Tisk stránky

Daňový kalendář pro rok 2006

 

 

 
Daňový kalendář 2006
 
  Leden  
  9. po spotřební daň - splatnost daně za listopad 2005 (mimo spotřební daň z lihu)  
  24. út spotřební daň - splatnost daně za listopad 2005 (pouze spotřební daň z lihu)  
  25. st spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2005
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2005 (pokud vznikl nárok)
 
  DPH - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2005
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2005
 
  31. út daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2005  
  daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2006  
  Únor  
  9. čt spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2005 (mimo spotřební daň z lihu)  
  15. st daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
 
  20. po daň z příjmů - vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2005  
  24. pá spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2005 (pouze spotřební daň z lihu)  
  27. po spotřební daň - daňové přiznání za leden
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
 
  DPH - daňové přiznání a daň za leden  
  Březen  
  13. po spotřební daň - splatnost daně za leden (mimo spotřební daň z lihu)  
  15. st daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
- podání hlášení platebního zprostředkovatele
 
  27. po spotřební daň - splatnost daně za leden (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za únor
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor (pokud vznikl nárok)
 
  DPH - daňové přiznání a daň za únor  
  31. pá daň z příjmů - přiznání k dani a daň za rok 2005  
  Duben  
  10. po spotřební daň - splatnost daně za únor (mimo spotřební daň z lihu)  
  18. út daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí  
  24. po spotřební daň - splatnost daně za únor (pouze spotřební daň z lihu)  
  25. út spotřební daň - daňové přiznání za březen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen (pokud vznikl nárok)
 
  DPH - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí
 
  Květen  
  10. st spotřební daň - splatnost daně za březen (mimo spotřební daň z lihu)  
  25. čt spotřební daň - splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben (pokud vznikl nárok)
 
  DPH - daňové přiznání a daň za duben  
  31. st daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb - dále jen "samostatně hospodařící rolníci")
 
  Červen  
  9. pá spotřební daň - splatnost daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)  
  15. čt daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň  
  26. po spotřební daň - splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za květen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen (pokud vznikl nárok)
 
  DPH - daňové přiznání a daň za květen  
  30. pá daň z příjmů - přiznání k dani a daň za rok 2005  
  daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)  
  Červenec  
  10. po spotřební daň - splatnost daně za květen (mimo spotřební daň z lihu)  
  17. po daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí  
  25. út spotřební daň - splatnost daně za květen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen (pokud vznikl nárok)
 
  DPH - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí
 
  Srpen  
  9. út spotřební daň - splatnost daně za červen (mimo spotřební daň z lihu)  
  24. čt spotřební daň - splatnost daně za červen (pouze spotřební daň z lihu)  
  25. pá spotřební daň - daňové přiznání za červenec
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec (pokud vznikl nárok)
 
  DPH - daňové přiznání a daň za červenec  
  31. čt daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)  
  Září  
  11. po spotřební daň - splatnost daně za červenec (mimo spotřební daň z lihu)  
  15. pá daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň  
  25. po spotřební daň - splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za srpen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen (pokud vznikl nárok)
 
  DPH - daňové přiznání a daň za srpen  
  Říjen  
  2. po daň z nemovitostí - splatnost 3. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)  
  10. út spotřební daň - splatnost daně za srpen (mimo spotřební daň z lihu)  
  16. po daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí  
  25. st spotřební daň - splatnost daně za srpen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za září (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září (pokud vznikl nárok)
 
  DPH - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí
 
  Listopad  
  9. čt spotřební daň - splatnost daně za září (mimo spotřební daň z lihu)  
  27. po spotřební daň - splatnost daně za září (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za říjen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen (pokud vznikl nárok)
 
  DPH - daňové přiznání a daň za říjen  
  30. čt daň z nemovitostí - poslední splátka daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)  
  Prosinec  
  11. po spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)  
  15. pá daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň  
  daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad  
  27. st spotřební daň - splatnost daně za říjen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za listopad
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad (pokud vznikl nárok)
 
    DPH - daňové přiznání a daň za listopad  

Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2006

Plátci spotřebních daní, kterým podle zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o spotřebních daních") vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.

Podle specifických ustanovení zákona o spotřebních daních mohou předkládat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen "topné oleje") a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa (dále jen "zelená nafta") a které nakoupily nebo samy vyrobily ostatní (technické) benziny a prokazatelně tyto benziny použily jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí.

Spotřební daň (mimo spotřební daně z lihu) je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období a spotřební daň z lihu je splatná do 55. dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu.

Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů a vrácení daně speciální úprava v jednotlivých daňových zákonech.

S ohledem na změny v oblasti DPH po vstupu do EU bychom rádi připomněli povinnost podat Souhrnné hlášení, pokud plátce daně v předchozím kalendářním čtvrtletí uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu EU.

Vrácení daně z přidané hodnoty v rámci zahraniční pomoci, vrácení daně osobám registrovaným k dani v jiných členských státech nebo vrácení daně zahraničním osobám povinným k dani, které v tuzemsku neuskutečňují ekonomickou činnost, vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží a vrácení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Dovolte, abychom Vás upozornili na možnost schválení navrhovaných novel daňových zákonů v průběhu roku 2005, kde může dojít k věcným a časovým změnám v daňových povinnostech.

Rovněž upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla-li poslední známá daňová povinnost 30.000,-Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle ust. § 17a písm. a) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů. Pro daň z příjmů vybíranou srážkou podle zvláštní sazby zpravidla platí povinnost plátce odvést sraženou daň do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy ji byl povinen srazit.


spacer spacer spacer
Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 6828 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 22 %
 
Informace o účetnictví 13 %
 
Právní problematiku 9 %
 
Vzory šablon/smluv 13 %
 
Diskuzní fórum 13 %
 
Glosář pojmů 9 %
 
Informace o daních 10 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 11 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí