Hlavní navigace

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty

účinnost od 5. 2. 2019

Příloha č. 6
Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením

(1) Převod povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
(2) Dodání mobilních telefonů, kterými se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí zařízení vyrobená nebo upravená pro použití ve spojení se sítí, která má licenci, a provozovaná na stanovených frekvencích, bez ohledu na to, zda mají další využití.
(3) Dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele.
(4) Dodání plynu a elektřiny obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2.
(5) Dodání certifikátů plynu a elektřiny.
(6) Poskytnutí telekomunikačních služeb.
(7) Dodání herních konzolí, tabletů a laptopů.
(8) Dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy.
(9) Dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů, jiných než v příloze č. 5 a s výjimkou dodání, na která se vztahují zvláštní režimy podle § 90 nebo 92.
(10) Dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých bylo České republice prováděcím rozhodnutím Rady povoleno uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.