Obsah předpisu Tisk stránky

Autorský zákon

 

Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a ...

Část první
Právo autorské a práva s ním související

Hlava VI: Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi,
b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2 anebo v § 44 odst. 1, nebo
c) jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, nesplní oznamovací povinnost podle § 24 odst. 6.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 150 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 50 000 Kč.
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku správního deliktu tím, že
a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi,
b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2 anebo v § 44 odst. 1, nebo
c) jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, nesplní oznamovací povinnost podle § 24 odst. 6,
d) vykonává kolektivní správu, aniž jí bylo uděleno oprávnění podle § 96a,
e) neoznámí ministerstvu skutečnosti podle § 101f odst. 2, nebo
f) se jako osoba, která hodlá vykonávat nebo vykonává činnost nezávislého správce práv, nepřihlásí k evidenci podle § 104b odst. 2.
(2) Za přestupek správní delikt podle odstavce 1 písm. d) lze uložit se uloží pokuta pokutu do 500 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo f) pokuta do 150 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c) pokuta do 100 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. e) pokuta do 50 000 Kč.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 150 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 100 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) pokuta do 50 000 Kč.
(1) Kolektivní správce se dopustí přestupku správního deliktu tím, že
a) nesplní některou z povinností vůči nositelům práv podle § 97a,
b) nesplní informační povinnost podle § 97b, 99f, 99h, 99i, 99j nebo § 100d,
c) nepověří společného zástupce podle § 97h odst. 2,
d) nedodrží postup při uzavírání smlouvy s uživatelem podle § 98,
e) nedodrží postup pro sjednávání sazebníku podle § 98f,
f) nesplní některou z povinností při správě příjmů z výkonu práv nebo příjmů z investování příjmů z výkonu práv podle § 9999e,
g) nevyhotoví výroční zprávu podle § 99g odst. 1,
h) v rozporu s § 99g odst. 2 nezajistí, aby výroční zpráva obsahovala požadované informace,
i) v rozporu s § 99g odst. 3 nezajistí, aby výroční zpráva byla ověřena auditorem,
j) v rozporu s § 99g odst. 4 nezajistí uveřejnění výroční zprávy stanoveným způsobem po stanovenou dobu,
k) v rozporu s § 100c odst. 1 odmítne uzavřít smlouvu o poskytování licencí,
l) nesplní některou z povinností při poskytování informací o užití a fakturaci podle § 100e,
m) nerozdělí příjmy z výkonu práv podle § 100f odst. 1,
n) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 102 odst. 2 písm. b), nebo
o) vykonává kolektivní správu v rozporu s uděleným oprávněním.
(2) Za přestupek správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu se uloží pokuta do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek správní delikt podle písmene b) nebo g) až j),
b) 250 000 Kč, jde-li o přestupek správní delikt podle písmene c) až e), k) až m) nebo o),
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek správní delikt podle písmene a), f) nebo n).
(1) Nezávislý správce práv se dopustí přestupku správního deliktu tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 104b odst. 4 a 5,
b) nesplní informační povinnost podle § 97b, 99f odst. 1 písm. a) až c), f) až h) nebo § 99j, nebo
c) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 102 odst. 2 písm. b).
(2) Za přestupek správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit se uloží pokuta pokutu do 100 000 Kč a za přestupek správní delikt podle odstavce 1 písm. c) pokuta do 500 000 Kč.
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(1) (4) Správní delikty Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) v přenesené působnosti v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu byl přestupek správní delikt spáchán, jde-li o přestupky správní delikty podle § 105a odst. 1 a § 105b odst. 1 písm. a) až c),
b) ministerstvo, jde-li o přestupky správní delikty podle § 105b odst. 1 písm. d) až f), § 105ba odst. 1 a § 105bb odst. 1.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v přenesené působnosti projednává v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu byl správní delikt spáchán.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby8a) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(2) (6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Pokuty uložené ministerstvem jsou příjmem Státního fondu kultury České republiky. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
Ministerstvo uveřejní na svých internetových stránkách rozhodnutí vydané podle § 102 odst. 2 písm. b), § 105b odst. 1 písm. f), § 105ba a § 105bb do 1 měsíce po nabytí právní moci a ponechá je takto uveřejněné po dobu 3 let. Obsahem uveřejněného rozhodnutí nesmějí být údaje identifikující jinou osobu než pachatele.

spacer spacer spacer
Obsah předpisu Skrýt zrušené nebo nahrazené pùvodní znìní pøedpisu (nyní pøeškrtnuto). Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 451 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 21 %
 
Informace o účetnictví 18 %
 
Právní problematiku 9 %
 
Vzory šablon/smluv 14 %
 
Diskuzní fórum 19 %
 
Glosář pojmů 5 %
 
Informace o daních 5 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 9 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí