Hlavní navigace

Zákon o investičních společnostech a fondech

Zákon č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a fondech

Část šestnáctá
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Hlava I: Společná ustanovení

§ 623 Členský stát, domovský stát, hostitelský stát a orgán dohledu

Používá-li tento zákon pojem

 • a) „členský stát“, rozumí se jím členský stát Evropské unie a nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 • b) „jiný členský stát“, rozumí se jím členský stát jiný, než je Česká republika,
 • c) „domovský stát zahraničního investičního fondu“, rozumí se jím stát, podle jehož práva byl zahraniční investiční fond vytvořen nebo založen, nebo stát, ve kterém má zahraniční investiční fond své sídlo,
 • d) „hostitelský stát obhospodařovatele“, rozumí se jím jiný členský stát, ve kterém obhospodařovatel obhospodařuje zahraniční investiční fond,
 • e) „orgán dohledu“, rozumí se jím úřad, který vykonává dohled nad finančním trhem,
 • f) „orgánem dohledu jiného státu“, rozumí se jím úřad v jiném státě, než je členský stát, který v tomto státě vykonává dohled nad finančním trhem, a
 • g) „evropský orgán dohledu“, rozumí se jím Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zřízený přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy)15).
§ 624 Vedoucí osoba, kvalifikovaná účast, úzké propojení a nepřímý podíl

(1) Vedoucí osobou se pro účely tohoto zákona rozumí statutární orgán, člen statutárního orgánu, ředitel právnické osoby nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby. Je-li statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnická osoba, vedoucí osobou se rozumí fyzická osoba, která je touto právnickou osobou zmocněna, aby jí ve statutárním orgánu zastupovala.
(2) Kvalifikovanou účastí se pro účely tohoto zákona rozumí přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech právnické osoby nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení. Pro účely výpočtu kvalifikované účasti se nepřihlíží k investičním akciím bez hlasovacích práv.
(3) Úzkým propojením se pro účely tohoto zákona rozumí

 • a) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň 20 %,
 • b) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň 20 %,
 • c) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu nebo ostatní osoby ovládá, nebo
 • d) vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba.

(4) Nepřímým podílem se pro účely tohoto zákona rozumí podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech právnické osoby držený prostřednictvím jiné osoby nebo osob jednajících ve shodě.

§ 625 Vztah k pojmosloví přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů

(1) Používá-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů2) ve vztahu k výkonu činnosti, kterou podle § 5 odst. 1 zahrnuje obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, pojmy „správce“, „správcovská společnost“ nebo „investiční společnost“, rozumí se tím podle okolností obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu.
(2) Používá-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů2) ve vztahu k výkonu činnosti, kterou podle § 38 odst. 1, 2 a 3 zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, pojmy „správce“, „správcovská společnost“ nebo „investiční společnost“, rozumí se tím podle okolností administrátor investičního fondu nebo administrátor zahraničního investičního fondu.

§ 626 Srovnatelnost s právem cizího státu

(1) Dovolává-li se tento zákon srovnatelnosti v právním postavení určité osoby nebo srovnatelnosti určitého právního institutu upravených právem cizího státu s postavením určité osoby nebo s právním institutem upravenými tímto zákonem nebo jiným právním předpisem, jsou postavení takových osob nebo tyto právní instituty srovnatelné, jestliže se v podstatných znacích shodují. Odlišná právní forma sama o sobě neznamená, že právní postavení osob nebo právní instituty nejsou srovnatelné.
(2) Dovolává-li se tento zákon u zahraničního investičního fondu jeho srovnatelnosti se standardním fondem, je zahraniční investiční fond srovnatelný se standardním fondem, jestliže jeho domovským státem je jiný členský stát a v souvislosti s jeho obhospodařováním bylo uděleno oprávnění na základě splnění požadavků odpovídajícím požadavkům uvedeným v článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování4).
(3) Zahraniční investiční fond, který není srovnatelný se standardním fondem a u nějž Česká národní banka nerozhodla, že je srovnatelný se speciálním fondem, se považuje za srovnatelný s fondem kvalifikovaných investorů.

§ 627 Derivát, finanční derivát a otevřená pozice

(1) Derivátem se pro účely tohoto zákona rozumí investiční nástroj uvedený v § 3 odst. 1 písm. d) až k) zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
(2) Finančním derivátem se pro účely tohoto zákona rozumí nástroj uvedený v § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
(3) Otevřenou pozicí se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn závazků účtovaných na podrozvahových účtech, vyplývajících z obchodů s deriváty, které nejsou sjednávány, pořizovány a drženy za účelem snížení rizika.

§ 628 Nemovitost

Používá-li tento zákon pojem „nemovitost“, rozumí se jí nemovitá věc včetně jejího příslušenství.

§ 629 Společenská smlouva

Používá-li tento zákon pojem „společenská smlouva“, rozumí se jí i stanovy a zakladatelská listina nebo jiný dokument obdobné povahy v závislosti na právní formě právnické osoby, a to i založené podle práva cizího státu.

§ 630 Společník a podílník

(1) Používá-li tento zákon pojem „společník“, rozumí se jím i akcionář a člen družstva nebo jiná osoba v obdobném postavení jako společník v závislosti na právní formě právnické osoby, a to i založené podle práva cizího státu.
(2) Používá-li tento zákon ve vztahu k zahraničnímu investičnímu fondu pojem „podílník“, rozumí se jím osoba ve srovnatelném postavení jako podílník.

§ 631 Účastnický cenný papír

(1) Účastnickým cenným papírem se pro účely tohoto zákona rozumí

 • a) cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, se kterým je spojen podíl na základním kapitálu či srovnatelné veličině právnické osoby nebo na hlasovacích právech v této právnické osobě, a
 • b) cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydávaný právnickou osobou, se kterým je spojeno právo cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír uvedený v písmeni a) získat.

(2) Za účastnický cenný papír se pro účely tohoto zákona nepovažuje zakladatelská akcie.

§ 632 Újma

Ukládá-li tento zákon povinnost nahradit újmu, nepostihuje škůdce povinnost nahradit nemajetkovou újmu.

§ 633 Majetek a dluhy investičního fondu ve vztahu k podílovému fondu, svěřenskému fondu a podfondu

(1) Používá-li tento zákon pojem „majetek investičního fondu“, rozumí se jím ve vztahu k podílovému fondu majetek v tomto podílovém fondu, ve vztahu ke svěřenskému fondu majetek v tomto svěřenském fondu a ve vztahu k podfondu majetek v tomto podfondu.
(2) Používá-li tento zákon pojem „dluhy investičního fondu“, rozumí se jím ve vztahu k podílovému fondu dluhy v tomto podílovém fondu, ve vztahu ke svěřenskému fondu dluhy v tomto svěřenském fondu a ve vztahu k podfondu dluhy v tomto podfondu.

§ 634 Označení

(1) Kdo není investiční společností, nesmí ve svém jméně užívat slova „investiční společnost“.
(2) Kdo není hlavním administrátorem, nesmí ve svém jméně užívat slova „hlavní administrátor“.
(3) Kdo není investičním fondem s právní osobností, nesmí ve svém jméně užívat slova „investiční fond“.
(4) Slova „podílový fond“ smí být, jde-li o jméno, užita pouze v označení podílového fondu.
(5) Jméno investičního fondu obsahuje slovo „fond“.
(6) Používá-li § 634 až 636 pojem „jméno“, rozumí se tím i jiné označení používané při podnikání, včetně dodatku ke jménu.

§ 635 Důvěryhodnost kapitálového trhu a zákaz klamavosti

Jméno obhospodařovatele investičního fondu, administrátora investičního fondu nebo investičního fondu nesmí snižovat důvěryhodnost kapitálového trhu a dohledu v této oblasti a nesmí být klamavé nebo zavádějící, především s ohledem na investiční strategii tohoto fondu nebo rizika spojená s investováním do dotčeného investičního fondu.

§ 636 Zvláštní ochrana některých označení

(1) Kdo není obhospodařovatelem nebo administrátorem daného investičního fondu, nesmí při svém podnikání, například v propagačních nebo jiných sděleních, užívat označení „podílový fond“, „standardní fond“, „speciální fond“, „fond kolektivního investování“, „fond peněžního trhu“, „krátkodobý fond peněžního trhu“, „ETF“, „EuVECA“, „EuSEF“ „ELTIF“ „evropský fond dlouhodobých investic“ ani „fond kvalifikovaných investorů“.
(2) Kdo nabízí investice do investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, může v souvislosti s nabízením těchto investic, například v propagačních nebo jiných sděleních, užívat označení, které užívá tento fond.
(3) Zákaz podle odstavce 1 platí i pro tvary slov odvozené od označení, jakož i označení způsobilá vyvolat nebezpečí záměny s označeními uvedenými v odstavci 1.

§ 637 Používání údajů o dohledu České národní banky

(1) Osobě uvedené v § 15 odst. 1 se zakazuje, aby při své činnosti, například v propagačních nebo jiných sděleních, uváděla údaj o tom, že podléhá dohledu České národní banky nebo že výkon její činnosti podléhá dohledu České národní banky, anebo uváděla jiný údaj, byť sám o sobě pravdivý, může-li vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, vést k závěru, že Česká národní banka nad ní nebo nad výkonem její činnosti vykonává dohled.
(2) Osoba zapsaná v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. f) je povinna na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na svých internetových stránkách uvádět údaj, ze kterého vyplývá, že nepodléhá dohledu České národní banky.
(3) Vykonává-li Česká národní banka dohled nad osobou uvedenou v § 15 odst. 1 nebo nad výkonem její činnosti podle jiného právního předpisu, použijí se odstavce 1 a 2 jen, jde-li o uvedení údaje o dohledu České národní banky podle tohoto zákona.
(4) Při nabízení investic do investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu v České republice se odstavce 1 a 2 nepoužijí.

§ 638 Jazyk

(1) Vyžaduje-li tento zákon uveřejňování, poskytování nebo zpřístupňování dokumentů a jiných informací, uveřejňují se, poskytují se nebo zpřístupňují se tyto informace v českém jazyce, ledaže tento zákon stanoví jinak.
(2) Vyžaduje-li nebo povoluje-li tento zákon uveřejnění, poskytnutí nebo zpřístupnění dokumentů a jiných informací na internetových stránkách, musejí být tyto dokumenty nebo jiné informace na těchto internetových stránkách uveřejněny, poskytnuty nebo zpřístupněny nejméně po dobu 3 let ode dne, kdy tento dokument nebo jiná informace přestane být aktuální, ledaže tento zákon stanoví jinak. Pro určení toho, zda lze oznámení a údaje podle § 249 odst. 1, sdělení o splynutí a sdělení o sloučení namísto v listinné podobě poskytnout podílníkovi nebo akcionáři na nosiči informací, který nemá listinnou podobu, a uveřejnit pouze na internetových stránkách dotčeného investičního fondu, se obdobně použijí ustanovení jiného právního předpisu upravujícího podmínky, za nichž lze tímto způsobem poskytnout a uveřejnit sdělení klíčových informací speciálního fondu.
(3) Česká národní banka může vyhláškou stanovit, aby

 • a) sdělení klíčových informací, statut, výroční zpráva, pololetní zpráva investičního fondu nebo srovnatelný dokument zahraničního investičního fondu a
 • b) údaj o částkách, za které se vydávají a odkupují podílové listy nebo investiční akcie vydané investičním fondem, nebo srovnatelný údaj, jde-li o vydávání a odkupování cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných zahraničním investičním fondem,

byly v České republice uveřejněny v jiném než českém jazyce, je-li to v zájmu investorů se sídlem nebo bydlištěm v České republice.
(4) Je-li ve vztahu ke standardnímu fondu nebo srovnatelnému zahraničnímu investičnímu fondu uveřejněn překlad dokumentu, uvedeného v odstavci 3 písm. a), nahradí administrátor tohoto fondu újmu vzniklou z jeho nesprávného nebo neúplného překladu; to neplatí pro uveřejnění podle § 598 odst. 3.

Mlčenlivost
§ 639

(1) Povinnost zachovávat mlčenlivost o věcech, které se dotýkají zájmů obhospodařovatele, administrátora, depozitáře nebo hlavního podpůrce anebo investorů investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, má ten, kdo je nebo byl vedoucí osobou nebo osobou vykonávající funkci podle § 21 odst. 5, likvidátorem, nuceným správcem nebo insolvenčním správcem

 • a) investiční společnosti nebo investičního fondu s právní osobností,
 • b) hlavního administrátora,,
 • c) depozitáře investičního fondu, nebo
 • d) hlavního podpůrce.

(2) Stejnou povinnost zachovávat mlčenlivost podle odstavce 1 má i ten, kdo jinak vykonává nebo vykonával své zaměstnání, povolání nebo funkci pro osobu uvedenou v odstavci 1 písm. a) až d).

§ 640

O porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost nejde, poskytne-li osoba uvedená v § 639 informace ve věcech podle § 639 pro účely

 • a) občanského soudního řízení,
 • b) soudního řízení správního,
 • c) trestního řízení,
 • d) správy daní,
 • e) dohledu nad finančním trhem,
 • f) poskytování informací Finančnímu analytickému úřadu při plnění povinností podle zákona upravujícího boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,
 • g) bankovního informačního systému České národní banky podle zákona upravujícího činnost České národní banky,
 • h) platební bilance České republiky sestavované Českou národní bankou,
 • i) exekučního řízení,
 • j) insolvenčního řízení,
 • k) poskytování informací Bezpečnostní informační službě při plnění povinností podle zákona upravujícího činnost Bezpečnostní informační služby, nebo
 • l) kontroly a ukládání sankcí organizátorem evropského regulovaného trhu.
§ 641 Pravomoc českých soudů a úřadů pro případ sporu mezi investory a investiční společností

Ve věcech sporů ze smluv mezi investory speciálního fondu, srovnatelného zahraničního investičního fondu, fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu a investiční společností oprávněnou přesáhnout rozhodný limit, která tento fond obhospodařuje, nebo zahraniční osobou s povolením podle § 481, která tento fond obhospodařuje, je dána pravomoc českých soudů nebo, stanoví-li tak jiný právní předpis, i českých úřadů.

Hlava II: Přechodná ustanovení

Díl 1: Základní ustanovení
§ 642 Povolení k činnosti investiční společnosti

(1) Povolení k činnosti investiční společnosti udělené podle dosavadních právních předpisů investiční společnosti, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona obhospodařuje standardní fond nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za povolení k činnosti investiční společnosti udělené podle tohoto zákona opravňující investiční společnost

 • a) obhospodařovat standardní fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy a
 • b) provádět administraci
  • 1. v rozsahu činností podle § 38 odst. 1 a
  • 2. má-li povolení podle § 644 odst. 3, také v rozsahu činnosti podle § 38 odst. 2 písm. a) nebo b), a to ve vztahu ke standardním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům.

(2) Povolení k činnosti investiční společnosti udělené podle dosavadních právních předpisů investiční společnosti, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona obhospodařuje speciální fond, který není fondem kvalifikovaných investorů, nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za povolení k činnosti investiční společnosti udělené podle tohoto zákona opravňující investiční společnost

 • a) přesáhnout rozhodný limit,
 • b) obhospodařovat speciální fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy a
 • c) provádět administraci
  • 1. v rozsahu činností podle § 38 odst. 1 a
  • 2. má-li příslušné povolení podle § 644, také v rozsahu činnosti podle § 38 odst. 2 písm. a) nebo b), a to ve vztahu ke speciálním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům.

(3) Povolení k činnosti investiční společnosti udělené podle dosavadních právních předpisů investiční společnosti, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona obhospodařuje fond kvalifikovaných investorů nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za povolení investiční společnosti k činnosti udělené podle tohoto zákona opravňující investiční společnost

 • a) přesáhnout rozhodný limit,
 • b) obhospodařovat fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy a
 • c) provádět administraci
  • 1. v rozsahu činností podle § 38 odst. 1 a
  • 2. má-li příslušné povolení podle § 644, také v rozsahu činnosti podle § 38 odst. 2 písm. a) nebo b), a to ve vztahu k fondu kvalifikovaných investorů nebo zahraničnímu investičnímu fondu srovnatelnému s fondem kvalifikovaných investorů.
§ 643 Povolení k činnosti investičního fondu

(1) Povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek nebude obhospodařován na základě smlouvy, udělené podle dosavadních právních předpisů investičnímu fondu, který není ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona fondem kvalifikovaných investorů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za povolení k činnosti samosprávného investičního fondu, který je speciálním fondem, udělené podle tohoto zákona opravňující samosprávný investiční fond

 • a) přesáhnout rozhodný limit a
 • b) provádět svou administraci.

(2) Povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek nebude obhospodařován na základě smlouvy, udělené podle dosavadních právních předpisů investičnímu fondu, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona fondem kvalifikovaných investorů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za povolení k činnosti samosprávného investičního fondu, který je fondem kvalifikovaných investorů, udělené podle tohoto zákona opravňující samosprávný investiční fond

 • a) přesáhnout rozhodný limit a
 • b) provádět svou administraci.
§ 644 Povolení investiční společnosti k poskytování investičních služeb

(1) Povolení investiční společnosti k obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management) udělené podle dosavadních právních předpisů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za povolení k výkonu činnosti podle § 11 odst. 1 písm. c) udělené podle tohoto zákona.
(2) Povolení investiční společnosti k poskytování investičního poradenství týkající se investičních nástrojů udělené podle dosavadních právních předpisů se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za povolení k výkonu činnosti podle § 11 odst. 1 písm. f) udělené podle tohoto zákona.
(3) Povolení investiční společnosti k úschově a správě investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, ve vztahu k investicím do fondu kolektivního investování podle dosavadních právních předpisů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za povolení k výkonu činnosti podle § 11 odst. 1 písm. d) udělené podle tohoto zákona.

§ 645 Výpis o povolení k činnosti

(1) Česká národní banka vyhotoví na žádost investiční společnosti, jejíž povolení udělené podle dosavadních právních předpisů se podle § 642 považuje za povolení k činnosti investiční společnosti udělené podle tohoto zákona, výpis s údaji o rozsahu jejího povolení k činnosti podle tohoto zákona.
(2) Česká národní banka vyhotoví na žádost investičního fondu, jehož povolení udělené podle dosavadních právních předpisů se podle § 643 považuje za povolení k činnosti samosprávného investičního fondu udělené podle tohoto zákona, výpis s údaji o rozsahu jeho povolení k činnosti podle tohoto zákona.

§ 646 Rozhodný limit ve vztahu k odejmutí povolení k činnosti

(1) Požádá-li investiční společnost uvedená v § 642, která obhospodařuje pouze speciální fond, který je fondem kvalifikovaných investorů, nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, Českou národní banku o odnětí povolení k činnosti a doloží-li, že nepřesahuje rozhodný limit, odejme jí Česká národní banka povolení k činnosti. Požádá-li investiční fond uvedený v § 643 odst. 2 Českou národní banku o odnětí povolení k činnosti a doloží-li, že nepřesahuje rozhodný limit, odejme mu Česká národní banka povolení k činnosti.
(2) Rozhodnutí o odnětí povolení podle odstavce 1 nabývá právní moci nejdříve dnem, kdy Česká národní banka začne vést seznam investičních společností podle § 596 písm. a). Dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zapíše Česká národní banka investiční společnost nebo investiční fond, kterému povolení odňala, do seznamu vedeného podle tohoto zákona jako osobu podle § 15 odst. 1.

§ 647 Rozhodný limit ve vztahu ke změně povolení k činnosti

(1) Požádá-li investiční společnost uvedená v § 642, která obhospodařuje pouze speciální fond, který je fondem kvalifikovaných investorů, nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, Českou národní banku o změnu povolení k činnosti a doloží-li, že nepřesahuje rozhodný limit, Česká národní banka podle toho vydá nové povolení a dosavadní povolení zruší. Požádá-li investiční fond uvedený v § 643 odst. 2 Českou národní banku o změnu povolení k činnosti a doloží-li, že nepřesahuje rozhodný limit, Česká národní banka podle toho vydá nové povolení a dosavadní povolení zruší.
(2) Rozhodnutí o změně povolení podle odstavce 1 nabývá právní moci nejdříve dnem, kdy Česká národní banka začne vést seznam investičních společností podle § 596 písm. a).

§ 648 Rozhodný limit v případě fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných přede dnem 22. července 2013

Obhospodařovatel neoprávněný přesáhnout rozhodný limit, který má povolení České národní banky opravňující jej obhospodařovat fondy kvalifikovaných investorů, může obhospodařovat fondy kvalifikovaných investorů, v nichž majetek přesahuje rozhodný limit,

 • a) které byly obhospodařovány přede dnem 22. července 2013, u nichž po tomto dni nejsou do jejich majetku shromážděny další peněžní prostředky ani penězi ocenitelné věci od investorů, a není-li majetek v těchto fondech po tomto dni použit k dalšímu investování, nebo
 • b) u nichž lhůta pro upisování jimi vydávaných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů uplynula přede dnem 22. července 2013, nejsou-li další jimi vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry po dni 22. července 2013 upisovány, jsou-li tyto fondy kvalifikovaných investorů založeny na dobu, která uplyne nejpozději dne 22. července 2016, a plní-li ve vztahu k těmto fondům jejich obhospodařovatel povinnosti podle § 34 až 37, § 236 až 238 a § 290 až 292.
§ 649 Výše vkladů a investic do fondu kvalifikovaných investorů podle dosavadních právních předpisů

U toho, kdo je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona akcionářem nebo podílníkem fondu kvalifikovaných investorů podle dosavadních právních předpisů a nesplňuje přitom žádný z předpokladů stanovený v § 272 odst. 1, se předpoklad stanovený v § 272 odst. 1 písm. i) považuje za splněný. To však platí jen po dobu, kdy trvá jeho vztah jako akcionáře nebo podílníka k fondu kvalifikovaných investorů, jehož je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona akcionářem nebo podílníkem.

§ 650 Podílový fond

(1) Zakazuje se změnit statut podílového fondu, který byl vytvořen na dobu určitou a kterému bylo uděleno povolení přede dnem 15. července 2011, tak, aby doba, na kterou byl založen, byla delší než 10 let ode dne udělení tohoto povolení; stane-li se tomu tak, nepřihlíží se k tomu.
(2) Dnem, kdy Česká národní banka začne vést seznam podílových fondů podle § 597 písm. b), zanikají povolení k vytvoření podílového fondu udělená podle dosavadních právních předpisů.
(3) Právní vztahy z listinných podílových listů na doručitele vydaných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
(4) Administrátor podílového fondu vydávajícího listinné podílové listy, které mají formu cenného papíru na doručitele, nemá povinnost vést seznam podílníků tohoto podílového fondu.

§ 651 Povolení k činnosti investičního fondu s uzavřenou smlouvou o obhospodařování

(1) Práva a povinnosti ze smlouvy o obhospodařování investičního fondu trvající ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nejsou tímto zákonem dotčeny. Do dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. se vznik, změna a zánik smlouvy o obhospodařování řídí podle zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Dovolávají-li se ustanovení tohoto zákona investičního fondu s právní osobností, který není samosprávným fondem, rozumí se jím, do doby zániku závazku z příslušné smlouvy o jeho obhospodařování, i investiční fond, který má ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřenou smlouvu o obhospodařování podle dosavadních právních předpisů.
(3) Do dne 22. července 2014 musí vnitřní poměry investičního fondu, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona investičním fondem, který má uzavřenu smlouvu o obhospodařování podle zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, odpovídat požadavkům stanoveným v § 9 odst. 1, jinak soud na návrh České národní banky nebo toho, kdo na tom má oprávněný zájem, tento investiční fond zruší a nařídí jeho likvidaci. Před rozhodnutím poskytne soud investičnímu fondu přiměřenou lhůtu k zjednání nápravy.
(4) Dnem, kdy Česká národní banka začne vést seznam investičních fondů s právní osobností podle § 597 písm. a), zanikají povolení k činnosti investičního fondu, který má uzavřenu smlouvu o obhospodařování, udělená podle dosavadních právních předpisů a tento fond se považuje za investiční fond zapsaný v seznamu podle § 597 písm. a).

§ 652 Poměry v investiční společnosti a investičním fondu

(1) Investiční společnost, které bylo uděleno povolení k činnosti investiční společnosti podle dosavadních právních předpisů, uvede své poměry a poměry investičních fondů, které obhospodařuje, do souladu s požadavky plynoucími z tohoto zákona a z právního předpisu jej provádějícího, nejpozději do dne 22. července 2014. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření vyplývající z tohoto zákona a z právního předpisu jej provádějícího přiměřeně.
(2) Investiční fond, kterému bylo uděleno povolení k činnosti investičního fondu podle dosavadních právních předpisů, uvede své poměry do souladu s požadavky plynoucími z tohoto zákona a z právního předpisu jej provádějícího, nejpozději do dne 22. července 2014. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření vyplývající z tohoto zákona a z právního předpisu jej provádějícího přiměřeně.

§ 653

(1) Investiční společnost, které bylo uděleno povolení k činnosti investiční společnosti podle dosavadních právních předpisů, uvede statut a sdělení klíčových informací jí obhospodařovaného investičního fondu do souladu s požadavky plynoucími z tohoto zákona a z právního předpisu jej provádějícího, nejpozději do dne 22. července 2014.
(2) Investiční fond, kterému bylo uděleno povolení k činnosti investičního fondu podle dosavadních právních předpisů, uvede svůj statut a své sdělení klíčových informací do souladu s požadavky plynoucími z tohoto zákona a z právního předpisu jej provádějícího, nejpozději do dne 22. července 2014.

§ 654 Další podnikatelská činnost

Zaregistrování další podnikatelské činnosti investiční společnosti podle dosavadních právních předpisů se považuje za předchozí souhlas České národní banky podle § 508.

§ 655 Výroční a konsolidovaná zpráva

(1) Ustanovení tohoto zákona a právního předpisu jej provádějícího upravující výroční zprávu, která stanoví požadavky, které nevyplývaly z dosavadních právních předpisů, se použijí poprvé v účetním období nejblíže následujícím po účetním období, v němž tento zákon nabude účinnosti.
(2) Za účetní období, v němž tento zákon nabude účinnosti, vypracuje investiční společnost konsolidovanou výroční zprávu podle dosavadních právních předpisů.
(3) ýroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva investiční společnosti, investičního fondu a podílového fondu, které se vypracují za účetní období, v němž tento zákon nabude účinnosti, obsahují náležitosti stanovené vyhláškou č. 194/2011 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 656 Nabízení investic do investičního fondu nebo do zahraničního investičního fondu

(1) Pro investice do investičních fondů nebo do zahraničních investičních fondů, jejichž domovským státem je členský stát, které jsou v České republice nabízeny na základě platného prospektu schváleného Českou národní bankou16) nebo orgánem dohledu jiného členského státu, který byl uveřejněn přede dnem 22. července 2013, se ustanovení tohoto zákona o nabízení investic v České republice nepoužijí.
(2) Investice do speciálního fondu, fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu nabízené v České republice ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona lze v České republice nabízet podle dosavadních právních předpisů nejpozději do dne 22. července 2014. To nebrání nabízení těchto investic podle tohoto zákona.

§ 657 Zahraniční depozitář speciálního fondu

(1) Do dne 22. července 2017 může být depozitářem speciálního fondu také zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě, která nemá umístěnou pobočku v České republice, jestliže splňuje požadavky, které pro depozitáře speciálního fondu vyplývají z tohoto zákona a investiční akcie nebo podílové listy vydávané tímto fondem nejsou v České republice veřejně nabízeny.
(2) Do dne 22. července 2017 může být depozitářem fondu kvalifikovaných investorů také zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě, která nemá umístěnou pobočku v České republice, jestliže splňuje požadavky, které pro depozitáře fondu kvalifikovaných investorů vyplývají z tohoto zákona.

§ 658 Smlouva o výkonu činnosti depozitáře

(1) Smlouva o výkonu činnosti depozitáře uzavřená investiční společností podle dosavadních právních předpisů se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za depozitářskou smlouvu.
(2) Výpovědní lhůta u smlouvy o výkonu činnosti depozitáře uzavřené podle dosavadních předpisů činí 6 měsíců, nedohodnou-li se strany jinak.

§ 659 Souhlas udělený podle dosavadních právních předpisů

Předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti, souhlas k nabytí kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu, souhlas k dosažení nebo překročení účasti 20 %, 33 % nebo 50 % na investiční společnosti nebo investičním fondu a souhlas k tomu, aby se osoba nebo osoby jednající ve shodě staly osobami ovládajícími investiční společnost nebo investiční fond, udělený podle zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby, souhlas k nabytí kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo samosprávném investičním fondu, souhlas k dosažení nebo překročení účasti 20 %, 33 % nebo 50 % na investiční společnosti nebo samosprávném investičním fondu a souhlas k tomu, aby se osoba nebo osoby jednající ve shodě staly osobami ovládajícími investiční společnost nebo samosprávný investiční fond, udělený podle tohoto zákona.

§ 660 Řízení zahájená podle dosavadních právních předpisů

(1) Řízení o uložení opatření k nápravě nebo řízení o uložení sankce zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neukončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.
(2) Řízení o udělení souhlasu k nabytí kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu, souhlasu k dosažení nebo překročení účasti 20 %, 33 % nebo 50 % na investiční společnosti nebo investičním fondu, souhlasu k tomu, aby se osoba nebo osoby jednající ve shodě staly osobami ovládajícími investiční společnost nebo investiční fond, a předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu, zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neukončená se dokončí podle tohoto zákona; lhůty, jejichž běh v těchto řízeních započal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu.
(3) Řízení o povolení k činnosti investiční společnosti a povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek nebude obhospodařován na základě smlouvy o obhospodařování, zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neukončená se dokončí podle tohoto zákona; lhůty, jejichž běh v těchto řízeních započal do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončil, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu. Česká národní banka oznámí žadateli do 15 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podle kterého ustanovení tohoto zákona hodlá v řízení o jeho žádosti postupovat a vyzve jej k podání námitek k takovému postupu a k uvedení žádosti do souladu s požadavky tohoto zákona.
(4) Při rozhodování o námitkách podaných podle odstavce 3 se postupuje podle tohoto zákona.

§ 661 Povolení zahraniční osobě

(1) Do dne, který určí předpis Evropské unie vydaný na základě článku 67 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů5) jako den, od kterého se použijí články 35 a 37 až 41 této směrnice, se v rozsahu, v jakém se toho dovolávají, nepoužijí ustanovení tohoto zákona, která se dovolávají

 • a) referenčního státu,
 • b) obhospodařování zahraničního investičního fondu, jehož domovským státem je jiný členský stát, zahraniční osobou s povolením podle § 481,
 • c) nabízení investic do investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu v jiném členském státě zahraniční osobou s povolením podle § 481, a
 • d) povolení orgánu dohledu jiného členského státu srovnatelného s povolením podle § 481.

(2) Zahraniční osoba, které bylo uděleno povolení podle § 481 přede dnem uvedeným v odstavci 1, doloží do 3 měsíců od tohoto dne České národní bance, že splňuje podmínku podle § 481 odst. 1 písm. a). Nedoloží-li to, nebo nesplňuje-li tuto podmínku, Česká národní banka jí toto povolení odejme.

§ 662 Seznamy

(1) Česká národní banka uvede seznamy vedené podle § 13 odst. 1 písm. d) až f), j) až l) a s) zákona č. 15/1998 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do souladu s požadavky tohoto zákona na vedení seznamů Českou národní bankou podle § 596 a 597 do 30. září 2013; do té doby vede seznamy podle § 13 odst. 1 písm. d), e), f), j) až l) a s) zákona č. 15/1998 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Podílový fond zapsaný v seznamu podílových fondů podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 15/1998 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za podílový fond zapsaný v seznamu podle § 597 písm. b).
(3) Osoba, které § 15 odst. 1 ukládá povinnost být zapsána v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou, je povinna podat žádost o zápis do tohoto nejpozději do dne 22. července 2014. Do té doby se na ni povinnost být zapsána v tomto seznamu nevztahuje.

§ 663 Poskytnutí údajů Evropské komisi

Do dne 22. července 2014 Česká národní banka poskytne evropskému orgánu dohledu a prostřednictvím Ministerstva financí také Evropské komisi údaje o druzích investičních fondů a zahraničních investičních fondů, jejichž investice mohou být veřejně nabízeny, a údaje o požadavcích na veřejné nabízení investic do těchto fondů, které tento zákon ukládá, jde-li o požadavky, které nevyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů5).

§ 664 Ustanovení vztahující se k novému soukromému právu

(1) Do dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. se ustanovení tohoto zákona, která se dovolávají svěřenského fondu, svěřenského správce nebo obmyšleného nebo z kterých plyne, že statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem může být jiná právnická osoba, v rozsahu, v jakém se toho dovolávají, nepoužijí.
(2) Do dne nabytí účinnosti zákona č. 90/2012 Sb. se ustanovení tohoto zákona, která se dovolávají různých druhů podílů u společnosti s ručením omezeným nebo kmenového listu, komanditní společnosti na investiční listy nebo investičního listu nebo akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, zakladatelské akcie nebo investiční akcie, v rozsahu, v jakém se toho dovolávají, nepoužijí.
(3) Do dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. se pro účely tohoto zákona rozumí

 • a) jměním majetek a závazky,
 • b) obchodním závodem podnik,
 • c) pobočkou obchodního závodu organizační složka,
 • d) pachtem obchodního závodu nájem podniku,
 • e) právní osobností způsobilost mít práva a povinnosti,
 • f) právním jednáním právní úkon,
 • g) svéprávností způsobilost k právním úkonům,
 • h) újmou škoda a
 • i) zápůjčkou půjčka.
§ 665

(1) Ministerstvo financí vyhlásí ve Sbírce zákonů sdělením údaj o dni, kdy směrnice, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování ve vztahu k činnosti depozitáře standardního fondu, systému odměňování u obhospodařovatele standardního fondu a sankcím17), nabývá účinnosti.
(2) Do dne uvedeného ve sdělení podle odstavce 1 se pro depozitáře standardního fondu § 63 a § 68 až 82 nepoužijí. Do té doby se postupuje podle § 666 až 675; to však nebrání tomu, postupovat i dříve ve vztahu k depozitáři standardního fondu podle § 63 a § 68 až 82, je-li to uvedeno ve statutu tohoto fondu.
(3) Do dne uvedeného ve sdělení podle odstavce 1

 • a) uvede obhospodařovatel standardního fondu nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu své poměry a poměry tohoto fondu do souladu s požadavky podle § 63 a § 68 až 82 a
 • b) nemusí být součástí řídicího a kontrolního systému obhospodařovatele standardního fondu nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu systém odměňování osob podle § 20 odst. 1 písm. j).

(4) Vyhláška vydaná podle § 670 odst. 4 se uplynutím dne předcházejícího dni uvedenému ve sdělení podle odstavce 1 zrušuje.

Díl 2: Přechodná ustanovení k depozitáři standardního fondu
§ 666

Depozitářem standardního fondu může být pouze banka se sídlem v České republice nebo zahraniční banka, která má pobočku umístěnou v České republice.

§ 667 Rozhodné právo ve věci výkonu činnosti depozitáře

Ujednání stran depozitářské smlouvy ve věci výkonu činnosti depozitáře v rozsahu podle § 668 odst. 1 a 2 se řídí českým právem.

§ 668 Obsah depozitářské smlouvy

(1) Depozitář standardního fondu a obhospodařovatel standardního fondu si v depozitářské smlouvě alespoň vymezí způsob vzájemné komunikace, včetně způsobu, jakým se zajišťuje vedení záznamů o této komunikaci, a způsob ochrany důvěrných informací a osobních údajů.
(2) V depozitářské smlouvě podle odstavce 1 si strany dále ujednají

 • a) dobu její platnosti a podmínky, za nichž může být smlouva změněna nebo za nichž lze od ní odstoupit,
 • b) seznam standardních fondů, na něž se smlouva vztahuje, vztahuje-li se depozitářská smlouva na více standardních fondů obhospodařovaných týmž obhospodařovatelem,
 • c) pravidla výkonu činnosti depozitáře, včetně pravidel pro opatrování, úschovu a evidenci majetku standardního fondu,
 • d) postupy při změně statutu standardního fondu a vymezení takových jeho změn, o kterých má být depozitář informován, nebo o kterých se obhospodařovatel tohoto fondu musí s depozitářem předem dohodnout,
 • e) pravidla umožňující depozitáři plnění kontrolních povinností stanovených v § 669 až 673,
 • f) pravidla umožňující obhospodařovateli standardního fondu kontrolovat činnost depozitáře s ohledem na jeho smluvní povinnosti a pravidla umožňující obhospodařovateli standardního fondu plnit jeho povinnosti a
 • g) pravidla nezbytná k usnadnění změny depozitáře a postup, jakým v případě změny depozitáře poskytne relevantní informace jinému depozitáři.
§ 669 Základní povinnosti a právo zajistit opatrování zřízením účtu

V rámci činnosti depozitáře depozitář standardního fondu

 • a) má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku standardního fondu jejich evidováním na vlastnickém účtu, který depozitář standardního fondu vede pro tento fond v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, v samostatné evidenci investičních nástrojů, v evidenci na ně navazující nebo v obdobné evidenci vedené podle práva cizího státu; depozitářská smlouva depozitáře standardního fondu opravňuje zajistit opatrování zastupitelných investičních nástrojů i zřízením vlastnického účtu pro tento fond u centrálního depozitáře zaknihovaných cenných papírů nebo srovnatelného zařízení založeného podle práva cizího státu,
 • b) má v úschově investiční nástroje a ostatní majetek standardního fondu, jehož povaha to umožňuje,
 • c) zajišťuje evidenci majetku standardního fondu, jehož povaha to umožňuje,
 • d) zřídí nebo vede pro standardní fond peněžní účty,
 • e) eviduje veškerý pohyb peněžních prostředků standardního fondu a
 • f) zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklé lhůtě.
§ 670 Kontrolní povinnosti

(1) V rámci činnosti depozitáře depozitář standardního fondu kontroluje, zda v souladu s tímto zákonem, statutem standardního fondu a ujednáními depozitářské smlouvy

 • a) byly vydávány, rušeny a odkupovány podílové listy nebo investiční akcie,
 • b) byla vypočítávána aktuální hodnota podílového listu nebo investiční akcie,
 • c) byl oceňován majetek a dluhy tohoto fondu,
 • d) byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem tohoto fondu v obvyklých lhůtách,
 • e) jsou používány výnosy plynoucí pro tento fond,
 • f) jsou prováděny příkazy obhospodařovatele směrující k nabytí nebo zcizení majetkových hodnot v majetku tohoto fondu, přičemž postačí, jestliže depozitář kontroluje, jak byly tyto příkazy provedeny, je-li pro tento způsob kontroly důvod zvláštního zřetele hodný; jak byly příkazy provedeny, kontroluje depozitář dále, jde-li o příkazy týkající se
  • 1. obchodu v hodnotě nepřevyšující částku 500 000 Kč a souhrnnou denní hodnotu odpovídající 0,1 % hodnoty majetku tohoto fondu,
  • 2. obchodu uzavřeného na trhu uvedeném v § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády upravujícího investování investičních fondů a techniky k jejich obhospodařování, nebo
  • 3. obchodu s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem vydaným fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem.

(2) V rámci činnosti depozitáře depozitář standardního fondu provádí příkazy obhospodařovatele tohoto fondu v souladu se statutem tohoto fondu a v souladu s depozitářskou smlouvou.
(3) V rámci činnosti depozitáře depozitář standardního fondu dále kontroluje stav majetku standardního fondu, který nelze mít v opatrování podle § 669 písm. a) nebo v úschově podle § 669 písm. b).
(4) Česká národní banka stanoví vyhláškou kvalitativní požadavky na plnění povinnosti depozitáře standardního fondu v rozsahu odstavců 1 a 3.

§ 671 Základní povinnosti a právo zřídit účet

(1) V souvislosti s výkonem činnosti depozitáře obhospodařovatel standardního fondu

 • a) nakládá s peněžními prostředky standardního fondu prostřednictvím účtu zřízeného nebo vedeného depozitářem tohoto fondu nebo účtu zřízeného podle odstavce 2,
 • b) informuje depozitáře standardního fondu o obsahu smlouvy, jíž se sjednává nabytí hodnoty do majetku tohoto fondu s výjimkou nabytí investičních nástrojů, a to bez zbytečného odkladu po jejím uzavření, a má-li smlouva písemnou formu, předloží mu rovněž její prvopis nebo kopii,
 • c) předkládá depozitáři standardního fondu ocenění movité věci s výjimkou investičních nástrojů nebo nemovitosti v majetku tohoto fondu, a to bez zbytečného odkladu po jejich ocenění,
 • d) zajišťuje, aby depozitář standardního fondu měl k dispozici aktuální statut tohoto fondu, a e) informuje depozitáře standardního fondu o každé připravované změně statutu tohoto fondu, jakož i tom, že změna statutu byla schválena Českou národní bankou, popřípadě orgánem dohledu jiného členského státu.

(2) V souvislosti s výkonem činnosti depozitáře je obhospodařovatel standardního fondu oprávněn se souhlasem depozitáře tohoto fondu zřídit peněžní účet u banky, zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, které mají sídlo ve státě, jehož právo vyžaduje dodržování pravidel obezřetnosti podle práva Evropské unie nebo pravidel, která Česká národní banka považuje za srovnatelná.

§ 672 Povinnosti bývalého depozitáře

(1) Přestal-li depozitář standardního fondu vykonávat činnost depozitáře tohoto fondu, je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nastupujícího depozitáře tohoto fondu o své dosavadní činnosti a předat mu všechny doklady související s jeho výkonem činnosti depozitáře tohoto fondu a vydat mu peněžní prostředky tohoto fondu a majetek tohoto fondu, které má ve své moci; jeho odpovědnost za dobu výkonu činnosti depozitáře tohoto fondu nezaniká.
(2) Do doby předání všech dokladů a vydání peněžních prostředků a majetku standardního fondu se na toho, kdo přestal vykonávat činnost depozitáře, hledí jako na depozitáře tohoto fondu; § 675 se pro toho, kdo přestal vykonávat činnost depozitáře, nepoužije.

§ 673 Povinnosti obhospodařovatele

Obhospodařovatel standardního fondu bez zbytečného odkladu po zániku příslušné depozitářské smlouvy

 • a) pozastaví vydávání a odkupování podílových listů nebo investičních akcií vydávaných tímto fondem a pozastaví nakládání s majetkem tohoto fondu, který má ve své moci osoba, která přestala pro tento fond vykonávat činnost depozitáře tohoto fondu, s výjimkou úhrady závazků vzniklých před zánikem závazku z depozitářské smlouvy a úhrady nezbytných provozních a mzdových výdajů, a to až do doby nabytí účinnosti nové depozitářské smlouvy,
 • b) zašle informaci o pozastavení nakládání s majetkem tohoto fondu podle písmene a) a o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů nebo investičních akcií vydávaných tímto fondem České národní bance a uveřejní ji na internetových stránkách tohoto fondu a
 • c) provádí úkony směřující k ustavení nového depozitáře.
§ 674

Pro pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti podle § 669 se § 77 odst. 1 a 2 použijí obdobně s tím, že k odkazu na § 78 odst. 1 písm. b) se nepřihlíží; depozitářská smlouva též obsahuje prohlášení, že na odpovědnost depozitáře nemá vliv skutečnost, že pověřil opatrováním, úschovou nebo evidencí o majetku standardního fondu nebo jeho části jiného.

§ 675

(1) Depozitář standardního fondu, který obhospodařovateli tohoto fondu, tomuto fondu, podílníkovi tohoto fondu nebo akcionáři tohoto fondu způsobí při výkonu své činnosti jako depozitáře újmu, je povinen ji nahradit bez ohledu na své zavinění.
(2) Náhrady újmy způsobené porušením povinností obhospodařovatele standardního fondu při obhospodařování majetku tohoto fondu se lze domáhat bez ohledu na odstavec 1.

Hlava III: Závěrečná ustanovení

§ 676 Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

 • 1. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
 • 2. Vyhláška č. 358/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance.
 • 3. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu.
 • 4. Vyhláška č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování.
 • 5. Vyhláška č. 195/2011 Sb., o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu.
§ 677 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.