Hlavní navigace

Zákon o bankách

Zákon č. 21/1992 Sb., zákon o bankách

Část dvanáctá
Přestupky

Přestupky fyzických osob
§ 36a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • a) přijme vklad v rozporu s § 2 odst. 1,
 • b) zahájí činnost, ke které je třeba licence podle tohoto zákona, bez této licence,
 • c) nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3,
 • d) nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 11,
 • e) jako osoba jednající ve shodě
  • 1. nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3, nebo
  • 2. nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 15, nebo
 • f) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti.

(2) Fyzická osoba jako osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností stanovenou kontrolním řádem.
(3) Člen statutárního orgánu, člen správní rady nebo člen dozorčí rady banky nebo fyzická osoba jako osoba ve vedení banky z jiného než členského státu se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 8 odst. 4 písm. c) současně zastává funkce ve větším než povoleném rozsahu.
(4) Člen statutárního orgánu, člen správní rady nebo člen dozorčí rady banky se dopustí přestupku tím, že neprodleně neinformuje Českou národní banku podle § 26b odst. 1.
(5) Fyzická osoba jako osoba ve vedení zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, nebo jako osoba ve vedení této pobočky se dopustí přestupku tím, že neprodleně neinformuje Českou národní banku podle § 26b odst. 2.
(6) Fyzická osoba jako osoba, která byla členem statutárního orgánu banky, členem správní rady banky, členem dozorčí rady banky nebo jinou odpovědnou fyzickou osobou ke dni zavedení nucené správy, nebo kdykoliv v období 2 let předcházejících tomuto dni, se dopustí přestupku tím, že neposkytne součinnost správci podle § 28 odst. 3.
(7) Za přestupek lze uložit pokutu do

 • a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
 • b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo odstavce 3,
 • c) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 4 až 6,
 • d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e); není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do 130 000 000 Kč.
§ 36b

(1) Odvolaný oceňovatel se dopustí přestupku tím, že neposkytne součinnost oceňovateli podle § 29c odst. 7.
(2) Fyzická osoba jako osoba, která se při likvidaci banky seznámila s údaji, které jsou předmětem bankovního tajemství, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 36 odst. 3.
(3) Pracovník banky, člen statutárního orgánu, člen správní rady nebo člen dozorčí rady banky se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 39.
(4) Likvidátor, správce, zástupce správce nebo insolvenční správce se dopustí přestupku tím, že neposkytne údaje Garančnímu systému a informaci o vkladech podle § 41d odst. 4 a 5 a § 41g odst. 5 .
(5) Likvidátor, správce, zástupce správce nebo insolvenční správce se dopustí přestupku tím, že neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3.
(6) Fyzická osoba jako žadatel o licenci se dopustí přestupku tím, že v žádosti uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení žádosti.
(7) Za přestupek lze uložit pokutu do

 • a) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 ,
 • b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 až 3 nebo odstavce 6.
přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 36c

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • a) přijme vklad v rozporu s § 2,
 • b) neoprávněně použije označení „banka“ nebo „spořitelna“, jeho překlady nebo označení od něj odvozená v obchodní firmě,
 • c) zahájí činnost, ke které je třeba licence podle tohoto zákona, bez této licence,
 • d) nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3,
 • e) nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 11,
 • f) jako osoba jednající ve shodě
  • 1. nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3, nebo
  • 2. nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 15,
 • g) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti, nebo
 • h) neposkytne součinnost oceňovateli podle § 29b odst. 5.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností stanovenou kontrolním řádem.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba zahrnutá do konsolidačního celku se dopustí přestupku tím, že

 • a) nesdělí České národní bance informace potřebné pro provádění dohledu na konsolidovaném základě nebo sdělí informace nepravdivé, zkreslené, zamlčí podstatné informace nebo nedodrží lhůtu pro jejich předložení,
 • b) nevytvoří odpovídající kontrolní mechanismy zajišťující správnost poskytovaných informací pro účely bankovního dohledu na konsolidovaném základě.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, která má být jmenována oceňovatelem, a oceňovatel se dopustí přestupku tím, že neupozorní Českou národní banku na skutečnosti podle § 29c odst. 4.
(5) Oceňovatel se dopustí přestupku tím, že zpracuje ocenění v rozporu s požadavky stanovenými v § 29b.
(6) Odvolaný oceňovatel se dopustí přestupku tím, že neposkytne součinnost oceňovateli podle § 29c odst. 7.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako žadatel o licenci se dopustí přestupku tím, že v žádosti uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení žádosti.
(8) Právnická osoba jako osoba, které zanikla licence, se dopustí přestupku tím, že přijme vklad, poskytne úvěr nebo uskuteční jiné činnosti po dni zániku licence.
(9) Za přestupek lze uložit pokutu do

 • a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
 • b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) a odstavce 4,
 • c) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), h), odstavce 3, odstavce 5, odstavce 6 nebo odstavce 7,
 • d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) až f) a spáchala-li ho podnikající fyzická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do 130 000 000 Kč,
 • e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) až f) nebo odstavce 8 a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého právnickou osobou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
 • f) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) až f) nebo odstavce 8 a spáchala-li ho ovládaná osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do výše 10 % čistého ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.
§ 36d

(1) Finanční holdingová osoba, smíšená finanční holdingová osoba nebo smíšená holdingová osoba se dopustí přestupku tím, že

 • a) nezajistí, aby její statutární orgán, člen jejího statutárního orgánu, člen její správní rady nebo člen její dozorčí rady splňoval požadavky podle § 26g odst. 5, nebo
 • b) v rozporu s § 26g odst. 6 předem neinformuje Českou národní banku o navrhovaných změnách osob ve vedení nebo jí nepředloží požadované podklady.

(2) Platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, na jejichž účtu jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce13) nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, se dopustí přestupku tím, že nesdělí uživateli platebních služeb nebo držiteli elektronických peněz na jeho žádost informace podle § 41f odst. 10.
(3) Obchodník s cennými papíry, na jehož účtu jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, na jejichž účtu jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce13), nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, se dopustí přestupku tím, že

 • a) nesplní oznamovací povinnost vůči bance nebo pobočce zahraniční banky podle § 41f odst. 7, nebo
 • b) nevede evidenci údajů podle § 41c odst. 3.

(4) Oprávněná finanční instituce se sídlem v České republice se dopustí přestupku tím, že

 • a) založí pobočku na území hostitelského státu v rozporu s § 5f,
 • b) neoznámí České národní bance změny v údajích uvedených v § 5f a § 5g odst. 1, nebo
 • c) uskuteční na území hostitelského státu činnosti uvedené v § 5d bez zřízení pobočky a bez oznámení zamýšlené činnosti před zahájením výkonu kterékoliv z nich České národní bance podle § 5i.

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

 • a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), odstavce 2 nebo 3,
 • b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4.
přestupky banky
§ 36e

(1) Banka se dopustí přestupku tím, že

 • a) uskuteční činnost v rozporu s licencí,
 • b) zřídí pobočku na území hostitelského státu v rozporu s § 5f,
 • c) začne vykonávat činnosti na území hostitelského státu v rozporu s postupem podle § 5h odst. 2,
 • d) neoznámí České národní bance změny v údajích uvedených v § 5f a § 5g odst. 1,
 • e) uskuteční na území hostitelského státu činnosti uvedené v § 5d bez zřízení pobočky a bez oznámení zamýšlené činnosti před zahájením výkonu kterékoliv z nich České národní bance podle § 5i,
 • f) nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 3,
 • g) neuloží ověřené kopie stanov nebo jejich změny u České národní banky podle § 9 odst. 3,
 • h) nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1 až 4 ,
 • i) nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 8 ,
 • j) nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů, nebo o tomto postupu neinformuje,
 • k) neuveřejní údaje podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
 • l) nezavede vnitřní postupy a zásady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky,
 • m) v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchod způsobem, který poškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu banky, nebo
 • n) v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné.

(2) Banka se dopustí přestupku tím, že

 • a) její řídicí a kontrolní systém nesplňuje všechny požadavky stanovené tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle § 8b, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise,
 • b) neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle čl. 431 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
 • c) nedodrží pravidla pro stanovení kapitálu, určení jednotlivých kapitálových požadavků a podmínky pro užívání základních a interních přístupů pro výpočet kapitálových požadavků podle části druhé a třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a opatření obecné povahy České národní banky podle § 20d,
 • d) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje podle čl. 99 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,
 • e) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího souhlasu České národní banky nebo jiného orgánu dohledu členského státu, nebo tento přístup používá v rozporu se závaznými podmínkami stanovenými v tomto souhlasu podle čl. 143 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,
 • f) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje o kapitálových požadavcích stanovené v čl. 101 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,
 • g) se vystaví úvěrovému riziku sekuritizované pozice,
 • h) se vystaví expozici přesahující limity stanovené v čl. 395 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a opatření obecné povahy České národní banky podle § 20d,
 • i) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky nesdělí České národní bance údaje nebo sdělí nesprávné anebo neúplné údaje o
  • 1. velkých expozicích,
  • 2. pákovém poměru,
  • 3. likviditě,
 • j) neudržuje opakovaně nebo po delší dobu likvidní prostředky podle čl. 412 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
 • k) nezpřístupní informace v rozsahu a způsobem stanoveným čl. 431 odst. 1 až 3 nebo čl. 451 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise nebo tyto informace zpřístupní s neúplnými nebo nesprávnými údaji,
 • l) rozdělí část zisku po zdanění v rozporu s tímto zákonem,
 • m) nesplní informační povinnosti podle § 20 odst. 18,
 • n) poskytne plnění držitelům investičních nástrojů zahrnutých v kapitálu banky v rozporu s čl. 28, 51 nebo 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
 • o) umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady banky, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu.

(3) Banka se dopustí přestupku tím, že

 • a) nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie a postupy podle § 12c,
 • b) nesplní některou z informačních povinností podle § 16 odst. 2, § 16a nebo § 24 anebo části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
 • c) neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu nabytí kvalifikované účasti nebo neprokáže splnění podle čl. 89 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
 • d) neprokáže splnění podmínek podle § 17 odst. 1.

(4) Banka se dopustí přestupku tím, že

 • a) v rozporu s § 20a odst. 3 až 5 nepředloží výpis všech akcionářů nebo připustí účast osoby označené Českou národní bankou na valné hromadě anebo koná valnou hromadu bez písemného vyjádření České národní banky,
 • b) neprovede opravné zúčtování podle § 20c odst. 1,
 • c) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet banky,
 • d) poruší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let,
 • e) nezajistí, aby auditor provedl
  • 1. ověření účetní závěrky banky podle § 22 odst. 1 písm. a),
  • 2. ověření řídicího a kontrolního systému banky podle § 22 odst. 1 písm. b),
  • 3. vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému podle § 22 odst. 1 písm. c),
  • 4. ověření uveřejňovaných údajů podle čl. 431 až 455 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
 • f) neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4,
 • g) nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není osobou uvedenou v § 19 odst. 1,
 • h) nezveřejní výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu podle § 23 odst. 1,
 • i) nepředloží výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu v předepsané lhůtě České národní bance,
 • j) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 nebo § 26a, nebo
 • k) neudržuje kapitálový poměr minimálně ve výši stanovené v rozhodnutí vydaném na základě § 26k odst. 7.

(5) Banka se dopustí přestupku tím, že

 • a) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti,
 • b) poruší povinnost zpracovávat údaje o klientech podle § 37 odst. 2,
 • c) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6,
 • d) nepodá zprávu o záležitostech klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním řádem státu, na jehož území podniká,
 • e) neposkytne klientovi výpis informací, které jsou o něm vedeny v registru podle § 38a odst. 2,
 • f) neúčastní se systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném tímto zákonem do Fondu ,
 • g) nevede identifikaci vkladatele podle § 41c odst. 3 nebo 4,
 • h) neposkytne údaje Garančnímu systému a informaci o vkladech podle § 41c odst. 10, § 41d odst. 4 a 5 , § 41f odst. 3, § 41g odst. 5 nebo § 41n,
 • i) neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3,
 • j) použije údaje, které získala od osob uvedených v § 41f odst. 7 a 8 v rozporu s § 41f odst. 9, nebo
 • k) využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy.

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

 • a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e), h) nebo i),
 • b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), g), j) až n),
 • c) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 písm. a), b), d), odstavce 4 nebo odstavce 5,
 • d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého bankou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
 • e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho ovládaná banka; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do výše 10 % čistého ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.
§ 36f

(1) Banka, která má na základě § 8b odst. 4 povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě, se dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby organizační uspořádání a jiné mechanismy uvedené v § 8b odst. 1 a používané členy konsolidačního celku byly vzájemně souladné a propojené a vyplývaly z nich veškeré informace potřebné pro účely rozhodovacích procesů v rámci konsolidačního celku a pro účely výkonu dohledu.
(2) Banka, která má významné postavení na finančním trhu České republiky, se dopustí přestupku tím, že neuveřejní údaje podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(3) Tuzemská ovládající banka nebo odpovědná banka ve skupině finanční holdingové osoby anebo odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky se dopustí přestupku tím, že

 • a) neoznámí České národní bance auditory, kteří budou provádět audit osob zahrnutých v konsolidačním celku podléhajícímu bankovnímu dohledu České národní banky podle § 26g odst. 2, nebo
 • b) nezajistí audit informací podle § 26g odst. 3.

(4) Banka se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost podle § 26g odst. 4 sledovat své operace se členy stejného konsolidačního celku nebo řídit rizika s nimi spojená anebo je podrobit odpovídajícím mechanismům vnitřní kontroly.
(5) Ovládající banka, odpovědná banka ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky, banka ve skupině smíšené holdingové osoby a odpovědná banka ovládaná smíšenou finanční holdingovou osobou, které jsou členy konsolidačního celku podléhajícího bankovnímu dohledu České národní banky, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností na konsolidovaném základě podle § 26f odst. 1 nebo čl. 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč.

§ 36g přestupky zahraniční banky se sídlem v členském státě

(1) Zahraniční banka se sídlem v členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že

 • a) uskuteční na území České republiky bankovní činnosti v rozporu s § 5c až 5m,
 • b) neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny,
 • c) nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1 až 4 ,
 • d) v rozporu s § 11 odst. 9 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo o tomto postupu neinformuje,
 • e) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet zahraniční banky,
 • f) poruší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let,
 • g) nesplní některou z informačních povinností podle § 24,
 • h) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 26 odst. 1,
 • i) nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2,
 • j) porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 37 odst. 2,
 • k) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství,
 • l) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6, nebo
 • m) využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

 • a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
 • b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g),
 • c) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), h) až m) .
§ 36h přestupky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě

(1) Zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že

 • a) uskuteční bankovní činnosti na území České republiky bez licence udělené podle § 5,
 • b) uskuteční bankovní činnosti v rozporu s licencí,
 • c) přijímá vklady, poskytuje úvěry nebo vykonává další činnosti po dni zániku licence,
 • d) nedisponuje řídicím a kontrolním systémem podle § 8b odst. 1 a 2, e) neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny,
 • f) neuveřejní informace podle § 11,
 • g) neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle § 11 odst. 7 ,
 • h) nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 8 ,
 • i) v rozporu s § 11 odst. 9 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo o tomto postupu neinformuje,
 • j) nezavede vnitřní postupy a zásady podle § 11a odst. 7,
 • k) v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchody způsobem, který poškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu zahraniční banky, nebo
 • l) v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné.

(2) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že

 • a) neudržuje průběžně kapitálový poměr podle § 12a odst. 1,
 • b) v rozporu s § 24 odst. 2 nesdělí České národní bance údaje nebo poskytne neúplné anebo nesprávné údaje,
 • c) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 12a odst. 3,
 • d) poruší některé z pravidel podle prováděcího právního předpisu vydaného k provedení § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1, nebo
 • e) nedodržuje podmínky stanovené v § 13.

(3) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že

 • a) nesplní některou z informačních povinností podle § 16b odst. 1,
 • b) provede s osobami uvedenými v § 19 odst. 1 obchody, které by vzhledem ke svému charakteru, účelu nebo riziku, nebyly provedeny s ostatními klienty,
 • c) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet zahraniční banky,
 • d) neuschová doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let podle § 21 odst. 2,
 • e) nezajistí, aby auditor provedl
  • 1. ověření účetní závěrky zahraniční banky,
  • 2. ověření řídicího a kontrolního systému pobočky zahraniční banky,
  • 3. vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému,
 • f) neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4,
 • g) nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není osobou uvedenou v § 19 odst. 1,
 • h) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 odst. 1,
 • i) nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2,
 • j) porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 37 odst. 2,
 • k) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství,
 • l) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6,
 • m) neúčastní se systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném tímto zákonem do Fondu,
 • n) neposkytne údaje Garančnímu systému a informaci o vkladech podle § 41c odst. 10, § 41d odst. 4 a 5 , § 41f odst. 3, § 41g odst. 5 nebo § 41n,
 • o) neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

 • a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) až i),
 • b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. l),
 • c) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), j) až l), odstavce 2, odstavce 3 písm. a) až k), m), n) nebo o).
Společná ustanovení
§ 36i

zrušen

§ 36j

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
(2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o uloženém správním trestu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o pokutované osobě, pokud by uveřejnění

 • a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně nepřiměřené,
 • b) ohrozilo stabilitu finančního trhu,
 • c) ohrozilo probíhající trestní řízení,
 • d) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.

(4) Rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.