Hlavní navigace

Zákon o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů

účinnost od 5. 2. 2019

Příloha č. 1
Třídění hmotného majetku do odpisových skupin

Odpisová skupina 5 +++++), ++++++),

Položka +) CZ-CC +++) Název ++++)
(5-1) 1 Budovy, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-2) 211 Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-3) 212111 Spodek drah železničních dálkových
(5-4) 212211 Spodek drah kolejových městských a ostatních
(5-5) 2130 Plochy letišť pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-6) 2141 Mosty a visuté dálnice pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-7) 2142 Tunely, podjezdy a podchody, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-8) 2151 Přístavy a plavební kanály pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(5-9) 2152 Vodní stupně zejména: přehrady, hráze, spodní stavba vodních elektráren
(5-10) 2153 Akvadukty, vodní díla pro zavlažovaní a odvodnění
(5-11) 221141 Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních
(5-12) 221232 Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemních (kromě budov)
(5-13) 221241 Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodářství (kromě budov)
(5-14) 221279 Podzemní stavby vodního hospodářství jinde neuvedené
(5-15) 222232 Nádrže vod pozemní
(5-16) 222251 Vrty čerpací (studny vrtané)
(5-17) 222252 Studny jinde neuvedené a jímání vody
(5-18) 222253 Fontány, hydranty, kašny
(5-19) 222332 Nádrže, jímky
(5-20) 222321 Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)
(5-21) 222479 Podzemní stavby pro energetiku
(5-22) 230131 Objekty úpravy surovin
(5-23) 230132 Objekty výroby stavebních hmot
(5-24) 230121 Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro těžbu surovin a dopravu nákladů
(5-25) 230151 Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu (kromě budov)
(5-26) 230171 Základy technologických výrobních zařízení
(5-27) 230279 Podzemní stavby elektrárenské
(5-28) 230311 Stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin (kromě budov)
(5-29) 230318 Stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu (kromě budov)
(5-30) 230349 Stavby výrobní chemických podniků jinde neuvedené (kromě budov)
(5-31) 230411 Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)
(5-32) 230418 Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl
(5-33) 230449 Stavby výrobní pro ostatní průmysl jinde neuvedené (kromě budov)
(5-34) 230479 Podzemní stavby pro ostatní průmysl
(5-35) 230471 Základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl
(5-36) 241 Stavby pro sport a rekreaci pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(5-37) 2420 Ostatní inženýrská díla pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(5-38) 230379 Podzemní stavby chemických podniků
(5-39) - Jednotky, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
++) CZ-CPA = kód "Klasifikace produkce CZ-CPA " zavedené Českým statistickým úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2008 o zavedení Klasifikace produkce CZ-CPA) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka CZ-CPA.
+++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004.
++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace CZ-CPA a CZ-CC. Název položky přílohy č. 1 může vymezovat i užší množinu majetku proti textovému označení kódu Klasifikace produkce, například vymezení rozsahu majetku v názvu položky výčtem uvozeným slovem "Jen:".
+++++) Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.
++++++) Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány samostatně v odpisové skupině 4.
+++++++) Nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové skupině 4.