Hlavní navigace

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty

účinnost od 5. 2. 2019

Část první
Základní ustanovení

Hlava II: Uplatňování daně

Díl 8: Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
§ 51 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

(1) Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na odpočet daně osvobozena tato plnění:

 • a) základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52),
 • b) finanční činnosti (§ 54),
 • c) penzijní činnosti (§ 54a),
 • d) pojišťovací činnosti (§ 55),
 • e) dodání nemovité věci (§ 56),
 • f) nájem nemovité věci (§ 56a),
 • g) výchova a vzdělávání (§ 57),
 • h) zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58),
 • i) sociální pomoc (§ 59),
 • j) provozování hazardních her (§ 60),
 • k) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61),
 • l) dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62).

(2) U plnění, které je osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně, vzniká povinnost jej přiznat ke dni jeho uskutečnění. Je-li před uskutečněním plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně přijata úplata, vzniká povinnost přiznat plnění z přijaté částky ke dni přijetí úplaty; to neplatí, není-li plnění osvobozené od daně ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 36. Při opravě hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 42.

§ 52 Základní poštovní služby a dodání poštovních známek

(1) Základní poštovní službou se pro účely tohoto zákona rozumí základní služba podle zákona upravujícího poštovní služby poskytovaná držitelem poštovní licence obsažená v této licenci.
(2) Dodáním poštovních známek se pro účely tohoto zákona rozumí dodání poštovních známek platných pro použití v rámci poštovních služeb v tuzemsku nebo dodání dalších obdobných cenin s tím, že částka za tato dodání nepřevyšuje nominální hodnotu nebo částku podle poštovních ceníků.

§ 53

Zrušen

§ 54 Finanční činnosti

(1) Finančními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí

 • a) převod cenných papírů včetně zaknihovaných cenných papírů, podílů v obchodních korporacích,
 • b) přijímání vkladů od veřejnosti,
 • c) poskytování úvěrů a peněžních zápůjček ,
 • d) platební služby a vydávání elektronických peněz,
 • e) vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene d)
 • f) poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků,
 • g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu ,
 • h) obstarávání inkasa ,
 • i) směnárenská činnost,
 • j) operace týkající se peněz,
 • k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní bankou od bank, včetně zahraničních bank, nebo od státu,
 • l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji,36)
 • m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,36)
 • n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí účet,36)
 • o) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet ,36)
 • p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, pokud je součástí majetku investiční nástroj,36) s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů,
 • q) upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů,36)
 • r) vedení evidence investičních nástrojů,36)
 • s) vypořádání obchodů s investičními nástroji,36)
 • t) obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet zákazníka,
 • u) úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; osvobozeno od daně není poskytování služeb, jejichž předmětem je vymáhání dluhů a faktoring,
 • v) obhospodařování nebo administrace investičního fondu , důchodového fondu, účastnického fondu, transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů,
 • w) vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků,
 • x) výplata dávek důchodového pojištění nebo vybírání opakujících se plateb obyvatelstva,
 • y) sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a u).

(2) Osvobození podle odstavce 1 písm. c) v případě operací souvisejících se správou úvěru nebo peněžní zápůjčky může uplatnit pouze osoba poskytující úvěr nebo peněžní zápůjčku .
(3) Osvobození podle odstavce 1 písm. e) v případě operací souvisejících s vydáváním platebních karet, zejména správy nebo blokace platební karty, může uplatnit pouze vydavatel tohoto platebního prostředku.

§ 54a Penzijní činnosti

Penzijními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí

 • a) poskytování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
 • b) poskytování penzijního připojištění podle zákona upravujícího penzijní připojištění,
 • c) zprostředkování doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění.
§ 55 Pojišťovací činnosti

Pojišťovacími činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí

 • a) poskytování pojištění,
 • b) poskytování zajištění,
 • c) služby související s pojištěním nebo zajištěním poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění.
§ 56 Dodání nemovité věci

(1) Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který

 • a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a
 • b) není stavebním pozemkem.

(2) Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, na kterém

 • a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a
  • 1. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo
  • 2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo
 • b) může být podle stavebního povolení, společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

(3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let od vydání 

 • a) prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního kolaudačního rozhodnutí, nebo 
 • b) kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě.

(4) Vybranou nemovitou věcí se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí

 • a) stavba pevně spojená se zemí,
 • b) jednotka,
 • c) inženýrská síť,
 • d) pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí,
 • e) podzemní stavba se samostatným účelovým určením,
 • f) právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí.

(5) Plátce se může rozhodnout, že se u dodání pozemku podle odstavce 1 nebo u dodání vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatňuje daň. Pokud je příjemce plnění plátcem, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36.

§ 56a Nájem nemovité věci

(1) Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou

 • a) krátkodobého nájmu nemovité věci,
 • b) nájmu prostor a míst k parkování vozidel,
 • c) nájmu bezpečnostních schránek,
 • d) nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.

(2) Krátkodobým nájmem nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí nájem pozemku, jehož součástí je stavba, stavby nebo jednotky, popřípadě spolu s vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin.
(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň.

§ 57

(1) Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí

 • a) výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích, vyšších odborných školách, základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, které jsou zapsány ve školském rejstříku43), dále výchovná a vzdělávací činnost v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy uskutečňované na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich konání43),
 • b) školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou zapsány ve školském rejstříku42) a které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách podle písmene a) nebo s ním přímo souvisejí; dále zajištění ústavní nebo ochranné výchovy anebo preventivně výchovné péče44),
 • c) vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách44a)
  • 1. v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,
  • 2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,
  • 3. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů44b),
  • 4. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího věku,
 • d) činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které získaly akreditaci k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů, a osobami, které provádí rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků podle státních norem nebo k získání odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti44g), které mají akreditované vzdělávací programy,
 • e) výchovná a vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní docházky žáků ve školách zřízených na území České republiky a nezapsaných do školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky44d),
 • f) jazykové vzdělání poskytované fyzickými a právnickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dále jazykové vzdělání poskytované osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání v přípravných kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy44f),
 • g) výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi pro děti a mládež ,
 • h) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo poskytování péče o děti do 4 let v denním režimu, pokud jsou poskytovány
  • 1. v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,
  • 2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,
  • 3. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů44b),
  • 4. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího věku,
 • (2) Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání osobou uvedenou v odstavci 1.
 • § 58 Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží

  (1) Zdravotní službou se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní služba podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související.

 • (2) Dodáním zdravotního zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání
  • 1. v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,
  • 2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,
  • 3. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů44b),
  • 4. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího věku,
 • (3) Dodáním zdravotního zboží pro účely tohoto zákona není výdej nebo prodej
  • 1. v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,
  • 2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,
  • 3. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů44b),
  • 4. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího věku,
 • (4) Od daně je osvobozeno zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění46).
 • § 59 Sociální pomoc

  Sociální pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí sociální služby podle zvláštního právního předpisu47). Sociální služby jsou osvobozeny od daně, pokud jsou poskytovány podle zvláštního právního předpisu47a).

 • § 60 Provozování hazardních her

  Provozováním hazardních her se pro účely tohoto zákona rozumí provozování hazardních her podle zákona upravujícího hazardní hry, s výjimkou služeb souvisejících s jejich provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami.

 • § 61 Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

  Od daně jsou dále osvobozena tato plnění:

  • 1. v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,
  • 2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,
  • 3. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů44b),
  • 4. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího věku,
 • § 62 Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně
  (1) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, u kterého při pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet daně, protože je používal k uskutečnění plnění osvobozených od daně.
 • (2) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, při jehož pořízení neměl plátce nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 4.