Hlavní navigace

Zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)

Zákon 360/2004 Sb, zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení (ehzs)

Celé znění

Zákon č. 360/2004 Sb.,
o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)

Ve znění:

 • zákona č. 296/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 89/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2014),
 • zákona č. 303/2013 Sb. (účinnost od 1. ledna 2014).


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první
Evropské hospodářské zájmové sdružení

§ 1 Evropské hospodářské zájmové sdružení a použitelnost některých ustanovení českého právního řádu na toto sdružení

(1) Tento zákon upravuje právní poměry evropského hospodářského zájmového sdružení v rozsahu stanoveném nařízením Rady (EHS) o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS)1) (dále jen „nařízení Rady“). Nejsou-li určité otázky řešeny ani tímto zákonem, posoudí se podle obecných ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev a podle ustanovení upravujících právní poměry veřejné obchodní společnosti, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Evropské hospodářské zájmové sdružení se sídlem na území České republiky (dále jen „evropské sdružení“) je právnickou osobou, jež se zakládá smlouvou o sdružení. K podpisu smlouvy o sdružení a jejích změn se ustanovení zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev o úředním ověření podpisu nepoužijí.
(3) Na evropské sdružení nelze použít ustanovení zvláštního právního předpisu o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem.5)

§ 2 Obchodní firma evropského sdružení

Obchodní firma evropského sdružení musí obsahovat označení „evropské hospodářské zájmové sdružení“ nebo zkratku „EHZS“. Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat.

§ 3 Obchodní rejstřík

(1) Evropské sdružení a provozovna evropského hospodářského zájmového sdružení se sídlem v jiném členském státu Evropské unie umístěná v České republice (dále jen „pobočka“) se zapisují do obchodního rejstříku. Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na zápis evropského sdružení nebo pobočky do obchodního rejstříku a na řízení ve věcech týkajících se zápisu evropského sdružení nebo pobočky do obchodního rejstříku ustanovení zákona upravujícího veřejné rejstříky .6)
(2) Jde-li o skutečnosti zapisované podle čl. 14 odst. 1 a článku 15 nařízení Rady, postačí uvést odkaz na příslušné listiny uložené ve sbírce listin. V případě, že zápis odkazuje na návrh změny sídla uložený do sbírky listin, zapíše se do obchodního rejstříku i navrhované nové sídlo.
(3) Do obchodního rejstříku se u pobočky zapisují údaje vyžadované zvláštním právním předpisem u organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby, která má sídlo v některém z členských států Evropské unie.
(4) Do složky sbírky listin vedené pro každé evropské sdružení se zakládají listiny uvedené v článku 7 nařízení Rady a listiny týkající se statutárního orgánu, likvidátora, insolvenčního správce nebo vedoucího samostatné organizační složky vyžadované zvláštním právním předpisem.
(5) Do složky sbírky listin vedené pro každou pobočku se zakládají listiny uvedené v článku 10 nařízení Rady.

§ 4 Návrh na zápis do obchodního rejstříku

Návrh na zápis evropského sdružení do obchodního rejstříku podávají všichni jeho členové.

§ 5 Zveřejňování zápisů do obchodního rejstříku a uložení listin do sbírky listin

Rejstříkový soud je povinen zveřejnit oznámením v Obchodním věstníku údaje uvedené v článku 8 nařízení Rady, zápisy týkající se evropského sdružení a uložení listiny do sbírky listin. V případě, že rejstříkový soud bude v Obchodním věstníku zveřejňovat návrh změny sídla podle článku 14 nařízení Rady, zveřejní i údaj o tom, kam má být podle návrhu změny sídla přemístěno sídlo evropského sdružení. V ostatním se ohledně zveřejňování zápisů do obchodního rejstříku a ukládání listin do sbírky listin, jež se týkají evropského sdružení nebo pobočky, použijí ustanovení zvláštních právních předpisů upravující zveřejňování v Obchodním věstníku,9) nestanoví-li nařízení Rady jinak.

§ 6 Hlášení Úřadu pro úřední tisky Evropské unie

Rejstříkový soud je povinen nejpozději ve lhůtě 1 měsíce po zveřejnění údajů uvedených v článku 11 nařízení Rady v Obchodním věstníku sdělit tyto údaje Úřadu pro úřední tisky Evropské unie.

§ 7 Ručení za dluhy evropského sdružení

Členové evropského sdružení ručí za dluhy evropského sdružení jako společníci veřejné obchodní společnosti za dluhy této společnosti.

§ 8 Podmínky výkonu funkce jednatele

(1) Jednatelem evropského sdružení může být osoba, která splňuje předpoklady a požadavky uvedené v článku 19 nařízení Rady, jakož i požadavky a předpoklady pro funkci jednatele společnosti s ručením omezeným podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev10) .
(2) Na výkon funkce jednatele evropského sdružení, včetně odpovědnosti za způsobenou škodu, se vztahují ustanovení zvláštního právního předpisu upravující výkon funkce a odpovědnost jednatele společnosti s ručením omezeným.

§ 9 Účetnictví

Evropské sdružení je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.12) Jednatelé evropského sdružení zabezpečují řádné vedení účetnictví a předkládají členům evropského sdružení ke schválení účetní závěrku.

§ 10

Úřední ověření podpisu smlouvy o převodu účasti v evropském sdružení se nevyžaduje.

§ 11 Zastavení účasti v evropském sdružení

Nestanoví-li nařízení Rady nebo tento zákon jinak, použijí se na zástavní právo k účasti v evropském sdružení přiměřeně ustanovení o zástavním právu k podílu na společnosti s ručením omezeným podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev10) a občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení, která umožňují zástavnímu věřiteli vykonávat práva společníka nebo nabýt zastavenou účast v evropském sdružení, a ustanovení o zápisu zástavního práva do obchodního rejstříku. Úřední ověření podpisu na zástavní smlouvě a jejích změn se nevyžaduje.

§ 12 Zánik účasti v evropském sdružení ze zákona

K zániku účasti v evropském sdružení dochází také v případech a za podmínek, s nimiž zvláštní právní předpis spojuje zánik účasti společníka ve veřejné obchodní společnosti z důvodů zrušení právnické osoby, která je společníkem, nebo z důvodu prohlášení konkursu na majetek společníka, nebo z důvodu zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek společníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení anebo z důvodu zrušení konkursu proto, že majetek společníka je zcela nepostačující.

§ 13 Omezení dispozic s majetkem evropského sdružení

Evropské sdružení podléhá omezením podle čl. 3 odst. 2 písm. d) nařízení Rady za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem pro akciové společnosti.

Část čtvrtá
Účinnost

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části druhé bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 8. října 2004.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

 • 1) Nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS), publikované v Úředním věstníku ES L 199 ze dne 31. 7. 1985, str. 1 – 9.
 • 5) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.
 • 6) Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
 • 9) Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů.
 • 10) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
 • 12) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14) § 88 odst. 1 písm. e) obchodního zákoníku.
 • 15) § 196a obchodního zákoníku.
 • 5)
  Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.
  6)
  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
  9)
  Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů.
  10)
  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
  12)
  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.