Hlavní navigace

Zákon o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů

účinnost od 5. 2. 2019

Příloha č. 1
Třídění hmotného majetku do odpisových skupin

Odpisová skupina 3

Položka +) CZ-CPA ++)
CZ-CC +++)
Název ++++)
(3-1) 127113 Skleníky (fóliovníky) pro pěstování rostlin
(3-2) 242061 Konstrukce chmelnic
(3-3) 23.61.20 Montované stavby z betonu
(3-4) 230341 Jen: věžové zásobníky chemických podniků pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-5) 25.11.10 Kovové montované stavby
(3-6) 25.11.21 Mosty a jejich díly ze železa nebo oceli
(3-7) 25.11.22 Věže a příhradové stožáry ze železa nebo oceli
(3-8) 25.11.23 Jen: ostatní ocelové nebo hliníkové konstrukce pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-9) 25.21.12 Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak i nízkotlakou páru
(3-10) 25.29.1 Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby
(3-11) 25.30 Jen: parní kotle, jaderné reaktory a pomocná zařízení pro kotle
(3-12) 25.71.15 Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně
(3-13) 25.99.21 Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně a dveře a bezpečnostní schránky pro komorové trezory, příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a podobné výrobky, z obecných kovů
(3-14) 25.99.22 Zásobníky papírů, tácky na odkládání psacích potřeb, stojánky na razítka a podobné vybavení kanceláří nebo psacích stolů, z obecných kovů, jiné než kancelářský nábytek
(3-15) 25.99.24 Sošky a jiné ozdobné předměty, rámy a rámečky k fotografiím nebo obrazům, zrcadla, z obecných kovů
(3-16) 25.99.29 Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.
(3-17) 27.11 Elektrické motory, generátory a transformátory pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-18) 27.12 Elektrická rozvodná a kontrolní zařízení kromě rozvaděčů a rozvodných panelů pro napětí 1000 V a nižší pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(3-19) 27.90.5 Elektrické kondenzátory
(3-20) 28.11.12 Zážehové spalovací motory pro pohon lodí; ostatní motory
(3-21) 28.11.13 Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním
(3-22) 28.11.2 Turbíny
(3-23) 28.12.1 Hydraulická a pneumatická zařízení kromě dílů
(3-24) 28.13.2 Vzduchová čerpadla nebo vývěvy; kompresory na vzduch nebo jiný plyn
(3-25) 28.21.1 Pece a hořáky pro topeniště
(3-26) 28.22.11 Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.
(3-27) 28.22.12 Navijáky na přemísťování dopravních košů a skipů v důlních šachtách; navijáky speciálně upravené pro práci pod zemí; ostatní navijáky; vrátky
(3-28) 28.22.13 Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel
(3-29) 28.22.14 Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-30) 28.22.16 Výtahy a skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky
(3-31) 28.22.17 Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé přemísťování výrobků a materiálu
(3-32) 28.22.18 Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
(3-33) 28.25.11 Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-34) 28.25.12 Klimatizační zařízení
(3-35) 28.25.14 Stroje a zařízení na filtrování a čištění plynů j. n.
(3-36) 28.25.20 Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo střešních)
(3-37) 28.29.1 Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-38) 28.91.11 Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a odlévací stroje; válcovací stolice
(3-39) 28.92.2 Jen: rypadla kolesová a zakladače
(3-40) 28.95.11 Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky
(3-41) 30.11 Lodě a plavidla
(3-42) 30.20 Železniční lokomotivy a vozový park pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(3-43) 30.30 Jen: vrtulníky v CZ-CPA 30.30.31 letouny a ostatní letadla o vlastní hmotnosti větší než 15 000 kg v CZ-CPA 30.30.34 kosmické lodě (včetně družic) a jejich nosných raket v CZ-CPA 30.30.40
(3-44) Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky

+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
++) CZ-CPA = kód "Klasifikace produkce CZ-CPA " zavedené Českým statistickým úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2008 o zavedení Klasifikace produkce CZ-CPA) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka CZ-CPA.
+++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004.
++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace CZ-CPA a CZ-CC. Název položky přílohy č. 1 může vymezovat i užší množinu majetku proti textovému označení kódu Klasifikace produkce, například vymezení rozsahu majetku v názvu položky výčtem uvozeným slovem "Jen:".
+++++) Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.
++++++) Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány samostatně v odpisové skupině 4.
+++++++) Nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové skupině 4.