 • 3) § 11 a násl. zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.
 • 4) Zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů.
 • 5) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti.
 • 2)
  Např. činnost v odborovém hnutí nebo při provádění státních inspekcí.
  3)
  § 11 a násl. zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.
  4)
  Zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů.
  5)
  Vyhláška federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti.