Hlavní navigace

Daňový řád

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Část první
Úvodní ustanovení

Hlava I: Předmět a účel úpravy

§ 1

(1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní.
(2) Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.
(3) Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování (dále jen „řádné daňové tvrzení“) a dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování (dále jen „dodatečné daňové tvrzení“) podané daňovým subjektem.

§ 2

(1) Předmětem správy daní jsou daně, které jsou příjmem veřejného rozpočtu, nebo snížením příjmu veřejného rozpočtu (dále jen „vratka“).
(2) Veřejným rozpočtem se pro účely tohoto zákona rozumí

  • a) státní rozpočet, státní finanční aktiva nebo rezervní fond organizační složky státu,
  • b) rozpočet územního samosprávného celku,
  • c) rozpočet státního fondu nebo Národní fond,
  • d) rozpočet Evropské unie, nebo
  • e) rozpočet, o němž to stanoví zákon.

(3) Daní se pro účely tohoto zákona rozumí

  • a) peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek,
  • b) peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle tohoto zákona,
  • c) peněžité plnění v rámci dělené správy.

(4) Daň podle odstavce 3 zahrnuje rovněž daňový odpočet, daňovou ztrátu nebo jiný způsob zdanění a příslušenství daně.
(5) Příslušenstvím daně se rozumějí úroky, penále, pokuty a náklady řízení, jsou-li ukládány nebo vznikají-li podle daňového zákona. Úroky, penále a pokuta za opožděné tvrzení daně sledují osud daně.

§ 3

Daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které jsou podle zákona předmětem daně, nebo skutečnosti tuto povinnost zakládající.

§ 4

Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak.