Tisk stránky

Kontantní symboly

 

Označování charakteru plateb

Konstantní symboly

Konstantní symboly jsou čísla sloužící k identifikaci charakteru a způsobu platby (prováděné prostřednictvím banky, či jiné finanční instituce). S účinností od 1. března 2004 již nejsou konstantní symboly povinnou náležitostí všech příkazů k zúčtování, ale pouze těch, které jsou příjmem nebo výdajem státního rozpočtu a těch, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis (vyhláška č. 514/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky).

Konstantní symbol tedy musí být uveden pouze u

  1. plateb, které provádíte ve prospěch státního rozpočtu (daně, poplatky, pojistné atp.),
  2. plateb z účtů v cizí měně, nebo pokud jste cizozemec (pro devizovou statistiku).

Banky by tedy od 1. března 2004 neměly uvedení konstantního symbolu vyžadovat, některé starší bankovní systémy (homebanking, atp.) však zadání konstantních symbolů stále vyžadují.

Identifikace způsobu platby konstantních symbolů

V tuzemském platebním styku se číslo konstantního symbolu skládá ze dvou částí.

ZZZx

ZZZ identifikuje charakter platby, poslední číslice x určuje způsob platby/zúčtování:

 
Poslední číslice
 
  x Popis Omezení  
  0 platby podle zvláštních dispozic bank    
  1 platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu banky  
  2 úvěrovatelné přepravné a úvěrovatelné platby dodavatelům    
  3 skládání a vybírání hotovostí u jiné banky    
  4 přednostní platby    
  5 opravné zúčtování banky  
  6 dobropisy (vratky) na platby běžného roku    
  7 dobropisy (vratky) na platby minulého roku    
  8 ostatní bezhotovostí platby    
  9 hotovostí platby    

V běžném platebním styku se nejvíce používají poslední dvě možnosti - 8 bezhotovostní platby, 9 hotovostní. Např. 1148 pro platby běžných daní bankovním převodem, resp. 1149 pro platby běžných daní poštovní složenkou.

Identifikace původce platby u speciálních konstatních symbolů

Speciální konstantní symboly používají první číslici pro rozlišení, z čího podnětu k úhradě dochází:

MZZx

 
Identifikace původce platby
 
  M Popis  
  1 úhrady z podnětu tuzemce  
  2 úhrady z podnětu cizozemce  

Třídy konstantních symbolů

Konstantní symboly jsou rozděleny do deseti základních tříd, podle jejich předposlední číslice. Třídy 1 a 4 spravuje Ministerstvo financí ČR, s výjimkou speciálních konstantních symbolů, viz níže. Třídu 1 upravuje čl. 29 Finančního zpravodaje č. 06/2004, třídu 4 čl 10 Finančního zpravodaje č. 01/2001. Speciální konstantní symboly upravuje vyhláška ČNB č. 514/2002 Sb. Ostatní třídy nejsou nyní upraveny.

 
Konstantní symboly podle tříd
 
  Symbol Popis  
  Speciální konstantní symboly (v české měně mezi tuzemci a cizozemci)  
  M908 zboží - platební tituly 120, 122  
  M008 zboží - platební tituly 110, 112, 130, 132, 135, 190, 195  
  M408 doprava - platební tituly 210-224, 226, 233, 235, 239  
  M508 cestovní ruch - platební tituly 260, 262, 265, 270, 272, 275, 280, 282, 285, 295  
  M608 stavební a montážní práce - platební tituly 315, 318  
  M708 právní, účetní a poradenské služby - platební tituly 345, 346, 347  
  M188 nájemné - platební tituly 348, 352  
  M388 zahraniční diplomatická zastoupení v ČR - platební titul 371  
  M308 reklama - platební titul 340  
  M488 ostatní služby - platební tituly 310-312, 320, 325-328, 330, 332, 335, 355, 360, 361, 365, 368-370, 375, 376, 378, 380, 382, 384-388, 390, 395, 397  
  M588 výnosy z přímých portfoliových investic - platební tituly 510, 520  
  M888 úroky z portfoliových investic - platební titul 532  
  M808 ostatní výnosy - platební tituly 530, 535, 538, 540, 550  
  M068 převody - platební tituly 610, 410, 412  
  M088 jiné převody - platební tituly 612, 615, 618, 620, 622, 625, 628, 630, 632, 635, 640, 650, 652, 653  
  M968 transakce s finančnmi aktivy ve vztahu k zahraničí - platební tituly 710, 712, 715, 718, 720, 722, 725, 735, 740, 742, 745, 748, 750, 752, 755, 760, 762, 770, 790  
  M288 přímé a portfoliové investice - platební tituly 810, 818  
  M688 portfoliové investice - dluhové cenné papíry - platební tituly 820, 822  
  M598 osobní transakce s finančními pasívy - platební tituly 812, 815, 825, 840, 842, 845, 848, 850, 852, 855, 862, 890  
  M988 nákup a prodej nemovitostí v tuzemsku - platební titul 835  
  třída 1 - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv  
  011x odvody příspěvkových organizací  
  041x odvody závodního stravování  
  091x ostatní převody související se SR  
  131x místní poplatky  
  151x převody prostředků účelově určených na financování programů reprodukce majetku  
  181x převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely  
  261x příjmy od fyzických osob  
  271x příjmy od právnických osob  
  281x účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu k vyúčtování  
  301x příjmy z vedlejší hospodářské a doplňkové činnosti škol  
  321x příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů  
  361x pokuty ukládané a vybírané obcemi a kraji  
  371x sankční poplatky  
  421x příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku  
  431x ostatní a nahodilé příjmy  
  461x příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz  
  491x příspěvky a dary mezinárodním organizacím  
  501x dotace příspěvkovým organizacím na investice  
  531x ostatní příspěvky  
  551x dotace provozní  
  561x dotace na investice  
  571x ostatní platby v souvislosti se státním rozpočtem  
  641x ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu  
  711x dotace na investiční výstavbu ze státních fondů  
  721x dotace krajům a obcím  
  751x vztahy státního rozpočtu k bance  
  761x dávky sociálního zabezpečení včetně specifických dávek příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a ostatní platby sociální povahy  
  771x státní sociální podpora  
  911x finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem  
  9617 vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě  
  981x mimořádné odvody v průběhu roku  
  991x účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy  
  třída 4 - placení daní, cla, odvodů, poplatků atp.  
  0148 platby daně z příjmů (z úroků) srážené bankami  
  114x běžné platby  
  214x platby doměrků  
  314x platby příslušenství  
  4146 vratky ve prospěch účtu daňového subjektu, deklaranta, povinné osoby  
  514x převod vyinkasovaných prostředků mezi účty správce daně  
  614x silniční daň placená celnímu orgánu  
  714x správní poplatky placené celnímu orgánu  
  814x ostatní platby daní  
  914x složení celní jistoty  

Speciální konstantní symboly

Speciálními konstantními symboly se označují peněžní úhrady mezi tuzemci a cizozemci prováděné v rámci České republice v české měně. Jednotlivé speciální konstatní symboly odpovídají uvedeným platebním titulům.

Třída 1

Podrobnosti k jednotlivým konstantním symbolům třídy 1 stanoví čl. 29 Finančího zpravodaje č. 6/2004 takto:

11X - odvody příspěvkových organizací

Odvody příspěvkových organizací v souladu s § 6 písmo d) zákona č. 218/2000 Sb., § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

41X - odvody závodního stravování

Odvody dle vyhlášky č. 140/2001 Sb.

91X - ostatní převody související se SR

Nahrazuje symbol 96X; případně další rušené symboly.

131X - místní poplatky

Místní poplatky vybírané podle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění.

151X - převody prostředků účelově určených na financování programů reprodukce majetku

Financování programů reprodukce majetku podle zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 40/2001 Sb.

181X - převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely

Převody prostředků na ostatní neinvestiční účely mimo prostředků účelově určených na financování programů reprodukce majetku.

261X - příjmy od fyzických osob

271X - příjmy od právnických osob

281X- účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu k vyúčtování

Symbol se používá k zasílání finančních účelových dotací pro kraje, obce a magistráty k finančnímu vyúčtování s účelovým znakem podle zákona o státním rozpočtu na příslušný rok, mimo jiné pro náhrady škod způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb., pro náhrady nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv podle § 51 odst. 2 zákona č. 79/1979 Sb., dotace na volby dle zákona č. 491/2001 Sb., dotace na protiradonová opatření dle vyhlášky č. 107/2003 Sb. a zákona 18/1997 Sb. a další.

301X - příjmy z vedlejší hospodářské a doplňkové činnosti škol

Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol povolené na základě zřizovací listiny.

321X - příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů

Příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů na základě zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

361X - pokuty ukládané a vybírané obcemi a kraji

§ 7 odst. 2 písmo d) a § 8 odst. 1 písmo d) zákona č. 250/2000 Sb.

371X - sankční poplatky

Sankce za porušení rozpočtové kázně podle § 6 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 6 n), § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

421X - příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku

Platby podle zákona č. 219/2000 Sb. a vyhlášky č. 62/2001 Sb., § 7 odst. 1 písm. a) a § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.

431X - ostatní a nahodilé příjmy

Platby příjmů, které podle typu nelze přiřadit k žádnému konstantnímu symbolu.

461X - příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz

Příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz v souladu s §§ 53 - 63 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů, s § 28 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb.

491X - příspěvky a dary mezinárodním organizacím

Příspěvky a dary mezinárodním organizacím v souladu s § 7 písm. m) se zákonem č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 1 písm. h) a i), § 10 odst. 1 písm i) a j) zákona č. 250/2000 Sb.

501X - dotace příspěvkovým organizacím na investice

Dotace příspěvkovým organizacím na investice poskytované podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 31 odst. 1 písmo b) zákona č. 250/2000 Sb.

531X - ostatní příspěvky

Ostatní příspěvky organizacím výše neuvedeným poskytované podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 250/2000 Sb.

551X - dotace provozní

Ostatní provozní dotace.

561X - dotace na investice

Ostatní dotace na investice.

571X - ostatní platby v souvislosti se státním rozpočtem

Používá se jako nástupnický symbol za používaný symbol 0558, případně další zrušené symboly, pro ostatní platby související se státním rozpočtem.

641X - ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu

Symbol se používá pro dotace podle zákona o státním rozpočtu poskytované ostatním organizacím mimo kraje a obce v souladu se zákony č. 218/2000 Sb., 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné podle § 26 odst. 2 zákona č. 87/1995 pro návratné finanční výpomoci družstevním záložnám, pojištění VZP podle § 3 vyhlášky č 305/1996, pro pojištění odpovědností za škody způsobené provozem vozidla podle § 11 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. a další.

711X - dotace na investiční výstavbu ze státních fondů

721X - dotace krajům a obcím

Symbol je používán k poskytování dotací krajům a obcím bez účelového znaku v souladu se zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok schválením finančních vztahů k rozpočtům krajů a obcí s rozšířenou působností (souhrnný finanční vztah).

751X - vztahy státního rozpočtu k bance

761X - dávky sociálního zabezpečení včetně specifických dávek příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a ostatní platby sociální povahy

Dávky sociálního zabezpečení podle zákonu č. 155/1995 Sb., č. 100/1988 Sb., 54/1956 Sb., 1/1991 Sb., 221/1999 Sb., 32/1957 Sb., 186/1992 Sb., 238/2000 Sb., 154/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisu (od 1.1.2005 rovněž dle zákona č. 361/2003 Sb.).

771X - státní sociální podpora

Dávky státní sociální podpory na základě zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisu.

911X - finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem

Dle vyhlášky o finančním vypořádání vztahu se státním rozpočtem č. 531/2002 Sb.

9617 - vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě

Vratky příspěvků podle vyhlášky č. 136/1995 Sb.

981X - mimořádné odvody v průběhu roku

991X - účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy

Symbol je používán pro výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva schvalovaná zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok. Použití vládní rozpočtové rezervy dle § 27 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisu.

Třída 4

Podrobnosti k jednotlivým konstantním symbolům třídy 4 stanoví čl. 10 Finančího zpravodaje č. 1/2001 takto:

0148 - platby daně z příjmů (z úroků) srážené bankami

Symbol používají výhradně banky k označení plateb daně z úroků z peněžních prostředků na vkladových účtech fyzických i právnických osob a daně z úroků z vkladů fyzických osob na běžných účtech, které podle podmínek bank nejsou určeny k podnikání.

114X - běžné platby

Označují se tak běžné zákonem nebo správcem daně stanovené zálohy na daň a splátky daně odváděné daňovým poplatníkem, platby daně přiznané nebo řádně hlášené daňovým subjektem a platby daně, která se platí až na základě vyměření správcem daně. Používá se též k platbám vázaným na předpis celního dluhu. Používá se rovněž k platbám smíšené povahy, např., při sdruženém placení daně a jejího příslušenství. V případě plateb daní na účty finančních úřadů lze použít i jako univerzální symbol.

214X - platby doměrků

Slouží k placení rozdílu mezi vyměřenou daní a daní přiznanou nebo hlášenou daňovým subjektem a k placení dodatečně vyměřené daně.

314X - platby příslušenství

Slouží k placení příslušenství daně a cla (náklady řízení, pokuty, zvýšení daně, úrok, penále), popř. jiných sankcí v rámci řízení o uložení odvodů, poplatků, úhrad a obdobných úplat.

4146 - vratky ve prospěch účtu daňového subjektu, deklaranta, povinné osoby

Používá se při vrácení přeplatku nebo při vrácení z účtu správce daně (celního úřadu, správního orgánu atd.) nahodilých, chybně směrovaných plateb. Symbolem se označují i převody výnosů daní příjemcům těchto daňových příjmů. Obecně se symbol vztahuje k platbám odcházejícím mimo systém účtu správce daně (celního úřadu správního orgánu atd.).

514X - převod vyinkasovaných prostředků mezi účty správce daně

Slouží k placení prostřednictvím přeplatků na jiné dani, cle, poplatku atd., dále k převodu plateb původně adresovaných na nesprávný účet ve prospěch správného účtu místné příslušného správce daně (celního úřadu, správního oránu atd.) a rovněž k hromadným převodům výnosů daní a cla mezi účty celních orgánů. Obecně se symbol vztahuje k platbám uvnitř systému účtů správce daně (celního úřadu, orgánu atd.).

614X - silniční daň placená celnímu orgánu

714X - správní poplatky placené celnímu orgánu

814X-ostatní platby daní

Používá se při hromadných převodech na účet správce daně prováděných tzv. společným plátcem, tj. subjektem, který nahrazuje skupinu dlužníků, jejichž povinnosti není třeba u příjemce individuálně evidovat (např., vyinkasované poplatky za užívání dálnice, poplatky zaplacené kolkovými známkami, vybrané blokové pokuty).

914X - složení celní jistoty

Slouží ke složení hotovosti na účel celního orgánu za účelem zajištění celního dluhu.


spacer spacer spacer
Nahoru

Vyhledávání

Probíhá načítání...
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
Aktuální kurzový lístek
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 6828 lidí

Co využíváte na stránkách Business centera nejvíce?

Vyhledávání v zákonech 22 %
 
Informace o účetnictví 13 %
 
Právní problematiku 9 %
 
Vzory šablon/smluv 13 %
 
Diskuzní fórum 13 %
 
Glosář pojmů 9 %
 
Informace o daních 10 %
 
Zjištění novinek pomocí aktualit 11 %
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících

Provozovatel: Internet Info s. r. o., Osobní údaje | Mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o., reklama a soukromí