Tisk stránky

Přehled daňových pokynů D-xxx

 

 

 
Přehled daňových pokynů vydaných Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) - od 1.1.2011
 
  Číslo Název pokynu Číslo jednací Uveřejněno
Poznámky
 
  2015  
  GFŘ GFŘ D - 20 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 67 515/14/7100-10111-010440    
  GFŘ GFŘ D - 18 Tímto pokynem se ruší Pokyn GFŘ D-5, č.j. 6379/11-2310-602525, k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení, ze dne 20.10.2011. 6402/14-7001-51300-602525    
  2014  
  GFŘ D - 16 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 61 009/13-3120-010440 Hodnoty kurzů uvedené v příloze byly zpřesněny dne 17. 1. 2014.  
  2013  
  GFŘ GFŘ D - 15 K rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně 46732/12-1710    
  GFŘ GFŘ D - 14 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2012 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 49781/12-3120-010440    
  2012  
  GFŘ D - 13 Ke změně umístnění spisů v rámci finančního úřadu 40779/12-3411-011654    
  GFŘ GFŘ D - 12 - Příloha č. 2 Příklady k umístění spisů daně z nemovitostí (článek 2 odst. 11 pokynu) 40753/12-3411-011654    
  GFŘ GFŘ D - 12 - Příloha č. 1 Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů 40753/12-3411-011654    
  GFŘ D - 12 O finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části 40753/12-3411-011654    
  GFŘ D - 11 K rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně 28666/2012-3330    
  GFŘ D - 10 Ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami/sdruženými podniky 37488/12-3131-13228    
  GFŘ D - 9 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně 23356/12-3330    
  GFŘ D - 8 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2011 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 22/11-3120-010440    
  GFŘ D - 6 Zajištění jednotného postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů 32320/11-31    
  2011  
  GFŘ D - 7 32320/11-31 35136/11-2110-011826    
  GFŘ D - 6 Zajištění jednotného postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů 32320/11-31    
  GFŘ D - 5 K postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení 6379/11-2310-602525    
  GFŘ D - 4 Kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle dle §92a odst.6 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“) 7353/11-3210-011021    
  GFŘ D - 2 K vyjasnění pochybností a sjednocení postupu při výpočtu daně z příjmů právnických osob a vyplnění tiskopisu daňového přiznání za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, u poplatníků, kteří v průběhu zdaňovacího, resp. účetního období, odpisují majetek metodou komponentního odpisování 2423/11-3110    
  GFŘ D - 1 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 276/11-3120    
 
Přehled daňových pokynů vydaných MF - do 31.12.2010
 
  Číslo Název pokynu Číslo jednací Uveřejněno
Poznámky
 
  2010  
  D - 349 Pokyn D-349, kterým se stanovuje formát a struktura datové správy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky. 43/128 673/2010-43    
  D - 348 o stanovení lhůt při správě daní 43/128 507/2010-43    
  D - 346 Prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ve věci zaokrouhlování podle § 146 daňového řádu 39/123 855/2010-39 10. 12. 2010  
  D - 345 Zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatků. 43/123 039/2010-43    
  D - 343 k postupu v souvislosti se směrnicí Rady 20010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty z jiného členského státu za rok 2009 49/114 005/2010-49    
  D - 340 Pokyn D-340 zrušuje pokyn D-280 o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí. 26/15 037/2010-26 FZ č. 4/2010  
  D - 339 Pokyn D-339 zrušuje pokyn D-279 o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí. 26/12 532/2010-261 FZ č. 4/2010  
  D - 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami 39/86 849/2009-39 FZ č. 6/2010  
  D - 333 Sdělení Ministerstva financí k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami 39/ 86 838/2009-39 FZ č. 6/2010  
  D - 332 Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky – převodní ceny 39/86 829/2009-39 FZ č. 6/2010  
  2009  
  D - 337 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2009 podle § 38 zákona č.586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění 39/7 021/2010-39    
  D - 336 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 43/90 251/2009-431 ukončená platnost  
  D - 331 kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání o daňové povinnosti a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky.      
  D - 330 kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a ZSDP 43/85 111/2009-431    
  D - 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení 43/83 500/2009-433    
  D - 328 Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR 48/82 380/2009-482    
  D - 327 Rozhodnutí o prominutí penále za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 25/74 251/2009 - 253    
  D - 325 Postup pro řešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek útavů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR 48/67 010/2009-482    
  D - 324 Výklad pojmu „bytové potřeby“ pro účely uplatnění úroků z úvěrů jako nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob (§15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). 39/62 250/2009-392    
  D - 323 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 43/49106/2009-431    
  D - 322 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 43/10949/2009-431    
  D - 321 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2008 podle § 38 zákona č.586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění.      
  D - 320 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2008. 15/7 349/2009-152    
  2008  
  D-319 kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 43/48 552/2008-431    
  D-310 k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků vydaných v letech 1993 - 2005 48/32 128/2008 – 482    
  D-292 k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami 39/105 193/2007 - 393    
  D-318 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2007 podle § 38 zákona č.586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění 39/7 635/2008 - 392    
  D-317 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007. 15/9 337/2008-152    
  2007  
  D-316 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 05/99 472/2007-431    
  D-315 sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 15/94 638/2007-153    
  D-314 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 15/68 078/2007-153    
  D-313 sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 15/81 126/2007-153    
  D-312 sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím 15/81762/2007-153    
  D-311 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007) 15/56 742/2007-153    
  D-309 prominutí úroku z prodlení 43/32 612/2007-431    
  D-308 o stanovení lhůt v daňovém řízení 43/18 392/2007-431    
  D-307   43/37302/2007-431    
  D-306 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2006 15/8 329/2007-152    
  D-305 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 83/2006) 15/208/2007-153    
  D-304 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 74/2006) 15/117 950/2006-153    
  D-303 stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2006 podle § 38 zákona č.586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění 39/113 379/2006 - 392    
  2006  
  D-302 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 43/116168/2006-431    
  D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 15/107 705/2006 nahrazuje D-190, D-223 a D-267  
  D-299 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 43/33 800/2006-431    
  D-298 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů 47/26 467/2006/473    
  D-297 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2005 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platné znění 39/11 098/2006-392    
  D-296 O průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2005 15/11 024/2006-152    
  2005  
  D-295 Sdělení MF pro účetní jednotky, které jsou dle § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinny použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropského společenství, v souvislosti se zjištěním základu daně dle § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů 39/120 398/2005-391
23. 12. 2005
   
  D-294 Rozhodnutí o prominutí spotřební daně 15. 12. 2005 253/103 710/2005    
  D-293 Sdělení MF k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami 39/116 682/2005-393
23. 12. 2005
   
  D-292 Sdělení MF k § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami 39/116 680/2005-393
23. 12. 2005
   
  D-291 K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČRa vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 79/2005) 15/116 081/2005-153 Účinnost od
1. 1. 2006
FZ 12/1/2005
 
  D-290 K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČRa vládou Norského království o zamezenídvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 121/2005) 15/111 447/2005-153 Účinnost od
1. 1. 2006
FZ 12/1/2005
 
  D-288 K jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 15/96 003/2005 FZ 10/1/2005  
  D-287 K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a radou ministrů Srbska a Černé Horyo zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005) 49/92 502/2005-153 Účinnost od
1. 1. 2006
FZ 10/1/2005
 
  D-286 Ke zdaňování příjmů daňových nerezidentůFZ 10/1/2005 plynoucích ze zdrojů na území ČR 49/85 663/2005-493
1. 9. 2005
ruší D-90
od 1. 1. 2006
 
  D-285 K aplikaci § 6 odst. 1 a § 2 ZDP a vymezení tzv. závislé činnosti 53/79 983/2005-532 FZ 9/1/2005
10.8.2005
 
  D-284 Neobsazeno      
  D-283 Rozhodnutí o prominutí zvýšení daněna dani z nemovitostí 26/52 389/2005-261
6. 6. 2005
FZ 6/2/2005  
  D-282 Sdělení MF k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru 49/51 137/2005-491
18. 5. 2005
   
  D-281 Pokyn o zastavení vyplácení bonifikací finančními úřady 52/24 698/2005-525 FZ 3/2005  
  D-280 Rozhodnutí o prodloužení termínu pro podánídaňového přiznání k dani z nemovitostí 26/14 563/2005-261 FZ 1/2005  
  D-279 Rozhodnutí o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí 26/14 565/2005-261 FZ 1/2005  
  D-277 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období roku 2004 dle § 38 ZDP 533/254/2005 FZ 1/2005  
  D-276 Pokyn o průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2004 53/257/2005-531 FZ 1/2005  
  D-275 K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Finskourepublikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 49/128 070/2004-494
31. 12. 2004
FZ 1/2005  
  D-274 K postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005 53/97 752/2004-532
3. 1. 2005
FZ 12/1/2004  
  2004  
  D-273 Rozhodnutí o prominutí penále na dani z převodu nemovitostí 26/112 466/2004-264 FZ 11/2004  
  D-272 Rozhodnutí o prominutí příslušenství DPH 18/107 505/2004-184 FZ 1/2005  
  D-271 K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 49/110 008/2004-494 FZ 11/2004  
  D-270 Rozhodnutí o snížení daně silniční 3. 9. 2004 53/70 290/2004-534 FZ 9-10/2004  
  D-269 Sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezenídvojího zdanění s Německem ve vztahuk německým subjektům s právní formou FmbH Co.KG 49/93 874/2004
30. 7. 2004
FZ 7-8/2004
Sdělení ve
FZ 11/2004
Čj. 49/115
981/2004-494
 
  D-268 Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojíhozdanění se Spojenými arabskými emiráty 49/93 533/2004-494
30. 7. 2004
FZ 7-8/2004  
  D-267 Sdělení MF k vymezení pojmu "Zemědělskávýroba, lesní a vodní hospodářství" pro účely DPFO 53/62 466/2004-531 FZ 7-8/2004
nahrazen pokynem D-300
 
  D-266 Sdělení o příloze k žádosti o prominutípříslušenství daně 52/92 697/2004-522 FZ 2/2005  
  D-265 Rozhodnutí o prominutí DPH a jejího příslušenství 28. 5. 2004 05/75 367/2004    
  D-264 Rozhodnutí o prominutí odvodu a penále 52/67 070/2004-525 FZ 9-10/2004  
  D-263 Rozhodnutí o prominutí DPFO ZČ a FP 532/67 914/2004
10. 6. 2004
   
  D-262 K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů (č. 19/2004 Sb. m. s.) 49/65 560/2004-494 FZ 4-5/2004  
  D-261 Rozhodnutí o prominutí daně silniční 5. 4. 2004 534/40 379/2004 FZ 4-5/2004  
  D-260 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 49/42 558/2004 FZ 2-3/2004  
  D-259 O prominutí zvýšení daně a penále na daniz nemovitostí - Rozhodnutí 261/112 380/2003 FZ 1/2004  
  D-258 Sdělení MF k uplatňování mezinárodníchstandardů při zdaňování transakcí mezi 13. 1. 2004 sdruženými podniky - převodní ceny 491/1 554/2004 FZ 1/2004  
  D-257 O průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu DP za ZO 2003 531/162/2004 FZ 1/2004  
  D-256 Stanovení jednotných kursů za ZO 2003 podle § 38 ZDP 533/103 538/2003 FZ 1/2004  
  2003  
  D-255 Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím 494/96 135/2003 FZ 9-10/2003  
  D-254 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládouČeské republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 49/41 148/2005-493
19. 4. 2005
FZ 4/2/2005  
  D-253 Uplatňování DPH po zrušení platnosti 10 a 20 haléřových mincí 181/79 421/2003 FZ 9-10/2003  
  D-252 Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy 471/14 664/2003 ruší D-244
FZ 3-4/2003
 
  D-251 Sdělení MF k postupu FÚ při vybírání poplatků za odebrané množství podzemní vody dle § 88 zákona o vodách od 1. 1. 2005 522/6 048/2003 FZ 3-4/2003
neaktuální
 
  D-250 Stanovení jednotných kursů za ZO 2002 podle § 38 ZDP 531/31/2003 FZ 1/1 2003  
  D-249 Pokyn o průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu DP za ZO roku 2002 531/141 594/2002 FZ 1/1 2003  
  D-248 Sdělení k nové smlouvě o zamezení dvojímuzdanění se Slovenskou republikou 494/70 733/2003 FZ 7-8/2003  
  D-247 Uplatňování DPH u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů 181/100 874/2002 FZ 3-4/2003  
  D-246 Neobsazeno      
  D-245 Sdělení MF k předání agendy pokutových bloků krajským úřadům okresními úřady v souvislosti s ukončením jejich činnosti 522/129 138/2002 FZ 3-4/2003  
  2002  
  D-244 Podání DAP na počítačové sestavě s doručením datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem 471/129 497/2002 nahrazen D-252  
  D-243 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 83/2002 Sb.m.s.) 494/120 809/2002    
  D-242 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Republikou Makedonie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2002) 494/104 970/2002 FZ 9-10/2002  
  D-241 Rozhodnutí o prominutí daně silniční 534/91 512/2002 FZ 9-10/2002  
  D-240 Informace daňovým subjektům k postupu řešení důsledků povodní v oblasti účetnictví a daní z příjmů a o osvobození od správních a soudních poplatků 53 a 54/90 882/2002 FZ 7-8/2002  
  D-239 Informace daňovým subjektůmo možnostech procesního řešení tíživé situace po povodni 521/90 882/2002 FZ 9-10/2002  
  D-238 Přiznání k DD při bezúplatné nabytí majetkuna humanitární nebo charitativní účely a z veřejných sbírek v souvislosti s povodní v srpnu 2002 a přiznání k DPN při převodech pozemků z vlastnictví ČR do vlastnictví družstev 262/91 750/2002 FZ 7-8/2002  
  D-237 Uplatňování DPH při poskytování bezúplatné humanitární pomoci a řešení důsledků povodní 181/91 482/2002 ruší D-157
FZ 7-8/2002
 
  D-236 Sdělení MF k usměrnění postupu ÚFOu DS, které provádějí platby prostřednictvím účtů vedených u Union banky, a. s. 522/17 155/2003 FZ 3-4/2003  
  D-235 Sdělení k problematice charakteru plateb souvisejících s rozvojem elektronického obchodu, a to v návaznosti na uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění 494/39 661/2002 FZ 5/6/2002  
  D-234 Uplatňování DPH při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy 181/99 749/2001 FZ 5/6/2002  
  D-233 Sdělení MF ve věci místní příslušnosti správce daně při správě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 522/29 637/2002 FZ 5/6/2002  
  D-232 O prominutí DPH a jejího příslušenství 181/20 873/2002 FZ 3/4/2002  
  D-231 Stanovení jednotných kursů za zdaňovacíobdobí 2001 podle § 38 ZDP 397/2 375/2002 FZ 1/1/2002  
  D-230 O průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu DP za zdaňovací období roku 2001 153/1 357/2002 FZ 1/1/2002
neaktuální
 
  D-229 Vymezení pojmu "alkoholické nápoje"pro účely jejich prodeje 182/108 679/2001 FZ 1/1/2002  
  D-228 Postup při dovozu a vývozu tabákových výrobků podléhajících povinnosti značení 182/108 686/2001 FZ 1/1/2002  
  D-227 O uplatňování DPH u osobních automobilů 181/101 888/2001 ruší D-208
FZ 2/2002
 
  2001  
  D-226 K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 251/52 791/2001 FZ 6/2000  
  D-225 K registrační povinnosti společenství vlastníků jednotek 10. 5. 2001 431/31 564/2001 FZ 5/2001
neaktuální
(od 1. 1. 2002)
 
  D-224 K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 251/31 126/2001 FZ 4/2001  
  D-223 K jednotnému postupu při uplatňování příspěvku na další hlavní jídlo u zaměstnavatelů 152/8 067/2001 FZ 1/2001
nahrazen pokynem D-300
 
  D-222 Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období roku 2000 podle § 38 ZDP 391/137 449/2000 FZ 1/2001  
  D-221 O průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu DP za zdaňovací období roku 2000 153/1 683/2001 FZ 1/2001
neaktuální
 
  2000  
  D-220 Uplatňování nároku na odpočet DPH od 1. 1. 2001 181/96 494/2000 FZ 12/2000
CV 15/2000
 
  D-219 O registraci daňových subjektů 252/89 247/2000 ruší D-5
6. 12. 2000
ruší DS-46
6. 12. 2000
FZ 12/2000
 
  D-218 Uplatňování DPH v cestovním ruchu a u služeb souvisejících s pořádáním výstav, trhů a kongresů 181/75 225/2000 ruší D-169
FZ 12/2000
CV 15/2000
 
  D-217 K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 251/85 885/2000 FZ 7/8/2000  
  D-216 K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 251/44 112/2000 FZ 6/2000
Dodatek
FZ 3/2001
 
  D-215 K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 251/29 013/2000 FZ 4/5/2000  
  D-214 Uplatňování DZN u stavebních pozemků 393/11 484/2001 FZ 3/2001
Dodatek
FZ 3/2001
 
  D-213 O uplatňování DPH subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury 181/14 569/2000 ruší D-160
FZ 12/2000
CV 15/2000
 
  D-212 Uplatňování DPH u finančních činností 181/72 149/2000 ruší D-178
CV 1/2001
 
  D-211 K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 251/19 938/2000 FZ 3/2000
Oprava
FZ 4/5/2000
 
  D-210 O stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží 181/14 570/2000 ruší D-164
FZ 12/2000
CV 15/2000
 
  D-209 Uplatňování DPH u bytových družstev 181/8 203/2000 FZ 12/2000
CV 15/2000
 
  D-208 O uplatňování DPH u osobních automobilů 181/8 202/2000 nahrazen D-227
FZ 12/2000
CV 15/2000
 
  D-207 O uplatňování DPH u služeb ubytovacích a stravovacích 181/8 201/2000 ruší D-161
D-162
D-185
FZ 12/2000
CV 15/2000
 
  D-206 O uplatňování DPH ve výstavbě 181/8 200/2000 ruší D-163
FZ 4/2001
 
  D-205 Rozhodnutí o prominutí DSL 391/123 129/2000 FZ 2/2001  
  D-204 Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období roku 1999 dle § 38 ZDP 391/1 656/2000 FZ 1/2000
CV 1/2000
 
  D-203 O průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu DP za zdaňovací období roku 1999 153/1 565/2000 FZ 1/2000
CV 1/2000
neaktuální
 
  D-202 Uplatňování DPH při prohlášení konkursu 181/57 975/1999 ruší D-167
FZ 2/2000
CV 5/2000
 
  1999  
  D-201 Postup při vracení SD zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla 182/49 821/1999 ruší D-200
FZ 7/8/1999
CV 11/1999
HN
neaktuální
 
  D-200 Postup při vracení SD zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla 182/49 816/1999 ruší DS-82
nahrazen D-201
CV 9/1999
 
  D-199 Závazný výklad o způsobu vybírání srážkové daně z úrokových příjmů poplatníků, které plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí státem ČR 204/37 693/1999 FZ 4/5/1999
CV 7/1999
 
  D-198 K uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 251/40 706/1999 FZ 4/5/1999  
  D-197 K uplatňování Smlouvy mezi ČR a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 251/33 830/1999 FZ 4/5/1999  
  D-196 K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 251/32 379/1999 FZ 4/5/1999  
  D-195 O uplatňování DPH v pojišťovnictví 181/35 367/1999 FZ 7/8/1999
CV 11/1999
Platný částečně
 
  D-194 Rozhodnutí o prominutí daně darovací při poskytování humanitární pomoci do ciziny ke zmírnění následků mimořádných hromadných událostí (od 1. 6. 2001) 262/17 531/1999 FZ 4/5/1999
CV 7/1999
neaktuální
 
  D-193 Rozhodnutí o prominutí DPH 181/51 926/1998 FZ 3/1999
CV 4/1999
 
  D-192 K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů 251/17 836/1999 FZ 3/1999
CV 5/1999
 
  D-191 K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů 251/18 391/1999 FZ 3/1999
CV 5/1999
 
  D-190 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP 15/2 444/1999 ruší D-71
D-76
D-129
D-132
D-136
D-153
D-179
D-180
D-183
1. 1. 199
nahrazen pokynem D-300
 
  D-189 K uplatňování Smlouvy mezi ČR a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku 251/5 903/1999 FZ 2/1999  
  D-188 Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období roku 1998 dle § 38 ZDP 391/4 644/1999 FZ 1/1/1999
CV 2/1999
 
  D-187 O průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu DP za zdaňovací období roku 1998 153/2 445/1999 FZ 1/1/1999
CV 2/1999
neaktuální
 
  D-186 Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 251/92 624/1998 FZ 1/2/1999  
  D-185 Uplatňování DPH u služeb stravovacích 181/95 336/1998 ruší D-166
nahrazen D-207
FZ 1/1/1999
CV 2/1999
Oprava
FZ 2/1999
 
  D-184 Důsledky vymáhání peněžních prostředků daňového dlužníka na účtu účastníka stavebního spoření u stavební spořitelny 254/69 335/1998 FZ 1/2/1999  
  1998  
  D-183 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP 15/52 040/1998 nahrazen D-190
1. 1. 1998
FZ 10/1998
 
  D-182 Uplatňování DPH při poskytování služeb lázeňské péče 181/33 481/1998 ruší D-42
FZ 7-8/1998
CV 8/1998
 
  D-181 Uplatňování DPH u pronájmu a podnájmu nemovitostí, u oprav, údržby a technického zhodnocení nemovitostí 181/28 922/1998 FZ 6/1998
CV 9/1998
neaktuální
 
  D-180 K zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 9 písm. ch) ZDP 251/8 200/1998 nahrazen D-190
1. 1. 1998
FZ 2/1998
CV 5/1998
 
  D-179 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP 1. 1. 1998 152/65 146/1997 nahrazen D-190
FZ 2/1998
CV 5/1998
 
  D-178 Uplatňování DPH u finančních činností 181/7 869/1998 ruší D-130
nahrazen D-212
FZ 5/1997
CV 8/1998
 
  D-177 K uplatňování daňových smluv při zdaňování výnosů ze zaknihovaných cenných papírů 251/2 617/1998 ruší D-91
FZ 2/1998
 
  D-176 Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1997 dle § 38 ZDP 391/3 007/1998 FZ 1/1998
CV 3/1998
 
  D-175 O průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1997 153/3 02//1998 FZ 1/1998
CV 3/1998
neaktuální
 
  D-174 K postupu při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti při mezinárodním pronájmu pracovní síly 251/94 409/1997 FZ 1/1998  
  D-173 Uplatňování DPH u majetkového vkladu a při prodeji podniku 181/6 656/1998 FZ 4/1998
CV 7/1998
neaktuální
 
  D-172 Přepočet úplaty za zdanitelné plnění v cizí měně na českou měnu 181/84 691/1997 ruší D-141
FZ 3/1998
CV 2/1998
Platný částečně
 
  D-171 Vymezení předmětu DPH 181/92 587/1997 FZ 1/1998
CV 2/1998
Platný částečně
 
  D-170 Dodatečná daňová přiznání, vypořádání nároku na odpočet a oprava vypořádání nároku na odpočet u DPH 181/96 306/1997 FZ 4/1998
CV 7/1998
neaktuální
 
  D-169 Uplatňování DPH v cestovním ruchu 181/92 576/1997 ruší D-113
nahrazen D-218
FZ 4/1998
CV 7/1998
 
  D-168 Uplatňování DPH v mezinárodní přepravě osob, zboží a peněz a u služeb s ní souvisejících 181/90 891/1997 ruší D-57
D-58
D-139
FZ 2/1998
CV 5/1998
Platný čátečně
 
  D-167 Postup při zrušení registrace plátce DPH 181/89 701/1997 ruší D-139
nahrazen D-202
FZ 5/1998
CV 8/1998
Platný částečně
 
  D-166 Uplatňování DPH u služeb stravovacích 181/87 239/1997 ruší D-105
nahrazen D-185
FZ 2/1998
CV 4/1998
 
  D-165 Uplatňování DPH u zboží a služeb v celních skladech, svobodných celních skladech a svobodných celních pásmech 181/86 463/1997 ruší D-118
CV 19/1997
Platný částečně
 
  D-164 O stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží 181/86 458/1997 ruší D-143
nahrazen D-210
FZ 1/1998
CV 2/1998
 
  D-163 O uplatňování DPH ve výstavbě 181/84 698/1997 ruší D-138
nahrazen D-206
FZ 1/1998
CV 2/1998
 
  D-162 Uplatňování DPH u neveřejného ubytování 181/84 697/1997 ruší D-102
nahrazen D-207
FZ 5/19981
CV/1998
 
  D-161 Uplatňování DPH u ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace 181/84 696/1997 ruší D-101
nahrazen D-207
FZ 5/1998
CV 1/1998
 
  D-160 O uplatňování DPH subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury 181/83 903/1997 ruší D-111
nahrazen D-213
FZ 5/1998
CV 1/1998
HN
 
  1997  
  D-159 K zastupování daňových poradců a advokátů v daňovém řízení 252/73 674/1997 FZ 11/1997  
  D-158 Pokyn, kterým se mění Pokyn D-126 182/24 804/1997 FZ 7-8/1997
CV 10/1997
Mění Pokyn
D-126
neaktuální
 
  D-157 O uplatňování DPH v rámci poskytování bezplatné humanitární pomoci ve prospěch obětí záplav v roce 1997 181/62 632/1997 nahrazen D-237
FZ 7-8/1997
CV 10/1997
neaktuální
 
  D-156 O prominutí DZN 261/9 218/1997 FZ 6/1997
CV 8/1997
 
  D-155 Pokyn o prominutí penále ve smyslu čl. II zákona č. 323/1996 Sb. (rozhodnutí) 252/12 700/1997 FZ 2-3/1997
CV
neaktuální
 
  D-154 K postupu při zdaňování daňových nerezidentů u příjmů souvisejících s činnostmi podle § 22 odst.1 písm. c) ZDP 251/1 890/1997 FZ 2-3/1997
CV 7/1997
 
  D-153 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP 15/2 111/1997 nahrazen D-190
1. 1. 1998
FZ 1/1997
CV 1/1997
Profit
Oprava
FZ 2-3/1997
Doplnění
Pokynu
D-132
 
  D-152 O průměrných cenách PHM, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1996 153/2 112/1997 FZ 1/1997
CV 1/1997
Profit
 
  D-151 K zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 ZDP 251/3 531/1997 FZ 1/1997
CV 2/1997
Profit
Oprava
FZ 2-3/1997
 
  1996  
  D-150 K uplatňování osvobození od silniční daně 151/78 179/1996 FZ 12/1996
CV 14/1996
Profit
neaktuální
 
  D-149 Uplatňování DPH v podmínkách organizačních složek zahraničních osob působících na území ČR 181/2 177/1996 ruší D-96
FZ 12/1996
CV 14/1996
HN
Profit
neaktuální
 
  D-148 Stanovení jednotných kursů dle § 38 ZDP 391/1 776/1997 FZ 1/1997
CV 2/1997
Profit
 
  D-147 K provádění fyzické likvidaci neplatných přísně zúčtovatelných tiskopisů opatřených federální měnou 381/56 644/1996 FZ 10/1996
Profit
 
  D-146 K některým změnám v silniční dani v roce 1996 151/34 050/1996 FZ 8/1996
CV 11/1996
Profit
neaktuální
 
  D-145 Postup v systému podvojného účetnictví pro podnikatele při zúčtování vrácení SD zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla 182/33 456/1996 FZ 6/1996
CV 6/1996
Profit
neaktuální
 
  D-144 Pokyn o stanovení lhůt pro uzavření vytýkacího řízení 252/34 859/1996 FZ 8/1996
CV 9/1996
Profit
 
  D-143 O stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží 181/22 420/1996 ruší D-124
nahrazen D-164
FZ 5/1996
CV 6/1996
HN
Profit
 
  D-142 Pokyn o prominutí DPH za období od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1996 (rozhodnutí) 181/7 108/1996 FZ 4/1996
CV 5/1996
HN
 
  D-141 Používání směnného kursu v ZDPH 181/16 973/1996 nahrazen D-172
FZ 7/1996
CV 5/1996
 
  D-140 Uplatňování DPH při realizaci zákona č. 222/1994 Sb. 181/77 292/1995 FZ 3/1996
CV 5/1996
Platný částečně
 
  D-139 Postup při uplatňování ZDPH v případě úmrtí plátce 181/50 900/1995 nahrazen D-167
D-168
FZ 3/1996
CV 4/1996
 
  D-138 O uplatňování DPH ve výstavbě 181/12 249/1996 nahrazen D-163
FZ 3/1996
CV 3/1996
HN
 
  D-137 Oznámení k ZDP za ZO 1995 391/6 495/1996 ruší D-106
FZ 2/1996
 
  D-136 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP 1. 1. 1998 15/5 799/1996 nahrazen D-190
FZ 2/1996
 
  D-135 O průměrných cenách PHM, které lze použít pro stanovení základu DPFO A DPPO při výpočtu výše náhrady výdajů za spotřebované PHM za ZO 1995 153/1 937/1996 FZ 1/1996
neaktuální
 
  D-134 O prominutí některých správních poplatků obecně prospěšným společnostem 151/80 746/1995 FZ 1/1996  
  D-133 O prominutí soudních poplatků ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností 151/76 376/1995 FZ 1/1996  
  1995  
  D-132 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP 15/76 368/1995 ruší D-62
D-69
D-98
22. 12. 1995
D-116
22. 12. 1995
nahrazen D-190
1. 1. 1998
FZ 12/1/1995
Doplnění
Pokynem
D-153
 
  D-131 K jednotnému postupu při zabezpečení potvrzení tiskopisů "Potvrzení příjmů" a "Potvrzení o zaplacení DZN" pro účely vyplácení dávek SSP 153/66 960/1995 FZ 11/1995
neaktuální
 
  D-130 Uplatňování DPH u finančních činností 181/77 285/1995 nahrazen D-178
FZ 1/1996
CV 1/1996
HN
 
  D-129 Výklad k daňovému posuzování jednotného pracovního oblečení poskytovaného zaměstnancům 154/59 368/1995 nahrazen D-190
1. 1. 1998
FZ 10/1995
 
  D-128 O ustanovení § 13b ZDZN po novele, s účinností od 1. 1. 1995 261/36 581/1995 FZ 9/1995
Profit 42/1995
neaktuální
(od 1. 1. 2001)
 
  D-127 Sdělení k silniční dani 151/43 480/1995 FZ 1/1996
Profit
42/1995
neaktuální
 
  D-126 K postupu při podání žádosti o povolení výroby bionafty podle § 19 odst. 3 ZSD pro uplatnění nároku na vrácení daně 182/44 943/1995 FZ 7-8/1995
CV 12/1995
HN
Profit 42/1995
Změna
v Pokynu
D-158
neaktuální
 
  D-125 Pokyn o stanovení lhůt pro vyřizování odvolání proti vyměření a dodatečnému vyměření daně 252/35 646/1995 FZ 7-8/1995
Profit
42/1995
 
  D-124 O stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží 181/43 716/1995 nahrazen D-143
FZ 9/1995
CV 16/1995
HN 6. 9.
Profit
42/1995
 
  D-123 Metodický pokyn k § 40 odst. 2 ZDPH, ve znění platném od 1. 1. 1995 181/19 114/1995 FZ 7-8/1995
CV 11/1995
Profit
42/1995
neaktuální
 
  D-122 Pokyn o prominutí DPH a jejího příslušenství za období od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995 (rozhodnutí) 181/35 614/1995 FZ 6/1995
CV 11/1995
HN
Profit
42/1995
 
  D-121 Uplatňování DPH při prodeji losů zajišťované pro provozovatele jinými osobami 181/16 345/1995 FZ 6/1995
CV 11/1995
HN 30. 8.
Profit
42/1995
 
  D-120 Pokyn o prominutí zvýšení daně a daňového penále u daní z příjmů (rozhodnutí) 252/33 528/1995 FZ 6/1995
Profit 42/1995
Oprava
FZ 7-8/1995
 
  D-119 DPH u reklamy, propagace a inzerce 181/20 506/1995 ruší D-93
FZ 4/1995
CV 8/1995
HN 21. 8.
Profit
Platný částečně
 
  D-118 Uplatňování DPH v celních skladech, svobodných celních skladech a svobodných celních pásmech 181/20 495/1995 nahrazen D-165
FZ 4/1995
CV 8/1995
HN 21. 8.
Profit
 
  D-117 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP, ve znění platném pro rok 1994 152/16 832/1995 FZ 3/1995
Mění
Pokyn D-99
 
  D-116 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP 152/16 831/1995 nahrazen D-132
22. 12. 1995
FZ 3/1995
Mění a doplňuje
Pokyn D-98
 
  D-115 K jednotnému postupu při převodu elektrických a plynovodních přípojek pro účely daně z příjmů a daně darovací ve ZO roku 1994 a 1995 152/16 828/1995 FZ 3/1995
neaktuální
 
  D-114 Prokazování prostředků získaných osvobozením od DZN (od 1. 1. 2002) 261/2 934/1995 FZ 3/1995
neaktuální
 
  D-113 O uplatňování DPH v cestovním ruchu 181/13 377/1995 ruší D-59
nahrazen D-169
FZ 3/1995
CV 7/1995
 
  D-112 Uplatňování DSL ve zdaňovacím obdobíroku 1995 151/6 562/1995 FZ 2/1995
Profit
14/1995
Změny
a doplnění
pokynů
D-7 a D-68
Doplnění
č. j. 151/77 963/95
FZ 1/1996
neaktuální
 
  D-111 O uplatňování DPH v odvětví zdravotnictví, školství, kultury, u obcí a organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání 181/65 400/1995 ruší D-86
nahrazen D-160
FZ 11/1995
CV 19/1995
 
  D-110 O prodloužení lhůty pro podání přiznání k DP pro poplatníky, kteří mají zákonnou povinnost ověření své účetní závěrky auditorem 252/9 808/1995 FZ 2/1995
CV 6/1995
HN 16. 3.
Profit
14/1995
 
  D-109 O řešení daňových nesrovnalostí vzniklých v roce 1994 v důsledku vypovězení smluv o zamezení dvojího zdanění, které byly uzavřeny v rámci bývalé RVHP, Maďarskou republikou 251/7 055/1995 FZ 2/1995
HN 22. 3.
Profit
14/1995
 
  D-108 K účtování o postoupených pohledávkách a o vydaných majetkových podílech v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z nich plynoucích ve vazbě na zákon č. 229/1991 Sb. a č. 42/1992 Sb. 281/4 595/1995
153/4 793/1995
FZ 1/1995
Profit
14/1995
 
  D-107 O prominutí příslušenství daně, které se vztahuje k daňovým povinnostem s. p. v souvislosti s realizací UV ČR č. 266/1994 k plnění závazků státních statků určených k privatizaci 195/68 666/1994 FZ 1/1995
Profit
14/1995
 
  D-106 O uplatňování DPH ve výstavbě 181/1 154/1995 ruší D-56
nahrazen D-138
FZ 2/1995
CV 6/1995
HN 16. 3.
Profit
14/1995
 
  D-105 O uplatňování DPH u služeb stravovacích 181/1 155/1995 ruší D-60
nahrazen D-166
FZ 3/1995
CV 7/1995
HN
Profit
14/1995
 
  D-104 O prominutí DP FZ za ZO 1994 155/53 362/1995 11/1995  
  D-103 O uplatňování DPH u některých motorových vozidel 181/1 157/1995 FZ 2/1995
CV 6/1995
HN
Profit
neaktuální
 
  D-102 Uplatňování DPH u neveřejného ubytování 181/1 158/1995 ruší D-53
nahrazen D-162
FZ 2/1995
CV 6/1995
HN 16. 3.
Profit
 
  D-101 Uplatňování DPH u ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace 181/1 159/1995 ruší D-54
nahrazen D-161
FZ 2/1995
CV 6/1995
HN 10. 4.
Profit
 
  D-100 O prominutí příslušenství DZN 261/52 060/1994 FZ 1/1995
neaktuální
 
  1994  
  D-99 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP ve znění platném pro rok 1994 153/73 180/1994 FZ 12/1/1994
HN 16. 3.
neaktuální
 
  D-98 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP 153/70 954/1994 ruší D-62
D-69
nahrazen D-132
22. 12. 1995
FZ 12/1/1994
 
  D-97 K postupu při vymáhání nedoplatků daní (odvodů) nebo vrácení přeplatku daní (odvodů) za s. p. privatizované formou prodeje prostřednictvím FNM ČR nebo PF ČR 152/70 943/1994 FZ 12/1/1994  
  D-96 Uplatňování DPH v podmínkách organizačních složek a stálých provozovenzahraničních osob působících na území ČR 181/59 277/1994 nahrazen D-149
FZ 11/1994
CV 26/1994
Profit
49/1994
 
  D-95 O evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních 252/54 369/1994 FZ 10/1994
Profit
49/1994
 
  D-94 Uplatňování DPH u zastavárenské činnosti 181/50 209/1994 FZ 9/1994
CV 23/1994
HN
Profit
38/1994
neaktuální
 
  D-93 DPH u reklamy, propagace a inzerce 181/38 322/1994 nahrazen D-119
FZ 9/1994
CV 23/1994
HN 13. 9.
Profit 38/1994
 
  D-92 K uplatňování jednotného postupu při vymezení PO - organizační jednotky občanských sdružení pro daňové řízení 152/35 513/1994 FZ 10/1994
Profit
49/1994
 
  D-91 K uplatňování daňových smluv při zdaňování výnosů ze zaknihovaných cenných papírů 251/45 510/1994 nahrazen D-177
FZ 9/1994
Sdělení
FZ 10/1996
 
  D-90 K postupu při zjiš ování daňového domicilu od 1. 1. 2006 251/45 502/1994 nahrazen D-286
FZ 7-8/1994
 
  D-89 Prominutí příslušenství DZN 261/32 885/1994 FZ 7-8/1994
neaktuální
 
  D-88 Rozhodnutí podle § 55a ZSDP o prominutí DPH 181/35 181/1994 FZ 7-8/1994
CV 19/1994
HN
Profit 30/1994
 
  D-87 K postupu při podávání přiznání k DPPO s. p., u nichž byla poslední část majetku převedena FNM na nabyvatele bezúplatně v průběhu roku 1993 a k daňovým povinnostem těchto nabyvatelů 152/32 958/1994 FZ 6/1994
Oprava
7-8/1994
 
  D-86 O uplatňování DPH u organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání 181/30 028/1994 ruší D-29
nahrazen D-111
FZ 7-8/1994
CV 19/1994
 
  D-85 K prokazování náhrad a výdajů, které hradí zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce v roce 1993 pro účely daní z příjmů 154/30 361/1994 FZ 7-8/1994
Profit
30/1994
 
  D-84 Prodej neznačených cigaret pro vývoz 182/23 938/1994 FZ 6/1994
CV 17/1994
HN
neaktuální
 
  D-83 K jednotnému postupu při ocenění bezúplatně nabytých akcií obcemi, pro účely DPPO 152/30 366/1994 FZ 1-8/1994
Profit 30/1994
 
  D-82 Výklad k ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) ZDZN 261/9 434/1994 FZ 5/1994
CV 11/1994
Platný částečně
 
  D-81 Uplatňování DPH při bezúplatném převodu elektrických přípojek nebo zařízení pro veřejný rozvod elektřiny a při bezúplatném převodu majetku na obec podle UV ČR č. 568 ze dne 6. 10. 1993 v rámci rozhodnutí o privatizaci 181/15 441/1994 FZ 6/1994
CV 15/1994
HN
Platný částečně
 
  D-80 Zdaňování příjmů z cenných papírů u DPFO 153/16 180/1994 FZ 4/1994  
  D-79 K jednotnému postupu při zdaňování příjmů výkonných umělců 153/16 179/1994 FZ 4/1994
neaktuální
 
  D-78 Výklad k některým ustanovením zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících 182/14 499/1994 FZ 5/1994
CV 11/1994
neaktuální
 
  D-77 Stanovení zvýšení daně z dodatečného daňového přiznání 181/15 444/1994 FZ 5/1994
CV 11/1994
neaktuální
 
  D-76 O zdaňování příjmů FO z pronájmu nebytových prostor 153/16 173/1994 nahrazen D-190
1. 1. 1998
FZ 4/1994
 
  D-75 Neobsazeno      
  D-74 K jednotnému postupu při uplatňování veškerých ustanovení ZDP v platném znění v roce 1993 153/10 691/1994 FZ 3/1994
neaktuální
 
  D-73 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP 153/7 025/1994 FZ 3/1994
neaktuální
 
  D-72 K postupu při přechodu z podvojného na jednoduché účetnictví z hlediska DPFO 153/7 012/1994 FZ 3/1994
neaktuální
 
  D-71 Zdaňování příjmů FO z nájemného 153/1 356/1994 nahrazen D-190
1. 1. 1998
FZ 3/1994
Již pro ZO
roku 1998
 
  D-70 Poskytování vybraných souhrnných údajů o DZN 253/4 757/1994    
  D-69 Doplnění Pokynu D-62 o vypořádání odpočtu DPH a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně 181/6 438/1994 nahrazen D-98
D-132
FZ 2/1994
CV 7/1994
HN
Doplňuje
Pokyn D-62
neaktuální
 
  D-68 Uplatňování zákona o dani silniční ve ZO roku 1994 151/4 792/1994 FZ 3/1994
Doplněno
D-112
neaktuální
 
  D-67 Uplatňování výdajů (nákladů) na spotřebované PHM u zvláštních MV při jízdě MV ve specifických podmínkách za zdaňovací období 1993 153/4 790/1994 FZ 1/1994
neaktuální
 
  D-66 Výklad k § 11 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících 182/3 024/1994 FZ 2/1994
CV 6/1994
HN
neaktuální
 
  D-65 O odpisování základního stáda, tažných zvířat a plemenných dostihových koní pro účely stanovení základu DP za zdaňovací období 1993 152/1 353/1994 FZ 2/1994  
  D-64 Uplatňování DPH při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 181/1 312/1994 ruší D-55
FZ 4/1994
CV 8/1994
HN
 
  D-63 O uplatňování DPH u leasingu 181/74 403/1993 ruší D-25
FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
neaktuální
 
  D-62 O vypořádání odpočtu DPH v návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně 181/74 392/1993 nahrazen D-98
D-132
FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
Doplněno
Pokynem
D-69
neaktuální
 
  1993  
  D-61 Uplatňování DPH při přechodu vlastnictví majetku státu na jiné osoby 181/74 387/1993 FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
 
  D-60 O uplatňování DPH u výkonů veřejného stravování 181/74 384/1993 ruší D-26
nahrazen D-105
FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
 
  D-59 O uplatňování DPH v cestovním ruchu v tuzemsku 181/73 620/1993 ruší D-20
nahrazen D-113
FZ 4/1994
CV 8/1994
HN
 
  D-58 O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě osob 181/73 619/1993 ruší D-18
nahrazen D-168
FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
 
  D-57 O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě zboží a peněz 181/73 618/1993 ruší D-17
nahrazen D-168
FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
 
  D-56 O uplatňování DPH ve výstavbě 181/73 617/1993 ruší D-16
nahrazen D-106
FZ 2/1994
CV 4/1994
HN
 
  D-55 Uplatňování DPH při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 181/63 078/1993 ruší D-34
D-64
FZ 10-11/1993
CV 32/1993
HN
 
  D-54 Uplatňování DPH u výkonů ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace 181/63 085/1993 nahrazen D-101
FZ 12/1993
CV 2/1994
HN
 
  D-53 Uplatňování DPH u výkonů neveřejného ubytování 181/63 086/1993 nahrazen D-102
FZ 12/1993
CV 2/1994
 
  D-52 Nákup, distribuce a prodej tabákových nálepek 18/61 048/1993 FZ 10-11/1993
CV 29/1993
HN
neaktuální
 
  D-51 Rozhodnutí podle § 55a odst. 1 ZSDP o prominutí DPH 181/35 163/1993 FZ 9/1993
CV 25/1993
 
  D-50 Obvyklá cena pro účely stanovení základů 181/52 049/1993 FZ 10-11/1993
DPH CV 32/1993
neaktuální
 
  D-49 Uplatnění DPH u dovezeného zboží na tzv. dovozní záznam před 1. 1. 1993 s ukončením záznamní lhůty po 1. 1. 1993 181/34 261/1993 FZ 9/1993
CV 25/1993
neaktuální
 
  D-48 Uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku FO č. 30/1979 Sb. a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku PO č. 49/1979 Sb. vůči státům vzniklým na území bývalého Sovětského svazu 251/35 201/1993 FZ 7-8/1993  
  D-47 Pokyn MF ČR o uplatňování smlouvy se SFRJ o zamezení dvojího zdanění v oboru DP a z majetku č. 99/1983 Sb. 251/44 792/1993 FZ 7-8/1993
Oprava
FZ 10-11/1993
 
  D-46 Postup při zdaňování subjektů se sídlem či bydlištěm v cizině 251/44 602/1993 FZ 7-8/1993
IÚFO
2/1993
 
  D-45 Úprava pokynů k vyplňování přiznání ke SD 182/46 804/1993 CV 23/1993
HN
neaktuální
 
  D-44 Aktuální pokyny k evidenci a správě daní 253/41 792/1993    
  D-43 Uplatňování DPH u přepravy zboží a peněz v tuzemsku 181/43 192/1993 FZ 7-8/1993
CV 23/1993
HN
 
  D-42 Uplatňování DPH při poskytování služeb lázeňské péče 181/43 191/1993 nahrazen D-182
FZ 7-8/1993
CV 23/1993
HN
 
  D-41 Pokyn o prominutí nedoplatků daně z objemu mezd a odměn a souvisejícího příslušenství za rok 1992 152/40 629/1993 FZ 7-8/1993
IÚFO 2/1993
 
  D-40 Výklad ke zdaňování poplatníků podle ZDP (tzv. licenční a jim podobné poplatky) 251/17 117/1993 FZ 7-8/1993  
  D-39 Pokyn o postupu při povolování posečkání daně a splátek na daň 252/38 496/1993 nahrazen DS-54
15. 5. 1996
 
  D-38 Zaúčtování plateb DZN u obecních úřadů 253/35 210/1993    
  D-37 Postup pro ÚFO při vracení zkráceného odpočtu DPH u finančního pronájmu 181/40 291/1993 neaktuální  
  D-36 Rozhodnutí o prominutí SD 182/40 290/1993 neaktuální  
  D-35 O uplatnění nároku na vrácení SD a o zúčtování ztrát v systému podvojného účetnictví 182/37 666/1993 neaktuální  
  D-34 O uplatňování DPH při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 181/35 890/1993 nahrazen D-55
FZ 7-8/1993
CV 17/1993
HN
 
  D-33 Rozhodnutí o uplatňování DPH při poskytování služeb do zahraničí 181/36 155/1993    
  D-32 Pokyn o prominutí příslušenství daně za období od 1. 1. 1993 do 30. 4. 1993 (rozhodnutí) 252/30 709/1993 FZ 7-8/1993
IÚFO 2/1993
neaktuální
 
  D-31 Pokyn o jednotném postupu při poskytování náhrad nákladů řízení podle ZSDP 252/26 086/1993 FZ 7-8/1993
IÚFO
2/1993
 
  D-30 O uplatňování nároku na odpočet DPH u bytových družstev 181/29 532/1993 neaktuální  
  D-29 O uplatňování DPH ve zdravotnictví 181/28 998/1993 nahrazen D-86
FZ 6/1993
CV 17/1993
 
  D-28 Postup pro přenos osvobození od placení důchodové daně 152/26 433/1993    
  D-27 Převody DZN do rozpočtu obcí 253/30 706/1993    
  D-26 O uplatňování DPH u výkonů veřejného stravování 181/28 050/1993 nahrazen D-60
FZ 5/1993
CV 13/1993
HN
 
  D-25 O uplatňování DPH u leasingu 181/27 347/1993 nahrazen D-63
FZ 6/1993
CV 15/1993
HN
 
  D-24 Přehled o opatřeních MF o povolování úlev 15/26 090/1993 neaktuální  
  D-23 Rozhodnutí MF podle § 96 odst. 2 písm. a) ZSDP o nevyměření a nevybrání DPH 18/16 364/1993    
  D-22 Rozhodnutí MF podle § 55a odst. 1 ZSDP o prominutí DPH 181/17 829/1993 FZ 5/1993
CV 12/1993
HN
 
  D-21 Opatření MF ČR ke zdaňování úroků z mezibankovních úvěrových operací 251/23 906/1993 FZ 5/1993  
  D-20 O uplatňování DPH v cestovním ruchu v tuzemsku 181/24 615/1993 nahrazen D-59
FZ 5/1993
DV 12/1993
HN
 
  D-19 Rozhodnutí MF podle § 55a ZSDP o prominutí správního poplatku 262/15 677/1993 FZ 5/1993  
  D-18 O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě osob 181/21 882/1993 nahrazen D-58
FZ 5/1993
CV 12/1993
HN
 
  D-17 O uplatňování DPH v mezinárodní přepravě zboží a peněz 181/21 882/1993 nahrazen D-57
FZ 5/1993
CV 12/1993
HN
 
  D-16 O uplatňování DPH ve výstavbě 181/19 480/1993 nahrazen D-56
FZ 5/1993
CV 11/1993
HN
 
  D-15 O uplatňování DPH při nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu 181/19 481/1993 FZ 5/1993
CV 8/1993
a 12/1993
HN
neaktuální
 
  D-14 Technická realizace převodu výnosu DPFO ZČ a FP do územních rozpočtů 253/14 949/1993    
  D-13 Rozhodnutí o prominutí SD ze surového drožďárenského lihu 182/16 724/1993 neaktuální  
  D-12 SD u surového zemědělského lihu a lihu rafinovaného 18/13 820/1993 neaktuální  
  D-11 Seznam neplatných celních razítek použitých při falšování celních dokladů 182/18 755/1993    
  D-10 Neuplatnění nároku na odpočet daně 181/16 363/1993 FZ 2-3/1993
CV 8/1993
neaktuální
 
  D-9 Rozhodnutí v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 písm. b) ZSDP o stanovení poplatníka silniční daně 15/15 004/1993 FZ 2-3/1993
neaktuální
 
  D-8 Rozhodnutí o prominutí silniční daně 15/12 401/1993 FZ 2-3/1993
neaktuální
 
  D-7 O jednotném výkladu zákona o silniční dani 15/12 393/1993 FZ 2-3/1993
Doplněno D-112,
neaktuální
 
  D-6 Rozhodnutí podle § 96 odst. 2 písm. a) ZSDP - nevyměření a nevybrání DPH a SD 252/12 106/1993 neaktuální  
  D-5 K registraci daňových subjektů 252/8 902/1993 ruší D-219
6. 12. 2000
 
  D-4 Za účelem jednotného provádění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční 15/7 023/1993 neaktuální  
  D-3 Rozhodnutí o prominutí penále a úroků - oddělení měny 252/8 896/1993 neaktuální  
  D-2 Zablokování převodů z některých účtů státních příjmů 253/8 904/1993    
  D-1 K vyřizování žádostí o navrácení lhůty v předešlý stav u registrace k DPH při přechodu na nový systém daně 15/1 501/1993 neaktuální  

spacer spacer spacer
Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 6828 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 22 %
 
Informace o účetnictví 13 %
 
Právní problematiku 9 %
 
Vzory šablon/smluv 13 %
 
Diskuzní fórum 13 %
 
Glosář pojmů 9 %
 
Informace o daních 10 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 11 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí