Hlavní navigace

Zákon o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů

účinnost od 5. 2. 2019

Příloha č. 1
Třídění hmotného majetku do odpisových skupin

Odpisová skupina 1

Položka +) CZ-CPA ++) Název ++++)
(1-1) 01.4 Jen: skot plemenný
(1-2) 01.4 Jen: skot chovný
(1-3) 01.43.10 Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní
(1-4) 01.45.11 Jen: ovce chovné a plemenné
(1-5) 01.45.12 Jen: kozy chovné a plemenné
(1-6) 01.46.10 Jen: prasata plemenná
(1-7) 01.46.10 Jen: prasata chovná
(1-8) 01.47.13 Jen: hejna husí plemenná
(1-9) 01.47.13 Jen: hejna husí chovná
(1-10) 22.29.25 Plastové kancelářské nebo školní potřeby
(1-11) 23.19.23 Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely; skleněné ampule
(1-12) 23.44.11 Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, z porcelánu
(1-13) 23.91.11 Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky a jejich díly, bez rámů, z přírodního kamene, aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky
(1-14) 25.73 Nástroje a nářadí pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(1-15) 26.20 Počítače a periferní zařízení
(1-16) 26.30.11 Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení občanských radiostanic pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(1-17) 26.30.12 Vysílací přístroje neobsahující přijímací zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(1-18) 26.30.13 Televizní kamery
(1-19) 26.30.2 Elektrické přístroje pro telefony a telegrafy; videotelefony vč. mobilních telefonů
(1-20) 26.40.44 Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii j. n.
(1-21) 26.51 Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
(1-22) 27.90.11 Jen: směšovací zvukové přístroje pro záznam a kombinování zvuku (mixážní pulty apod.)
(1-23) 28.23 Kancelářské stroje a zařízení kromě počítačů a periferních zařízení
(1-24) 28.24 Ruční mechanizované nástroje
(1-25) 28.30.34 Rozmetadla hnoje a umělých hnojiv
(1-26) 28.30.60 Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví
(1-27) 28.30.70 Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
(1-28) 28.30.86 Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství jinde neuvedené
(1-29) 28.99.39 Jen: zařízení na vyvažování pneumatik
(1-30) 29.10.52 Vozidla konstruovaná pro jízdu na sněhu, na golfových hřištích apod., s motorem
(1-31) 30.20.33 Jen: vozíky kolejové důlní
(1-32) 30.92.10 Jízdní kola a jiná kola bez motoru
(1-33) 32.50.21 Jen: dýchací přístroje
(1-34) 32.99.11 Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky
(1-35) 32.99.53 Přístroje, zařízení a modely určené k demonstračním účelům
(1-36) 32.99.55 Umělé květiny, listoví a ovoce

+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
++) CZ-CPA = kód "Klasifikace produkce CZ-CPA " zavedené Českým statistickým úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2008 o zavedení Klasifikace produkce CZ-CPA) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka CZ-CPA.
+++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004.
++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace CZ-CPA a CZ-CC. Název položky přílohy č. 1 může vymezovat i užší množinu majetku proti textovému označení kódu Klasifikace produkce, například vymezení rozsahu majetku v názvu položky výčtem uvozeným slovem "Jen:".
+++++) Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.
++++++) Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány samostatně v odpisové skupině 4.
+++++++) Nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové skupině 4.