Hlavní navigace

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákon č. 340/2013 Sb., zákonné opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Část první
Daň

Hlava IV: Základ daně

§ 10 Stanovení základu daně

Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj.

§ 11 Nabývací hodnota

(1) Nabývací hodnotou je

 • a) sjednaná cena,
 • b) srovnávací daňová hodnota,
 • c) zjištěná cena, nebo
 • d) zvláštní cena.

(2) Nabývací hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.

§ 12 Postup určení nabývací hodnoty

(1) Nabývací hodnotou je sjednaná cena,

 • a) je-li vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě, nebo
 • b) stanoví-li toto zákonné opatření Senátu, že nabývací hodnotou je výlučně sjednaná cena.

(2) Nabývací hodnotou je srovnávací daňová hodnota, je-li vyšší než sjednaná cena.
(3) Nabývací hodnotou je zjištěná cena,

 • a) není-li nabývací hodnotou sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota, nebo
 • b) stanoví-li toto zákonné opatření Senátu, že nabývací hodnotou je výlučně zjištěná cena.

(4) Lze-li určit zvláštní cenu, je nabývací hodnotou výlučně tato cena.

§ 13 Sjednaná cena

(1) Sjednanou cenou se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí rozumí úplata za nabytí vlastnického práva k nemovité věci.
(2) V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí se pro účely určení sjednané ceny nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci za podmínek, že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí a nabývací hodnotou není výlučně sjednaná cena.

§ 14 Srovnávací daňová hodnota

(1) Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75 %

 • a) směrné hodnoty, nebo
 • b) zjištěné ceny.

(2) V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí za podmínky, že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, je srovnávací daňová hodnota částka odpovídající 100 %

 • a) směrné hodnoty, nebo
 • b) zjištěné ceny.

(3) Poplatník si může zvolit, zda k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu, nebo zjištěnou cenu.
(4) Pro určení srovnávací daňové hodnoty se vždy použije zjištěná cena,

 • a) neposkytne-li poplatník údaje o nemovité věci nutné k určení směrné hodnoty, nebo
 • b) nelze-li určit směrnou hodnotu.

(5) K určení srovnávací daňové hodnoty v případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, se souhrn hodnot všech podílů spoluvlastníka na nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním určí buď použitím zjištěné ceny, nebo použitím směrné hodnoty.

§ 15 Směrná hodnota

(1) Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc, ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci.
(2) Směrná hodnota u zemědělského pozemku vychází výlučně z ceny určené podle bonitovaných půdně ekologických jednotek a u lesního pozemku ze základní ceny určené podle souborů lesních typů, pokud tyto pozemky

 • a) nejsou zastavěny,
 • b) netvoří funkční celek se stavbou nebo jednotkou,
 • c) nejsou územním plánem nebo regulačním plánem předpokládány k jinému využití a
 • d) nejsou na základě vydaného rozhodnutí nebo souhlasu podle stavebního zákona určeny k zastavění.

(3) Směrná hodnota se určuje u

 • a) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, stavba pro rodinnou rekreaci nebo stavba garáže, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek,
 • b) stavby rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo stavby garáže, nejsou-li tyto stavby součástí pozemku ani práva stavby, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek,
 • c) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a u pozemku tvořícího s touto jednotkou funkční celek,
 • d) nemovité věci tvořící příslušenství k nemovitým věcem uvedeným v písmenech a) až c),
 • e) pozemku,
  • 1. na kterém není trvalý porost s výjimkou náletové dřeviny nebo živého plotu,
  • 2. na němž není zřízena stavba s výjimkou oplocení nebo zpevněné plochy do 25 m2 a
  • 3. k němuž není zřízeno právo stavby.

(4) Jde-li o nemovitou věc podle odstavce 3, směrná hodnota se neurčuje u

 • a) lesního pozemku s lesním porostem,
 • b) pozemku, který je vodní plochou,
 • c) stavby hromadné garáže a u pozemku, jehož součástí je stavba hromadné garáže,
 • d) nedokončené stavby nebo jednotky a u pozemku, jehož součástí je nedokončená stavba.

(5) Pro určování směrné hodnoty u pozemku je při nesouladu mezi druhem pozemku uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem rozhodující skutečný stav.
(6) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou postup určení směrné hodnoty.

§ 16 Zjištěná cena

Zjištěná cena je cena zjištěná podle zákona upravujícího oceňování majetku.

§ 17 Zvláštní cena při vydražení a předražku

Zvláštní cena je cena dosažená vydražením nebo předražek při

 • a) výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci podle občanského soudního řádu,
 • b) exekuci prodejem nemovité věci podle exekučního řádu,
 • c) daňové exekuci prodejem nemovité věci podle daňového řádu, nebo
 • d) prodeji nemovité věci ve veřejné dražbě podle zákona upravujícího veřejné dražby.
§ 18 Zvláštní cena u obchodních korporací

(1) Zvláštní cena je v případě

 • a) vkladu nemovité věci do osobní společnosti cena nemovité věci uvedená ve společenské smlouvě této společnosti,
 • b) vkladu nemovité věci do družstva cena nemovité věci určená znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu,
 • c) vkladu nemovité věci do kapitálové společnosti cena nemovité věci určená
  • 1. znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu,
  • 2. pro účely zvyšování základního kapitálu kapitálové společnosti podle zákona o obchodních korporacích,
 • d) příplatku společníka na vytvoření vlastního kapitálu obchodní společnosti nepeněžním plněním ve formě nemovité věci nad svůj vklad cena této nemovité věci určená podle zákona o obchodních korporacích,
 • e) převodu jmění na společníka cena nemovité věci určená znalcem pro účely doložení přiměřenosti výše vypořádání poskytovaného ostatním společníkům.

(2) Byly-li při vkladu nemovité věci do obchodní korporace do ceny nemovité věci započteny dluhy převzaté obchodní korporací, zvláštní cenou podle odstavce 1 je cena nemovité věci bez započtení těchto dluhů.

§ 19 Zvláštní cena v souvislosti s insolvencí

Zvláštní cena je cena

 • a) dosažená prodejem nemovité věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení,
 • b) nemovité věci určená znaleckým posudkem vypracovaným znalcem pro účely ocenění majetkové podstaty a schváleným schůzí věřitelů při provádění reorganizace v rámci insolvenčního řízení, jde-li o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast.
§ 20 Zvláštní cena v souvislosti s pozůstalostí

Zvláštní cena je cena dosažená prodejem nemovité věci

 • a) v rámci nařízené likvidace pozůstalosti nebo
 • b) z pozůstalosti osobou spravující pozůstalost.
§ 21 Zvláštní cena v ostatních případech

Zvláštní cena je

 • a) cena dosažená prodejem nemovité věci z majetku členského státu Evropské unie nebo jiného státu,
 • b) při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem náhrada, rozdíl v penězích nebo úplata poskytnutá při prodeji nemovité věci v dražbě,
 • c) částka odpovídající části peněžního ocenění nemovité věci připadající na spoluvlastnický podíl společníka při sdružení majetku do společnosti,
 • d) náhrada za
  • 1. vyvlastnění stanovená pravomocným rozhodnutím ve vyvlastňovacím řízení nebo v řízení před soudem,
  • 2. nabytý pozemek zastavěný přestavkem,
  • 3. stavbu, je-li tato náhrada poskytnuta vlastníkem pozemku stavebníkovi při zániku práva stavby, nebo
  • 4. zřízení práva stavby určená v rozhodnutí orgánu veřejné moci,
 • e) náhrada poskytnutá v souvislosti s neoprávněným zřízením stavby na cizím pozemku,
 • f) cena stanovená při převzetí pozemku potřebného pro nezbytnou cestu.
§ 22 Výlučnost sjednané ceny

(1) Sjednaná cena je výlučně nabývací hodnotou, jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci z majetku nebo do majetku územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti.
(2) Sjednaná cena je výlučně nabývací hodnotou, jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci ujednané ve smlouvě o výstavbě, které je nabyto za účelem vzniku nové jednotky nebo změny dosavadní jednotky nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou domu.

§ 23 Výlučnost zjištěné ceny

(1) Zjištěná cena je výlučně nabývací hodnotou,

 • a) jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci na základě
  • 1. finančního leasingu podle zákona upravujícího daně z příjmů,
  • 2. zajišťovacího převodu práva,
  • 3. úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva,
  • 4. nabytí vlastnického práva k obchodnímu závodu nebo jeho části, jejichž je tato nemovitá věc součástí,
 • b) je-li současně s nabytím vlastnického práva k nemovité věci nabýváno vlastnické právo k jinému majetku a sjednanou cenu nemovité věci nelze pro účely daně z nabytí nemovitých věcí samostatně stanovit.

(2) Byly-li při nabytí vlastnického práva podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 do zjištěné ceny obchodního závodu započteny dluhy převzaté nabyvatelem, zjištěnou cenou nemovité věci je zjištěná cena bez započtení těchto dluhů.

§ 24 Uznatelný výdaj

Uznatelným výdajem je odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu, je-li tento posudek vyžadovanou přílohou daňového přiznání, pokud tento výdaj uplatní poplatník v daňovém přiznání nebo v dodatečném daňovém přiznání.

§ 25 Přepočet cizí měny na českou měnu

Je-li úplata stanovena v cizí měně, provede se přepočet na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro den nabytí vlastnického práva k nemovité věci.