Hlavní navigace

Zákon o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů

Příloha č. 1
Třídění hmotného majetku do odpisových skupin

Odpisová skupina 2

Položka +) CZ-CPA ++)
CZ-CC +++)
Název ++++)
(2-1) 01.43.10 Koně a jiní koňovití, živí, pokud nejsou uvedeni v jiné položce této přílohy
(2-2) 13.92.2 Ostatní konfekční textilní výrobky
(2-3) 13.93.1 Koberce a kobercové předložky
(2-4) 13.94.1 Jen: lana a síťované výrobky
(2-5) 13.96.16 Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prosévání a filtračních plachetek)
(2-6) 15.12.1 Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky; jiné výrobky z usní
(2-7) 16.23.20 Montované stavby ze dřeva
(2-8) 22.23.20 Montované stavby z plastů
(2-9) 22.29 Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(2-10) 25.11.23 Jen: konstrukce pro lešení a bednění
(2-11) 25.40.12 Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení
(2-12) 25.71.1 Nožířské výrobky
(2-13) 25.72.1 Zámky a kování
(2-14) 25.73.60 Jen: nástroje na strojní tváření za tepla
(2-15) 25.91 Ocelové sudy a podobné nádoby
(2-16) 25.92 Drobné kovové obaly
(2-17) 25.93.1 Drátěné výrobky, řetězy a pružiny
(2-18) 26.20.17 Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat
(2-19) 26.30.1 Jen: vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání
(2-20) 26.30.40 Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů rozhlasových nebo televizních a televizních kamer
(2-21) 26.30.5 Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje
(2-22) 26.40 Spotřební elektronika
(2-23) 26.51.3 Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky
(2-24) 26.52 Časoměrné přístroje
(2-25) 26.60.1 Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje
(2-26) 26.70 Optické a fotografické přístroje a zařízení
(2-27) 27.11.31 Jen: elektrická generátorová soustrojí: elektrická generátorová soustrojí s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním do 2,5 MW elektrického výkonu
(2-28) 27.11.32 Jen: generátorová soustrojí se zážehovými a spalovacími motory a ostatní generátorová soustrojí do 2,5 MW elektrického výkonu
(2-29) 27.12.31 Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízením k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí <= 1 000 V
(2-30) 27.2 Baterie a akumulátory
(2-31) 27.31.12 Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely (jiné než vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken)
(2-32) 27.40 Elektrická osvětlovací zařízení
(2-33) 27.51.15 Ventilátory a ventilační nebo recirkulační odsávače převážně pro domácnost
(2-34) 27.52 Neelektrické spotřebiče převážně pro domácnost
(2-35) 27.90 Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(2-36) 28.11.11 Závěsné motory pro pohon lodí
(2-37) 28.12 Hydraulická a pneumatická zařízení
(2-38) 28.13.1 Čerpadla na kapaliny; zdviže na kapaliny
(2-39) 28.13.21 Jen: vývěvy laboratorní
(2-40) 28.21.1 Jen: laboratorní pece a pícky
(2-41) 28.22.14 Jen: jeřáby stavební (konstruované pro stavebnictví)
(2-42) 28.22.15 Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé tahače používané na nádražních stanicích
(2-43) 27.51 Elektrické spotřebiče převážně pro domácnost
(2-44) 28.25.11 Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy
(2-45) 28.25.13 Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost)
(2-46) 28.29.11 Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje
(2-47) 28.29.12 Jen: výrobní a provozní filtrační zařízení a zařízení pro úpravu vod o kapacitě do 2000 ekvivalentních obyvatel
(2-48) 28.29.2 Jen: stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví nebo jiných obalů; hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry
(2-49) 28.29.3 Průmyslové, domácí a ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti a měření
(2-50) 28.29.41 Odstředivky j. n.
(2-51) 28.29.42 Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů na válcování kovů nebo skla)
(2-52) 28.29.43 Prodejní automaty
(2-53) 28.29.50 Myčky nádobí průmyslového charakteru
(2-54) 28.29.60 Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n.
(2-55) 28.30 Zemědělské a lesnické stroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(2-56) 28.4 Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje
(2-57) 28.9 Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(2-58) 28.96.10 Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.
(2-59) 28.99.1 Stroje a přístroje na tisk, brožování a vázání knih
(2-60) 28.99.20 Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů
(2-61) 28.99.31 Sušicí stroje na sušení dřeva, buničiny, papíru a lepenky; průmyslové sušicí stroje j. n.
(2-62) 28.99.32 Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce
(2-63) 29.10.2 Osobní automobily
(2-64) 29.10.30 Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob
(2-65) 29.10.4 Motorová vozidla nákladní
(2-66) 29.10.5 Motorová vozidla pro zvláštní účely pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(2-67) 29.20.2 Přívěsy a návěsy, kontejnery
(2-68) 29.31.22 Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení
(2-69) 30.12 Rekreační a sportovní čluny
(2-70) 30.30 Jen: letadla a kosmické lodě (balóny, vzducholodě, družice) pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(2-71) 30.91.1 Motocykly a postranní vozíky
(2-72) 30.92.20 Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství
(2-73) 30.99.10 Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.
(2-74) 31.0 Nábytek
(2-75) 32.2 Hudební nástroje
(2-76) 32.3 Sportovní potřeby
(2-77) 32.40.4 Ostatní hry
(2-78) 32.50 Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
(2-79) 58.11.1 Knihy v tištěné podobě
(2-80) Jen: signalizační a zabezpečovací technická zařízení staveb klasifikovaných v CZ-CC v sekci 2

+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
++) CZ-CPA = kód "Klasifikace produkce CZ-CPA " zavedené Českým statistickým úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2008 o zavedení Klasifikace produkce CZ-CPA) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka CZ-CPA.
+++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004.
++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace CZ-CPA a CZ-CC. Název položky přílohy č. 1 může vymezovat i užší množinu majetku proti textovému označení kódu Klasifikace produkce, například vymezení rozsahu majetku v názvu položky výčtem uvozeným slovem "Jen:".
+++++) Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.
++++++) Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány samostatně v odpisové skupině 4.
+++++++) Nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové skupině 4.