Hlavní navigace

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákon č. 340/2013 Sb., zákonné opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Část druhá
Správa daně

Hlava II: Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně

§ 42 Základní ustanovení

Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně se použijí, zvolí-li si poplatník, že k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu.

§ 43 Daňové přiznání

(1) Poplatník je povinen v daňovém přiznání sám vyčíslit zálohu a uvést údaje nutné k určení směrné hodnoty, jimiž jsou údaje týkající se velikosti, druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci.
(2) Poplatník v daňovém přiznání nevyčísluje daň z nabytí nemovitých věcí.

§ 44 Záloha

Poplatník je povinen platit daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny.

§ 45 Zaokrouhlování zálohy

Záloha se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 46 Splatnost zálohy

Záloha je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání.

§ 47 Vyměření zálohy

Pro vyměření zálohy se použijí ustanovení daňového řádu o vyměření daně.

§ 48 Splatnost zálohy vyměřené z moci úřední

(1) Je-li záloha vyměřená správcem daně vyšší než záloha tvrzená poplatníkem, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 30 dnů od doručení platebního výměru.
(2) V náhradní lhůtě podle odstavce 1 je splatná i záloha vyměřená z moci úřední.

§ 49 Vyměření daně vyšší než záloha

(1) Je-li daň z nabytí nemovitých věcí vyšší než záloha, je rozdíl mezi daní a zálohou splatný ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru.
(2) Uhrazená záloha se započítává na úhradu splatné daně.
(3) Činí-li rozdíl mezi daní a zálohou méně než 200 Kč, daň se stanoví ve výši zálohy.

§ 50 Vyměření daně neodchylující se od zálohy

(1) Neodchyluje-li se vyměřovaná daň z nabytí nemovitých věcí od vyměřované zálohy, hledí se na vyměřovanou zálohu jako na tvrzenou daň.
(2) Uhrazená záloha se započítává na úhradu splatné daně.

§ 51 Úrok z prodlení

(1) Úrok z prodlení v případě úročení nedoplatku na záloze se uplatní i po dni splatnosti zálohované daně.
(2) V případě, kdy v rámci doměření daně dojde ke zvýšení rozdílu mezi daní a zálohou a k tomuto zvýšení nedojde v důsledku porušení povinností ze strany poplatníka, poplatníkovi

  • a) vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení u části doměřené daně odpovídající zvýšení rozdílu mezi daní a zálohou až od náhradního dne splatnosti doměřeného rozdílu,
  • b) nevzniká povinnost uhradit penále u části doměřené daně odpovídající zvýšení rozdílu mezi daní a zálohou.
§ 52 Dodatečné daňové přiznání

Poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání, pokud zjistí, že

  • a) část daně odpovídající stanovené záloze má být vyšší než poslední známá daň nebo
  • b) uvedl nesprávné údaje o nemovité věci nutné k určení směrné hodnoty.