Hlavní navigace

Zákon o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů

účinnost od 5. 2. 2019

Příloha č. 1
Třídění hmotného majetku do odpisových skupin

Odpisová skupina 4 +++++)

 Položka +)   CZ-CC +++)  Název ++++)
(4-1) 1 Jen: budovy
- ze dřeva a plastů, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
- na povrchových dolech, pokud nejsou vázané na životnost dolu
(4-2) 1,2 Jen: oplocení
(4-3) 1,2 Jen: vnější osvětlení budov a staveb
(4-4) 125112 Budovy výrobní pro energetiku
(4-5) 125222 Sila samostatná
(4-6) 127122 Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí
(4-7) 212121 Svršek drah železničních dálkových - tratě
(4-8) 212122 Svršek drah železničních dálkových - stanice
(4-9) 212123 Svršek drah železničních dálkových - výhybky
(4-10) 212124 Svršek drah železničních dálkových - vlečky
(4-11) 212221 Svršek drah kolejových - metro, tramvajové dráhy
(4-12) 212229 Svršek drah kolejových jinde neuvedený
(4-13) 221 Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická, pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(4-14) 222 Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(4-15) 230 Jen: věže, stožáry, věžové zásobníky v CZ-CC 230141, 230341, 230441 pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(4-16) 2302 Stavby elektráren (díla energetická výrobní) pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(4-17) 230351 Průmyslové komíny chemických podniků
(4-18) 230451 Průmyslové komíny pro ostatní průmysl
(4-19) 241131 Jen: koupaliště (bazény) nekryté ze dřeva a plastů
(4-20) 242052 Jen: valy samostatné ze dřeva a plastů
(4-21) 242062 Konstrukce vinic
(4-22) - Jen: jednotky v budovách ze dřeva a plastů

+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
++) CZ-CPA = kód "Klasifikace produkce CZ-CPA " zavedené Českým statistickým úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2008 o zavedení Klasifikace produkce CZ-CPA) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka CZ-CPA.
+++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004.
++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace CZ-CPA a CZ-CC. Název položky přílohy č. 1 může vymezovat i užší množinu majetku proti textovému označení kódu Klasifikace produkce, například vymezení rozsahu majetku v názvu položky výčtem uvozeným slovem "Jen:".
+++++) Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.
++++++) Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány samostatně v odpisové skupině 4.
+++++++) Nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové skupině 4.